درباره نشریه
eISSN:
2821-1782
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن جغرافیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر یوسف درویشی
سردبیر:
دکتر کریم حسین زاده دلیر
دستیار سردبیر:
دکتر یوسف درویشی
دبیر تحریریه:
دکتر سید محمد موسوی پارسایی
مدیر اجرایی:
رضا قاسمی
مدیرداخلی:
دکتر منصور رضاعلی
ویراستار فارسی:
دکتر ثورالله نوروزی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهرنوش طاهری زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر آرمان نیکنام
کارشناس:
رضا سارلی
سایت اختصاصی:
www.landscapeecologyjournals.ir
تلفن همراه:
09129362991
09383664917
نشانی:
گرگان، خیابان ولیعصر، محله شالیکوبی شرقی، خیابان عدالت 20، ش مومنی، سنبل1، مجتمع پزشکی ابوریحان، طبقه دوم، واحد 201
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/18
مدیر مسئول
دکتر یوسف درویشی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Yousef Darvishi
Assistant Professor, Geography and Urban Planning of Payame Noor University
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر کریم حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری
Karim Hoseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Geography, Urban planning
دستیار سردبیر
دکتر یوسف درویشی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Yousef Darvishi
Assistant Professor, Geography and Urban Planning of Payame Noor University
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
دبیر تحریریه
دکتر سید محمد موسوی پارسایی

اعضای تحریریه
دکتر زهرا حجازی زاده

Zahra Hejazizadeh

دکتر کریم حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری
Karim Hoseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Geography, Urban planning
دکتر سید محمد شبیری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
professor
Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر فریبا کرمی
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Fariba Karami
Professor, Geomorphology
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
نفیسه مرصوصی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا، علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nafiseh Marsousi
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Geography, Social Science
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban planning
دکتر مجید جاوری
دانشیار climatology
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، در حوزه های تغییرات اقلیمی ، سری های زمانی ، GIS و سنجش از دور
Majid Javari
Associate Professor, Geography
Payame Noor University
Specialist: Climatology
دکتر سید مهدی موسی کاظمی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Seyyed Mehdi Moosa Kazemi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Urban planning
دکتر ام السلمه بابایی فینی
دانشیار مرکز تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا، آب و هواشناسی
Omolsalame Babaee Finii
Associate Professor Center of Tehran
Payame Noor University
Specialist: Geography - Meteorology
دکتر غلامرضا روشن
گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آب و هواشناسی، جغرافیا
Gholamreza Roshan

Golestan University
Specialist: Climatology
ویراستار فارسی
دکتر ثورالله نوروزی

ویراستار انگلیسی
دکتر مهرنوش طاهری زاده

دکتر آرمان نیکنام

مدیر اجرایی
رضا قاسمی
مدیر کل طرحهای عمرانی و پشتیبانی دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی شهرسازی
Reza Ghasemi

مدیرداخلی
دکتر منصور رضاعلی
دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mansour Rezaali
.Ph.D, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
رضا سارلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲