درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل حسن آبادی
سردبیر:
دکتر حبیب الله عظیمی
مدیرداخلی:
دکتر حمیده شهیدی
سایت اختصاصی:
manuscripts.aqr-libjournal.ir
تلفن:
051-32238500
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/10
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل حسن آبادی

Abolfazl Hasanabadi

سردبیر
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research
Specialist: Islamic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
دکتر عصمت مومنی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Esmat Momeni
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
دکتر طاهره عظیم زاده طهرانی

Tahereh Azimzadeh Tehrani

دکتر زهرا اختیاری
استاد زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Zahra Ekhtiari
Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature and Humanity
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مصطفی رستمی
دانشیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: پژوهش هنر، هنر اسلامی، هنر ایرانی، هنر شرقی، کتابت و کتاب آرائی، صحافی و جلدسازی، هنرهای سنتی، هنرهای بومی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی
Mostafa Rostami
Associate Professor, Handicrafts and Research of Art Department
University of Mazandaran
Specialist: Art Research, Islamic Art, Iranian Art, Oriental Art, Calligraphy and Book Designing, Bookbinding, Traditional Arts, Native Arts, Conservation and Restoration of Historical and Cultural works
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر علی صادق زاده وایقان

رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، نسخه های خطی
Ali Sadeghzadeh Vayghan

سید محمدرضا فاضل هاشمی

Seyyed Mohammad Reza Fazelhashemi

دکتر رضا خانی پور

Reza Khanipour

دکتر سید محمدرضا رضاپور

Ulrich Marzelf

دکتر حسن انصاری

Alsou Ayratovna Arslanova

الریش مارزلف
دانشگاه توبینگن ، آلمان
رشته تخصصی: مطالعات اسلامی
Ulrich Marzolph

مدیرداخلی
دکتر حمیده شهیدی

Hamideh Shahidi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰