درباره نشریه
ISSN:
2345-5810
eISSN:
2716-9995
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی (مرکز تحقیقات کاربردی)
مدیر مسئول:
سعید مطهری زاده
سردبیر:
دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
مدیر اجرایی:
کامبیز جاریانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد رعنایی
صفحه آرا:
محمد جوان بخت
کارشناس:
محمد جوان بخت
سایت اختصاصی:
khs.jrl.police.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان سرباز، جنب معاونت وظیفه عمومی، دفتر تحقیقات کاربردی
تلفن:
058-42182710
دورنگار:
058-42182710
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/28
مدیر مسئول
سعید مطهری زاده
سرتیپ دوم
سردبیر
دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Abdolreza Javan Jafari Bojnordi
Associate Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: sociology of punishment
اعضای تحریریه
علی اصغر پیله ور

علی اکبر سلیمانیان
دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بجنورد
Aliakbar Soleimanian
Associate Professor, Department of Counseling, Humanities Faculty
دکتر علی محمد نظری
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مشاوره
Ali Mohammad Nazari
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Advice
دکتر داوود دعاگویان
دانشیار ارتباطات اجتماعی گروه اجتماعی دانشکده منابع سازمانی
دانشگاه علوم انتظامی امین
Davood Doagooyan
Associate Professor, Social Communication Social Department School of Organizational Resources
Amin Police University
سجاد نامور

دکتر سید خلیل سیدعلی پور

Seyed Khalil Seyed Ali Pour

دکتر محمدرضا سلیمی سبحان
استادیار جغرافیای گردشگری
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رشته تخصصی: گردشگری، امنیت، جغرافیا
Mohammadreza Salimi Sobhan
Assistant Professor, Geography and tourism planing
حسین اسکندری

نازمحمد اونق
استادیار بخش علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه
Nazmohammad Ounagh
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Payame Noor University
Specialist: Sociology of Development
ویراستار فارسی
دکتر محمد رعنایی
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Ranaie
.Ph.D, Persian Language and Literature
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
کامبیز جاریانی
مدیر
رشته تخصصی: مدیریت بودجه و مالی، حسابداری و حسابرسی
Kambiz Jaryani

کارشناس
محمد جوان بخت
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
رشته تخصصی: حقوق کیفری
Mohammad Javanbakht
.Ph.D, Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities
Gorgan Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳