درباره نشریه
eISSN:
2783-0780
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جغرافیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
سردبیر:
دکتر فرزانه ساسان پور
مدیر اجرایی:
دکتر میثم طولابی نژاد
ویراستار فارسی:
افشار حاتمی
ویراستار فارسی:
زینب دولتشاهی
سایت اختصاصی:
jvfc.ir
تلفن همراه:
09169597626
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان شباهنگ، خیابان طوسی شرقی، پلاک 83 طبقه پنجم واحد 19 ، کدپستی: 1419754839
تلفن:
021-66913946
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/11
مدیر مسئول
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر فرزانه ساسان پور

Farzaneh Sasanpour

اعضای تحریریه
دکتر فرزانه ساسان پور

Farzaneh Sasanpour

دکتر زهرا حجازی زاده

Zahra Hejazizadeh

دکتر عباس رجبی فرد
استاد دانشگاه ملبورن
رشته تخصصی: ژئوماتیک و داده های فضایی
Abbas Rajabi Fard
Professor University of Melbourne.
Specialist: Professor of Geomatics & Spatial Data
دکتر علی شماعی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Shamaei
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سعید زنگنه شهرکی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Zanganeh Shahraki
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
محمدعلی فیروزی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سهید چمران اهواز
Mohammad Ali Firoozi

دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر سید عباس رجایی
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Abbas Rajae
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار فارسی
افشار حاتمی
دانش آموخته ارشد دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری
دانشگاه تبریز
Afshar Hatami
MSc Graduated, Faculty of Geography, Urban Planning Department
University of Tabriz
زینب دولتشاهی

مدیر اجرایی
دکتر میثم طولابی نژاد
دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Meysam Toulabi Nejad
.Ph.D, Faculty of Geographical Sciences
Kharazmi University
Specialist: cimatology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹