فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال سوم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پرهام پوررمضان* صفحات 242-253

  با آغاز روند جهانی شدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان  در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا بردن قدرت چانه زنی سیاسی در پیش گرفت ،یکی از مقاصد مهم این دیپلماسی امارات در سایه سیاست همسایگی، کشور قطر بود. امارات از این جهت قطر را انتخاب نموده که این کشور دارای یک ظرفیت بالقوه اقتصادی و همچنین توانایی ارتقاء جایگاه منطقه ای و فرا منطقه ای خود را داراست.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می توان دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر حاوی چه چالش ها و فرصت هایی است ؟تببین کرد.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است.همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات ،کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد.ازآنجاکه این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خود داری می گردد. شایان ذکر است که با بررسی و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر اینگونه برآورد شد که؛دو کشور از ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و نظامی برخوردارند اما موانع سیاسی همچون نگرش اخوانی سیاست  خارجی قطر ،بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای  همچون عربستان سعودی  و دیگران درراستای چالش ها نقش آفرینی می کنند.

  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، امارات متحده عربی، قطر، غرب آسیا
 • هدی قمری*، اسماعیل قمری صفحات 254-265
  اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشا (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. مفهوم نخستین اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفا دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم انگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دست گیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
  کلیدواژگان: مشروعیت، صلاحیت جهانی، دادگاه های ملی، جنایات بین المللی
 • محمدجواد جاوید، امید نوروزی، طاهره فرمنش* صفحات 266-275
  محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض ها از دو قسم مثبت و منفی قابل بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تاکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می گوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااین حال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115  قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاما چنین قصدی از سوی قانون گذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملا کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاه های اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و به صورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تاثیر آن را تحت الشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است
  کلیدواژگان: قانون اساسی ایران، حقوق سیاسی، حقوق اداری، حقوق زنان، قانون کار
 • فرشته ابراهیم آبادی*، علی تقی خانی، طاهره فرمنش صفحات 276-290
  انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله می شود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و بررسی منابع موجود، پژوهشی در این زمینه انجام دادیم که اساسا نسبت میان شرط فاسخ با بیع شرط در دو قانون چگونه است. پس از بررسی های انجام شده، مشخص شد که بیع شرط با شرط فاسخ از حیث آثار انتقالی بر مبیع و ثمن با یکدیگر دارای شباهت هستند؛ ولی در مبانی صحت و مشروعیت از حیث ادله روایی دارای تفاوت هستند، منتها به نظر می رسد که مشروعیت شرط فاسخ را بر اساس ادله خاص دلالت کننده بر بیع شرط با اندکی تسامح می توان به اثبات رسانید. همچنین مشخص شد که دامنه نفوذ و امکان فسخ معاملات بر اساس شرط فاسخ بیش از بیع شرط است. در واقع حدود اختیارات بر فسخ معامله در بیع شرط تنها در اختیار بایع و محدود به شرط انتقال ثمن است درحالی که در شرط فاسخ طرفین می توانند فسخ نمایند و محدودیت انتقال بر اساس شرط ثمن در آن وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شرط فاسخ، بیع شرط، معاملات با حق استرداد، انحلال عقد، حقوق فرانسه
 • مرضیه کرمی* صفحات 291-317
  تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرایم تبدیل به چالشی برای حقوق دانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی همسرش در زمین دست پیدا کند و این شروع زمزمه هایی بر وقوع اولین جرم در فضای ماورای جو بود، هرچند در همان زمان ناسا اعلام نمود درباره این مسیله تحقیق خواهد کرد . بر اساس مکان جرم ارتکابی، محاکم کشور ثبت کننده شیء فضایی صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در فضای ماورای جو را خواهند داشت. محکمه دولت متبوع متهم و مجنی علیه نیز می تواند در شرایط خاص صلاحیت خودش را برای رسیدگی به این جرایم احراز کند. صلاحیت واقعی محاکم نیز باتوجه به نوع جرم ارتکابی احراز خواهد گردید. این موارد در تعیین صلاحیت محاکم توسط این تحقیق مدنظر قرار گرفته خواهد شد. در روزهای اخیر بارها ایستگاه فضایی بین المللی اعلام کرده است که برای برگزاری تورهای یک ماهه به فضا با هتل و از طریق موشک آماده است. جهان در حالی برای توریسم فضایی و امکان زندگی در فضای ماورای جو آماده می شود و سفرهایی فضایی زیادی در حال رخ دادن هستند که همچنان بحث درباره وقوع جرایم در خارج از جو زمین و صلاحیت محاکم بسیار زیاد است و همچنین قوانین و مقررات در این باره کافی نیستند. علی الخصوص که مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور هم در صورت وقوع جرایم طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی در پی بررسی حقوق کیفری حاکم بر سفرهای توریستی فضایی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، همچنین صلاحیت محاکم کیفری در هنگام وقوع جرم در فضا است.
  کلیدواژگان: سفرهای توریستی فضایی، فضای ماورای جو، صلاحیت محاکم، توریسم فضایی
 • طاهره فرمنش*، امید نوروزی، علی تقی خانی، ابراهیم مقدم صفحات 318-329

  امروزه محوریت امنیت نظامی با مسایل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بین المللی عجین گردیده و بیش ازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاست مداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و به منظور بررسی اهم مسایل زیست محیطی و تاثیر این مسایل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که تاثیر تغییرات اقلیمی و زیست محیطی، در امنیت ملی ایران تا چه میزان است؟ این بررسی نشان داد که نگرش امنیتی به زیست محیط، در حقوق بین الملل، جایگاهی بنیادین در قوانین کشورها دارد. این موضوع در حیطه فناوری، تجارت، صنعت، استفاده از انرژی، نفوذ گسترده داشته است. درعین حال تخصص کاری و نقش روبه رشد سازمان های اجتماعی در تضعیف محدودیت های اعمال شده توسط محیط زیست در تکثیر مشکلات امنیتی تاثیر شگرفی داشته است و در نتیجه فضای روابط بین المللی دولت ها را تضعیف نموده است و بعضا منجر به درگیری هایی نیز شده است. این مقاله نیز نشان می دهد که در حقوق ایران مسایل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا، اهمیت فوری و حیاتی در ابعاد امنیتی داشته و توانسته است امنیت و اقتدار ملی را تحت الشعاع خویش قرار دهد.

  کلیدواژگان: آلودگی، تغییرات اقلیمی، امنیت ملی، محیط زیست
|
 • Parham Pourramezan * Pages 242-253

  ​With the beginning of the process of globalization in the West Asian region, from 2004 onwards, the United Arab Emirates changed its foreign policy to get out of isolation. This change was based on fundamental principles such as attention to development, economy and attention to neighbors in the matter of foreign policy. This country adopted these principles with a tool called economic diplomacy in the sense of using the economy to increase political bargaining power. One of the important destinations of this UAE diplomacy in the shadow of the neighborhood policy was the country of Qatar. The UAE has chosen Qatar because this country has a potential economic capacity and also has the ability to improve its regional and extra-regional position. Now, with this introduction, the main question of this research can be the economic diplomacy of the United Arab Emirates with Qatar. What challenges and opportunities does it contain? explained. The research method of this article is qualitative and with a descriptive and analytical approach. Also, articles, books and internet sites can be used as tools for collecting information. Since this research is practical It refrains from giving hypothesis. It is worth mentioning that by examining and analyzing the information available in the field of economic diplomacy of the United Arab Emirates with Qatar, it was estimated that the two countries have suitable investment capacities in cultural, economic and military dimensions, but political obstacles such as the attitude of the brotherhood of Qatar's foreign policy, Regional and extra-regional actors such as Saudi Arabia and others play a role in the challenges.

  Keywords: economic diplomacy, United Arab Emirates, Qatar, West Asia
 • Hoda Ghamari *, Ismail Qamari Pages 254-265
  The principle of universal jurisdiction is a powerful tool in the service of international criminal justice. The principle of universal jurisdiction, under which states have the right and sometimes the obligation to prosecute and punish perpetrators of international crimes regardless of the place of commission, nationality of the perpetrators and their victims, has undergone a profound transformation in various dimensions. With the emergence of transnational crimes, the need for revision on the basis of territorial and personal jurisdiction has emerged. The concept of the principle of universal criminal jurisdiction, according to which the national courts of a country can prosecute a crime that has not occurred within the territory of that country, is not the subject of an accused or a defendant, and has not committed a crime against the interests of that country, has evolved in different dimensions. Crimes such as slavery and slave trade, piracy, racism, hostage-taking and air raids have been among the universal jurisdictional norms referred to in the article of the Islamic Republic of Iran
  Keywords: legitimacy, universal jurisdiction, national courts, International Crimes
 • Mohammadjavad Javid, Omid Norouzi, Tahereh Farmanesh * Pages 266-275
  The content of the Constitution of the Islamic Republic of Iran can be considered based on two types of gender discrimination against women, which can be analyzed in two ways: positive and negative. Women have the same rights as men in the field of administrative and labor law, and it is emphasized in the Constitution. Article 21 of the Constitution, targets women's rights and obliged the government to guarantee women's rights in all aspects by observing Islamic standards. However, the requirement to comply with Islamic standards caused the   word political man to be associated with a gendered interpretation in the interpretation of Article 115 of Constitution, without necessarily having such an intention on the part of the legislator. The interpretation of Iran's Guardian Council in 2015  also did not help to solve this problem in favor of women's rights and to achieve equal political rights with men, and this discrimination remains in effect. The research method of this article is qualitative with a descriptive analytical approach and gathering information from articles, books and internet sites. The result is that because the majority of men dominate the administrative affairs, the interpretation of the Guardian Council has led to discrimination against women in practice and unintentionally, and although positive discrimination in favor of women is included in the Iranian  Constitution, but in the practice of interpretation of this Council; its effect has overshadowed and led to negative discrimination against women
  Keywords: Iran's Constitution, Political Rights, administrative rights, Women's Rights, Labor Law
 • Fereshte Ebrahimabadi *, Ali Taghi Khani, Tahereh Farmanesh Pages 276-290
  The dissolution of contracts has many reasons. Some of the reasons for dissolution of contracts in Iranian and French law cause the termination of the transaction. Sale is a condition and condition is rescinded. In French law, the condition of rescission is similar to the option of a condition. It has not been done. Therefore, by using the descriptive-analytical method and by referring to the library and checking the available sources, we conducted a research in this field that basically what is the ratio between the condition of rescission and sale of the condition in the two laws. After the investigations, it was found that the condition of sale and the condition of cancellation are similar to each other in terms of the transfer effects on the sale and the price, but they are different in terms of authenticity and legitimacy in terms of narrative evidence, however, it seems that the legitimacy of the condition of cancellation Based on specific evidence indicating the condition of sale, it can be proved with a little tolerance. It was also found that the scope of influence and the possibility of cancellation of transactions based on the cancellation condition is more than the selling condition. In fact, the limits of authority to terminate the transaction in the sale of the condition are only in the seller's power and limited to the condition of transfer of the price, while in the condition of termination, the parties can cancel and there is no limit of transfer based on the condition of the price
  Keywords: Rescission condition, condition sale, transactions with the right of restitution, Dissolution of contract, French Law
 • Marzieh Karami * Pages 291-317
  Before September 2018, many people in the world did not think that the day would come when whispers of crime echoed in the atmosphere beyond the atmosphere and the judicial process, the jurisdiction of national and international courts and the type of crime would become a challenge for lawyers and astronauts. In 2018, Ms. Anne McClain, an astronaut from the International Space Station, was able to access her husband's bank accounts on Earth, and this was the beginning of whispers about the first crime in outer space, although at the same time NASA announced that it would investigate the matter . Based on the location of the crime committed, the courts of the country registering the space object will have jurisdiction to deal with the crime committed in the space beyond the atmosphere. The court of the accused and the perpetrator may also qualify to deal with these crimes in certain circumstances. The actual jurisdiction of the courts will also be determined by the type of crime committed. These will be considered in determining the jurisdiction of the courts by this investigation. In recent days, the International Space Station has repeatedly announced that it is ready to hold month-long tours of space by hotel and by rocket. The world is preparing for space tourism and the possibility of living in Beyond the atmosphere, and there are many space trips that continue to be discussed about crimes outside the Earth's atmosphere and the jurisdiction of the courts, as well as the laws and regulations on this matter are not enough. Especially since the country's internal laws and regulations will also be dealt with in case of crimes under the Islamic Penal Code. The present study, with a descriptive - analytical approach, seeks to examine the criminal law governing space tourist travel and the laws and regulations governing it, as well as the jurisdiction of criminal courts when a crime occurs in space.
  Keywords: space tourism travel, space beyond the atmosphere, court jurisdiction, Space Tourism
 • Tahereh Farmanesh *, Omid Norouzi, Ali Taghikhani, Ebrahim Moghadam Pages 318-329

  Today, the centrality of military security is interwoven with biological and climate issues at the national and international levels, and more than ever, these aspects have received the attention of world leaders and politicians. In this direction and in order to investigate the major environmental issues and the impact of these issues on national security in a descriptive-analytical way and by referring to library sources and examining them, we are looking for an answer to the question that the impact of climate and environmental changes in to what extent is Iran's national security? This study showed that the security approach to the environment, in international law, has a fundamental place in the laws of countries. This issue has had a wide influence in the field of technology, business, industry, energy use. At the same time, work specialization and the growing role of social organizations in weakening the restrictions imposed by the environment have had a tremendous impact on the proliferation of security problems, and as a result, it has weakened the atmosphere of international relations between governments and sometimes led to conflicts. Is. This article also shows that in Iranian law, issues related to water shortage crisis and air pollution have an immediate and vital importance in terms of security and have managed to overshadow national security and authority

  Keywords: Pollution, climate change, National Security, Environment