فهرست مطالب

منابع انسانی تحول آفرین - پیاپی 8 (زمستان 1402)

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 8 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین حمزوی*، مهدی اسدبک، بهروز رضایی منش صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  امروزه بهبود فرآیند مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی، شناسایی و ارزیابی ریسک ها، پیشگیری از وقوع آن ها و برنامه ریزی برای مدیریت راهبردی منابع انسانی نیز بسیار حایز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر، تجزیه وتحلیل اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی با نقش میانجی تاب آوری کارکنان می باشد.

  روش بررسی

  تحقیق کنونی ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان شرکت رجا به تعداد 706 نفر بوده و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 249 نفر از کارکنان تعیین شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی منابع انسانی به ترتیب بر مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی و تاب آوری کارکنان با ضریب t به مقادیر 2/56 و 9/15، و ضرایب استاندارد به مقادیر 0/62 و 0/86 تاثیر معناداری دارد. تاب آوری کارکنان بر مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی با ضریب t به مقدار 4/52، و ضریب استاندارد به مقدار 0/77 تاثیر معناداری دارد. مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی با نقش میانجی تاب آوری کارکنان با ضریب t به مقدار 12/3 تاثیر معناداری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  تاب آوری کارکنان از طریق سطوح تاب آوری برنامه ریزی شده و انطباقی با رویکردهای ایجاد افزایش اعتمادبه نفس، انعطاف پذیری و انطباق پذیری در سازمان به مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت ریسک های موثر منابع انسانی با کاهش پیامدهای نارضایتی شغلی به افزایش عملکرد سازمان کمک می نماید.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی منابع انسانی، مدیریت ریسک های منابع انسانی، تاب آوری
 • صدیقه طوطیان اصفهانی*، محسن فرجی صفحات 20-36

  مفهوم وفاداری و مسایل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه سازمان ها گردیده است. امروزه اهمیت وفاداری در سازمان ها به خوبی آشکار گردیده ، چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود وفاداری است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل وفاداری سازمانی درسازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.نوع تحقیق براساس هدف، کاربردی و براساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی،که با استفاده از تحلیل تم که شامل مضامین پایه،سازمان دهنده و فراگیراستفاده شد.روش گردآوری داده ها،کتابخانه ای،میدانی و ابزار گردآوری داده ها،پرسش نامه و مصاحبه بود،داده ها با کمک فیش برداری از اسناد و متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شدند ، بطوری که در این تحقیق برای ارزیابی و افزایش روایی و پایایی،به روش پیشنهادی لینکوین و گوبا استناد و برای تامین اعتبار و مقبولیت داده ها از روش درگیری دایمی و مستمر استفاده شد.جامعه آماری تحقیق خبرگان آشنا به موضوع که به روش نمونه گیری هدفمند از طریق اشباع نظری 13نفر انتخاب شدند.مطابق با یافته های تحقیق مدل وفاداری سازمانی با 4 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی سازمانی، تعلق سازمانی، اثربخشی، انگیزه شغلی با استفاده از روش براون و کلارک در روش تحلیل مضمون بدست آمد. از نتایج تحقیق می توان به نقش اساسی وفاداری سازمانی در سازمان اشاره کردکه بعنوان یکی از عوامل پیشرفت و تحول دانشگاه و ابزاری درجهت رشد و تحول منابع انسانی نام برد.

  کلیدواژگان: وفاداری سازمانی، شایستگی سازمانی، منابع انسانی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • محمد یاری ناصریه، محمد ضیاالدینی*، مصطفی هادوی نژاد، مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی صفحات 37-49
  زمینه و هدف

  نخبه ستیزی فرآیند مواجهه سلبی ارادی با نخبگان و بی استفاده یا کم استفاده ماندن قابلیت ها و شایستگی های محوری شغلی آن هاست؛ هدف این پژوهش شناسایی علل و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است .به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز مصاحبه عمیق با 17 نفر از افرادی که تخصص لازم در حوزه نخبگان داشتند، انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیلی مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های نخبه ستیزی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد؛ در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد متغیر عدم توجه به شایسته سالاری جزء متغیرهای کلیدی به شمار می رود، که در دسته متغیرهای مستقل (گروه چهارم) قرارگرفته است و تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند نخبه ستیزی در بخش عمومی، دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد استفاده از نظام جانشین پروری و شایسته سالاری جهت استفاده از نخبگان و دوری از سیاست زدگی در جهت استفاده از توانایی ها و استعدادهای نخبگان و جلوگیری از فرار آنها از بخش دولتی نقش مهمی در کاهش نخبه ستیزی در بخش عمومی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: نخبه، نخبه ستیزی، بخش عمومی
 • مریم ادیب زاده*، حسین مهدی رکن آبادی، الهام حامدی صفحات 50-70
  زمینه و هدف

  تاسیس و راه اندازی یک دانشگاه سازمانی با عواملی مرتبط بوده که می تواند در تسریع و افزایش بهره وری سازمان های زیرمجموعه دانشگاه تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاسیس و راه اندازی دانشگاه سازمانی در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) انجام شد.

  روش بررسی

  این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع پژوهش های کتابخانه ای و روش کیفی بود. از نظرات 15 خبره در حوزه موضوع تا اشباع نظری استفاده شد. همچنین از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی عوامل احصا شده پرداخته شد.

  یافته ها

  عوامل موثر در قالب 318 مضمون اولیه شناسایی گردید. در مرحله اول، سه عامل آموزشی، پژوهشی ، سرمایه انسانی و 27 زیرعامل و در مرحله دوم طبق نظر خبرگان، دو عامل ساختاری -مدیریتی و زمینه ای و 18 زیرعامل دیگر اضافه شد و نهایتا به 5 عامل و 45 زیرعامل نهایی شدند. وجود چشم انداز و برنامه سرآمدی نظام آموزش دانشگاه در رتبه اول اهمیت قرار گرفت و بعد از آن وجود نظام جامع پژوهش و فناوری بر اساس اسناد بالادستی در رتبه دوم و وجود شبکه علمی هم افزای ملی و فراملی در رتبه سوم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  تمامی مولفه های مکشوفه به طور مستقیم در میزان جذب دانشجو تاثیرگذار بوده که باید به عنوان عوامل اصلی در تاسیس و راه اندازی دانشگاه سازمانی مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تاسیس، راه اندازی، دانشگاه سازمانی
 • اصغر کریمی خرمی * صفحات 71-87
  زمینه و هدف

  ارتقای پایداری سازمانی موضوع حایز اهمیتی است و بررسی عواملی که بر این مهم اثرگذار می باشند، دغدغه مدیران امروزی می باشد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی با نقش میانجی نوآوری و توانمندسازی در سازمان تامین اجتماعی استان یزد می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان یزد به تعداد 990 نفر بودندکه براساس فرمول کوکران 277 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز با ضریب مسیر 364/0 بر پایداری سازمانی تاثیر دارد و متغیرهای نوآوری و توانمندسازی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی نقش میانجی را ایفاء می کنند.

  نتیجه گیری

  به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تامین اجتماعی قابل پیاده سازی است و باید به جنبه هایی نظیر نوآوری و توانمندسازی کارکنان نیز توجه شود تا بتوان به پایداری سازمانی در محیط کار دست یافت.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، پایداری سازمانی، توانمندسازی، نوآوری
 • علی رضا صامت*، ریحانه سیری، بابک رضایی، عباسعلی قیومی صفحات 88-103
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت اجرای جانشین پروری در سازمان ها، به الزامات آن توجه نمی شود و بسیاری از سازمان ها در اجرای این فرایند با شکست مواجه می شوند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی الزامات اجرای جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک انجام شد. از 62 مقاله مورد بررسی، 8 مطالعه مرتبط با هدف انتخاب شدند. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای الزامات اجرای جانشین پروری و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد الزامات و پیش شرط های شناسایی شده برای اجرای موفق جانشین پروری در سازمان های فرهنگی شامل الزامات بسترسازی فرهنگی، وجود ساختار سازمانی مناسب، آمادگی ذهنی و روانی کارکنان، حمایت همه جانبه مدیران، تمرکز بر مهارت های فردی، رهبری تحول گرا، و آموزش و بهسازی مستمر و بروز می باشد.

  نتیجه گیری

  اجرای جانشین پروری در سازمان های فرهنگی مستلزم توجه به الزاماتی می باشد که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار اجرای فرایندی موفق را داشت. از این رو مدیران سازمان های فرهنگی قبل از برنامه ریزی در این خصوص، باید به نهادینه کردن این الزامات در محیط کار اهتمام ورزند.

  کلیدواژگان: الزامات، جانشین پروری، اجرای جانشین پروری، سازمان های فرهنگی
|
 • hossein hamzavi *, Mehdi Asadbak, Behrouz Rezaei Manesh Pages 1-19
  Background and purpose

  Therefore, the purpose of this research is to analyze the effect of strategic human resources management on the effective risk management of human resources with the mediating role of employee resilience.

  Research method

  The current research is an applied research in terms of its purpose, and a descripti vesurvey research in terms of collecting data and information. The statistical population of this research is 706 employees of Raja company, and the size of the statistical sample is 249 employees based on Cochran's formula. The data collection method was through a questionnaire and the data analysis method was from the structural equation modeling approach.

  Findings

  The results showed that the strategic management of human resources has a significant effect on the effective risk management of human resources and the resilience of employees with t coefficients of 2.56 and 9.15, and standard coefficients of 0.62 and 0.86, respectively. The resilience of employees has a significant effect on the effective risk management of human resources with a t coefficient of 52.4 and a standard coefficient of 0.77. Strategic management of human resources has a significant effect on effective risk management of human resources with the mediating role of employee resilience with a t coefficient of 3.12

  Conclusion

  Employee resilience through planned resilience levels and adaptation with approaches to increase self-confidence, flexibility and adaptability in the organization, strategic management of human resources, effective risk management of human resources by reducing the consequences of job dissatisfaction, helps to increase the performance of organization.

  Keywords: strategic management of human resources, risk management of human resources, resilience
 • Siddiqa Tutian Isfahani*, mohsen faraji Pages 20-36

  The concept of loyalty and its related issues have become increasingly central to the study of organizations in the past few years.Today,the importance of loyalty in organizations has been well revealed,because establishing communication and realizing cooperation between people requires the presence of loyalty,so the present research was conducted with the aim of presenting a model of organizational loyalty in the central organization of Islamic Azad University.The type of research is based on the purpose,applied and based on Exploratory execution method of qualitative type,which was used by theme analysis,which includes basic, organizing and comprehensive themes.The data collection method was library,field,and data collection tools were questionnaire and interview.They were collected with the help of scanning documents and texts and semi-structured interviews with experts, so that in this research,to evaluate and increase validity and reliability,the method suggested by Linkin and Goba was cited and to ensure validity and acceptability.The data was used from the permanent and continuous engagement method.The statistical research community of experts familiar with the subject,who were selected by targeted sampling through theoretical saturation,was 13 people.According to the research findings of the organizational loyalty model with 4 organizing themes,including organizational competence,Organizational affiliation,effectiveness,job motivation were obtained using the Brown and Clark method in thematic analysis method. From the results of the research, it is possible to mention the essential role of organizational loyalty in the organization,which is mentioned as one of the factors of the progress and transformation of the university and a tool for the growth and transformation of human resources

  Keywords: organizational loyalty, organizational competence, human resources, Central organization of Islamic Azad University
 • Mohammad Yari Nasrie, mohammad ziaaddini *, Mostafa Hadavinejad, mahdi Ebrahiminejad Rafsanjani Pages 37-49
  Background and Purpose

  Anti-elitism is the process of voluntary negative confrontation with the elites and the underutilization of their core career capabilities and competencies; the purpose of this research is to identify the causes and consequences of anti-elitism in the public sector.

  Analysis method

  In order to collect the required data, in-depth interviews were conducted with 17 people with the necessary expertise in the field of elites In order to analyze the data, the relationships between the dimensions and indicators of anti-elitism were determined and analyzed in an integrated manner using the structural-interpretive modeling (ISM) analytical method; Finally, by using MICMAC analysis, the types of variables were determined according to their influence and effectiveness on other variables.

  Findings

  The findings of the research showed that the variable "not paying attention to meritocracy" is one of the key variables, which is included in the category of independent variables (fourth group) and has a great impact on the process of anti-elitism in the public sector.

  Conclusion

  The research findings indicate that using a merit-based system and leadership for utilizing elites and avoiding political appointments plays an important role in reducing elitism in the public sector, utilizing the abilities and talents of the elites, and preventing their escape from the government sector.

  Keywords: elite, anti-eliticism, public sector
 • Maryam Adibzadeh*, Hosseinmahdi roknabadi, Elham Hamedi Pages 50-70
  Background and purpose

  The establishment and launch of an organizational university is related to factors that can be effective in accelerating and increasing the productivity of the university's affiliated organizations. The present research was conducted in order to identify and prioritize the factors affecting the establishment and launch of an organizational university in the Imam Hassan Mojtabi (AS) Officer and Police Training University.

  Research method

  This research was in terms of practical purpose and in terms of nature, it was library research and qualitative method. The opinions of 15 experts in the subject area were used until theoretical saturation. Also, from the process of hierarchical analysis, the ranking of the calculated factors was discussed.

  Findings

  Effective factors were identified in the form of 318 primary themes. In the first stage, three factors of education, research, human capital and 27 sub-factors were added, and in the second stage, according to the opinion of the experts, two structural-managerial and background factors and 18 other sub-factors were added and finally they were 5 factors and 45 sub-factors. The existence of the vision and excellence program of the university education system was ranked first in importance, followed by the existence of a comprehensive research and technology system based on upstream documents in the second rank, and the existence of a national and transnational synergistic scientific network was ranked in the third rank.

  Conclusion

  All the revealed components have a direct impact on the student recruitment rate, which should be considered as the main factors in the establishment and operation of an organizational university.

  Keywords: establishment, setting up, organizational university
 • Asghar Karimi khorrami * Pages 71-87
  Background and purpose

  Promoting organizational sustainability is an important issue, and examining the factors that affect this issue is the concern of today's managers. Therefore, the purpose of this research is to investigate the impact of green human resources management on organizational sustainability with the mediating role of innovation and empowerment in social security organization of Yazd province.

  Research method

  The present study is a descriptive-survey of correlational type. The statistical population was 990 employees of social security organization of Yazd province, based on Cochran's formula, 277 people were selected as the sample size. The content validity of the questionnaires and their reliability were confirmed using Cronbach's alpha. The structural equation modeling method was used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that green human resource management has an effect on organizational sustainability with a path coefficient of 0.364, and innovation and empowerment variables play a mediating role in the effect of green human resource management on organizational sustainability.

  Conclusion

  The application of green human resources management in the social security organization can be implemented, and aspects such as innovation and employee empowerment should also be considered in order to achieve organizational sustainability in the workplace.

  Keywords: green human resources management, organizational sustainability, empowerment, innovation
 • Alireza Samet*, Reiyhane Siri, Babak Rezaei, Abbasali Ghayoumi Pages 88-103
  Background and purpose

  Considering the importance of implementing succession in organizations, its requirements are not paid attention to and many organizations fail in implementing this process. Therefore, the purpose of this research is to investigate the requirements of the implementation of succession in the country's cultural organizations.

  Research method

  The current research was conducted using a systematic review method. From the 62 reviewed articles, 8 related studies were selected. After identifying the concepts and codes of the requirements for the implementation of surrogacy and evaluating its validity and reliability, the conceptual model of the research was designed.

  Findings

  The findings showed that the identified requirements and preconditions for the successful implementation of succession in cultural organizations include the requirements of cultural foundation, the existence of a suitable organizational structure, mental and psychological preparation of employees, all-round support of managers, focus on individual skills, Transformational leadership, and continuous and updated training and improvement.

  Conclusion

  The implementation of succession in cultural organizations requires paying attention to the requirements without paying attention to them, one cannot expect to implement a successful process. Therefore, managers of cultural organizations should pay attention to institutionalize these requirements in the work environment before planning in this regard.

  Keywords: Succession, Organizational culture enhancement, Cultural Manarequirements, succession, implementation of succession, cultural organizationsement Evolution, Managers Competencies enhancement, empowerment of Staff