فهرست مطالب

پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی - پیاپی 2 (بهار و تابستان 1402)

پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی
پیاپی 2 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی لعل شاطری*، پیمان ابوالبشری صفحات 5-35
  هدف

  امروزه پژوهش های دانشگاهی از جمله موضوعاتی است که می تواند از قابلیت بالقوه جهت ارتقای دانش برخوردار باشد. در این بین، مطالعات آرشیوی را می توان از حوزه هایی دانست که با توجه به ظرفیت های ممتاز پژوهشی، مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بهره گیری از نسخ خطی، به عنوان یکی از منابع علمی مطرح در علوم -با ضریب تاثیر گوناگون در هر رشته- محسوب می شود. نسخ خطی اسلامی به واسطه ارزش های محتوایی و ظاهری دستمایه پژوهش های نسبتا گسترده ای قرار گرفته اند. هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به پرسشی چندگانه است؛ مبنی بر این که تاکنون چه تعداد از پایان نامه های دانشگاهی نگارش یافته در ایران با محوریت نسخ خطی بوده و پراکندگی جغرافیایی (شهر-دانشگاه)، پراکندگی رشته، پراکندگی مقطع و سالشماری آن، به چه نحو بوده است و چه رویکردهایی در استفاده از نسخ حاکم بوده است؟

  روش/رویکرد پژوهش: 

  روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و نمونه گیری بر اساس دو پایگاه مورد تایید وزارت علوم و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی (ایران داک و کتابخانه ملی) صورت پذیرفته است.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها حاکی از آن است که 135 دانشگاه در 58 شهر به نگارش 2707 پایان نامه پرداخته اند که تهران با 22 مرکز، در صدر این آمار قرار دارد. رشته های بهره مند از نسخ خطی 32 رشته و زبان و ادبیات فارسی با 1160پایان نامه، فاصله ای محسوس با سایر رشته ها دارد. تعداد 2236 پایان نامه متعلق به مقطع کارشناسی ارشد و 471 پایان نامه متعلق به مقطع دکتری است. از 1333ش. تا پاییز 1401ش. نگارش پایان نامه هر سال، برخوردار از تفاوتی چشمگیر است، چنان که می توان به 1399ش. با 246 پایان نامه و به مدت 10 سال اشاره داشت که در آن پایان نامه ای با محوریت نسخ خطی، نگارش نیافته است.

  کلیدواژگان: نسخ خطی، پایان نامه، دانشگاه، شهر، رشته، مقطع
 • سید محمدرضا فاضل هاشمی* صفحات 37-65
  هدف

  بررسی تحولات علوم (علوم دقیق مانند: ریاضیات، هییت و نجوم، علم الحبل «فیزیک، مکانیک» و علوم طبیعی مانند: پزشکی، گیاه شناسی و جانورشناسی) در بستر تاریخ همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. در این میان یکی از موضوعات حایز اهمیت علم نجوم و هییت و فروع آن ازیاج یا دانش زیج هاست که تحقیقات و تالیفات فراوانی در این موضوع شده و نسخه های تاریخ علم را شاخص ساخته است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی محتوایی نسخه های خطی زیج های اسلامی در کتابخانه آستان قدس رضوی و بررسی تحلیلی و  مقایسه نسخه های زیج و خصوصا زیج الشستکه در میان دیگر کتابخانه های ایران و منطقه است و نهایتا تاثیر دانشمندان مسلمان را در تکامل و پیشرفت این علوم روشن تر می نماید.

  روش / رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای نسخه های خطی با عنوان زیج به طور کلی و زیج الشستکه و به زبان های فارسی، عربی و اردو را از مجموعه نسخه های با موضوع تاریخ علم (ریاضی و نجوم، موسیقی و پزشکی) موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی استخراج شد و مورد شناسایی، بررسی و پژوهش قرار گرفت.

  یافته ها و نتایج

  از 80 هزار نسخه خطی موجود در گنجینه آستان قدس رضوی، تعداد 6124 نسخه با موضوع تاریخ علم (ریاضی و نجوم، موسیقی و پزشکی و...) است که با بررسی و مقایسه به عمل آمده مجموعه نسخه های کهن و نفیس با عنوان زیج در کتابخانه های آستان قدس رضوی به 92 نسخه می رسد؛ یعنی تقریبا 37 درصد از کل نسخه های ایران در کتابخانه های آستان قدس است و همچنین از تعداد 18 نسخه خطی زیج هرمزی (زیج الشستکه) موجود در ایران، تعداد 11 نسخه آن در کتابخانه های آستان قدس وجود دارد. از این 11 نسخه آستان قدس (61 درصد از کل) تعداد 5 نسخه اثر کامل آن و با دو جدول نجومی در باب اجتماع و استقبال ماه و خورشید و رویت هلال ماه در آستان قدس است و بقیه نسخه های کتابخانه ها خلاصه و کوتاه شده این اثر بوده و بدون جداول نجومی هستند. نام مولف در نسخه های ناقص اشتباها به جای حسین بن موسی هرمزی، حسن بن موسی هروی و مهری آمده است و در میان نسخه های شناسایی شده، مشخص گردید که درصد قابل توجهی از نسخه های نفیس و قدیمی با عنوان زیج، از جمله قدیمی ترین زیج الشستکه با تاریخ کتابت 581 قمری در کتابخانه آستان قدس رضوی است.

  کلیدواژگان: زیج الشستکه، زیجهای اسلامی، نجوم اسلامی، نسخه های خطی
 • فاطمه سادات سعادتمند* صفحات 67-89
  هدف

  شبکه واژگان روشی ابداعی به منظور یافتن تشابه میان متون از راه تطبیق اصطلاحات تخصصی و واژگان به کار رفته در آن هاست. این شیوه که از شبکه معنایی علم زبان شناسی الگوبرداری شده است، در یافتن مآخذ اصلی یک کتاب و همچنین تشخیص هویت یک متن ناشناس کارایی دارد. این پژوهش بر آن است تا از ویژگی های بازنمایی شبکه واژگان سود جسته و از آن برای تشخیص هویت متنی که ناشناخته مانده و به اشتباه شناسایی شده است، استفاده کند. این روش در یافتن میزان اشتراکات متون در به کارگیری واژگان، بسامد و اولویت زمانی آن نیز کارآمد است.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  پژوهش کاربردی حاضر در مرحله گردآوری شواهد متنی از محتویات نسخ خطی با روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته و در مرحله استخراج واژگان و اصطلاح شناسی از روش های کمی و کیفی مبتنی بر ترمینوگرافی بهره می برد. بدین منظور، واژگان از میان منابع دست اول گرد آمده و پس از بررسی شواهد مربوط به هر یک، تفکیک های معنایی مشخص گشته و شبکه معنایی هر یک ترسیم می گردد و نهایتا شبکه واژگان بر پایه یک شبکه معنایی گسترده و تعمیم یافته شکل می گیرد. این شبکه واژگان بر اساس روابط حاکم میان واژگان و منابع، آن ها را در یک شبکه مفهومی بازنمایی می کند. این شیوه در گردآوری هدفمند اصطلاحات متون، طبقه بندی، کشف پیوندها و ارتباط متون با یکدیگر کاربرد دارد و فهرست نگار و پژوهشگر را از تطبیق دادن کل متن بی نیاز می کند.

  یافته ها و نتایج

  رساله های ریاضیات و خصوصا حساب، به سبب ساختار منطقی خود، شباهت بسیاری به یکدیگر دارند و همین امر بعضا سبب بروز اشتباهاتی در تشخیص عنوان و مولف اثر، ترجمه انگاشتن برخی متون اصیل فارسی یا خلط آثار با محتوای مشابه در فهرست نگاری نسخ خطی شده به گونه ای که در بسیاری موارد و با تکیه بر اطلاعات فهارس، خطای مزبور در میان پژوهشگران تاریخ ریاضیات تکرار گشته است. گفتار حاضر به یک نمونه از این کاستی پژوهشی پرداخته و با استفاده از واژگان پژوهی و شبکه های واژگان درصدد شناسایی هویت اصلی اثر برآمده است. اثر مورد نظر، بر اساس تک نسخه موجود در کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، با عنوان «ترجمه فارسی تلخیص المفتاح» در فهرست ها به ثبت رسیده است، حال آن که بنا به بررسی های صورت گرفته در این پژوهش، ترجمه انگاشتن و انتساب آن به تلخیص المفتاح غیاث الدین جمشید کاشانی به کلی مردود و نادرست بوده و این دست نویس بخشی مختصر از رساله میزان الحساب ملا علی قوشچی است که به سبب نقصان و افتادگی های بسیار به درستی شناسایی نشده است.

  کلیدواژگان: شبکه معنایی، تلخیص المفتاح، میزان الحساب، واژگان پژوهی، زبان شناسی
 • محمدرضا صرفی* صفحات 91-112
  هدف

  افتخارنامه حیدری سروده میرزا مصطفی افتخارالعلما، مشهور به صهبای آشتیانی یکی از حماسه های مذهبی مهم در عصر قاجار است. افتخارنامه دارای 49 مجلس تصویر با رقم «میرزا نصرالله» است. این تصاویر که با طراحی قوی و قلم گیری های ظریف و ماهرانه اجرا شده اند، همگی دارای موضوع داستانی و در ارتباط نزدیک با موضوع و داستان متن نوشتاری هستند و تحلیل آن ها در شناخت سبک نگارگری نسخ چاپ سنگی حایز اهمیت فراوان است. در این پژوهش، مهمترین ویژگی های این تصاویر معرفی شده است.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  جستار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه مطالعات کتابخانه ای تصاویر یگانه نسخه چاپ سنگی افتخارنامه را بررسی نموده و نتایج خود را با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی ارایه نموده است.

  یافته ها و نتایج

  با بررسی تصاویر موجود در کتاب مشخص شد که تمام آن ها در زمینه های مضامین دینی و وقایع و جنگ های مذهبی و به تصویرکشیدن بخش های تاثیرگذار زندگی حضرت علی (ع) است. تصویرپرداز با ایجاد تغییراتی در نگارگری مذهبی و با الهام از متن افتخارنامه حیدری، تصاویری بسیار هنرمندانه، ظریف و پرکار خلق کرده و از صنعت چاپ سنگی برای انتقال مفاهیم مذهبی شیعه استفاده وافر برده است. در این تصاویر پیکره های انسانی در مرکز توجه قرار گرفته اند. انتقال مفاهیمی که پیش از چاپ سنگی بر عهده رنگ بود، به عهده خط نهاده شده است؛ بنابراین، قلم گیری، دورگیری، نازکی و ضخامت و تیرگی و روشنی خطوط در این تصاوبر اهمیت فوق العاده دارد. بخش عمده متن هر تصویر را نقش های اولیا به خود اختصاص می دهند. هنرمند نقاش حوادث و رخدادهایی را که در زمان های گذشته اتفاق افتاده، بر مبنای عوامل طبیعی ای که در دنیای واقعی تجربه کرده است، بازنمایی کرده است. به همین سبب پیکره انسان ها، شکل فرشتگان، ساختار بناها، لباس و عناصر تزیینی تصاویر، مطابق با سنت های مرسوم در عصر قاجار است.

  کلیدواژگان: افتخارنامه حیدری، تصویرگری، چاپ سنگی، صهبای آشتیانی
 • مهدی نارستانی* صفحات 113-136
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نسخه های خطی موجود در حوزه علمیه شهرستان سبزوار است. محدوده پژوهش، آرشیو الکترونیکی و مخزن دو کتابخانه حوزه علمیه فخریه و فصیحیه است.

  روش /رویکرد پژوهش: 

  پژوهش حاضر با ابزار گردآوری اسنادی-کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مبتنی بر ابزار مشاهده اصل اثر است.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها نشان داد که بالغ بر دویست جلد نسخه خطی با قدمت سیصد و پنجاه سال و بالغ بر هزار جلد چاپ سنگی در این کتابخانه ها در محیط فاقد دستگاه کنترل دما و رطوبت و حتی فاقد قفسه بندی نگهداری می شود که فهرست نویسی نیز نشده است. از تمامی نسخه های خطی با همکاری آستان قدس رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری و دفتر امام جمعه محترم شهرستان سبزوار آرشیو الکترونیکی تهیه شده است؛ ولی در خصوص نسخه های چاپ سنگی تاکنون هیچ اقدامی نشده است. کسب اجازه و رضایت متولی موقوفه، هزینه های بالای ترمیم و بازسازی، نیاز به کتابدار تخصصی و محل نگهداری نامناسب از مهمترین چالش ها به شمار می روند. بر اساس مشاهده میدانی، آثار ارزنده و نفیسی در این کتابخانه های کوچک وجود دارد که وضعیت حفاظت، مدیریت و دسترسی افراد به نسخه های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه های فصیحیه و فخریه در شرایط مناسبی نبوده و نیازمند اهتمام بیشتر مسیولین است.

  کلیدواژگان: چاپ سنگی، مدرسه فخریه، کتاب های خطی، مدرسه فصیحیه، سبزوار
 • سید محسن حسینی*، سوسن نیکجو صفحات 137-157

  به دنبال تلاش فقهای شیعه در تدوین فقه سیاسی شیعه و طرح ریزی مبانی تعامل با سلاطین اعم از جایر و عادل با روی کار آمدن حکومت شیعه صفویه، عملا فقها را در خصوص اجرایی نمودن احکام شرعی فقه شیعه وارد مرحله جدیدی کرد.هدف از این پژوهش بررسی روند مشروعیت بخشی به خاندان صفوی در تعامل بین سلطان و فقیه، یا به عبارتی تبیین فرایند شرعی- عرفی شدن حکومت صفویه با محوریت «توبه»است .مجموعه ی این نوشتاربر اساس تحلیل همزمان و مقایسه ی مداوم بین داده ها در طول جریان پژوهش از طریق تکیه بر تفکر استقرایی با تاکید بر ایجاد مفاهیم (حکومت اسلامی ، فقیه ،سلطان (عادل، جایر)، عدالت، رفاه، امنیت، حقوق جزایی ، حق الله، حق الناس، امر به معروف و نهی از منکر، توبه...) به برقراری ارتباط بین این مقوله ها با در نظر گرفتن تفکر قیاسی همزمان با آن ، تبیین نظریه ی طرح شده را در طول فرایند پژوهش حمایت، استنتاج و تولید نموده است .کلید واژه: صفویه، مشروعیت، متون فقهی، توبه نامه ها، اسناد، شاهان صفوی، امیران وسرداران، نظریه بنیادی.مقدمه مشروعیت حکومت، از اصول پایه ای در علم سیاست و کشورداری است. بررسی مبانی مشروعیت حکومت صفویه و نحوه اجرای آن توسط شاهان در تعامل با فقها در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: صفویه، مشروعیت، متون فقهی، توبه نامه ها، اسناد
 • طیبه حاج باقریان* صفحات 159-188
  هدف

  هدف از پژوهش پیش رو بررسی نقش زنان ایرانی در کتابت نسخه های خطی در عصر قاجار است.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و طی آن تعداد 34 کاتب زن شناسایی شده است. پس از معرفی اجمالی بانوان کاتب به پرسش هایی چون: فاصله زمانی کاتبان با عصر مولف نسخه های کتابت شده، موضوعات نسخه هایی که کتابت کرده اند، کاربرد و کارکرد نسخه ها، نوع خط و زبان آثار کتابت شده، جایگاه و اعتبار علمی و خانوادگی کاتبان، بررسی و پاسخ داده شده است. نسخه های به خط مولف یا به عبارتی تالیفات زنان پژوهشگر که دارای نسخه اصل هستند، از دایره این پژوهش خارج و به آن ها اشاره ای نشده است.

  یافته ها و نتایج

  نبود یا کمبود نام زنان در زمینه کتابت و کتاب آرایی نسخه های خطی بدین معنی نیست که آن ها نقشی در این زمینه نداشته اند بلکه متاثر از سایه سنگینی است که در گذشته از طرف حکومت، فرهنگ و جامعه و در نهایت مردان و خانواده بر سر آن ها افکنده شده و مانع از ثبت و ضبط نام و نشان آن ها بوده است. با وجود آن که در دوره قاجار زنان به تدریج از آزادی فردی و عملکردی بیشتر و درجه ممتازتر اجتماعی نسبت به گذشته خود، برخوردار شده اند؛ اما در یافته های موجود در عصر قاجار هم همچنان این سایه را مشاهده می کنیم. علاوه بر آن که در گذشته خشوع و خضوع کاتبان (حتی در مردان کاتب) مانع نوشتن نام کامل آن ها بوده است، آن ها یا تمایل به ذکر نام خود نداشته اند یا نام پدر و آباء و اجداد خود را مقدم بر نام خود می دانستند و زنان نیز از عباراتی چون: صبیه... ؛ بنت... ؛ زن...، استفاده نموده اند. در یافته های پژوهش به زنان عالمه و فاضله که دارای اجازه نقل حدیث و روایت بوده اند، زنان محشی و تعلیقه نویس، زنان خوشنویس و زنانی که در خانواده های اهل علم رشد و نمو یافته اند و حلقه وصل و واسط انتقال دانش از نسل گذشته به آینده بوده اند، برمی خوریم. از سویی دیگر، موضوعاتی چون ادبیات، فقه و ادعیه بیشتر مورد توجه زنان کاتب بوده است. همچنین آن ها در کتابت آثار خانوادگی یا آباء و اجدادی خود نیز اهتمام بیشتری داشته اند. زبان عربی نسبت به زبان فارسی در بین زنان عصر قاجار بسامد و اقبال کمتری داشته است.

  کلیدواژگان: زنان کاتب، نسخه های خطی، کتابت، دوره قاجار
 • کاظم استادی* صفحات 189-208
  هدف

  مشهورترین و در دسترس ترین اثر منسوب به نعمانی، «کتاب الغیبه» اوست که در اوایل دوره غیبت کبری و با به درازا کشیده شدن غیبت امام زمان (ع) و مطرح شدن برخی شبهات میان شیعیان، توسط نعمانی تالیف و برای رفع این مشکل، ارایه شده است. اکنون به عنوان یکی از آثار مهمی که لازم است نسخ خطی آن فهرست تجمیعی شوند، کتاب الغیبه است. بنابراین، باید بررسی شود که: وضعیت تعداد نسخ خطی الغیبه چگونه هستند؟ آیا نسخ خطی الغیبه، تفاوت های مهمی با هم دارند که بتوان آن ها را تفکیک و تحلیل خاصی نمود؟ چه اطلاعات آماری پیرامون نسخ خطی الغیبه قابل ارایه است؟

  روش پژوهش:

  تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و کمک گرفتن از راهبرد استقرایی، گونه های مختلف نسخه های خطی کتاب الغیبه را شناسایی و مورد نظر و بررسی قرار داده و ضمن تبارشناسی نسخه ها، به تجزیه و تحلیل برخی داده های آن ها پرداخته است.

  یافته ها و نتایج

  با بررسی نسخه ها، روشن شد که متن نسخه های این کتاب، تفاوت های زیادی با هم دارند و این تفاوت ها، فقط اختلافات تحریری جزیی نیستند؛ بلکه از نظر حجم و مقدار احادیث، با هم متمایز و قابل معرفی در چهار گروه و مدل ساختاری هستند. همچنین، از 23 نسخه الغیبه، بیست نسخه در ایران و سه نسخه در عراق هستند و جز یک نسخه که از قرن ششم است، همه نسخه ها مربوط به قرن دهم به بعد هستند. از بیست و دو نسخه دستیاب الغیبه در مدل های مختلف آن، تنها 8 نسخه بدون افتادگی و نقص است. از سوی دیگر، حدود نیمی از نسخه ها بدون سند ابتدایی نسخه هستند و سند ابی الحسین شجاعی نیز، در تمامی نسخه های سنددار، غیراصیل و نونویس است.

  کلیدواژگان: نسخه های خطی، کتاب الغیبه، نعمانی، مهدویت، کتابخانه های ایران
 • علی صادق زاده وایقان*، اعظم نجفقلی نژاد صفحات 209-229
  هدف

  بررسی عملکرد و کارنامه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حوزه نسخه های خطی، به عنوان مهمترین آثار مکتوب فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، در سه سطح سازمانی، ملی و بین المللی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اطلاع رسانی نسخه های خطی ایرانی- اسلامی در سطوح سازمانی، ملی و بین المللی بر اساس کارنامه انتشارات در حوزه نسخه های خطی است.

  روش/رویکرد پژوهش : 

  پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات، سندی و کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی است. در این پژوهش نمونه گیری صورت نگرفته و تمام منشوراتی که در حوزه نسخه های خطی از سال 1313 الی 1398 توسط: 1) مرکز خدمات کتابداری، 2) سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 3) کتابخانه عمومی معارف، 4) کتابخانه ملی ایران، 5) کتابخانه ملی پهلوی، 6) سازمان اسناد ملی ایران، 7) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شده، بررسی شده است.

  یافته ها و نتایج

  به طور کلی 6 عنوان (57/8 درصد)/ 8 جلد (52/3 درصد) از منشورات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، دو عنوان/ جلد (100 درصد) از منشورات کتابخانه عمومی معارف، 7 عنوان (19/6 درصد)/40 جلد (8/11 درصد) از منشورات کتابخانه ملی ایران، 2 عنوان (45/6 درصد)/10 جلد (90/9 درصد) از منشورات کتابخانه ملی پهلوی، 8 عنوان (59/11 درصد)/16 جلد (77/17 درصد) از منشورات سازمان اسناد ملی ایران، و 40 عنوان (04/11 درصد)/169 جلد (03/25 درصد) از منشورات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حوزه نسخه های خطی است.از نتایج یافته ها و کارنامه انتشاراتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می توان استنباط نمود فعالیت انتشاراتی این سازمان در حوزه نسخه های خطی یکی از اهداف و وظایف مهم و اصلی آن است. با توجه به این که سازمان با بیش از صدها کتابخانه ملی مهم و بزرگ، نهاد آموزشی و پژوهشی و سازمان دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی تفاهم نامه همکاری دارد که در متن اکثر آن ها، سازماندهی، آموزش و انتقال تجربیات در زمینه نسخه های خطی جزء بندهای اصلی است، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در زمینه اطلاع رسانی نسخه های خطی ایرانی اسلامی، در سطح ملی و بین المللی عملکرد چشمگیر و کارنامه درخشانی ندارد و نتوانسته است از فرصت ها و ظرفیت های موجود استفاده نماید.

  کلیدواژگان: کتابخانه ملی ایران، نسخه های خطی، انتشارات، ایران، اشاعه اطلاعات
 • مهدی صحراگرد* صفحات 231-252
  هدف

  یکی از قرآن های محفوظ در مجموعه آستان قدس رضوی، قرآنی است به قلم کوفی شرقی که در سده نهم هجری در کارگاه هنری ابراهیم سلطان تیموری در شیراز مرمت و تجلید و خطش به امام جعفرصادق (ع) منسوب شده است. این نسخه در دوره صفوی بر حرم امام رضا (ع) وقف شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد هنری و ویژگی های نسخه شناسانه این قرآن است که در قالب این پرسش ها انجام شد: 1. مشخصات عمومی و اطلاعات محفوظ در وقف نامه، یادداشت ها و عرض دید ها چه اطلاعاتی از سرگذشت این قرآن به دست می دهد؟ 2. مشخصات نسخه شناسانه شامل خط، تذهیب و جلد حاوی چه نکاتی در جهت بازشناسی محل تولید این قرآن است؟

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش توصیفی موردی است.

  یافته ها و نتایج

  نتایج نشان می دهد با توجه به ویژگی های خط، این نسخه متعلق به مرکزی است که در آن نسخه های مهمی چون قرآن علی بن شاذان رازی (کتابخانه چستربیتی) و قرآن ش 2224 (کتابخانه آستان قدس رضوی) تولید شده است. با این حال مکان دقیق تولید آن قابل حدس نیست و صرفا می توان دامنه گسترش آن سبک را در ری و خراسان حدس زد. همچنین شکل ساده تذهیب آن به ویژه در نشان های حاشیه، زمان تقریبی تولید آن را در اوایل سده ششم هجری نشان می دهد. کهن ترین عرض دید ضبط شده بر نسخه سال 1266ق را نشان می دهد، در حالی که این قرآن از سال 1008ق در حرم امام رضا (ع) نگهداری می شده که این امر نشان می دهد قرآن های منسوب به ایمه تا نیمه سده سیزدهم در فهرست مرسوم قرآن های کتابخانه شمارش نمی شده و احتمالا نظام کنترل و شمارش متفاوتی داشته اند.

  کلیدواژگان: قرآن ش 17، خوشنویسی، تذهیب، قلم کوفی شرقی، آستان قدس رضوی
|
 • Mostafa La&#, L Shateri *, Peiman Abolbashari Pages 5-35
  Objective

  Nowadays, academic research is one of the topics that can have the potential to improve knowledge. Meanwhile, archival studies can be considered as among the areas that have not been given serious attention proportionate to their excellent research capacities. Using manuscripts, as one of the prominent scientific sources in science, is considered with different influence coefficients in each field. In the meantime, Islamic manuscripts have been the subject of relatively extensive research due to their content and apparent values. The present research is intended to answer a multi-faceted question as to how many of the university theses written in Iran have been based on manuscripts; the geographical dispersion (city-university); the field dispersion; the level of study dispersion and its chronology; in what way and, in the meantime, what approaches have prevailed in the use of manuscripts?

  Research/Method Approach: 

  The method of this research is descriptive-analytical and the sampling is conducted on the basis of two databases approved by the Ministry of Science and academic and research centers (IranDoc and National Library).

  Findings and Conclusion

  The findings indicate that 135 universities in 58 cities have undertaken to write 2707 theses, among which Tehran is ranked at the top with 22 centers. The fields benefiting from the manuscripts of 32 fields and Persian language and literature with 1160 theses have a noticeable distance from other fields. 2236 theses belong to the master's level and 471 theses belong to the doctoral level. From 1333 Sh/1954 AD to the fall of 1401 Sh/2022 AD, writing the thesis has annually undergone a significant difference, as one can refer to 1399 Sh/2020 AD with 246 theses and the 10 years, in which no theses were written focusing on manuscripts.

  Keywords: manuscripts, Thesis, university, City, Field of Study, Level of Study
 • Sayyed Muhammad Reza Fazel Hashemi * Pages 37-65
  Objective

  Examining the developments of sciences (exact sciences such as mathematics, astronomy, ‘ilm al-ḥabl (physics, mechanics), and natural sciences such as medicine, botany, and zoology) in the context of history has always been of interest to scientists. In the meantime, one of the important topics of astronomy and its branches is azyāj or the science of zīj (astronomical table), whose topic has been researched and written extensively about and has made the manuscripts of the history of science distinguished. This research is intended to identify and examine the content of the manuscripts of Islamic zījs in the Astan Quds Razavi library, and to analyze and compare the manuscripts of zīj and especially Zīj al-Shastke among other libraries in Iran and the region; and finally, to further clarify the impact of these Muslim scientists on the development and progress of these sciences.

  Research Method/Approach: 

  This research was conducted with a descriptive and analytical approach and based on library study of the manuscripts titled zīj in general and Zīj al-Shastke in Persian, Arabic and Urdu languages, which were extracted, identified, examined and researched ​​from among the collection of manuscripts on the subject of history of science (mathematics and astronomy, music and medicine) preserved in the library of Astan Quds Razavi.

  Findings and Conclusions

  According to the investigation and research done, out of 80 thousand manuscripts in the treasure of Astan Quds Razavi, 6124 manuscripts are on the subject of history of science (mathematics and astronomy, music and medicine, etc.) and 92 of them are under the general title of zīj. Of the 80,000 manuscripts in the Astan Quds Razavi treasure, there are 6124 manuscripts on the subject of the history of science (mathematics and astronomy, music and medicine, etc.). Through a study and comparison, it was clarified that the collection of ancient and exquisite manuscripts titled zīj in the Astan Quds Razavi libraries amounts to 92 copies; that is to say approximately 37% of all Iranian manuscripts are in the Astan Quds libraries. Also, out of the 18 manuscripts of zīj-i hurmuzĪ (Zīj al-Shastke) available in Iran, 11 of them are preserved in the libraries of Astan Quds. Out of these 11 Astan Quds copies (61% of the total), 5 copies of are of complete work and with two astronomical tables about congregation and welcoming the moon and the sun and seeing the crescent moon in Astan Quds, and the rest of the library copies are abridged and shortened versions of this work and are without astronomical tables. In the incomplete copies, the author's name is mistakenly recorded as Ḥasan bin Mūsā Hiravī and Mehri instead of Husayn bin Mūsā Hurmuzī; and it was clarified among the identified copies that a significant percentage of the exquisite and old copies with the title of zīj, including the oldest Zīj al-Shastke, with the transcribing date of 581 AH/1185 CE, are preserved in the library of Astan Quds Razavi.

  Keywords: Zīj al-Shastke, Islamic zījs, Islamic Astronomy, manuscripts
 • Fatima Saadatmand * Pages 67-89
  Objective

  Technical Term Network (TTN) is an innovative method to find similarities among texts through matching technical terms and the vocabulary used in them. This method, which is modeled after the semantic network of linguistics, is effective in finding the main sources of a book as well as recognizing the identity of an unknown text. This research is intended to take advantage of the features of the technical term network representation and use it to recognize the identity of a text that remains anonymous or has been wrongly identified. This method is also efficient in finding the similarities among texts in using technical terms, their frequencies, and chronological priorities.

  Research Method/Approach: 

  The present applied research has employed manuscript contents in the phase of collecting textual evidence with the library-documentary method, and has utilized qualitative and quantitative methods based on terminography in the phase of extracting technical terms and terminology. To this end, technical terms are collected from among the primary sources and after examining the evidence related to each one, the semantic separations are specified and the semantic network of each is delineated, and finally the technical term network is formed on the basis of an extensive and generalized semantic network. Based on the prevailing relationships between terms and resources, this technical term network represents them in a conceptual network. This method is applied in the purposeful collection of technical terms, classification, the discovery of links, and the relation of texts with each other, which makes catalogers and researchers needless of adapting the entire texts.

  Findings and Conclusions

  The treatises of mathematics, especially arithmetic, are very similar to each other due to their logical structure, and this sometimes causes faults in identifying the title and author of the work, considering some original Persian texts as being translations, or confusing works with similar content in cataloging manuscripts in such a way that in many cases, the mistakes mentioned above have been repeated by the researchers who rely on the information of the indexes. The present article examines an example of this deficiency in research and by using terminography and applying TTN, it tries to identify the main identity of the work. Relying on the single copy preserved in the library of the Center for the Great Islamic Encyclopedia, the work in question is registered under the title "Persian Translation of Talkhīṣ al-Miftāḥ" in the MSS catalogues; whereas, according to the investigations carried out in this research, claiming it to be a translation and attributing it to Ghīyāth al-Dīn Jamshīd Kāshānī's Talkhīṣ al-Miftāḥ is totally incorrect and disapproved. The mentioned manuscript is a brief part of Mullā ʿAlī Ghūshchī's Mīzān al-Ḥisāb, which is not properly identified due to many flaws and omissions in the text.

  Keywords: Semantic network, Talkhīṣ al-Miftāḥ, Mīzān al-Ḥisāb, terminography, Linguistics
 • Mohammad Reza Sarfi * Pages 91-112
  Objective

  Iftikhārnāma-yi Ḥaydarī composed by Mīrzā Muṣtafā Iftikhār al-‘Ulamā, known as Ṣahbā-yi Āshtīyānī, is one of the most important religious epics in the Qajar era. Iftikhārnāma has 49 diptychs of paintings with the signature of "Mīrzā Naṣrullāh". These illustrations, which are executed with strong design and delicate and skillful penning, all have a story theme and are closely related to the theme and story of the written text and their analysis is very important in understanding the painting style of lithographic copies. This research tries to introduce the most important features of these illustrations.

  Research Method/Approach: 

  The present research has analyzed the illustrations of the only lithographic copy of Iftikhārnāma using the descriptive-analytical method and using the method of library studies and presented its conclusions using the qualitative content analysis.

  Findings and Conclusion

  By examining the illustrations in the book, it was found that all of them are related to religious themes and religious events and wars, and depiction of the impressive parts of the life of Imam Ali (A.S.). By making changes in religious painting and inspired by the text of Iftikhārnāma-yi Ḥaydarī, the illustrator has created very artistic, delicate and elaborate illustrations and has made ample use of the lithography industry to convey the religious concepts of Shi'a school. In these pictures, human figures are in the focus of attention. Conveyance of concepts that was carried out by paint prior to lithography has been carried out by script; therefore, outlining, delineating, thinness, thickness, darkness, and lightness of the scripts are extremely important in these illustrations. The main part of the text of each picture is devoted to the images of awliyā (the saints). The artistic painter represents the incidents and events that took place in the past, based on the natural factors that he experienced in the real world. For this reason, the figures of humans, the forms of the angels, the structures of the buildings, clothes and ornamental elements of the illustrations are in accordance with the traditions prevalent in the Qajar era.

  Keywords: Heydari's eulogy, Illustration, lithography, Sohbai Ashtiani
 • Mahdi Narestani * Pages 113-136
  Objective

  The present research is intended to introduce and examine the condition of the manuscripts preserved in Sabzevar seminary. The research limits are the electronic archives and the repositories of two libraries of Fakhriya and Fasihiya seminaries.

  Research Method/Approach: 

  The present research is conducted by the tool of document-library collection and descriptive-analytical method and with an approach based on the tool of observing the original work.

  Findings and Conclusions

  The findings showed that more than two hundred volumes of manuscripts, with an antiquity of three hundred and fifty years, and more than one thousand volumes of lithographs are preserved in these libraries with no temperature, light and humidity control systems and even without any shelving, which are not catalogued either. An electronic archive has been prepared for all manuscripts with the cooperation of Astan Quds Razavi and Hakim Sabzevari University and the office of the reverend prayer leader of Sabzevar. However, no action has been taken so far concerning the lithographic manuscripts. Asking for the permission and consent of endowment trustee of these works, the high expenses of restoration and reconstruction, the need for a specialized librarian, and inappropriate storage place are among the most important challenges. According to the field observation, there are valuable and exquisite works in these small libraries, but the condition of preservation, management, and accessibility of people to manuscripts and lithographs in Fasihiya and Fakhriya libraries is not suitable and requires more attention from the authorities.

  Keywords: lithography, Fakhriya School, manuscripts, Fasihiya School, Sabzevar
 • Sayyed Mohsen Hosseini *, Susan Nikju Pages 137-157
  Objective

  The present research is intended to investigate the process of legitimization of Safavid dynasty in the interaction between sultan and jurist or, in other words, to explain the process of Safavid rule’s turning legal-conventional with centrality of repentance.

  Research method/approach: 

  This writing is entirely based on the fundamental theory and the survey of those who have experienced this process. Accordingly, the present research, by simultaneous analysis and continuous comparison between the data during the research process and by relying on inductive thinking with an emphasis on creating concepts (Islamic rule, jurist, Sultan [just, unjust], justice, welfare, security, criminal law, the rights of Allah, the rights of people, enjoining good and forbidding evil, repentance, etc.) has established a relationship between these categories and by taking into consideration the comparative thinking simultaneous to them, has explained, supported, deduced and produced the theory proposed during the research process.

  Findings and results

  The principles of the legitimacy of the Safavid rule have been examined, with an emphasis on the documents of repentance left among the anthologies, manuscripts and stone edicts of the congregational mosques of the Safavid era. From among these, 4 cases are from the letters of repentance of Safavid kings, 4 cases are from the emirs and commanders of the Safavid army, and one case includes the repentance of the public. The process of compiling the Shi’a political jurisprudence following the efforts of Shi’a jurists and planning the principles of interaction with sultans, both unjust and just, upon the rise of the Shia Safavid rule, practically brought the jurists into a new phase concerning the implementation of the legal rulings of Shi’a jurisprudence. The jurisprudential-political theory proposed by some Safavid scholars such as Muḥaqqiq al-Karakī led to the formation of a new political-jurisprudential literature in the field of Shi’a political thought. One of these discourses, and in fact the most fundamental and the most important of them, which first led to the strengthening of the Safavid government and, prior to it, the strengthening of the political, legal and conventional status of the jurists and making the government more jurisprudential, is the discourse of repentance. Examining the status of repentance and the content classification of repentance documents shows that the process of writing repentance letters, especially after the repentance of the Safavid Shah Tahmasab I, remained as an official principle during the Safavid era and it is very likely that the history of repentance as a principle of avoiding sin has had a special place in all religions and initiation rites, but the expansion of this discourse from the era of the Ilkhanids onwards with the expansion of Sufism and the Sufi orders and the spread of mystical and Sufi texts has been effective in the examination of the documents of the letters of repentance. Besides, the outcomes of repentance in the society for people in the form of security and public interest plans have led to the issuance of a series of decrees comprising of various subjects such as the decrees of tax exemptions and decrees of prohibiting taboos such as drinking alcohol.

  Keywords: documents of repentance, Safavid Kings, Legal Texts, legitimacy, Fundamental Theory
 • Tayebeh Hajbaqeriyan * Pages 159-188
  Objective

  The present research is intended to investigate the role of Iranian women in transcribing manuscripts in the Qajar period.

  Research method/approach: 

  It was done by documentary-library method, through which 34 women scribes were identified. After a brief introduction of the female scribes, following questions have been reviewed and answered: the time interval between the scribes and the era of the authors of the transcribed manuscripts; the topics of the manuscripts that they have transcribed, the application and function of the manuscripts; the type of script and language of the transcribed works; the status and the scientific and familial credit of the scribes. Manuscripts handwritten by the author or, in other words, the works of the female researchers, which have the original manuscript, are out of the scope of this research and have not been mentioned.

  Findings and Conclusions

  The absence or lack of women's names in the field of transcribing and editing manuscripts does not mean that they did not have a role in this field; rather, this has been affected by the heavy shadow cast upon them by the government, culture and society, and ultimately by men and families in the past and has prevented the registration of their names and characters. Although in the Qajar period, women gradually enjoyed more personal and functional freedom and were granted more privileged social status compared to their past, but in the findings from the Qajar era, we still see this shadow. Besides, the humbleness and submissiveness of the scribes (even in male scribes) in the past have prevented them from writing their full names. They were either unwilling to mention their names or they considered the names of their fathers and ancestors above their own names, and women would also use such phrases as: ṣabiyya...; bint...; zan… (i.e., daughter of…; wife of…). In the findings of the research, we see scholarly and virtuous women who were allowed to transmit hadiths and narrations, female commentator or marginal annotator, calligraphers, and women who grew up in scholarly families and were the links for transmission of knowledge from the past generation to the future. On the other hand, topics such as literature, jurisprudence, and supplications have been of more interest to women writers; they have also taken more care and made more endeavor in transcribing the works of their families or their ancestors. The Arabic language enjoyed less frequency and popularity than the Persian language among the women of the Qajar era.

  Keywords: female scribes, manuscripts, Transcription, Qajar Period
 • Kazem Ostadi * Pages 189-208
  Objective

  The most famous and most accessible work attributed to Nu‘mānī is his Kitāb al-Ghaibah, which was written by Nu‘mānī in the early period of Major Occultation and with the prolonged absence of the Hidden Imam (A.S.), and the advent of some doubts among the Shi’ites and was presented for solving this problem. Now, Kitāb al-Ghaibah is one of the important works whose manuscripts need to be compiled and indexed. Therefore, it should be queried: In what status is the number of the extant manuscripts of al-Ghaibah? Do the manuscripts of al-Ghaibah have important differences that can be separated and analyzed in a special way? What statistical information can be provided about the al-Ghaibah manuscripts?

  Research Method/Approach:

   The present research has identified and examined different types of manuscripts of Kitāb al-Ghaibah using the descriptive-analytical method and by means of inductive strategy; and through genealogy of the manuscripts, and undertaken to analyze some of their data.

  Findings and Conclusion

  Upon examining the manuscripts, it became clear that the text of the manuscripts of this book are very different from one another and these differences are not merely minor typos; rather, they are different in terms of volume and number of hadiths and can be introduced into four structural groups and models. Furthermore, from among the 23 manuscripts of al-Ghaibah, twenty versions are in Iran and three versions are in Iraq; and except for one manuscript that is from the 6th century, all other manuscripts are from the 10th century onwards. Also, from among the twenty-two available manuscripts of al-Ghaibah in its different models, only 8 manuscripts are without omissions and defects. On the other hand, about half of the manuscripts are without the initial sanad of the manuscript; and the sanad of Abī al-Husayn Shujā’ī is also inauthentic and newly-written in all manuscripts having sanad.

  Keywords: manuscripts, Kitāb al-Ghaibah, Nu‘mānī, Mahdism, Iranian Libraries
 • Ali Sadeghzadeh Vayghan *, Azam Najafgholinejad Pages 209-229
  Objective

  It is necessary to examine the performance and publishing record of publications of the National Library and Archives of Iran (NLAI) in the field of manuscripts, as the most important written works of Iranian-Islamic culture and civilization, at three organizational, national and international levels. The aim of the present research is to investigate the role of the NLAI in providing information on Iranian-Islamic manuscripts at organizational, national and international levels based on the record of publications in the field of manuscripts.

  Research Method/Approach: 

  The present research is applied and conducted by survey method. The method of collecting data was documentary and library method, and the tool for collecting data was a checklist. In this research, sampling was not done and all the publications in the field of manuscripts from 1934 to 2019 published by: 1) Library Services Center, 2) Organization of Cultural Documents of the Islamic Revolution, 3) Ma'aref Public Library, 4) National Library of Iran, 5) Pahlavi National Library, 6) National Archives Organization of Iran, 7) National Library and Archives of Iran, were reviewed.

  Findings and Conclusions

  In general, 6 titles (8.57 percent) / 8 volumes (3.52 percent) of the publications of the Organization of Cultural Documents of the Islamic Revolution, two titles / volumes (100 percent) of the publications of the Ma'aref Public Library, 7 titles (6.19 percent)/ 40 volumes (11.8 percent) of the publications of the National Library of Iran, 2 titles (6.45 percent)/ 10 volumes (9.90 percent) of the publications of the Pahlavi National Library, 8 titles (11.59 percent)/ 16 volumes (17.77 percent) of the publications of the National Archives Organization of Iran, and 40 titles (11.04 percent)/169 volumes (25.03 percent) of the publications of the NLAI are in the field of manuscripts.It can be inferred from the conclusions of the findings and the publishing record of the NLAI that the publishing activity of this organization in the field of manuscripts is one of its important and main goals and tasks. Since the NLAI has collaboration agreements and conventions with hundreds of main great national and international organizations, educational and research institutions and domestic and foreign governmental and non-governmental organizations, focusing on organization, education and transmission of information on manuscripts, its publications on informing about Iranian-Islamic manuscripts have not been in an acceptable rank and with a rich profile in the national and international levels, it has not used the potential possibilities in this regard.

  Keywords: National library, Archives of Iran, manuscripts, publication, Iran, Information dissemination
 • Mahdi Sahragard * Pages 231-252
  Objective

  One of the Qur’ans preserved in the library of Astan Quds Razavi is a Qur’an transcribed in Eastern Kufic script, which was restored and bound in the 9th century AH in the art scriptorium of Timurid Ibrahim Sultan in Shiraz, and its handwriting is attributed to Imam Jaf‘ar Ṣādiq (A.S.). This copy was donated to the Holy Shrine of Imam Reza (A.S.) in the Safavid era and is now kept in Astan Quds Razavi Qur'an Museum. Examining the artistic features and the manuscript characteristics of this Qur’an is the main objective of this research, which is conducted in light of the following questions:What information does the general features and the information stored in the endowment deed, notes, and registrations provide about the history of this Qur’an?
  What points do the codicological features, including the script, gilding, and the binding contain in order to identify the place of production of this Qur'an?

  Research Method/Approach: 

  This research is descriptive-case study.

  Findings and Conclusions

  The findings show that given the characteristics of the script, this manuscript belongs to a center that produced important manuscripts such as the Qur'an of ‘Alī Ibn Shādhān al-Rāzī (Chester Beatty Library), and the Qur'an no. 2224 (Astan Quds Razavi Library). However, the exact place of its production is not precisely guessable, and one can only guess the extent of the prevalence of that style in Rayy and Khurasan. Also, the simple form of its illumination, especially in the marginal marks, shows the approximate time of its production in the early 6th century AH. The oldest registration note recorded on the manuscript shows the year 1266 AH, whereas this Qur'an has been kept in the Holy Shrine of Imam Reza (A.S.) since 1008 AH, which shows that the Qur'ans attributed to Imams were not counted as among the conventional list of library Qur'ans until the middle of the 13th century and probably had a different control and counting system.

  Keywords: the Qur'an No. 17, Calligraphy, Illumination, Eastern Kufic Script, Astan Quds Razavi