درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مهندس ندا معمایی
مدیر مسئول:
مهندس ندا معمایی
سردبیر:
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
دبیر تحریریه:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
سایت اختصاصی:
nr.science-journals.ir
تلفن همراه:
09361578210
09333498126
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/30
صاحب امتیاز
مهندس ندا معمایی
مهندس ندا معمایی

Neda Moammai

مدیر مسئول
مهندس ندا معمایی
مهندس ندا معمایی

Neda Moammai

سردبیر
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
دبیر تحریریه
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷