درباره نشریه
eISSN:
2821-2304
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر ملیکه بهشتی فر
سردبیر:
دکتر علی اصغر انواری رستمی
تلفن:
034-31313020
نشانی:
رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/thr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/31
مدیر مسئول
دکتر ملیکه بهشتی فر

سردبیر
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات مدیریت وو توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy
Full Professor, Management & Planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Finance
اعضای تحریریه
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
دکتر ملیکه بهشتی فر

دکتر مهدی کاظمی

دکتر مصطفی هادوی نژاد
دانشیار مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری
Mostafa Hadavinejad
Associate Professor, Department of Management
Vali Asr University
Specialist: Behavioral Management
زهرا علی پور درویشی

Zahra Alipourdarvishi

حمید تابلی
دانشیار بخش مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور
Hamid Taboli
Associate Professor, management department
Payame Noor University
نرگس حسن مرادی
دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال ، تهران ،ایران
Narges Hasan Moradi
Associate Professor, Associate Professor , Faculty Of Humanistic ,Tehran North Branch , Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال ، تهران ،ایران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸