درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی مردانی نجف آبادی
سردبیر:
دکتر سعید یزدانی
سایت اختصاصی:
japem.asnrukh.ac.ir
نشانی:
ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، کدپستی: 6341773637
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/29
مدیر مسئول
دکتر مصطفی مردانی نجف آبادی
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mostafa Mardani Najafabadi
Assistant Professor, Department of agricultural Economics
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر سعید یزدانی
استاد تمام اقتصاد کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Saeed Yazdani
Full Professor, agricultural Economics- Department of Agricultural Economics-Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
سید عزیز آرمن
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Aziz Arman
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر حمید امیرنژاد
دانشیار اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
Hamid Amirnejad
Associate Professor, Agricultural Economics
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Natural Resources and Environment Economics
دکتر سید صفدر حسینی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Seyed Safdar Hosseini
Professor Department of Agricultural Economics and Development,
University of Tehran
Specialist: Agricultural economics
دکتر منصور زیبایی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mansoor Zibaei
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر قادر دشتی
استاد اقتصاد کشاوری
دانشگاه تبریز
Ghader Dashti
Professor, Agriculture College
University of Tabriz
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
محمود صبوحی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
Mahmood Sabouhi
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources and Environmental Economics
عباس عبدشاهی
دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Abas Abdeshahi
Associate Professor, Agricultural Economics
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Agricultural Economics
دکتر منصور غنیان
استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی، مطالعات اجتماعی اقتصادی، گردشگری روستایی، توسعه پایدار، برنامه ریزی محیط زیست
Mansour Ghanian
Professor, Agricultural Extension and Education
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Human Geography, Rural Development, Rural Tourism, Sustainable Development, Social Sciences
دکتر معصومه فروزانی

دکتر حامد قادرزاده
دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی (اقتصاد تولید کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)
Hamed Ghaderzadeh
Associate Professor, Agricultural Economics, College of Agriculture
University of Kurdistan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
مجتبی مجاوریان
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بازاریابی محصولات کشاورزی
Mojtaba Mojaverian
Associate Professor, Agricultural Economics Department, Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Agricultural Marketing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷