درباره نشریه
eISSN:
2981-1821
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
مدیر مسئول:
دکتر مهدی علیخانی
سردبیر:
دکتر حسین دهشیار
جانشین سردبیر:
دکتر سید اسدالله اطهری مریان
مدیر اجرایی:
احسان اعجازی
ویراستار فارسی:
دکتر ابراهیم معراجی
ویراستار انگلیسی:
دکتر رحمت حاجی مینه
سایت اختصاصی:
www.wasj.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان، مابین خیابان ایرانشهر و قرنی، پلاک 178، ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، کدپستی: 1584794811
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/17
مدیر مسئول
دکتر مهدی علیخانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Ali Khani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
جانشین سردبیر
دکتر سید اسدالله اطهری مریان

اعضای تحریریه
دکتر سید محمد طباطبایی

Seyyed Mohammad Tabataba'i

دکتر محمد توحیدفام
استاد تمام رشته علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و روش شناسی
Mohammad Tohidfam
Full Professor, Political Science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political thought and political sociology, methodology and
دکتر مقتدر خان

دکتر ریحان اسماعیل

دکتر سید جواد صالحی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Salehi
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر سمیه حمیدی
استادیار
Somayeh Hamidi
Assistant Professor
دکتر محمود غفوری

دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر مجید بزرگمهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Majid Bozorg Mehri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Political Science
دکتر مسعود اخوان کاظمی
استاد تمام گروه علوم سیاسی- دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Akhavan Kazemi
Full Professor, Department of Political Sciences
Razi University
Specialist: Political Science
دکتر ناصر پورحسن
دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آیت الله بروجردی
Naser Pourhassan
Associate Professor, political Sience Dep
Ayatollah Ozma Borujerdi University
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
دکتر نوذر شفیعی
استادیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nozar Shafiee
Assistant Professor
University of Isfahan
Specialist: International Relations
دکتر فاطمه سلیمانی
دکتر فاطمه سلیمانی

دکتر قدیر نصری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political science
دکتر جواد شعرباف
دکتر جواد شعرباف

مهدی لکزی

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mehdi Lakzi

دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر افسانه مظفری
دانشیار علوم ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Afsaneh Mozaffari
Associate Professor, Communication Sciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication & Media
رضا دهقانی
دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات ترکیه و تاریخ معاصر ایران
Reza Dehghani
Associate Professor, Turkish Studies
University of Tehran
دکتر علی قربانپور

دکتر احمدرضا طاهری
استادیار علوم سیاسی
ایران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مطالعات ایران
Ahmad Reza Taheri
Assistant Professor, Political Science
ایران
Specialist: Political Science, Iranian Studies
محسن رنجبر

رشته تخصصی: دکترای جغرافیا
Mohsen Ranjbar

دکتر حسن شمسینی غیاثوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر نفیسه واعظ شهرستانی

ویراستار فارسی
دکتر ابراهیم معراجی
استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ebrahim Meraji
Assistant Professor, International Relations group, Islamic Azad university, Tehran, Iran
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
ویراستار انگلیسی
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor
Specialist: International Relations
مدیر اجرایی
احسان اعجازی
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Ehsan Ejazi
.Ph.D, Political Science
University of Guilan
Specialist: Political Science and International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴