فهرست مطالب

نشریه اکولوژی سرزمین
پیاپی 2 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محبوب ریحان کلوانق*، محسن احدنژاد، محمدتقی حیدری صفحات 93-103

  اکثر شهرهای کشور با چنگ اندازی به اراضی کشاورزی پیرامون شهر به نام باغشهر، این اراضی را زیر ساخت و ساز در آورده و آن را از حیطه انتفاع خارج کرده اند. این تحقیق با هدف واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید و ایجاد باغشهر در نواحی پیراشهری زنجان می باشد. ماهیت تحقیق از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف کاربردی است. ابزار مورد استفاده Gis _ روش دلفی وT تک نمونه ای و جامعه آماری نیز کارشناسان راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی (n= 30) و ساکنان مجتمع های مسکونی اسلام آباد و بیسیم و قایم (n =240) بودند. یافته های حاصل از مجموع 240 پرسش نامه پخش شده برای ساکنان مجتمع های مسکونی با استفاده از آزمونT تک نمونه ای با سطح معناداری 05/0≥0 و از 30 پرسش نامه پخش شده برای کارشناسان راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی با استفاده از روش دلفی با سطح معناداری (000/0) بدست آمد و فرضیه « عدم توجه به تولید فضای باغشهری در محدوده قانونی شهرها موجب چنگ اندازی ساکنین شهری به اراضی مرغوب کشاورزی و از انتفاع انداختن آنها » تایید گردید. یافته های حاصل از Gis نیز بوضوح این عدم توجه به تولید فضای باغشهری را در طرح های توسعه شهری و پیامدهای آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیراشهری خود را به شکل باغ شهر نشان داد. نتایج گویای آسیبهای طرح های توسعه شهری در کوچک سازی تفکیکهای شهری و افزایش تراکم ساختمانی و به تبع آن نادیده گرفتن فضاهای باز و نیمه باز در معماری مدرن معاصر و نتیجه آن (زایش باغ شهر) است. لذا توجه به نظام باغشهری در طرح های توسعه شهری پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: واکاوی، باغ، شهر، پیراشهر
 • جواد سمیعی*، ابراهیم معمری، حکیمه فرید نیا، خدارحم بزی صفحات 104-122

  زندگی شهری و مدرن امروزی با وجود آخرین و به روزترین فناوری ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته بسیار آسان تر کند و سختی هایی را که مردم در گذشته متحمل می شدند، از میان بردارد، اما این نوع زندگی مشکلی تازه با خود آورده است، که قبلا چندان قابل پیش بینی نبود؛ افسردگی و نبود شادی. متاسفانه به دلیل ساخت غیرکارشناسانه شهرهای بزرگ، از بین رفتن فضاهای طبیعی و آلودگی بصری، ترافیک خسته کننده، آلودگی صوتی و هوا، زندگی در شهرها بشدت طاقت فرسا شده و شرایط نامطبوع زندگی در شهرهای شلوغ باعث ایجاد بیماری های مختلفی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلا ل های روانی و جسمی شده است. این پژوهش با هدف بررسی مولفه های شهر شاد در نواحی شهر گرگان، در راستای حرکت به سوی ایجاد محلات شاد تلاش می کند. فرآیند حاکم بر این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. محدوده پژوهش 8 ناحیه شهری گرگان است که با 7 معیار شهر شاد مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مدل تصمیم گیری AHP شاخص سرمایه انسانی با امتیاز (784/0) در اولویت اول، اعتماد اجتماعی با ضریب (372/0) در اولویت دوم و آلودگی های بصری با ضریب (330/0) در اولویت سوم بیشترین تاثیر را در حرکت یک ناحیه به سمت شهر شاد داشته است. همچنین بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره COPRAS ناحیه 1 با امتیاز (1) در رتبه نخست از لحاظ شاخص های شهر شاد، ناحیه دو با ضریب (975/0) در رتبه دوم و ناحیه 6 با امتیاز (946/0) در رتبه سوم از لحاظ شاخصهای شهر شاد قرار دارد.

  کلیدواژگان: گرگان، شهر شاد، AHP، COPRAS
 • علی جهانی*، مهسا ایماندار، امیر ستاری راد، جاوید ایمانپور صفحات 123-136

  اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر مولفه های فیزیک و شیمیایی آب رودخانه قلعه رودخان بررسی شد. در امتداد رودخانه 6 ایستگاه مطالعاتی انتخاب گردید 2 ایستگاه از انشعاب فوشه (به عنوان ایستگاه های شاهد) و 4 ایستگاه از انشعاب قلعه رودخان). پارامترها به فاصله زمانی هر 30 روز یکبار طی 9 ماه از مهر 93 لغایت خرداد 94 اندازه گیری شدند. شواهد نشان می دهد که بین پارامترهای فیزیکی آب (دمای آب، اکسیژن محلول و سرعت جریان) ایستگاه شاهد و دیگر ایستگاه ها اختلاف معناداری وجود ندارد (05/0 >p). درعین حال، از نظر پارامترهای شیمیایی آب (نیتریت، نیترات، فسفات و آمونیوم) بین ایستگاه 1 قلعه رودخان (محل خروج پساب) و ایستگاه شاهد، اختلاف معنادار یافت گردید (05/0 <p). همچنین هیچگونه اختلاف معناداری بین ایستگاه 4 قلعه رودخان و ایستگاه شاهد به جز در مولفه نیترات یافت نگردید. نتایج حاصل در مجموع نشان داد که رودخانه قلعه رودخان در شرایط این تحقیق، در طول دوره نمونه برداری از قابلیت خود پالایی مناسبی در ایستگاه های پایین دست برخوردار است.

  کلیدواژگان: پساب، قلعه رودخان، قزل آلا، پارامترهای فیزیک و شیمیایی، گیلان
 • امید ترابی*، نعمت الله کریمی، سارا شش انگشت، مریم رشتبری، امیرحسین سربازوطن صفحات 137-150

  به طور کلی هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر حضور تصاویر راداری در طبقه بندی تصاویر ماهواره-ای چند زمانه اپتیکی در الگوریتم های طبقه بندی مبتنی بر یادگیری ماشینی، شامل جنگل تصادفی (Random Forest)، درخت تصمیم کارت (CartDecision Tree) و ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine) می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا اطلاعات شاخص طیفی تفاضل نرمال شده گیاهی (NDVI) به همراه لایه های شیب، مدل رقومی ارتفاعی و یک تصویر اصلی تصحیح شده ماهواره Sentinel-2 توسط سه روش اشاره شده به صورت نظارت شده مورد آموزش و طبقه بندی قرار گرفت. سپس فرآیند طبقه بندی با حضور تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1 مجددا انجام گردید. در نهایت طی عملیات پس پردازش با استفاده از فیلتر بیشترین فراوانی پیکسل های منفرد به کلاس های همسایه الصاق شده و نتایج نهایی با داده های زمینی مورد صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بررسی تمام کلاس ها، دقت کل و ضریب کاپا در حالت حضور داده های راداری و برای هر سه روش طبقه بندی تنها 3 درصد بهبود یافته است اما در بررسی یک به یک کلاس ها مشاهده می شود دقت تولید کننده روش جنگل تصادفی در کلاس کشت مجدد بهبود قابل توجهی داشته و مقدار آن از 74/0 به 84/0 رسیده است. در روش ماشین بردار پشتیبان نیز کلاس های دیم و باغات بهبود محسوس تری داشته اند که به ترتیب از 75/0 و 78/0 به 84/0 و 92/0 افزایش یافته است. نهایتا می توان چنین عنوان کرد که اضافه کردن تصاویر راداری به عمل طبقه بندی تنها در کلاس های مربوط به اراضی کشت مجدد، دیم و باغات تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد و نیز برتری کاملا محسوس روش جنگل تصادفی در مقایسه با روش های دیگر مشهود است.

  کلیدواژگان: یادگیری ماشینی، کاربری اراضی، رادار، سری زمانی
 • محبوب ریحان کلوانق، محسن احدنژاد*، تقی حیدری صفحات 151-161

  جنبش باغشهر در دورانی پدیدار گشت که سوء استفاده انسان از طبیعت و محیط طبیعی بطور فزاینده ای در دستور کار سیاسی اصلاح طلبان غربی قرار گرفت که مشتاق تمدن و پیشرفت بودند. باغشهر می توانست این آثار زیانبار سرمایه داری صنعتی را کاهش دهد و ملزومات ضروری برای زندگی سالم را مخصوصا برای کارگران شهری فراهم کند. هاوارد باور داشت، باغشهر می تواند سلامت اجتماعی ، فرهنگی و همچنین جسمی طبقه کارگر شهری را با فراهم آوردن فضاهای از پیش طراحی شده برای زندگی و روابط نزدیکتر با طبیعت ، بهبود بخشد . هاوارد در جستجوی راه حل های برنامه ریزی برای مسایل پیچیده شهری بود که ناشی از رشد پیش بینی شده و توقف ناپذیر شهرهاست . لذا هدف از این تحقیق اینست که با تجزیه و تحلیل نظریه باغشهر هاوارد از آن برای مقابله با مسایل شهری معاصر الهام بگیریم. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی و پیمایشی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهر زنجان و اساتید برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز بودند که براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند. یافته ها حکایت از پیامدهای معماری مدرن در عدم توجه به فضاهای باز و حذف حیاط بود که از دهه 1980 بالکن جایگزین آن گردیده بود . این پیامدها ، بوضوع نتایج خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل خانه باغ (باغشهر) نشان داده است. نتیجه تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از بینش شکل گیری جنبش باغشهر ، به تبیین چالشهای عدم توجه به نظام باغشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران بپردازد. توجه به استانداردهای فضاهای باز و نیمه باز و فضاهای سبز شهری از پیشنهادات این پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: تبیین، ضرورت، باغشهر، برنامه ریزی
 • ابراهیم مرادی، حمیدرضا مبصر*، احمد مهربان، حمیدرضا گنجعلی صفحات 162-176

  تضمین امنیت غذایی و معیشت کشاورزی مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک با هدف استفاده پایدار و مدیریت منابع طبیعی از طریق توسعه و انطباق تکنولوژی کشاورزی است. کنجد از مهمترین دانه های روغنی می باشد. با توجه به اهمیت راهبردی آن تعیین مناطق مناسب با در نظر گرفتن پارامترهای اقلیمی و خاک، یکی از بهترین راه حل در تولید پایدار محسوب می گردد. بنابراین، هدف از این مطالعه پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی 6 شهرستان (هیرمند، زابل، زاهدان، زهک، هامون و نیمروز) در شمال و مرکز استان سیستان وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک می باشد. در این مطالعه برای پهنه بندی کشت کنجد مجموعا از 16 معیار مکانی (دمای مطلوب، مجموعه دمایی، دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش، شیب، ارتفاع، ماده آلی، شوری خاک، pH و میزان عناصر غذایی در خاک شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن و روی) استفاده شده است. برای به دست آوردن وزن معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، از منطق بولین جهت کلاس بندی معیارها به دو کلاس مناسب و نامناسب و از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) جهت به دست آوردن نقشه پهنه بندی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در بین معیارهای انتخاب شده جهت تهیه نقشه کشت کنجد معیارهای بارش متوسط و دمای کمینه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین وزن می باشند. نتایج نقشه نهایی تناسب جهت کشت کنجد در منطقه مورد مطالعه نشان داد که بیشترین درصد مساحت متعلق به کلاس خیلی نامناسب (616/0) و کمترین درصد متعلق به کلاس خیلی مناسب (016/0) می باشد. همچنین، نتایج درصد مساحت کلاس های مختلف به تفکیک هر شهرستان برای کشت کنجد نشان داد که در بین شهرستان های مورد مطالعه، شهرستان زاهدان دارای مساحت بیشتری در کلاس خیلی مناسب نسبت به سایر شهرستان ها می باشد. نتایج عملکردی کنجد در مناطق مورد مطالعه، با نتایح حاصله از تحقیق تطابق داشت.

  کلیدواژگان: توان اکولوژیک، کشت کنجد، پارامترهای اقلیمی و خاک، GIS-MCDA، سیستان وبلوچستان
|
 • Mahboob Reyhan *, Mohsen Ahadnejad, MohammadTaghi Heydari Pages 93-103

  Most of the cities in the country have encroached upon the agricultural lands around them, which were once called Garden City. These lands have been converted into construction sites, removing them from the scope of profit. This research aims to analyze the causes and factors affecting the production and creation of Garden City in the peri-urban areas of Zanjan. This research is essentially a type of mixed qualitative-quantitative research with an exploratory approach and is practical in terms of purpose. The tools used were GIS, the Delphi method, and the one-sample T-test. The statistical population consisted of urban planning and agricultural experts (n=30) and residents of residential complexes in Islamabad, Bisim, and Ghaem (n=240). Findings were obtained from a total of 240 questionnaires distributed to residents of residential complexes using a one-sample T-test with a significance level of ≥0.05 and from 30 questionnaires distributed to urban planning and agricultural experts using the Delphi method with a significant level of (0.000). The hypothesis "the lack of attention to the production of Garden City theory within the canonical periphery of cities causes urban residents to encroach upon good agricultural lands and render them unusable" was confirmed. The findings from GIS also clearly showed the lack of attention to the production of Garden City in urban development plans and its consequences in changing the use of peri-urban agricultural land to Garden City. The results demonstrate the negative impact of urban development plans on minimizing urban separations and increasing building density, resulting in the neglect of open and semi-open spaces in contemporary modern architecture and its resultant Garden City. Therefore, it is suggested that attention be paid to the Garden City system in urban development plans.

  Keywords: Analyze, Garden, City, Peri, urban
 • Javad Samiei *, Ebrahim Moammeri, Hakimeh Faridnia, Khodarahm Bazzi Pages 104-122

  Today's urban and modern life, despite the latest and most up-to-date technologies, has been able to make people's lives much easier than in the past and remove the hardships that people had to endure in the past, but this type of life has brought a new problem with it. which was not predictable before; Depression and lack of happiness. Unfortunately, due to the unprofessional construction of big cities, the loss of natural spaces and visual pollution, exhausting traffic, noise and air pollution, life in cities has become very exhausting and the unpleasant conditions of life in crowded cities cause various diseases such as depression, anxiety and disorders. It has become mental and physical. This research aims to investigate the components of a happy city in the areas of Gorgan city, in line with the movement towards creating happy neighborhoods. The governing process of this research is descriptive-analytical in terms of purpose, application and type of research method. The method of collecting data and information is library, document and survey. The scope of the research is 8 urban areas of Gorgan, which have been measured and analyzed with 7 criteria of a happy city. The research results show that in the AHP decision model, the human capital index with a score of (0.784) is the first priority, social trust with a coefficient of (0.372) is the second priority, and visual pollution with a coefficient of (0.330) is the first priority. Third, it has had the greatest impact on the movement of a district towards the happy city. Also, based on COPRAS multi-criteria decision making model, District 1 with a score of (1) ranks first in terms of the indicators of Shad City, District 2 ranks second with a coefficient of (0.975) and District 6 ranks first with a score of (0.946). The third is in terms of the indicators of the happy city.

  Keywords: happy city, AHP, COPRAS, Gorgan city
 • Ali Jahani *, Mahsa Imandar, Amir Satari Rad, Javid Imanpour Pages 123-136

  The effect of rainbow trout fish farms effluent on the physical and chemical components of Qala Rudkhan river water was investigated. 6 study stations were selected along the river 2 stations from Foshe branch (as control stations) and 4 stations from Qala Rudkhan branch). The parameters were measured every 30 days for 9 months from October 2014 to June 2015. The evidence shows that there is no significant difference between the water physical parameters (water temperature, dissolved oxygen and flow rate) of the control station and other stations (p>0.05). At the same time, in terms of water chemical parameters (nitrite, nitrate, phosphate, and ammonium), a significant difference was found between station 1 of Qala Rudkhan (Effluent exit location) and the control station (p<0.05). Also, no significant difference was found between station 4 of Qala Rudkhan and the control station, except for the nitrate component. The results showed that, in the conditions of this research, during the sampling period, the river of Qala Rudkhan has a suitable self-purification capability in the downstream stations.

  Keywords: Effluent, Rudkhan Castle, Salmon, physical, chemical parameters, Guilan
 • Omid Torabi *, Neamat Karimi, Sara Shesh Angosht, Maryam Rashtbari, AmirHosein Sarbazvatan Pages 137-150

  Acquiring knowledge about the types of land uses and the stages of their change provides basic and very important information to researchers and decision makers. One of the most common and useful methods in remote sensing is to access the maximum information contained in satellite data by combining radar and optical satellite images. In general, the main purpose of this study was to investigate the effect of the presence of SAR images in the classification of optical multi-temporal satellite images in machine learning-based classification algorithms, including random forest, Cart Decision Tree and Support Vector Machine. In the above paper, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dataset, along with slope layers, a digital elevation model and a corrected Sentinel-2 satellite image was supervised by the three methods mentioned. Once again, this was done with the presence of the Sentinel-1 satellite SAR image database. Finally, in the post-processing stage, the individual pixels were connected to neighboring classes. This was done by majority filtering. The final results were validated with ground data. The results showed that in the study of all classes, the overall accuracy and kappa coefficient in the presence of SAR dataset and for all three classification methods improved by only 3%, but in the one-to-one study of the classes, the producer accuracy of the random forest method in the dual agriculture class improved. It has been significant and its value has increased from 0.74 to 0.84. In the support vector machine method, dry farming and orchard classes have had a more significant improvement, which have increased from 0.75 and 0.78 to 0.84 and 0.92, respectively. Finally, it can be said that the addition of radar images to the classification has a positive and significant effect only in the mentioned classes, and also the obvious advantage of the random forest method compared to other methods is quite obvious.

  Keywords: Machine Learning, land use, RADAR, time series
 • Mahboob Reyhan, Mohsen Ahadnejad *, Taghi Heydari Pages 151-161

  The Garden city movement emerged when human abuse of nature and the natural environment was increasingly included in the political of Western reformers who were eager for civilization and progress. Garden city could reduce these harmful effects of industrial capitalism and provide essential necessities for a healthy life, especially for urban workers. Howard believed that Garden city could improve the social, cultural and physical health of the urban working class by providing pre-designed spaces for living and closer relationships with nature. Howard was looking for planning solutions to the complex urban problems that result from the predicted and unstoppable growth of cities. Therefore, the purpose of this research is to take inspiration from Howard's garden theory to deal with contemporary urban issues. In terms of its nature, this research is of the type of mixed qualitative-quantitative and survey research with an exploratory approach, and in terms of its purpose, it is of an applied type. The statistical population was the experts of Urban planning and Agricultural in Zanjan city and urban planning professors of Tabriz University, who were selected based on the snowball method. The findings were indicative of the consequences of modern architecture in not paying attention to open spaces and removing the courtyard, which had been replaced by the balcony since the 1980s. These consequences have shown their results in changing the use of agricultural land in the form of Garden home(Garden city). The result of the research seeks to explain the challenges of not paying attention to the Garden city system in the urban planning system of Iran by using the insight of the formation of the Garden city movement. Paying attention to the standards of open and semi-open spaces and urban green spaces is one of the suggestions of this research.

  Keywords: explanation, necessity, Garden City, planning
 • Ebrahim Moradi, HamidReza Mobasser *, Ahmad Mehraban, HamidReza Ganjali Pages 162-176

  Ensuring food security and agricultural livelihood requires a comprehensive and systematic approach with the aim of sustainable use and management of natural resources through the development and adaptation of agricultural technology. Sesame is one of the most important oil seeds. Due to its strategic importance, determining suitable areas by considering climatic and soil parameters is considered one of the best solutions in sustainable production. Therefore, the aim of this study is to zonate the agricultural ecological potential of 6 cities (Hirmand, Zabul, Zahedan, Zahk, Hamon and Nimroz) in the north and center of Sistan and Baluchestan province for sesame cultivation using climatic and soil parameters. In this study, for the zoning of sesame cultivation, a total of 16 spatial criteria (optimal temperature, temperature set, minimum temperature, maximum temperature, precipitation, slope, elevation, organic matter, soil salinity, pH and amount of nutrients It contains nitrogen, phosphorus, potassium, iron and zinc in the soil. Analytical Hierarchy Process (AHP) method, Boolean logic to classify criteria into suitable and unsuitable classes, and Weighted Linear Combination (WLC) method to obtain a zoning map have been used to obtain the weights of the criteria. . The results showed that among the selected criteria for preparing the sesame cultivation map, average rainfall and minimum temperature have the highest and lowest weight, respectively. The results of the final suitability map for sesame cultivation in the studied area showed that the highest percentage of the area belongs to the very unsuitable class (0.616) and the lowest percentage belongs to the very suitable class (0.016). Also, the results of the area percentage of different classes separately for each city for sesame cultivation showed that among the studied cities, Zahedan city has more area in the very suitable class than other cities. The functional results of sesame in the studied areas were consistent with the results of the research.

  Keywords: Ecological Power, Sesame cultivation, Climate, soil parameters, GIS-MCDA, Sistan, Baluchistan