فهرست مطالب

غرب آسیا - پیاپی 3 (زمستان 1402)

نشریه غرب آسیا
پیاپی 3 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهره پوستین چی * صفحات 7-22

  در سال های قرن 21 زمینه برای تغییرات ژیوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا به وجود آمد. هرگونه جابه جایی در موازنه قدرت تاثیر خود را در سیاست منطقه ای و الگوی راهبردی کشورها به جا می گذارد. ایران از راهبرد چندجانبه گرایی و سیاست همسایگی برای نقش یابی موثر در جنوب غربی آسیا بهره گرفت. علت اصلی بهره گیری از چنین انگاره ای را می توان ماهیت بحران ساز و پرمخاطره محیط منطقه ای ایران دانست. «سایول کوهن» مفهوم «کمربند شکننده» را در تبیین ویژگی های ساختاری غرب آسیا به کار گرفت. کوهن بر واقعیت های ژیوپلیتیکی تاکید داشت. در چنین شرایطی مهمترین مسیله کشورها از جمله ایران آن است که از چه سازوکارهایی برای امنیت سازی منطقه ای بهره می گیرند؟ ایران منطقه ای نیازمند همکاری های ژیوپلیتیکی، اقتصادی، تاکتیکی و راهبردی با کشورهای منطقه ای است. نقش یابی امنیتی ایران در فضای کمربند شکننده جنوب غرب آسیا و خاورمیانه در شرایطی حاصل می شود که درک دقیقی نسبت به شکل بندی قدرت در سطح منطقه ای و سیاست بین الملل داشته باشد. مفروض مقاله آن است که جنوب غرب آسیا در زمره حوزه های ژیوپلیتیکی آشوب زده بوده و امنیت سازی نیازمند پیچیدگی های مبتنی بر کاربرد قدرت، انعطاف تاکتیکی، همکاری های منطقه ای و مشارکت سازنده خواهد بود. پرسش اصلی مقاله آن است که «ایران در فضای کمربند شکننده جنوب غرب آسیا، از چه راهبرد منطقه ای برای امنیت سازی می بایست استفاده نماید؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «راهبرد ایران برای امنیت سازی در محیط بحرانی و آشوب زده می بایست مبتنی بر نشانه هایی از چندجانبه گرایی و همکاری سازنده با کشورهای منطقه ای باشد.» در تنظیم مقاله از رهیافت «کمربنده شکننده سایول کوهن» استفاده خواهد شد. در تنطیم مقاله از «روش تحلیل داده ها» استفاده خواهد شد.

  کلیدواژگان: جنوب غرب آسیا، چندجانبه گرایی تاکتیکی، کمربند شکننده، امنیت سازی، منطقه آشوب زده
 • سکینه ببری گنبد * صفحات 23-37

  حکمرانی جهانی در عرصه های قدرت نرم ورای هژمونی طلبی ، سوی دیگر رهبری جهانی را نمایان می سازد که راهبردهای فناورانه و سرمایه گذاری های چین در هوش مصنوعی در این طیف معنا می یابد. رقابت در منطقه غرب آسیا و نظم سازی های نوین این کشور را به سمت همکاری فناورانه با کشورهای غرب آسیا برد. نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم چین با رهیافت توسعه داخلی و تمرکز بر سیاستگذاری های اقتصادی و فناورانه به توسعه زیر ساختهای هوش مصنوعی پرداخت اما پس از بحران مالی 2008 و اجماع نخبگانی برای حکمرانی جهانی در عرصه های نوظهور قدرت تلاش قابل توجهی برای تغییر نظم جهانی در حوزه های مختلف از اقتصاد جهانی، تغییرات آب و هوایی گرفته تا فضای سایبری صورت داد. سوال این مقاله آن است که چه عواملی در اتخاذ راهبرد کلان هوش مصنوعی این کشور دخیل بوده است ؟ فرضیه مقاله که به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده آن است که سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه هوش مصنوعی ، امکان سنجی هنجار سازی های بدیع در این حوزه از سوی این کشور و اجماع نخبگانی برای حکمرانی جهانی این عرصه مهمترین عوامل موثر در استراتژی هوش مصنوعی این کشور است. یافته های مقاله نشان می دهد که با وجود پیشرانی این قدرت با "راه حل های چینی " برای مقابله با چالش های حاکمیتی که توسط هوش مصنوعی در صحنه جهانی و منطقه غرب آسیا ایجاد می شود، تثبت حکمرانی چینی در این عرصه مستلزم تنظیم گری های مشترک جهانی در حوزه های فنی و سیاسی و حقوقی است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، هوش مصنوعی، حکمرانی هوش مصنوعی، نوآوری، راهبرد فناوری چین، غرب آسیا
 • علی عمادی زاده، عبدالله عراقی *، فتح الله هدایتی صفحات 38-52

  یکی ازدغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته چالشهای امنیتی فعالیتهای گروه های تروریستی بخصوص فعالیت های پژاک در غرب کشور بوده است. در واقع، گسترش فعالیت های تروریستی پژاک متاثر از عوامل مختلف داخلی و منطقه ای در طی چندین دهه گذشته در ابعاد مختلف امنیت ملی را به چالش کشیده است. به نظر می رسد که در کنار عنصر جغرافیا و شرایط محیطی، عوامل دیگری از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی در این فرایند یعنی گسترش و پراکندگی فعالیتهای پژاک نقش داشته اند. گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. در بعد نخست، می توان به بررسی عوامل مختف از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در رشد فعالیت های پژاک در غرب کشور پرداخت. در بعد دوم نیز، تاثیر اقدامات و گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش بدنبال پاسخ گویی به این سوال محوری است ، عوامل تاثیر گذار در گسترش و پراکندگی گروه تروریستی پژاک در جغرافیای پیرامون ایران در غرب کشور کدامند و چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و استفاده از ابزار مصاحبه است. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصادی بیکاری و معضلات اقتصادی خانواده ها با میانگین 24/4 نسبت به سایر مولفه های بیش ترین تاثیر؛ در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره ای و اینترنتی با میانگین34/4 بیشترین تاثیر؛ و در حوزه سیاسی، عملیات روانی پژاک بر روی جوانان کرد با میانگین 49/4 بیشترین تاثیر را در گسترش و پراکندگی فعالیت های تروریستی پژاک در غرب کشور داشته اند.

  کلیدواژگان: تروریسم، پژاک، غرب کشور، امنیت ملی
 • حدیث باقری نیا *، محمدباقر مکرمی پور، محمدسجاد شیرودی، زهره محمدی صفحات 53-66

  نقش ظرفیت های اجتماعی در شکل گیری و استحکام و قدرت یافتن گفتمان مقاومت و مجموعه امنیتی محور مقاومت از نقش برجسته ای برخوردار می باشد که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران و ارزش و هنجارهای ناشی از آن است. بسیاری از شاخص های فرهنگ سیاسی حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ماهیت هویت گرا، عدالت جویانه و شالوده شکن داشته است. این امر نقش موثری در شکل گیری جنبش های مقاومت اسلامی از جمله جنبش های اسلامی در لبنان و فلسطین ایفا کرده است و همین ساختارشکنی بین المللی، اقتدار و امنیت بین المللی مورد نظر غرب و کشورهای محافظه کار عربی را در مجموعه امنیتی غرب آسیا با تهدید روبرو ساخته است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو شناخت وجه اشتراک ایران با کشورهای محور مقاومت(مطالعه موردی عراق، یمن، فلسطین) است. از این رو سوال نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که «مهمترین وجه اشتراک ملی ایران، با کشور عراق، یمن، فلسطین چیست؟ یا ظرفیت های اجتماعی این کشورها چه اثری بر جبهه مقاومت دارد؟». این پژوهش با روش تحلیلی- تطبیقی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که، به نظر می رسد وجه اشتراک ملی ایران با کشور عراق، یمن و فلسطین، وجود مولفه هایی همچون؛ مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشو، مذهب، زبان، فرهنگ مشترک است. در واقع همانطور که در ایران اکثرا دین و مذهب، فرهنگ و زبان مشترکی وجود دارد، از این جهت عناصر گفته شده برای کشورهای مذکور نیز صدق می کند.

  کلیدواژگان: ظرفیت های اجتماعی، وجه اشتراک ملی، ایران، جهان اسلام، جبهه مقاومت
 • حسین چراغی *، رضا دلاوری، محمد ولیابیدگلی صفحات 67-77

  پس از حدود چهاردهه از گام ابتدایی یعنی موافقت نامه آنکارا، هنوز روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در کش و قوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اتحادیه قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه های اخیر به خود دیده است و همچنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. ترکیه که از گذشته جزء متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به شمار می رود، در فرایند عضویت در اتحادیه اروپا می باشد و مذاکرات سینوسی طرفین، چارچوب غالب در روابط دوجانبه بوده است. در این راستا، نقش کنونی ارتش در سیاست های ترکیه به عنوان مهمترین بخش از روند عضویت در اتحادیه اروپا بوده است، که برآیندی از سال های گذشته می باشد، به طوریکه ارتش خود را حافظ جمهوری و اصول آن در ترکیه می داند. این ویژه گی به دلیل اینکه کاملا در تقابل با اصول EU در مخالفت با دخالت نظامیان در سیاست است، به معمای پیچیده ای در روابط دوجانبه ترکیه-اتحادیه اروپا بدل شده است. بر این مبنا، در فرایند عضویت ترکیه، اتحادیه اروپا به شدت دنبال اصلاح روابط نظامیان-غیرنظامیان، و کنترل غیرنظامیان بر نهادهای نظامی در ترکیه بوده است. این روند با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با سرعت بیشتری در حوزه های داخلی و خارجی ادامه داشته است. در این راستا، کاندیداتوری ترکیه در اتحادیه اروپا چه تاثیری بر نقش سنتی ارتش در ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه داشته است؟ درواقع، برنامه های اصلاحی اتحادیه اروپا در موضوع کاندیداتوری ترکیه در در دوران حزب عدالت و توسعه منجر به اصلاح و کاهش نقش ارتش در این کشور شده است.

  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، ترکیه، دموکراتیک سازی، ارتش، اصلاحات، فرایند عضویت، حزب عدالت و توسعه
 • افشین متقی *، بابک شفیعی، سمیرا متقی صفحات 78-102

  سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود و از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و ازاین رو از همان اوایل، روابط رسمی دو کشور آغاز شد. سوریه به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در محور مقاومت، از اواخر ژانویه 2011 درگیر بحران داخلی تحمیلی از سوی غربی ها و متحدان منطقه ای آن ها شد و خسارت های سنگینی به این کشور وارد آمد. با نقش آفرینی ایران و دیگر متحدان سوریه، امنیت نسبی در این کشور برقرارشده و با شروع دوره بازسازی نیاز است تا این کشور با احیای توان گذشته و تقویت بخش های مهم اقتصادی و تجاری، خسارت های ناشی از بحران را جبران کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک متحد راهبردی سوریه اکنون می تواند با نقش آفرینی در دوره بازسازی این کشور ضمن افزایش همبستگی دو ملت و تقویت اقتصادی محور مقاومت، حضور خود را در منطقه غرب آسیا از لایه نظامی-امنیتی به لایه اقتصادی گسترش دهد. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد که ایران در موضوع اقتصاد سیاسی نسبت به رقیبان منطقه ای خود در چه سطحی قرار دارد و این که چگونه بر پایه توانش خود متعهد به حمایت از دولت سوریه شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مبحث می پردازد که جنگ داخلی سوریه و نیازمندی این کشور به تجارت و فراهم شدن فضای تجاری و بازرگانی و کسب وکار، صاحبان سرمایه و تجار و بازرگانان ایرانی می توانند در این کشور سرمایه گذاری کنند و به تجارت با سوریه پرداخته و سود اقتصادی مناسبی را برای ایران و سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورند

  کلیدواژگان: ایران، سوریه، اقتصاد سیاسی، هزینه فرصت، جغرافیای سیاسی
|
 • Zohreh Poustinchi * Pages 7-22

  The 21st century of Southwest Asia has exhibited conditions which is ready for geopolitical changes. The ensuing shifting balances of power have affected various countries’ regional and strategic policies. Within this period, Iran has emerged as a benefactor of neighboring policies and has sought to implement multilateral strategies, carving out its own role in Southwest Asia. The main factors contributing to Iran’s success have been the crisis and dangers plaguing the region. Saul Cohen’s “shatter belt” has provided us with a concept to help explain the structural features plaguing Western Asia. In addition, Cohen’s shatter belt places a strong emphasis on weak geopolitical conditions. Within these conditions, a serious question for Iran, emerges: what mechanisms can be employed by Iran to ensure and provide regional security? Multilateralism of Iran is in need of geopolitical, economic, tactical, and strategic cooperation with its regional neighbors. Iran’s role in mapping out its larger strategy of security within the shatter belt of Southwest Asia and the Middle East can only be achieved through a precise understanding of the formation of power at the regional and international political level. The assumption of the article is that securitization in Southwest Asia, a region permeated with complexities and geopolitical turbulence will require the use of power, tactical flexibility, regional cooperation, and constructivist participation. The main question of the article is: within the fragile and turbulent region of Southwest Asia, what strategy should Iran employ to ensure regional security? Adopting Cohen's “shatter belt” as a framework, and further employing the methods of data analysis, this article attempts to demonstrate that Iran's strategy for ensuring regional security in the given chaotic environment should be based on approaches of multilateralism and constructivist cooperation with neighboring countries.

  Keywords: Southwest Asia, Tactical Multilateralism, Shatter Belt, Security building, Turbulence Region
 • sakineh Babri Gonbad * Pages 23-37

  Global governance in the fields of soft power beyond hegemony shows the other side of global leadership that China's technological strategies and investments in artificial intelligence make sense in this spectrum. The competition in the West Asian region and the new regulations led this country to technological cooperation with the West Asian countries. In the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century, China developed the infrastructure of AI with the approach of internal development and focusing on economic and technological policies, but after the 2008 financial crisis and the elite consensus for global governance in the emerging fields of power, a significant effort was made to change the world order in different fields from global economy, climate change to cyber space. The question of this article is what factors were involved in adopting the macro strategy of artificial intelligence in this country? The hypothesis of the article, which has been analyzed descriptively and analytically, is that China's large investments in the field of artificial intelligence, the feasibility of innovative standardization in this field by this country and the elite consensus for the global governance of this field are the most important effective factors in the strategy of artificial intelligence in this country. The findings of the article show that despite the promotion of this power with "Chinese solutions" to deal with the governance challenges created by artificial intelligence on the world stage and Asian West region, the establishment of Chinese governance in this field requires shared global regulations in the field. It is technical, political and legal.

  Keywords: Governance, Artificial Intelligence, Governance of Artificial Intelligence, China's technology strategy, innovation, West Asian region
 • Ali Emadizadeh, Abdollah Araghi *, Fathollah Hedayati Pages 38-52

  One of the security concerns of the Islamic Republic of Iran during the past years has been the security challenges of the activities of terrorist groups, especially the activities of Pejak in the west of the country. In fact, the expansion of Pejak's terrorist activities affected by various internal and regional factors during the past several decades has challenged national security in various dimensions. It seems that in addition to geography and environmental conditions, other factors such as economic, cultural-social and political factors have played a role in this process, i.e. the expansion and dispersion of Pejak activities. The expansion of Pejak activities in the west of the country can be examined from two dimensions. In the first dimension, it is possible to examine different factors including economic, cultural-social and political factors in the growth of Pejak activities in the west of the country. In the second dimension, the impact of Pajak's actions and expansion of activities in the west of the country on the national security of the Islamic Republic of Iran is also of fundamental importance. In this regard, considering the importance of the topic of this research, it seeks to answer this central question, what are the factors influencing the expansion and dispersion of the Pajak terrorist group in the geography around Iran in the west of the country, and what effect does it have on the national security of the Islamic Republic of Iran? The research method in this research is descriptive and the data collection method is library sources and the use of interview tools. The findings of the research show that in the economic field of unemployment and economic problems of families with an average of 4.24, compared to other components, the highest impact; In the cultural and social field, wide advertisements of satellite and internet networks with an average of 4.34 have the greatest effect; And in the political field, Pejak's psychological operations on Kurdish youth with an average of 4.49 have had the greatest impact on the expansion and dispersion of Pejak's terrorist activities in the west of the country.

  Keywords: Terrorism, Pejak, National Security, the West Asia, Iran
 • Hadis Bagheri Nia *, Mohammad Bagher Mokaramipour, Mohammad Sajad Shiroodi, Zohreh Mohammadi Pages 53-66

  The role of social capacities in the formation and strengthening of the discourse of resistance and the security complex of the resistance has a prominent role, which is influenced by the Islamic revolution of Iran and the values and norms resulting from it. Many of the indicators of the political culture ruling the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran have had an identity-oriented, justice-seeking and foundation-breaking nature. This has played an effective role in the formation of Islamic resistance movements, including Islamic movements in Lebanon and Palestine, and this international deconstruction, the international authority and security desired by the West and conservative Arab countries in the security complex, West Asia is facing a threat. In this regard, the aim of the research is to identify the common ground between Iran and the resistance axis countries (case study of Iraq, Yemen, and Palestine). Therefore, the question of the present article seeks to answer the question, "What is the most important national commonality of Iran with the countries of Iraq, Yemen, and Palestine?" Or what effect does the social capacities of these countries have on the resistance front?” This research is based on analytical-comparative method and data collection method based on library sources. The research findings are that, it seems that Iran's national commonality with the countries of Iraq, Yemen and Palestine is the presence of components such as common religion, language, and culture. In fact, as Iran mostly has a common religion, culture, and language, the aforementioned elements also apply to the mentioned countries.

  Keywords: Social Capacities, National Commonality, Iran, Islamic World, Resistance Front
 • Hossein Cheraghi *, Reza Delavari, Mohammad Valia Bidgoli Pages 67-77

  After about four decades since the initial step, the Ankara agreement, the relations between Turkey and the European Union are still in a state of struggling over Turkey's eligibility to join the EU. In recent decades, this relationship has seen many changes, and there is still ambiguity and uncertainty about the end of this relationship. Turkey that has been considered one of the strategic allies of the European Union, is in the process of becoming a member of the EU, and sinusoidal negotiations of the parties have been the dominant framework in bilateral relations. In this regard, the current role of the army in Turkey's policies has been as the most important part of the EU membership process, as the army considers itself to be the protector of the republic and its principles in Turkey that is result of the past years. Because it is completely against the principles of the EU and opposing the interference of the military in politics, this feature has become a complex puzzle in the Turkey-EU bilateral relations. On this basis, in the process of Turkey's membership, the European Union has strongly sought to reform military-civilian relations in Turkey, and civilian control on military organizations. Democratization of military-civilian relations and control of civilians in military institutions has been one of the most important political issues raised in this process. With the coming to power of the Justice and Development Party, AKP, this process has continued at a faster pace in the domestic and foreign spheres.

  Keywords: European Union, Turkey, democratization, Army, Reforms, EU Membership Process, AKP
 • Afshin Mottaghi *, Babak Shafiee, Samira Motaghi Pages 78-102

  Syria is one of Iran’s strategic partners in the political and security fields and it was one of the first countries that after the Islamic Revolution, recognized the Islamic Republic of Iran, and hence the official relations between the two countries began. Syria, as one of the countries affecting the resistance, has been involved in the internal crisis imposed by the West and its regional allies since late January 2011, causing heavy losses to the country. With the role of Iran and other Syrian allies, the relative security in the country is established and with the start of the reconstruction period, it is necessary to compensate for the damage caused by the crisis by restoring the power of the past and strengthening its important economic and commercial sectors. As a strategic ally of Syria, the Islamic republic of Iran is now able to expand its presence in the west Asia region from the military - security layer to the economic layer with its role in the reconstruction period. The article seeks to show what level Iran is in the political economy over to its regional rivals, and how it is based on its competence to support the Syrian government. using the descriptive-analytical method, this paper studies Syria's civil war and its need for trade and the provision of commercial and business space, owners of capital and business and business owners can invest in this country and provide a good economic benefit to Iranian and Iranian investors .

  Keywords: Iran, Syria, Political Economy, Opportunity Cost, Political Geography