درباره نشریه
eISSN:
2821-2088
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حامد عامری گلستانی
سردبیر:
دکتر علی شیرخانی
مدیرداخلی:
شراره عبدالحسین زاده
ویراستار فارسی:
انوشه دربندی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد علی پور
نشانی:
اهواز، بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه فرودگاه، مجتمع آموزشی پاسداران، طبقه اول
تلفن همراه:
09352216987
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/iirp
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/06
مدیر مسئول
دکتر حامد عامری گلستانی
استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamed Ameri Golestani
Assistant Professor, Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political Sciences
سردبیر
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
شهرام جلیلیان
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ
Shahram Jalilian
professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: History
دکتر سید صادق حقیقت
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Sadegh Haghighat
Professor, Department of Political Science
Mofid University
Specialist: political science
دکتر محسن خلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Khalili
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Sciences
محسن رحمتی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Mohsen Rahmati
Professor, departmwnt of History
University of Lorestan
Specialist: History of Iran
حسین کریمی فرد

دکتر علی مرشدی زاد
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedizad
Associate Professor
Shahed University
دکتر سید عبدالامیر نبوی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdolamir Nabavi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science
Specialist: political science
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
ویراستار فارسی
انوشه دربندی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، مسائل ایران
Anooshe Darbandi
Phd Student, Political Science, Iran Issues
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Political science, regional studies, Iranian issues
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد علی پور

مدیرداخلی
شراره عبدالحسین زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴