ارتباط کورتیزول با لکوسیتوز و شمار نوتروفیل های مردان ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
فعالیت ورزشی و محیط های غیر طبیعی باعث تغییراتی در سیستم هورمونی و ایمنی می شوند. بنابراین، هدف این مطالعه، ارتباط کورتیزول با لکوسیتوز و شمار نوتروفیل ها پس از فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی بود.
روش
10مرد جوان ورزشکار در محیط طبیعی(1±22درجه ی سانتی گراد،5±55 درصد رطوبت)، سرد (1±3درجه ی سانتی گراد، 5±50 درصد رطوبت) و گرم (1±35درجه ی سانتیگراد،5±50درصد رطوبت) به مدت یک ساعت با شدت 60 درصد VO2maxروی تردمیل دویدند. نمونه های خونی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شدند. شمار تام لکوسیت ها و نوتروفیل ها با دستگاه سیسمکس نیهون کدون و مقادیر کورتیزول پلاسما به روش الایزا محاسبه شدند. از آزمون آماری تی زوجی برای مقایسه ی داده های قبل و بعد از فعالیت ورزشی و از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیر ها با سطح معنی داری (05/0>p) استفاده شد.
نتایج
مقادیر کورتیزول و شمار تام لکو سیت ها پس از فعالیت ورزشی در هر سه محیط در حد معنی داری افزایش داشته اند (001/0>p). هم چنین افزایش معنی دار شمار نوتروفیل ها پس از فعالیت ورزشی در محیط سرد(001/0=p)، طبیعی (001/0=p) و گرم (021/0=p) مشاهده شد.به علاوه، پس از فعالیت ورزشی در محیط طبیعی و گرم ارتباط مستقیم معنی داری بین مقادیر کورتیزول با لکوسیتوز (783/0 = R و 007/0 = P همچنین 813/0 = P و 004/0 = P) و کورتیزول با نوتروفیل (806/0 = R و 005/0 = P همچنین 825/0 = P و 002/0 = P) مشاهده شد، اما پس از فعالیت ورزشی در محیط سرد ارتباط معنی داری بین این مقادیر مشاهده نشد (63/0 = R و 051/0 = P همچنین 554/0 = P و 096/0 = P).
بحث و نتیجه گیری
فعالیت ورزشی در هر سه محیط با تحریک محور هیپوتالاموس هیپوفیز کلیه باعث رهایش کورتیزول و کورتیزول با تاثیر بر گیرنده خود در سلول های ایمنی باعث لکوسیتوز و نوتروفیلیا می شود. به نظر می رسد، افزایش مقادیر کورتیزول هنگام فعالیت ورزشی در محیط گرم و طبیعی مسئول لکوسیتوز و افزایش مقادیر نوتروفیل ها باشد، اما هنگام فعالیت ورزشی در محیط سرد احتمالا عوامل دیگری غیر از کورتیزول مثل کاتکولامین ها، تغییرات قلبی عروقی و یا آسیب عضلانی موجب این رخداد می شوند
زبان:
فارسی
صفحه:
183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1034139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!