تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه

پیام:
چکیده:
مقدمه

تعداد زیادی از دانش آموزان دارای اضافه وزن در کشورهای جهان سوم به دلیل فقدان آموزش دچار عوارض جسمی و روانی می گردند. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین تاثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه در سال 1390 بود.

روش ها

در این پژوهش نیمه تجربی، 95 دانش آموز دارای شاخص توده ی بدنی (Body mass index یا BMI) بیشتر از 85 درصد وارد مطالعه شدند. ابتدا سبک زندگی و BMI هر دانش آموز محاسبه و سپس سبک صحیح زندگی در 6 جلسه 1 ساعته به مدت یک ماه به دانش آموزان، آموزش داده شد. بعد از دوره ی آموزش سه ماه نیز دانش آموزان در مورد پی گیری اصلاحات سبک زندگی آموزش داده شدند. در نهایت، پس از 4 ماه BMI به طور مجدد بررسی شد. خصوصیات دموگرافیک و سبک زندگی با استفاده از یک پرسشنامه ی ترکیبی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های Wilcoxon و Paired-t انجام شد.

یافته ها

میانگین نمره ی سبک زندگی قبل از آموزش 3/17 ± 2/46 و بعد از آموزش 6/13 ± 3/56 بود (001/0 > P). همچنین، میانگین صدک BMI قبل از مداخله 6/4 ± 8/92 بود و چهار ماه بعد به 4/3 ± 5/90 رسید (001/0 > P).

نتیجه گیری

آموزش سبک صحیح زندگی به دانش آموزان دارای اضافه وزن مقطع ابتدایی سبب بهبود سبک زندگی کلی و کاهش وزن آنان گردید. بنابراین، استفاده از چنین مداخلاتی برای پیشگیری از عوارض افزایش وزن در کودکان توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1016822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.