درباره نشریه
eISSN:
2821-0182
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اردکان
مدیر مسئول:
دکتر علی فتح زاده
سردبیر:
دکتر حسین ارزانی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید صادقی نیا
ویراستار فارسی:
دکتر رضا پوردهقان اردکان
ویراستار انگلیسی:
Steven D. Kohl
کارشناس اجرایی:
دکتر سعیده کلانتری
سایت اختصاصی:
emj.ardakan.ac.ir
دورنگار:
035-32226767
تلفن:
035-33903032
نشانی:
اردکان، بلوار آیت الله خاتمی، دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، دفتر نشریه مدیریت اکوسیستم ، کدپستی: 8951895491
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/14
مدیر مسئول
دکتر علی فتح زاده

سردبیر
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Natural-rangeland resources
دکتر مهدی تازه
استادیار مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه اردکان
Mahdi Tazeh
Assistant Professor, Department of Nature Engineering
دکتر علی اشرف جعفری
استاد اصلاح نباتات
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf Jafari
Professor, Plant Breeding
Specialist: Plant breeding
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
دکتر احمد فتاحی اردکانی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اردکان
Ahmad Fatahi Ardakani
Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Natural Resources and Environment
دکتر علی فتح زاده

جواد معتمدی

Javad Motamedi

دکتر آرش ملکیان
دانشگاه تهران
Arash Malekian

دکتر محمدرضا چایچی

دکتر محمدحسین گلابی

ویراستار فارسی
دکتر رضا پوردهقان اردکان

ویراستار انگلیسی
Steven D. Kohl

مدیر اجرایی
دکتر مجید صادقی نیا
استادیار مرتعداری- گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اردکان
رشته تخصصی: مرتعداری
Majid Sadeghinia
Assistant Professor, Department of Nature Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources
Specialist: Range Management
کارشناس اجرایی
دکتر سعیده کلانتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴