فهرست مطالب

مدیریت اکوسیستم های طبیعی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1401)

نشریه مدیریت اکوسیستم های طبیعی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نیلوفر حاج علی اکبری، یدالله بستان*، ملیحه شیبانی نوقابی صفحات 1-10

  مهاجرت دسته جمعی سریع به شهرها و رشد اقتصادی مشکلات مختلفی را برای پایداری ایجاد کرده است. افزایش روزافزون زباله های شهری که باعث آلودگی محیط زیست و تصرف اراضی می شود، ازجمله دغدغه های شهرداری ها بوده و جمع آوری مجزا به عنوان روشی مناسب برای دفع آنها شناخته می شود. زباله های شهری همواره به عنوان یک آلاینده، محیط پیرامون انسان ها را آلوده کرده و از زیبایی شهرها می کاهند. شهر اردکان نیز همانند بسیاری از شهرهای صنعتی ایران به دلیل رشد سریع شهرنشینی دچار مسایل بسیاری در حوزه مدیریت زباله های شهری است. ازاین رو مطالعه حاضر به تعیین ارزش اقتصادی وضع مالیات سبز شهر اردکان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد جهت تفکیک و دفع صحیح زباله با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک دوگانه دوبعدی پرداخته است. داده های موردنیاز از طریق توزیع 608 پرسشنامه در سطح شهر اردکان در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای سن و جنسیت تاثیر منفی و متغیرهای تعداد افراد خانوار و تحصیلات تاثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. میزان تمایل به پرداخت ماهیانه افراد نیز معادل 23450 ریال (0/55 دلار) به دست آمد، از آنجا که این مبلغ در برابر خدمت رسانی به فرد می باشد، به عنوان مالیات سبز برای تفکیک و دفع صحیح زباله برای هر فرد قابل پرداخت است. همچنین ارزش کل وضع مالیات سبز معادل 21181 میلیون ریال (504315/7 دلار) در سال می باشد. درآمدهای حاصل از تمایل به پرداخت افراد برای دفع صحیح زباله را می توان در خصوص هزینه های نصب سطل برای تفکیک زباله و درنهایت دفع یا بازیافت زباله ها استفاده کرد و باعث ایجاد اشتغال در این بخش شد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، آلاینده، تفکیک زباله، تمایل به پرداخت، دفع پسماند
 • صدیقه ابراهیمیان، اسماعیل سهیلی* صفحات 11-23

  خشکسالی یک پدیده آب و هوایی است که احتمال وقوع این پدیده در همه نقاط کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بر این اساس سیستم های پایش در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این تحقیق به منظور بررسی خشکسالی در استان لرستان از داده های بارندگی سالانه ایستگاه های کمندان، آب باریک، دره تخت، سازمان بروجرد، کاظم آباد، تیررود، ازنا، گلرود، سبزه آب، رحیم آباد، سرخاب در طی یک دوره آماره 49 ساله (1397-1348) استفاده گردید. وضعیت خشکسالی بر اساس داده های مذکور با استفاده شاخص های بارش استاندارد شده (SPI)، Z چینی (CZI) و با استفاده از نرم افزار DIP داده ها وارد نرم افزار ArcGIS شدند. سپس با استفاده از روش کریجینگ، پهنه بندی خشکسالی برای دوره مطالعه ی 30 ساله انتهایی (1397-1367) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که پهنه بندی خشکسالی در هیچ یک از شاخص ها از روند منظمی در طی دوره ی مورد مطالعه تبعیت نمی کند. نتایج پهنه بندی شاخص های بارش استاندارد شده و Z چینی نشان داد که خشکسالی شدید در سال های 70، 78 و 87 برای شاخص بارش استاندارد شده و سال های 70، 78، 87 و 91 برای شاخص Z چینی اتفاق افتاده است و ترسالی شدید برای هر دو شاخص در سال های 72 و 74 در کل استان گسترش داشته است. نتایج هر دو شاخص نشان دهنده ی این است که حداکثر خشکسالی شدید در مورد شاخص بارش استاندارد شده مربوط به ایستگاه آب باریک در سال های (1378-1377) و (1349-1348)، و ایستگاه ازنا در سال های (1387-1386 و 1391-1390)، و شاخص Z چینی مربوط به ایستگاه آب باریک در سال های (1349-1348 و 1378-1377)، و دو مورد مربوط به ایستگاه رحیم آباد در سال های (1364-1362) می باشد.

  کلیدواژگان: پایش خشکسالی، روش کریجینگ، شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، شاخص Z چینی
 • مریم اسدی*، زهرا جعفری صفحات 24-35

  بهره برداری از گیاهان صنعتی و دارویی بعنوان یکی از محصولات فرعی مراتع نقش موثری در اقتصاد مراتع دارد. حفظ و توسعه پراکنش گیاهان دارویی در سطح عرصه های مرتعی از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فنی مراتع، حایز اهمیت می باشد. در سطح مراتع گونه های گیاهی صنعتی و دارویی فراوانی موجود می باشد. گاوزبان خارک دار (Anchusa strigosa) از گونه ی دارویی و بومی شهرستان دزفول می باشد. یکی از موارد حایز اهمیت در بهره برداری اصولی از این گیاه دارویی تعیین مناطق رویشگاهی آن می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های بیوفیزیکی رویشگاه بالقوه این گونه و پراکنش آن با استفاده از تکنیک های مختلف داده کاوی است. برای ارزیابی کارایی مدل های داده کاوی، ابتدا 30 نقطه حضور و 30 نقطه عدم حضور گونه با استفاده از نقشه پوشش گیاهی و مطالعات میدانی ثبت شد. سپس پارامترهای ارتفاع، شیب، درجه حرارت، بارندگی، بافت و عمق خاک از نقشه های به دست آمده با استفاده از روش های زمین آمار بر مبنای داده های منطقه ای استخراج شد. تعیین ضریب تاثیر هریک از پارامترهای ذکر شده با استفاده از روش ماشین بردار انجام شد. سپس اقدام به پیش بینی حضور گونه های مذکور براساس پارامترهای بیوفیزیکی با استفاده از روش های داده کاوی گردید. الگوریتم های داده کاوی مورد استفاده در این تحقیق شامل ازدحام ذرات، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی و نزدیک ترین همسایه می باشند. نتایج نشان داد که الگوریتم ازدحام ذرات و شبکه عصبی مصنوعی با میزان دقت 0/95 و ضریب کاپای 0/9 دارای دقت بالاتری در تعیین مناطق حضور گونه می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد با استفاده از روش های داده کاوی امکان پیش بینی حضور گونه مورد نظر، براساس پارامترهای بیوفیزیکی با دقت بالایی فراهم می باشد.

  کلیدواژگان: الگوریتم ازدحام ذرات، شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک، نزدیک ترین همسایه، پیش بینی رویشگاه
 • هاجر آل داود، محمدجواد قانعی بافقی*، اکرم نشاط صفحات 36-47

  اکوسیستم های بیابانی پتانسیل قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند و توجه به ارزش های بازاری و غیربازاری آنها در توسعه پایدار اقتصادی امری ضروری است. هدف این مطالعه برآورد ارزش حفاظتی شهرستان خوروبیابانک و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این منطقه با استفاده از الگوی لوجیت و روش برآورد حداکثر راست نمایی، می باشد. برای این منظور 388 پرسش نامه از بازدیدکنندگان منطقه مورد مطالعه، جمع آوری و با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد 71/8 درصد افراد تمایل به پرداخت برای حفاظت از منطقه دارند که نشان دهنده اهمیت بالای آن از دیدگاه بازدیدکنندگان می باشد. همچنین نتایج بیان گر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی منطقه 108540 ریال می باشد. بر همین اساس ارزش حفاظت سالانه مبلغ 4,228 میلیون ریال تعیین گردید. جنسیت، شغل، دفعات بازدید از منطقه، اهمیت به محیط زیست، درآمد و عضویت در سازمان های حامی محیط زیست تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته اند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی های استان در بهبود شرایط گردش گری و همچنین اولویت بندی این نقاط به مدیران عرصه گردش گری کمک کند.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، اکوسیستم بیابانی، تمایل به پرداخت، مدل لوجیت
 • صدیقه ابراهیمیان، اسماعیل سهیلی، محمد نهتانی*، حسین صادقی مزیدی صفحات 48-58

  در مدیریت مناطق بیابان مطالعات مربوط به آب، خاک و پوشش گیاهی که در مقیاس حوزه آبخیز و یا منطقه ای انجام می گردد. پهنه بندی ژیومورفولوژیک از جمله مطالعات پایه ای و اساسی می باشد. با توجه به افزایش جمعیت و کاهش نزولات جوی لزوم استفاده از جریانات سطحی ضروری به نظر می رسد. لذا تشخیص عوارض ژیومورفولوژی سطح زمین جهت احداث سازه های آبی و مکان یابی آنها مهم می باشد. تشخیص تیپ های ژیومورفولوژیک و واحدهای کاری سطح زمین برای آمایش سرزمین و کاربری زمین برای استفاده های مختلف ضروری می باشد. تاکنون تشخیص عوارض ژیومورفولوژیک به صورت کیفی انجام گردیده و بر اساس نظر کارشناس بوده است. در این مطالعه به منظور تشخیص محدوده های مناسب برای تغذیه مصنوعی در منطقه ی کوهستانی گهر و دشت گربایگان، در استان فارس، از پهنه بندی کمی سطح زمین با برازش فرم بنیادی دایره ای، به سطح استفاده گردیده است. در این پژوهش، با داشتن مدل رقومی ارتفاع و نرم افزارهای ArcGIS 9.3، Matlab 7.1 و ENVI 4.8 و به کارگیری روابط کمی برای منطقه کوه گهر در دشت گربایگان فسا به مکان یابی پخش سیلاب پرداخته شد. برای تشخیص بهترین ساختار بنیادی قابل برازش از ساختارهایی با رده درجه دو برای پنجره سه تایی که با تعریف ضرایب کمی ایوانس و شری در متلب بر داده های مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک 10 متری استفاده گردیده است. برای تعیین درجه برازش ساختارهای بنیادی از شاخص مجموع اختلاف مربعات اختلافات سطح استفاده شده است. با استفاده از درجه برازش درجه مناسب بودن سطح برای تغذیه مصنوعی، تنها با دید مورفولوژی سطحی تعیین گردیده است. با برازش الگوهای قابل تفسیر به سطح زمین می توان تعیین نمود که زمین به چه الگو و چه مکانیسمی تشکیلی شباهت بیشتری دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه آبخیز گربایگان سطوح واقع در پایین دست مخروط افکنه ها، و دشت ها مناسب ترین مناطق برای پخش سیلاب محسوب می شوند. یکی از موارد استفاده پهنه بندی کمی در زمینه فرسایش و رسوب است که با برازش دقیق محدوده های در معرض فرسایش می توان به طور دقیق نسبت تغییرات ارتفاعی در حاشیه حوزه ها و محدوده های فرسایشی و همچنین افزایش ارتفاع در مناطق پست در نتیجه رسوبگذاری پی برد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی ژئومورفولوژیک، تغذیه مصنوعی، گربایگان، عوارض سطحی، مدل بنیادی
 • محمدعلی اسعدی، حامد نجفی علمدارلو*، سید حبیب الله موسوی صفحات 59-71

  ارزش گذاری کارکردهای اکوسیستم شرایطی را فراهم می آورد تا از بی ارزش قلمداد کردن آنها جلوگیری کرد. برای رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا ارزش کارکردهای تولیدی، تنظیمی و تفریحی منطقه مورد مطالعه، برآورد شده و در ادامه ارزش تنوع زیستی با استفاده از رهیافت آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی ساده تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان داد که حداقل ارزش اقتصادی هر هکتار از خدمات اکوسیستمی ارایه شده در این منطقه 1132/76 میلیون ریال برآورد می شود. کارکرد تفریحی دارای بیشترین ارزش بین سایر خدمات اکوسیستمی مورد مطالعه بوده و 71/5 درصد از سهم ارزش گذاری خدمات را به خود اختصاص داده است. میزان تمایل به پرداخت نهایی سالانه برای تنوع زیستی، 174430 ریال به ازای هر نفر برآورد شده است که ویژگی بهبود وضعیت گونه های جانوری، مهم ترین ویژگی از دید بازدیدکنندگان را داشته است. بنابراین، ارزش تنوع زیستی هر هکتار از منطقه مورد مطالعه بالغ بر 49 میلیون ریال تخمین زده می شود. ارزش های پولی باید در کنار دانش اکولوژیکی و ارزش اجتماعی قرار گیرد تا بتواند رویکرد صحیحی به مطالعات و اقدامات عملی حفاظت دهد. لذا تاکید می شود که ارزش 157867/2 میلیارد ریالی که برای منطقه حفاظت شده البرز مرکزی برآورد شده، حداقل ارزشی است که با توجه به محدودیت ها قابل استحصال بوده است.

  کلیدواژگان: آزمون انتخاب، ارزش گذاری اقتصادی، ترسیب کربن، کارکرد تنوع زیستی، منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
|
 • Niloofar Hajali Akbari, Yadollah Bostan *, Malihe Sheybani Pages 1-10

  Rapid mass migration to cities and economic growth have created various problems for sustainability. The ever-increasing increase in urban waste, which causes environmental pollution and land occupation, that has been concerns of municipalities, and separate collection is known as a suitable method for their disposal. Municipal waste - always as a pollutant, has polluted the environment around human and reduces the beauty of cities. Ardakan city, also the same oflike many industrial cities in Iran, has many problems in the field of urban waste management due to the rapid growth of urbanization. Therefore, the present study has determined the economic value of the green tax in Ardakan city and measured Pepole`s willingness to pay for the suitable separation and disposal of waste using the contingent valuation method (CVM) and the two-dimensional dual technique. The required data was obtained through distribution of 608 questionnaires in Ardakan in 2018. The results of the logit model estimation show that age and gender variables have a negative impact, and the variables of the number of household members and education have a positive and significant effect on the acceptance of the proposed amount. The amount of People's willingness to pay monthly was obtained, equal to 23450 rials (0.55 $), since this amount is for providing services to the person, it can be paid as a green tax for proper waste separation and disposal for each person. Also, the total value of green tax is equal to 21181 million rials (504315.7 $) per year. The income from people's willingness to pay for proper waste disposal can be used for the costs of installing bins for waste separation and finally disposal or recycling of waste, creating employment in this sector.

  Keywords: Contingent valuation, pollutants, Waste disposal, Waste Separation, Willingness to pay
 • Sedigheh Ebrahimian, Esmaeil Soheili * Pages 11-23

  Drought is a climate phenomenon that there is possibility of this phenomenon, anywhere in the world and under anyDrought is a climate phenomenon that there is possibility of this phenomenon, anywhere in the world and under any climatic conditions. Based on this, monitoring systems are very important in preparing plans to deal with drought and its management. In this study, in order to investigate the drought in Lorestan province from annual rainfall data of Kamandan, Ab Barik, Dere Takht, Borujerd Organization, Kazem Abad, Tirroud, Azna, Golroud, Sabze Ab, Rahim Abad, Surkhab during a statistical period of 49 year (1969-2018) was used. Drought Status Based on the mentioned data using Standard Precipitation Indexes (SPI), Chinese Z (CZI), using DIP software, these data were entered into ArcGIS software. And then, using Kriging method, the drought zoning was done for the last 30-year study period (1988-2018). The results indicated that drought zoning does not follow a regular trend in any of the indices, during the study period. The results of the zoning of CZI and SPI indices showed that severe drought occurred in 1991 and 1999 and 2008 years for SPI index and1990, 1999, 2008 and 2012 years for CZI index, respectively, and severe humidity for both indices, has spread in the whole province 1992 and 1995 years. The results of both indices show that the maximum severe drought on the SPI index for the Ab Barik station in (1998-1999) and (1969-1970), and the Azna station in the years (2008-2009 and 2011- 2012), and the CZI index relates to the Ab Barik Station (1969-1970 and 1997-1998), and two cases are related to Rahimabad station during the years (1985-2003).

  Keywords: Drought Monitoring, Kriging method, Standard Precipitation Indexes, Chinese Z index
 • Maryam Asadi *, Zahra Jaefari Pages 24-35

  Industrial and medicinal plants are one of the by-products of rangelands, the exploitation of which has a role in the economy of rangelands. The preservation and development of distribution of medicinal plants at the level of rangelands is important from various economic, social and technical aspects of rangelands. There are many industrial and medicinal plant species in the rangeland. Anchusa strigosa is a medicinal and indigenous species of Dezful. One of the important issues in the principled exploitation of these medicinal plants is to determine, its habitat areas. The purpose of this research is to investigate the relationship between the biophysical properties of the potential habitat of this species using different data mining techniques. Evaluating the effectiveness of data mining models, first 30 presence points and 30 absence points of the species were recorded using vegetation map and field studies. Then the parameters of height, slope, temperature, rainfall, texture and depth of soil were extracted from the obtained maps using geostatistical methods based on regional data. Determination of the influence coefficient of each of the mentioned parameters was done using the vector machine method. Then, the presence of the mentioned species was predicted based on biophysical parameters using data mining methods. The data mining algorithms used in this study include particle swarm, logistic regression, artificial neural networks and the nearest neighbor.The results showed that particle swarm algorithm and artificial neural network with accuracy rate of 0.95 and kappa coefficient of 0.9 have a higher accuracy in determining the species presence areas.The results of this study showed that using data mining methods, it is possible to predict the presence of the desired species, based on biophysical parameters with high accuracy.

  Keywords: Particle Swarm Algorithm, Artificial neural networks, Logistic regression, Nearest neighbor, Habitat Prediction
 • Hajar Aaledavod, MohammadJavad Ghaneei-Bafghi *, Akram Neshat Pages 36-47

  Desert ecosystems have a considerable potential to attract domestic and foreign tourists, and it is essential to pay attention to their market and non-market values in sustainable economic development. The purpose of this study is to estimate the conservation value of Khoor-o-biabank city and investigate the factors affecting people's willingness of people to pay for the protection of this area using the logit model and the maximum likelihood estimation method. For this purpose, 388 questionnaires from the visitors of the studied area were collected and analyzed using the conditional valuation method using the two-dimensional double choice extraction method. The analysis of the collected data showed that 71.8 percent of people are willing to pay for the protection of the area, which indicates its high importance from the point of view of visitors. Also, the results show that the maximum willingness to pay each person for the protection value of the area is 108,540 Rials. Based on this, the annual protection value was determined as 4,228 million Rials. Gender, occupation, frequency of visits to the region, importance to the environment, income and membership in environmental protection organizations have had a positive and significant effect on the willingness to accept the proposed amounts. The results of the present research can help the managers of the tourism field in the planning of the province in improving the tourism conditions and also prioritizing these points.

  Keywords: Conditional valuation, desert ecosystem, Willingness to pay, LOGIT Model
 • Sedigheh Ebrahimian, Esmaeil Soheili, Mohamad Nohtani *, Hossein Sadeghi Mazidi Pages 48-58

  In the management of desert areas, studies related to water, soil and vegetation are carried out at the watershed or regional scale. Geomorphological zoning is one of the basic studies.. Considering the increase in population and decrease in rainfall, it seems necessary to use surface waters.  Therefore, identification of geomorphological Features of the earth's surface is important for the construction of water structures and their site selection Identifying geomorphological types and land units of Earth's surface is necessary for Landuse planning and land use for different uses. So far, Identification of geomorphological features has been done qualitatively and based on expert opinion In this study, the quantitative zoning is used to identify suitable areas for artificial recharge in the mountainous area of Gohar and Garbayegan plain, in Fars province fitting a circular fundamental form to the surface. In this research, with digital elevation model and ArcGIS 9.3, Matlab 7.1 and ENVI 4.8 softwares, and using quantitative relationships for the Kuhghar area in the Garbaigan plain of Fasa, site selection of the floodwater spreading was investigated. The structures with grade two for triplex windows and the data from the digital elevation model with a resolution of 10m was used to determine the best fitable fundamental structure. The sum of square differences of the surface differences is used as an indicator to determine the degree of fitting the fundamental structures. Using the degree of fitting, the degree of suitability of the surface for artificial recharge has been determined only by surface morphology view. By fitting the interpretable patterns to the Earth's surface it can be determined that the earth was similar to what pattern and formation mechanism. The results show that the surfaces located downstream of the alluvial cones and the plains are most suitable areas for floodwater spreading in the Garbayegan watershed. One of the uses of quantitative zoning in the field of erosion and sedimentation is that by accurately fitting the areas exposed to erosion, it is possible to accurately calculate the ratio of height changes in the margins of basins and erosion areas, as well as the height increase in low-lying areas as a result of sedimentation.

  Keywords: Geomorphological Zoning, Artificial Recharge, Garbayegan, Surface Features, Fundamental Model
 • MohammadAli Asaadi, Hamed Najafi Alamdarlo *, Seyed Habibollah Mosavi Pages 59-71

  Valuing ecosystem functions provides conditions to prevent them from considering them as worthless. To achieve the research goal, first, the value of the production, regulatory and recreational functions of the study area has been estimated, and then the value of biodiversity was estimated using the Choise Experiment approach and the simple conditional logit model. The research results showed that the minimum economic value of each hectare of ecosystem services provided in this area is estimated at 1132.76 million Rials. The Recreational function has the highest value among other studied ecosystem services and has assigned to himself.71.5% of value share of services. The willingness to pay the annual final payment for biodiversity is estimated at 174,430 Rials per person, that feature of improving the condition of animal species has been the most important feature from the visitors' point of view. Therefore, the biodiversity value of each hectare of the studied area is estimated at 49 million Rials. Monetary values should be placed along with ecological knowledge and social value in order to give a correct approach to practical studies and actions of conservation. Therefore, it is emphasized that the value of 157867.2 billion Rials estimated for the central Alborz protected area is the minimum value that could be extracted due to the limitations.

  Keywords: Economic Valuation, Choice Experiment, carbon sequestration, Biodiversity function, Central Alborz protected area