درباره نشریه
eISSN:
2980-9533
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آراد
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین کاشف
سردبیر:
دکتر جواد غلامی
دبیراجرایی:
فاطمه یحیی پور
مدیر اجرایی:
مهدی مظفری
سایت اختصاصی:
www.ijpie.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/23
مدیر مسئول
دکتر سید حسین کاشف
استادیار زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
رشته تخصصی: Applied Linguistics
Seyyed Hossein Kashef
Assistant Professor, English Language Department
Urmia Branch, Islamic Azad University
Specialist: TESOL , Applied Linguistics , ESP EAP
سردبیر
دکتر جواد غلامی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholami Javad
Professor, English
University of Urmia
Specialist: TESOL, Applied Linguistics
اعضای تحریریه
Ambigapathy Pandian

دکتر علی رحیمی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Ali Rahimi
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر پرویز آژیده
استاد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Parviz Ajideh
Professor
Specialist: teaching English
لیلا دوبختی

Leila Dobakhti

دکتر محمد ظهرابی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Zohrabi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: teaching English
دکتر پرویز علوی نیا

دانشگاه ارومیه
Parviz Alavi Nia

University of Urmia
دکتر سیما مدیرخامنه
دانشیار Department of Foreign Languages
دانشگاه ارومیه
Sima Modir Khameneh
Associate Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مینو عالمی
دانشیار واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Minoo Alemi
Associate Professor West Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر مجتبی محمدی

دکتر مهناز سعیدی
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Saeidi
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL, teaching English
دکتر علیرضا بنیادی
استادیار گروه زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Alireza Bonyadi
Assistant Professor, English Department
Urmia Branch, Islamic Azad University
Specialist: English language Teaching
زهرا ظهوریان

Zahra Zohoorian

علی سلطانی

Ali Soltani

دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر حسین پیرنجم الدین
دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Hossein Pirnajmuddin
Associate Professor, English Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
محمودرضا قربان صباغ

Mahmood Reza Ghorban Sabbagh

افسر روحی

Afsar Rouhi

تیمور رحمتی

Teymour Rahmati

دکتر محمدرضا عنانی سراب
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Reza Anani Sarab
Associate Professor, Faculty of Letters and Human Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Teaching English to Speakers of Other Languages
بهمن گرگیان

Bahman Gorgian

Nadezda Silanski

Robyn Gillies

Bedrettin Yazan

دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zoherh Eslami-Rasekh
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
دبیراجرایی
فاطمه یحیی پور

Fatemeh Yahyapour

مدیر اجرایی
مهدی مظفری

Mehdi Mozaffari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰