مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

پیام:
چکیده:
مقدمه
استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفاصل سینوویال و یکی از علل اصلی ناتوانی در سنین سالمندی است. علایم بیماری استئوآرتریت زانو به صورت درد، خشکی صبحگاهی، محدودیت حرکات مفصلی می باشد. با توجه به درمان های مختلف برتری هیچ کدام از درمان ها بر دیگری مشخص نشده است. در این مطالعه، میزان تاثیر و مقایسه ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی بر روی علایم این بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها
تعداد 40 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو بر اساس علایم بالینی و رادیولوژیکی بر طبق معیارهای American College of Rheumatology (ACR) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند. گروه A تحت درمان با طب سوزنی به صورت یک روز در میان و به مدت 12 جلسه (4 هفته) و گروه B تحت درمان با مدالیته ی فیزیکی به مدت 12 جلسه (4 هفته) قرار گرفتند. جهت ارزیابی اثر مداخلات از پرسش نامه ی KOOS (Knee injury and osteoarthritis outcome score) استاندارد شده و همچنین جهت شدت درد از مقیاس بصری درد (VAS یا Visual analogue score) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 11 و آزمون های Student-t و Paired-t تحلیل گردید.
یافته ها
در پایان مطالعه، میانگین خرده مقیاس های KOOS شامل علایم بیمار، فعالیت های روزمره ی زندگی، ورزش و تفریح و کیفیت زندگی در دو گروه تحت درمان با طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی به مقدار معنی داری در مقایسه با پیش از مطالعه بهبود یافت (05/0 > P) و این افزایش در خرده مقیاس فعالیت روزمره ی زندگی در گروه مدالیته های فیزیکی در مقایسه با گروه طب سوزنی بیشتر بود (05/0 > P). همچنین میانگین نمره ی درد بر اساس مقیاس VAS در هر دو گروه درمانی کاهش معنی داری داشت (05/0 > P) و این بهبودی در گروه طب سوزنی بیشتر بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که طب سوزنی و مدالیته های فیزیکی باعث کاهش قابل ملاحظه ی درد در بیماران استئوارتریت زانو می شوند و این بهبودی در گروه طب سوزنی بیشتر است. در هر دو گروه شاهد بهبودی در علایم بیمار، فعالیت های روزمره ی زندگی، ورزش و تفریح و کیفیت زندگی بودیم که این بهبودی در خرده مقیاس فعالیت روزمره ی زندگی در گروه مدالیته ی فیزیکی بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1027703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!