درباره نشریه
ISSN:
2980-8146
eISSN:
2980-8154
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر جواد امین خندقی
مدیر مسئول:
دکتر جواد امین خندقی
سردبیر:
دکتر جواد امین خندقی
دبیر تحریریه:
سیده مرضیه هندسی
مدیرداخلی:
ابراهیم محمدزاده مزینان
سایت اختصاصی:
isah.ir
تلفن همراه:
09151088561
09359679493
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/05
صاحب امتیاز
دکتر جواد امین خندقی
استادیار گروه ادبیات نمایشی
موسسه آموزش عالی فردوس
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Javad Amin Khandaqi
Assistant Professor, Art
Ferdows Mashhad Institute of Higher Education
Specialist: 0000-0002-4846-829X
مدیر مسئول
دکتر جواد امین خندقی
استادیار گروه ادبیات نمایشی
موسسه آموزش عالی فردوس
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Javad Amin Khandaqi
Assistant Professor, Art
Ferdows Mashhad Institute of Higher Education
Specialist: 0000-0002-4846-829X
سردبیر
دکتر جواد امین خندقی
استادیار گروه ادبیات نمایشی
موسسه آموزش عالی فردوس
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Javad Amin Khandaqi
Assistant Professor, Art
Ferdows Mashhad Institute of Higher Education
Specialist: 0000-0002-4846-829X
دبیر تحریریه
سیده مرضیه هندسی
سیده مرضیه هندسی

اعضای تحریریه
وحید حیاتی
وحید حیاتی

دکتر علی رازی زاده
دکتر علی رازی زاده

سمانه سالک

Samaneh Salek

مهندس سیده مریم مجتبوی
گروه معماری
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Seyede Maryam Mojtabavi

Specialist: Architecture Engineering
علی محمدپور
دبیر هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه
رشته تخصصی: حکمت هنر
Ali Mohammad Pour
Secretary of Faculty of Art and Media
Specialist: Wisdom of Art
مدیرداخلی
ابراهیم محمدزاده مزینان
دانش آموخته ارشد تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Ebrahim Mohammadzadeh
MSc Graduated, Senior graduate
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Islamic History and Civilization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰