ارائه مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید ادغامی با هزینه نگهداری و تعمیرات

پیام:
چکیده:
برنامه ریزی تولید ادغامی گونه ای از برنامه ریزی میان مدت در سیستم تولیدی می باشد که برنامه تولید بهینه برای هر دوره از افق برنامه ریزی را در بازه میان مدت تعیین می کند. هدف اصلی برنامه ریزی تولید ادغامی مواجهه با نوسانات تقاضا در آینده نزدیک می باشد. از سوی دیگر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات به تعیین زمان مناسب انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در طول افق برنامه ریزی به منظور جلوگیری از بروز خرابی در سیستم با هدف حداقل نمودن هزینه کل می نماید. با توجه به اهمیت برنامه ریزی تولید ادغامی در سیستم های تولیدی از یک سو و اهمیت نگهداری و تعمیرات از سوی دیگر برای سیستم های تولیدی، در سال های اخیر مدل های مختلفی به صورت مجزا برای برنامه ریزی تولید ادغامی و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ارائه شده است. در این مقاله، مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید ادغامی با در نظر گرفتن زمان و هزینه نگهداری و تعمیرات ارائه شده است. در مدل پیشنهادی میزان تولید بهینه و زمان بهینه انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت همزمان تعیین می شوند. در انتها به منظور اعتبارسنجی مدل و بررسی تاثیر وارد نمودن نگهداری و تعمیرات در مدل برنامه ریزی تولید ادغامی، با کمک یک مثال عددی نشان داده شده که با یکپارچه نمودن این دو مدل می توان میزان هزینه کل را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1006439 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.