فهرست مطالب

نشریه چشم انداز شهرهای آینده
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جمال الدین هنرور، گلاره نیک منش*، مهرآسا باقرزاده چهره صفحات 1-20

  رفتار انسان در شهر، وابسته به میزان درک او نسبت به محیط و برآیندی از انگیزه ها و نیازهای فردی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات بازارها بر الگوهای رفتاری در دو بازار مهم پایتخت(15 خرداد و ایران مال) است. تحقیق از نظر هدف کاربردی؛ با تکنیک پیمایشی و ماهیت توصیفی -تحلیلی است. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه (متخصصین  35 و شهروندان 250 نمونه) از طریق فرمول کوکران و با طیف لیکرت جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های متخصصین از طریق آزمون های تحلیل عاملی و رگرسیون، و شهروندان از طریق تی دو نمونه ای و پیرسون با نرم افزارهای Spss ,Lisrel  انجام شد. پرسشنامه با اعتبار محتوایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تاییدشد. آزمون تحلیل عاملی تاییدی، مولفه های تحقیق را در 5 بعد(معنایی، الگوهای رفتاری، فعالیت و عملکرد، کالبدی، آسایش و راحتی) با بار عاملی بالای 0.4 شناسایی کرد. ضریب تعیین تعدیل شده در آزمون رگرسیون نشان داد، شاخص های تحقیق به میزان 61% درصد واریانس الگوهای رفتاری را پیش بینی می کند. مولفه ی معنایی بالاترین تاثیر (0.779) و مولفه ی آسایش و راحتی (0.621) کم ترین اثر را بر الگوهای رفتاری دارند. با استفاده از آزمون T دوطرفه در دو نمونه، تفاوت میانگین بین مولفه های 5 گانه وجود دارد و این تفاوت میانگین معنی دار است. با توجه به نتایج آزمون پیرسون مولفه ی کالبدی در ایرانمال و مولفه ی فعالیت و عملکرد در بازار 15 خرداد از تاثیرگذارترین مولفه ها بر الگوهای رفتاری می باشند. نتایج نشان داد که؛ بازارها بر الگوهای رفتاری شهروندان تاثیر معنادار و مثبت و مستقیم دارند و با تقویت کیفیت بازارها و یا تضعیف آن، ادراک محیطی شهروندان تغییر می کند.

  کلیدواژگان: الگوهای رفتاری، ادراک محیطی، رفتار فضای شهری، بازار، تهران
 • اسماعیل علی اکبری*، مصطفی طالشی، افسانه صدری فرد صفحات 21-36

  امروزه مشارکت عمومی به یکی از ابزارهای اصلی و عنصر کلیدی در فرایند تصمیم گیری در حوزه های مختلف شهری با هدف ارتقای زندگی شهروندان بدل گردیده است، از این رو هدف مقاله حاضر، تبیین  و شناسایی پیشران های موثر بر مشارکت شهروندان در توسعه شهر بجنورد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت، تحلیلی - اکتشافی می باشد و از روش ترکیبی اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در این راستا پس از برگزاری جلسات مصاحبه با 20  نفر از متخصصان حوزه شهری بجنورد به عنوان جامعه آماری تحقیق، 17 عامل پیشران با استفاده از تکنیک دلفی، تدوین و وزن دهی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری - تفسیری (ISM)  و در نهایت از روش تحلیل میک مک (به منظور اثرگذاری و اثرپذیری) استفاده شده است. نتایج پژوهش  نشان داد که، معیار بسترسازی جلب اعتماد شهروندان توسط مدیران، تاثیرگذارترین سطح و ایجاد احساس هویت نسبت به شهر و همچنین مهارت و دانش مقام های رسمی، جزوء تاثیرپذیرترین عوامل موثر در مشارکت شهروندان در توسعه شهر می باشند. همچنین نتایج روش میک مک نشان داد که، مولفه های موجود در ناحیه 1 شامل مهارت و دانش و تجربه مقام های رسمی و برنامه ریزان نظیر مهارت های ارتباطی جزو متغیرهای استراتژیک بشمار می روند، زیرا هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی و هم دارای سیستم تاثیرگذاری قابل قبولی می باشند. مولفه های موجود در ناحیه 2 شامل تمرکززدایی و توزیع قدرت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی بسیار تاثیرگذار و  دارای قابلیت کنترل بسیار کمی می باشند، درنتیجه برنامه ریزان به ندرت قادر به تغییر این متغیرها هستند و در نهایت مولفه های موجود در ناحیه 4 شامل اعتقاد به مشارکت و بهره گیری از طریق جوامع محلی و... (غیره) نتیجه سایر متغیرها می باشند.

  کلیدواژگان: مشارکت، طرح های توسعه شهری، پیشران ها کلیدی، بجنورد
 • شهرزاد کریمی فر، سید محمدرضا خطیبی*، وحید بیگدلی راد صفحات 37-58

  گردشگری یکی از پویاترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می آید و بر اساس پیش بینی سازمان جهانی توریسم، در چند سال آینده صنعت گردشگری از لحاظ درآمد، بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد. در این میان، اکوتوریسم، رویکرد جدید گردشگری در طبیعت بوده که ضمن هماهنگی بیشتر با اصول توسعه پایدار و شرایط محیط زیستی منطقه، منبع مهم درآمد نیز می باشد. از طرف دیگر قرار گرفتن در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار محوری ترین اصل، جهت تحقق آینده مناسب و مطلوب شهرها و کلانشهرهای کشور است. در این راستا پژوهش حاضر با ذکر این پرسش که مهمترین معیارها و شاخص های توسعه اکوتوریسم پایدار کدامند، با استفاده از فراتحلیل 77 پژوهش مرتبط و نیز استفاده از جداول سندلوسکی و بارسو و برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) در جستجوی تبیین معیارهای مرتبط با توسعه پایدار اکوتوریسم در ایران می باشد و تلاش دارد تا با شناسایی ابعاد، معیارها و شاخص های توسعه اکوتوریسم پایدار، بانک اطلاعاتی مناسبی را در اختیار برنامه ریزان و مدیران این حوزه قرار دهد تا در آینده، منافع رونق اکوتوریسم و مزایای آن، ضمن استفاده پایدار از منابع طبیعی کشور و حفاظت از آن، در اختیار مردم ایران قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده دو بعد اصلی توسعه اکوتوریسم پایدار شامل انسانی و محیطی می باشد که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند؛ بعد انسانی شامل معیار اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، حاکمیتی- مدیرتی و فناوری و بعد محیطی شامل معیار زیست محیطی می باشد. معیارهای مذکور به ترتیب با 14، 11، 26، 3 و 18 شاخص شناسایی و معرفی می شوند.

  کلیدواژگان: گردشگری، اکوتوریسم، توسعه، پایداری، فراتحلیل، ایران
 • حسین عبادی*، مصطفی محمدی ده چشمه، مسعود صفایی پور، ناهید سجادیان صفحات 59-79

  با توجه به کاهش سوخت های فسیلی و افزایش دی اکسید کربن ناشی از این سوخت ها انتقال به انرژی های تجدید پذیر و کم کربن امری اجتناب ناپذیر است.  درهمیم راستا ظرفیت بالای شهر اهواز در راستای توسعه انواع انرژی های تجدید پذیر می توان دستیابی به این نوع انرژی های را محقق کرد که نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه ها ، بلکه منجر به محیطی پاک تر و پایدارتر می گردد. ازاین رو هدف مقاله حاضر سناریونویسی توسعه انرژی های تجدید پذیر در کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش، پیمایشی و توصیفی - تحلیلی هست.اطلاعات لازم به صورت اسنادی، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان حوزه های شهر و انرژی تشکیل می دهد شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم می باشد.  همچنین روش آنالیز هم کمی بوده که از سناریونویسی می زارد استفاده شد. نتایج نشان می دهد مجموع امتیاز سناریوهای سازگار یا به عبارتی تاثیر کل سناریوها 126  است  که نتایج اهمیت آن ها نشان می دهد سناریوهای توسعه مزارع  انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی، توسعه انرژی خورشیدی در محدوده صنایع، توسعه پنل های خورشیدی در سطح ادارات و سازمانها،  توسعه پنل های خورشیدی در سطح مناطق مسکونی بیشترین سازگاری و سناریوی ادامه استفاده از سوخت های فسیلی جهت تولید انرژی و توسعه و تاسیس نیروگاه های هسته ای در منطقه کمترین سازگاری را برای توسعه در سطح شهر اهواز دارند.

  کلیدواژگان: سناریونویسی، انرژی های تجدید پذیر، سناریونویسی ویزارد، اهواز
 • فاطمه ضرغامیان، صادق بشارتی فر* صفحات 81-95

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه با 6 شاخص (تکنولوژی  ارتباطی، سرمایه اجتماعی، کارایی و اثر بخشی، سرزندگی، کیفیت زندگی، تنوع شهری) و 35 گویه بر مبنای پاسخ های ساکنان مناطق بندر ماهشهر صورت گرفت. جامعه آماری برابر با (167532) و با حجم نمونه 382 نفر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های آماری (T-Test)، تحلیل واریانس(An ova)، پس از تجربه LSD و مدل رتبه بندی WASPAS مورد انجام گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داده میانگین بدست آمده از کل شاخص شهر خلاق در بندر ماهشهر (60/2) می باشد که حاکی از وضعیت نامطلوب شاخص های شهر خلاق دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس میان مناطق 5 گانه شهر بندر ماهشهر به لحاظ شاخص های شهر خلاق تفاوت معناداری وجود دارد؛ بگونه ای که بیشترین اختلاف میانگین در بین مناطق شهر بندر ماهشهر مربوط به شاخص کیفیت زندگی و کم ترین اختلاف میانگین مربوط به شاخص تکنولوژی ارتباطی می باشد. بین مناطق شهر بندر ماهشهر به لحاظ شاخص های شهر خلاق منطقه 3 با امتیاز (48251415/0) رتبه اول، منطقه 2 با امتیاز 42132123/0 رتبه دوم، و مناطق1، 4، 5 به ترتیب با نمرات 41542123/0، 16160800/0و 15994421/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. از اینرو محلات شماره 1و2 واقع در منطقه سه که عمدتا محل سکونت شاغلان صنعت و پتروشیمی می باشند؛ صرفا بخاطر برخورداری از امکانات و امتیازات ارایه شده توسط بخش صنعت از یک سو و توجه ویژه مدیریت شهری بندر ماهشهر در ارایه خدمات شهری از طرف دیگر؛ سبب گردید تا نسبت به سایر محلات شهری در شاخص های شهر خلاق در وضعیت مطلوب تری قرار داشته باشند.

  کلیدواژگان: تطبیقی، منظر، مناطق شهری، شاخص های خلاق، بندر ماهشهر
 • سعیده شهبازین* صفحات 97-113

  امروزه با ثبات نسبی و همگرایی در نرخ باروری و مرگ ومیر مناطق مختلف از یک سو و افزایش میزان و شدت مهاجرت از سوی دیگر، هم اکنون مهاجرت به عنوان عامل مهم جمعیتی در تغییرات جمعیت مناطق داخلی، ایفای نقش می کند. استان کرمانشاه نیز به مانند بسیاری از مناطق دیگر کشور در معرض این تغییرات جمعیتی بوده است. اما آنچه شرایط این استان را متفاوت کرده جریان های مهاجرتی آن است. در دهه های گذشته به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این استان همواره با مهاجرفرستی گسترده ای روبرو بوده است. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری دو دهه 95-1385، تلاش شده است که تاثیر مهاجرت این استان بر نرخ رشد جمعیت آن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که استان کرمانشاه در در دو دوره 90-1385 و 95-1390 به ترتیب با خالص مهاجرتی 37755- و 34928- دومین استان مهاجرفرست کشور بوده است. در دوره 95-1390 با  باوجود کاهش شدت مهاجرت های این استان، اما سهم زیادی از مهاجرت های صورت گرفته به سمت مهاجرت برون استانی بوده است. استان های تهران، البرز، همدان و مرکزی نقش اصلی و پررنگی در خالص مهاجرتی منفی این استان دارند. مهاجرت در دو دوره مورد بررسی به ترتیب موجب کاهش 33/0 و 35/0 درصدی نرخ رشد سالانه جمعیت بوده است، بطوریکه نرخ رشد واقعی جمعیت را از 1/1 به 67/0 در دوره 90-1385 و از 45/0 به 10/0 در دوره 95-1390 کاهش داده است.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، نرخ رشد مطلق، نرخ رشد طبیعی، استان کرمانشاه
|
 • Jamaleddin Honarvar, Gelare Nikmanesh*, Mehrasa Bagherzadeh Chehreh Pages 1-20

  The behavior patterns of individuals in contemporary urban spaces are connected with their understanding of the environment, personal motivations, and demands. This paper highlights the relationship between market-places and public behavioral patterns, specifically in 15 Khordad Bazaar and the Iran-Mall, as two prominent markets in Tehran. The article adopts both the survey technique and descriptive-analytical method in order to represent the purpose that has been applied for the study. Data collection is conducted through two questionnaires (35 experts and 250 citizens) employing the Cochran formula and the Likert scale. The data analysis for urban experts, scrutinized based on the factor analysis and regression testing, while the practice conducted for city residents based on two-sample t-test and Pearson with softwares naming Spss, Lisrel. Not to mention that the content questionnaire's validity is established through Cronbach's alpha. The statistical analysis reveals five significant features naming; “Semantics, Behavioral Patterns, Activity and Performance, Physicality, and also Comfort and Convenience” with factor loadings above 0.4, Which verified by the Confirmatory Factor Analysis. The percentage of 61 for variance in the behavioral pattern has been predicted through Adjusted Coefficient of Determination in the Regression Testing process. The study shows that “Semantics” was identified as the most effective factor, with the highest variance modulus (0.779), while Comfort and Convenience represented the lowest influence (0.621). The two-sided t-test highlights significant disparities across the five features. Furthermore, the Pearson analysis reveals that physicality plays a significant role in Iran Mall, while activity and performance are prominent in 15 Khordad Bazaar. In conclusion, a wide range of significant direct influences on the society's behavioral patterns in market places have been found, which hold a straight connection with space quality of public markets, which differs the citizen's environmental perception

  Keywords: behavioral patterns, environmental perception, urban space behavior, Bazar, Tehran
 • Esmail Ali Akbari*, Mostafa Talashi, AFSANEH Sadrifard Pages 21-36

  Today, public participation has become one of the main tools and a key element in the decision-making process in various urban areas with the aim of improving the lives of citizens. In this regard The purpose of this article is to structurally explain the factors affecting citizen participation in the development of Bojnourd.This research is applied in terms of purpose and in terms of nature, analytical and exploratory. In terms of combined method, documentary and survey methods have been used. In this regard, after holding interviews with 20 experts and experts in the urban area of Bojnourd as the statistical population of the study, 17 drivers were compiled and weighted using the Delphi technique. Structural-interpretive modeling (ISM) was used to analyze the data and finally Mick Mac analysis method (in order to be effective and efficient) was used.: The most important results of the present study show that organizations related to urban affairs should restructure and reform their relations with citizens in line with macro-plans and national development, and delegate executive operations to participatory institutions (NGOs) and implement them. They emphasize and monitor. Urban affairs officials should pay more attention to the issue (citizens' trust in urban affairs officials) in order to promote participation, so considering the many problems in the development of Bojnourd city in the last decade (after upgrading Bojnourd city from city center to provincial center) The first and most basic step to reform past trends and guide management measures is to promote public participation to improve and accelerate the resolution of urban development problems, so it is worthwhile for managers and decision makers, especially in the local decision-making ranks. Pay special attention to them.

  Keywords: participation, Urban development plans, Key drivers, Bojnourd
 • Shahrzad Karimifar, Seyed MohammadReza Khatibi*, Vahid Bigdeli Rad Pages 37-58

  Tourism is one of the most dynamic economic sectors in the world, and according to the World Tourism Organization's forecast, in the next few years, the tourism industry will be the largest part of international trade in terms of income. In the meantime, ecotourism is a new approach to tourism in nature, which is more in harmony with the principles of sustainable development and the environmental conditions of the region, and is also an important source of income. On the other hand, in the era of globalization, being on the path towards sustainable development is the most central principle to realize the appropriate and desirable future of the cities and metropolises of the country. In this regard, the present research, by mentioning the question of what are the most important criteria and indicators of sustainable ecotourism development in the era of globalization, using the meta-analysis of 77 related studies, as well as the use of Sandelowski and Barso tables and the Critical Assessment Skills Program (CASP) in It seeks to explain the criteria related to the sustainable development of ecotourism in Iran, and by identifying the criteria and indicators of sustainable ecotourism development in the era of globalization, it is trying to provide a suitable database to the planners so that in the future, the benefits of the ecotourism boom and its benefits, while sustainable use of the country's natural resources and its protection, should be available to the people of Iran. The research results show two main human and environmental dimensions that are directly related to each other; The human dimension includes social-cultural, economic, governance-management, and technology criteria and the environmental dimension includes environmental criteria, which are identified and introduced with 14, 11, 26, 3 and 18 indicators, respectively.

  Keywords: Tourism, Ecotourism, Development, Sustainability, Meta-Analysis, Iran
 • Hossein Ebadi*, Mustafa Mohammadi Deh Cheshme, Masoud Safaipour, Nahid Sajjadian Pages 59-79

  Considering the reduction of fossil fuels and the increase of carbon dioxide caused by these fuels, the transition to renewable and low-carbon energies is inevitable. In this regard, the high capacity of Ahvaz city in the direction of the development of various types of renewable energy can be achieved, which not only reduces energy consumption and costs, but also leads to a cleaner and more stable environment. Therefore, the purpose of this article is to write a scenario for the development of renewable energies in Ahvaz metropolis. The current research is applied in terms of purpose and in terms of method, survey and descriptive-analytical. The necessary information was collected in the form of documents, library and field (questionnaire and interview). The statistical community of the current research is made up of experts in the fields of city and energy. The sampling method in this research is stratified sampling proportional to the volume. Also, the method of analysis was quantitative, which used scenario writing wizard. The results show that the total score of compatible scenarios or in other words the impact of all scenarios is 126, the results of which show the importance of the scenarios of solar energy development for energy supply, development of solar energy within industries, development of solar panels at the level of offices and organizations. The development of solar panels in residential areas is the most compatible and the scenario of continuing the use of fossil fuels for energy production and the development and establishment of nuclear power plants in the region are the least compatible for the development in the city of Ahvaz.

  Keywords: scenario writing, renewable energy, Ahvaz
 • Saeedeh Shahbazin* Pages 97-113

  Today, with relative stability and convergence in fertility and mortality rates in different regions and increasing the rate and intensity of migration, migration now plays an important role as a demographic factor in population changes. Kermanshah province, like many other regions of the country, has been exposed to these demographic changes. But what has changed the situation of this province is its migration flows. In the past decades, this province has always faced a large number of immigrants. Therefore, in the present study, using the secondary analysis of the census data of the two decades 2006-2016, an attempt has been made to investigate the impact of migration in this province on its population growth rate. The results indicate that Kermanshah province in this two periods of with a net immigration of -37755 and -34928, was the second largest migrant province in the country. In the period 2011-2016, despite the decrease in the intensity of migration in this province, but a large share of migration has taken place to inter-provincial migration. The provinces of Tehran, Alborz, Hamedan and Markazi have a major role in the net negative migration of this province. Migration in two periods studied, has reduced the annual population growth rate by 0.33 and 0.35 percent, respectively, so that the real population growth rate has decreased from 1.1 to 0.67 in the period 2006-2011 and from 0.45 to 0.10 in the period 2011-2016.

  Keywords: Internal Migration, Absolute growth rate, natural growth rate, Kermanshah border Province