درباره نشریه
eISSN:
2783-4255
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول:
دکتر رفیق حسنی
سردبیر:
دکتر عباس قلتاش
تلفن:
087-33626458
نشانی:
سنندج، شهرک سعدی، خیابان امیرکبیر، دانشکده علوم انسانی، ساختمان شماره 2، طبقه 2 ، دفتر مجلات ، کدپستی: 6616935391
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/tej
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/07
مدیر مسئول
دکتر رفیق حسنی

سردبیر
دکتر عباس قلتاش
دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Abbas Gholtash
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, IAU
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر حیدر تورانی
استاد تمام مدیریت آموزشی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت ایتراتژیک
Heidar Toorani
Full Professor, educational management
Specialist: educational management
دکتر مریم تقوایی یزدی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Maryam Taghvaee Yazdi
Associate Professor Department of Educational Management
Sari Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Managment
دکتر یوسف نامور

دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حمید شفیع زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Shafi Zadeh
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
خلیل غلامی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Khalil Gholami
Associate Professor
University of Kurdistan
دکتر سید احمد هاشمی
استاد تمام برنامه ریزی درسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Seyed Ahmad Hashemi
Full Professor, curriculum
Lamerd Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸