درباره نشریه
ISSN:
2981-2305
eISSN:
2783-4336
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر عباس سهراب زاده
سردبیر:
دکتر محمدرسول آهنگران
مدیر اجرایی:
دکتر زینب ارزه گر
مدیرداخلی:
سجاد مومنی
سایت اختصاصی:
jlps.samipubco.com
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور، طبقه ششم، واحد 11
تلفن همراه:
09183432337
09362186464
تلفن:
084-32226101
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/06
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر عباس سهراب زاده

Abbas Sohrabzadeh

سردبیر
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر عابدین مومنی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abedin Momeni
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر سید محمود میرخلیلی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyed Mahmoud Mirkhalili
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر عسکر جلالیان
استاد تمام حقوق بین الملل
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Askar Jalalian
Full Professor, International Law
Payame Noor University
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دریاها، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Javad Salehi
Associate Professor, Faculty of Law
Payame Noor University
دکتر حسن خسروی

دکتر احمد مرادخانی

دکتر آرامش شهبازی

Aramesh Shahbazi

دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behshid Arfaa Nia
Associate Professor, Department of Low
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر علی جبار صالح

Ali Jabbar Salih

مدیر اجرایی
دکتر زینب ارزه گر
دانش آموخته دکتری گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: شیمی آلی
Zeinab Arzehgar
.Ph.D, Department of Chemistry, Basic of Sciences Faculty, Ilam University
University of Ilam
Specialist: organic chemistry
مدیرداخلی
سجاد مومنی
سجاد مومنی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲