فهرست مطالب

آموزش و پرورش متعالی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

نشریه آموزش و پرورش متعالی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی سعیدی، حامد میبودی*، جواد وکیلی، حسین میرسعیدی صفحات 1-12
  مقدمه و هدف

  شایستگی های سواد دیجیتالی نقش محوری در رشد حرفه ای معلمان دارد و فضاهای آموزشی مدارس به عنوان بستری مناسب، نقش مهمی در ارتقای صلاحیت های دیجیتالی مدرسان به عهده دارد. در مدارس آینده، یادگیری بر بستر فناوری بیش از پیش عاملی تاثیرگذار در آموزش است. هدف از این پژوهش تعیین و اولویت بندی معیارها و مولفه های صلاحیت دیجیتال معلمان در فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس آینده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  این مطالعه با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی با استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران این حوزه انجام گرفت. در این پژوهش به منظور شناسایی معیارها و مولفه های حایز اهمیت از روش دلفی و برای محاسبه وزن و اولویت آن ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره انتروپی و تاپسیس فازی استفاده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های تحقیق حاکی از این است که به ترتیب معیارهای یادگیری الکترونیکی، منابع دیجیتال، مشارکت دیجیتال، توانمندسازی فراگیران و ارزیابی دیجیتال نقش مهمی در میزان صلاحیت های فردی و الزامات مربوط به یادگیری فناورانه در معلمان مدارس آینده خواهد داشت.

  کلیدواژگان: معلم، صلاحیت دیجیتال، مدارس آینده، معیارها و مولفه ها
 • محسن نیازی، علی فرهادیان*، حجت الله حاجی زاده، فاطمه خوش بیانی صفحات 13-27
  مقدمه و هدف

  ایجاد شرایط مناسب برای معلمان منجر به تاب آوردن در برابر ناملایمات و سختی های مسیر تعلیم و تربیت می شود و به ارتقاء عملکرد معلمان کمک شایانی می کند.بر این اساس هدف پژوهش جمع آوری عوامل موثر بر تاب آوری معلمان در پژوهش های گذشته با مدل فراترکیب است

  روش شناسی پژوهش: 

  روش این پژوهش به صورت کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. حوزه پژوهش شامل کلیه مقاله های مربوط به تاب آوری معلمان است که 17 عدد آنها با روش هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . 

  یافته ها

  مدل فراترکیب تاب آوری معلمان در این تحقیق دارای 6  بعد  آموزشی، دینی، ادراکی - هویت اجتماعی، فردی، سلامت بوده که 20 مولفه به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری معلمان شناسایی شد که نوآوری آن در اضافه شدن بعد اقتصادی و معیشتی بوده است و بر این اساس مدل مربوط  ترسیم شد .

  بحث و نتیجه گیری

  عوامل جمع آوری شده توسط محقق اعم از عوامل آموزشی ،اجتماعی فردی، حقوقی - اقتصادی، هویتی سلامت، دینی و ادراکی  بر تاب آوری معلمان تاثیر بالایی دارند . این مقاله با شناساندن عوامل موثر بر تاب آوری به نهادها و سازمانی هایی مثل آموزش و پرورش و مدارس قادر به افزایش میزان تاب معلمان در برابر سختی ها و ناملایمات و موانع پیش روی  تعلیم و تربیت  است کشور یعنی دانش آموزان شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، معلمان، الگوی فراترکیب
 • یزدان شیرمحمدی*، ایرج چوبدار، آمنه کمالی سروستانی صفحات 28-49
  مقدمه و هدف

  روش های آموزشی متداول به دلیل تحولات و پیشرفت های علمی و تکنولوویکی عصر حاضر و افزایش آگاهی عمومی و ضریب هوشی کودکان و نوجوانان دیگر پاسخگوی آموزش موثر و قابل جذب برای مخاطبان نیست بنابر این استفاده از تکنولوژی های نوینی که از راه کارهای جدید استفاده نمایند بسیار ضروری به نظر می رسید.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این تحقیق به بررسی یکی از روش های نوین آموزشی عصر حاضر در آموزش جاذبه ها و برند مقاصد گردشگری و با استفاده از تکنیک های بازی وارسازی و طراحی بازی های کمک آموزشی جذاب با جاذبه های بصری و دیگر مزایای بازی مانند(انگیزه، رضایت، درگیری و تعامل و...) به کودکان و نوجوانان پرداخته شده. است. محاسبات آماری پژوهش حاضر از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی فرضیه های آن بر اساس روش تحلیل مسیر و نرم افزارهای مربوطه انجام گردیده، جامعه آماری آن از میان 384 معلمان مربیان و خبرگان آموزشی و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انتخاب شده و برای تعیین اعتبار محتوایی و روایی پرسشنامه و نتایج مصاحبه ها نیز ضمن استفاده از خود مربیان مدارس در تفهیم و ثبت پاسخ مخاطبان استفاده گردیده همچنین از نظر خبرگان و متخصصین گردشگری و پژوهشگران نظام های آموزشی نیز استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 26 انجام گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان داد که ما بین آموزش از طریق بازی وار سازی و فاکتورهای تاثبر گذار بر آن مانند انتظار عملکرد، امید به تلاش، نفوذ اجتماعی و تسهیل شرایط در راستای آموزش مفاهیم و جاذبه های گردشگری منتج به آگاهی از برند و در نهایت طنین برند اثر مثبت و معنی داری وجود داشت و بازی های کامپیوتری سطح یادگیری کودکان را تا حد قابل توجهی افزایش داده و به عنوان یک عنصر حیاتی، در پیش برد اهداف آموزشی و یادگیری و رشد شناختی و اجتماعی کودکان، به ویژه آموزش مفاهیم، جاذبه ها و برند مقصد شهر گردشگری بیش از اطلاعات بدست آمده از روخوانی و تکالیف درسی آنان تاثیر گذار بود.

  کلیدواژگان: آموزش، کودکان، برند، گردشگری، بازی وارسازی
 • علی محمد سیاهی اتابکی*، فاطمه سیاهی اتابکی صفحات 50-66
  مقدمه و هدف

  یکی از مهارتهای لازم در جهانی که پیوسته در حال تغییر و تحول است، توانمندی  اندیشیدن به خصوص اندیشیدن انتقادی است. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارایه رویکرد های مطرح در تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی و طراحی الگوی تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی در دوره متوسطه بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این پژوهش کیفی  از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله بندی استقرایی استفاده شد. حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با تفکر انتقادی و نمونه گیری به صورت هدفمند و ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق کد گذاری موضوعی که طی سه مرحله کد گذاری باز (477 کد)،کد گزاری محوری(80 کد) و کد گذاری گزینشی(20 کد) صورت گرفت. سپس کد های دسته بندی و مولفه های نهایی استخراج گردید

  یافته ها

  مهمترین رویکردهای مطرح در تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی عبارتند از حل مساله، بحث گروهی، استفاده از فن پرسشگری، فعال بودن دانش آموزان، ارایه شفاهی و سنجش مداوم دانش آموزان. الگوی تدریس پیشنهادی شامل سه بخش قبل از تعامل، ضمن تعامل و بعد از تعامل است.

  بحث و نتیجه گیری

  تعیین رویکردهای مطرح در تدریس تفکر انتقادی و طراحی الگوی تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی و آشنایی معلمان با آنها می تواند زمینه ساز استفاده آنها در مدارس و افزایش مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان شود.

  کلیدواژگان: دوره متوسطه، الگوی تدریس، تفکر انتقادی
 • ناصره شاکری* صفحات 67-79
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی آموزش به روش چندرسانه ای بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال روان شناختی برون نمود بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع شبه تجربی بوده است. در این مطالعه 30 دانش آموز مبتلا به اختلال برون نمود به روش نمونه گیری در دسترس در شهرستان شاهرود انتخاب شدند، و با استفاده از برنامه آموزش چندرسانه ای در 10 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه آخنباخ، پرسشنامه مهارت های اجتماعی و بسته درمانی آموزش چند رسانه ای بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون کواریانس استفاده شد (05/0 ≥P).

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس حاکی از اثربخشی آموزش به روش چندرسانه ای بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال روانشناختی برون نمود بوده است. (05/0≥P).لذا توصیه می گردد تا نظام آموزش و پرورش این سبک آموزش چندرسانه ای را در دستور کار قرار دهد.

  کلیدواژگان: مهارت اجتماعی، آموزش چندرسانه ای، اختلال برون نمود
 • سامان مظفری*، رضا محمدی، رزگار محمدی صفحات 80-95
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو اخلاقی با اخلاق حرفه ای با توجه  به نقش میانجی اشتیاق شغلی معلمان  دوره ابتدایی شهر قروه بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  جامعه پژوهش کلیه ی معلمان دوره ابتدایی شهر قروه می باشد، که در سال 1402-1401 مشغول به تدریس هستند، که حجم جامعه بر اساس آمار به دست آمده از معاونت آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش برابر با 324 نفر می باشد. که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 176 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های جو اخلاقی ویکتور و کالن(1988)؛ اشتیاق شغلی سالانووا و شوفلی(2001)؛ اخلاق حرفه ای کادوزیر(2002) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها با تکنیک های آلفای کرانباخ  و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند، جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel10.20 استفاده شد.

  یافته ها

  جو اخلاقی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر متغیر اخلاق حرفه ای بود. جو اخلاقی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار  در سطح 05/0 بر  متغیر های اخلاق حرفه ای و  اشتیاق شغلی بود. جو اخلاقی بواسطه اشتیاق شغلی دارای اثرغیر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر اخلاق حرفه ای معلمان بود، همچنین جو اخلاقی و اشتیاق شغلی قادر به تببین 56 درصد واریانس اخلاق حرفه ای معلمان بودند.

  نتیجه گیری

  اشتیاق شغلی نقش میانجی در رابطه بین جو اخلاقی و اخلاق حرفه ای معلمان ایفا می کند.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی، اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی، معلمان
 • زهرا محمدی* صفحات 96-106
  مقدمه و هدف

  هدف این تحقیق، تبیین نقش بهره وری تربیتی، آموزشی و پژوهشی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر است.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش تحقیق، پیمایشی توصیفی و جامعه آماری و نمونه آن(به دلیل کوچکی حجم)، شامل اساتید، مدیران گروه و معاونان آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و همچنین دانشجو معلمان مستعد بوده که از میان ایشان، افراد نمونه به صورت هدفمند تا کفایت نمونه نظری به تعداد 50 نفر (15 نفر استاد و 35 نفر دانشجو معلم) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت بهره وری(1402)، استفاده و روایی محتوایی(با استفاده از نظر خبرگان) و پایایی(برابر 816/0 =α) آن، مورد تایید و مطلوب برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها، از تخصیص و قیاس نمرات مکتسبه برای هر یک از مولفه ها، استفاده و تفسیر شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بهره وری پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر، با شاخص های متنوعی روبروست که در سه بخش تربیتی(با 11 زیر شاخص)، آموزشی(با 7 زیر شاخص) و پژوهشی(6 زیر شاخص) قابل طرح و استناد خواهد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با تبیین نقش و ارتقای بهره وری در این محیط علمی و آموزشی در شرایط فعلی، می توان یاددهی و یادگیری کارا و اثربخش و در نهایت بهره وری مطلوب را در مجموعه پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر، مشاهده نمود.

  کلیدواژگان: بهره وری، دانشجو معلمان دختر، دانشگاه فرهنگیان بوشهر
 • سمیه عمادی*، زلیخا علیزاده، عابد غلامی صفحات 107-119
  مقدمه و هدف
  معلمان عامل کلیدی در بهبود عملکرد دانش آموزان هستند و ارتقای کیفیت آموزشی بدون توسعه ای حرفه معلمی میسر نیست. بنابراین، هدف این تحقیق، تدوین چارچوب توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی با رویکرد ساختاری تفسیری بود.
  روش شناسی پژوهش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. نمونه کیفی، شامل 19 نفر از خبرگان بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش بودند که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت غیرتصادفی و در دسترس 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، شامل عوامل موثر بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی بود که روایی محتوایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن علاوه بر کدگذاری مجدد توسط دو کدگذار، با آزمون آلفای کرونباخ نیز تایید  شد (89/0=α). جهت تعیین اولویت های اقدام در توسعه حرفه ای دبیران مدل ساختاری تفسیری استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 37 شاخص در قالب 12 مولفه، بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی اثرگذار است و   مولفه ها در هفت سطح ساختاردهی شدند. مولفه های توانمندسازی و سیاست گذاری کلان در قاعده مدل و مولفه های جسمی و روانی و عوامل اجتماعی در سطح اول قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان گفت که توانمندسازی مدرسان، افزایش دوره های آموزشی و تاکید سیاست گذاران بر توسعه تربیت بدنی، دستیابی به دیگر عوامل اثرگذار بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی را تسهیل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، برنامه آموزشی، دبیران تربیت بدنی، مدلسازی ساختاری تفسیری
|
 • Ali Saeidi, Hamed Meiboudi *, Javad Vakili, Hossein Mirsaiedi Pages 1-12
  Introduction

  Digital literacy skills play a central role in the professional growth of teachers, and the educational spaces of schools, as a suitable platform, play an important role in improving the digital skills of teachers. In the schools of the future, technology-based learning is an increasingly influential factor in education. The purpose of this research is to determine and prioritize the criteria and components of digital competency of teachers in the teaching-learning process of future schools.

  research methodology

  This study was conducted with an exploratory approach based on a survey strategy using the opinions of experts and pundits in this field. In this research, in order to identify the important criteria and components, the Delphi method was used, and to calculate their weight and priority, the multi-criteria decision-making method of entropy and fuzzy TOPSIS was used.

  Findings and Conclusion

  The findings of the research indicate that the criteria of e-learning, digital resources, digital participation, empowering learners and digital assessment, respectively, will play an important role in the level of individual qualifications and requirements related to technological learning in future school teachers.

  Keywords: teacher, Digital Competence, Future Schools, Criteria, Components
 • Mohsen Niazi, Ali Farhadian *, Hojetallah Hajizadeh, Fatemeh KHOSHBAYANI Pages 13-27
  Introduction

  Creating suitable conditions for teachers leads to resilience against adversities and hardships in the path of education and training and helps to improve the performance of teachers. Based on this, the aim of the research is to indicate the factors affecting teachers' resilience in past researches through a hybrid model.

  Research Methodology

  The method of this research is qualitative and of hybrid type, and a library-based method was used to collect information. The statistical population is all articles related to teachers' resilience, 17 of which were selected as the sample size.

  Findings

  The hybrid model of teachers' resilience in this research has 6 educational, religious, cognitive-identity, social, individual, and health dimensions, and 20 components were identified as effective factors on teachers' resilience, the innovation of which was the addition of economic and livelihood dimensions. Based on this, the relevant model was designed and its validity and reliability were determined, and the kappa coefficient obtained from the data under the investigation was 0.93.

  Conclusion

  The factors collected by the researcher, including educational, individual social, legal-economic, health identity, religious and perceptual factors have a high impact on the resilience of teachers. This article introduces the factors affecting resilience to institutions and Organizations such as education and schools are able to increase the resilience of teachers against the difficulties and adversities and obstacles facing the education and education of the country, i.e. students.

  Keywords: resilience, teachers, a hybrid model
 • Yazdan Shirmohammadi *, Iraj Choobdar, Amene Kamali Sarvestani Pages 28-49
  Introduction

  The common educational methods are no longer considered to be an effective and attractive education for the audience due to the scientific and technological developments of the current era and the increase in general awareness and IQ of children and adolescents; therefore, using new technologies that exert new strategies seems very necessary.

  research methodology

  In this research, one of the modern educational methods of the present era in the training of attractions and brands of tourist destinations by using techniques of gamification and designing attractive educational games with visual attractions and other game benefits such as motivation, satisfaction, conflict, and interaction, etc. for children and adolescents have been discussed. The statistical calculations of the present study were done through the exploratory factor analysis method, and its hypotheses were examined based on the path analysis method and related software. Its statistical population was selected among 384 teachers, trainers, and educational experts in Tabriz city using interviews and questionnaires, and to determine the content validity and validity of the questionnaires and the results of the interviews, the school trainers themselves were employed to understand and record the responses of the subjects. The opinions of tourism experts and researchers of educational systems have also been used. The data were analyzed using SPSS 26 software.

  Findings and Conclusion

   The results of this study indicated that there was a positive and significant effect between education through gamification and factors affecting it such as performance expectancy, hope for effort, social influence, and facilitating conditions in line with the education of tourism concepts and attractions, resulting in brand awareness and ultimately brand resonance. Also, computer games significantly increased children's learning level and as a vital element, they were more effective in advancing the educational goals and learning and cognitive and social development of children, especially teaching the concepts, attractions, and brand of the tourist city destination than the information obtained from reading and their homework assignments.

  Keywords: education, Learning, Children, brand, attraction, Tourism, Gamification
 • Alimohammad Siahiatabaki *, Fatemeh Siahiatabaki Pages 50-66
  Introduction

  One of the necessary skills in a world that is constantly changing is the ability to think, especially critical thinking. The aim of the current research was to investigate and present the significant approaches in the teaching area based on the development of critical thinking and to design a teaching model based on the development of critical thinking in high schools.

  Research methodology

  In this qualitative research, qualitative content analysis method of inductive categorization system was used. The research field (statistical population) included available written and digital resources related to critical thinking, and sampling was done in a purposeful method, and the data collection tool was note-taking from all available written and digital sources. Data analysis was done through thematic coding in three stages of open coding (477 codes), axial coding (80 codes) and selective coding (20 codes). Then the codes were categorized and the final components were extracted.

  Findings

  The most important approaches in teaching based on the development of critical thinking include problem solving, group discussion, using the questioning technique, students being active, oral presentation and continuous assessment of students. The proposed teaching model includes three sections: before the interaction, during the interaction and after the interaction.

  Conclusion

  Determining the proposed approaches in teaching critical thinking and designing a teaching model based on the development of critical thinking and teachers' familiarity with them can become the basis for their use in high schools and increase students' critical thinking skills.

  Keywords: high schools, Teaching Model, critical thinking
 • Nasere Shakeri * Pages 67-79
  Introduction

  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of multimedia teaching on increasing the social skills of students with externalizing psychological disorder.

  research methodology

  The research method was quasi-experimental. In this study, 30 students suffering from externalizing disorder were selected by available sampling method in Shahrood city, and they were trained in 10 sessions using a multimedia training program. The tools of the current research were Achenbach questionnaire, social skills questionnaire and multimedia training package. To analyze the findings, covariance test was used (P ≥ 0.05).

  Findings and Conclusion

  The results of covariance analysis indicated the effectiveness of multimedia teaching on increasing the social skills of students with manifest psychological disorder. (P≥0.05).Therefore, it is recommended that the education system put this style of multimedia education on the agenda.

  Keywords: social skill, Multimedia education, externalizing disorder
 • Saman Mozafari *, Reza Mohammadi, Rzgar Mohammadi Pages 80-95
  Introduction

  The aim of the current research was to investigate the relationship between ethical climate and professional ethics with regard to the mediating role of job engagement of elementary school teachers in Qorve city.

  research methodology

  The statistical population includes all elementary school teachers of Qorve city, who are teaching in the year 2022-2023, and the size of the population is 324 people based on the statistics obtained from the deputy of elementary education of the Department of Education. A sample of 176 teachers was selected through proportional stratified random sampling method based on Cochran's formula. The quantitative research method is of correlation type and covariance-based structural equation modeling approach. To collect data, Victor and Cullen's ethical climate questionnaire (1988), Salanova and Schaufeli's work engagement questionnaire (2001), and Cadozier's professional ethics questionnaire (2002) were used. The reliability and validity of the questionnaires were checked with Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used to analyze the data using Lisrel 10.20 software.

  Findings

  Ethical climate had a direct, positive and significant effect at the 0.05 level on the variable of professional ethics. Ethical climate had a direct, positive and significant effect at the 0.05 level on the variables of professional ethics and job engagement. Due to job engagement, ethical climate had an indirect, positive and significant effect at the 0.05 level on teachers' professional ethics; also ethical climate and work engagement were able to explain 56% of the variance of teachers' professional ethics.

  Conclusion

  Job engagement plays a mediating role in the relationship between teachers' ethical climate and professional ethics.

  Keywords: ethical climate, Professional Ethics, job engagement
 • Zahra Mohammadi * Pages 96-106
  Introduction

  The aim of this study is to explain the role of educational, instructional and research productivity in university as a case study at Girls' Campus of Bushehr Farhangian University.

  Research methodology

  The research method was a descriptive survey and the statistical population (due to the small size) included professors, heads of departments, and educational, cultural and research vice-chancellors, as well as talented student teachers, amongst whom 50 people (15 professors and 35 student teachers) were selected as samples. Data was gathered via a researcher-made questionnaire (2023) with 15 closed-answer questions. The validity and reliability (α=0.816) of the questionnaire were estimated and approved (using the experts' opinions) and in order to analyze the findings, the allocation and comparison of the obtained scores for each of the components were used and interpreted.

  Findings

  Findings indicated that the productivity of the Girls' Campus of Bushehr Farhangian University would face some diversified indices which are considered and regarded in three sections: educational (consisting of 11 subsections), instructional (consisting of 7 subsections), and Research (consisting of 6 subsections).

  Conclusion

  By explaining the role and promotion of productivity in this scientific and educational environment under the current conditions, it is possible to observe efficient and effective teaching and learning and ultimately optimal productivity in the girls' campus complex of Bushehr Farhangian University.

  Keywords: Role of Productivity, Female Teacher-Student, Bushehr Farhangian University
 • Somayeh Emadi *, Zoleikha Alizadeh, Abed Gholami Pages 107-119
  Introduction
  Teachers are the key factor in improving the performance of students and improving the quality of education is not possible without the development of the teaching profession. Therefore, the purpose of this research was to formulate the professional development framework of physical education teachers with an interpretative structural approach.
  research
  methodology
  This research is practical in terms of purpose and the data was collected in the field and in a mixed way (qualitative and quantitative). The qualitative sample included 19 experts who were selected in a targeted non-random way. The statistical population in the quantitative section was the managers and experts of physical education, who were first selected by stratified random and then non-randomly and available to 384 people. The research tool, a researcher-made questionnaire, included factors affecting the professional development of physical education teachers, whose content validity was confirmed by 10 sports management professors, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test in addition to recoding by two coders (α= 0.89). In order to determine the action priorities in the professional development of teachers, the interpretive structural model was used.
  Findings
  The findings indicated that 37 indicators in the form of 12 components have an effect on the professional development of physical education teachers and the components were structured in seven levels. The components of empowerment and macro policymaking were placed in the base of the model, and physical and psychological components and social factors were placed at the first level.
  Conclusion
  It can be said that empowering teachers and increasing training courses will facilitate the achievement of other factors affecting the professional development of physical education teachers.
  Keywords: education, Educational program, Physical Education Teachers, Interpretive Structural Modeling