بررسی تاثیر کلسیم - ویتامینD در موفقیت القاء تخمک گذاری در زنان نابارور با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک

پیام:
چکیده:
مقدمه

سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین مشکلات هورمونی زنان در سنین باروری است که از طریق عدم تخمک گذاری باعث ایجاد نازایی می شود. تجویز کلسیم همراه با کلومیفن ممکن است تاثیر بیشتری در القاء تخمک گذاری و رشد فولیکول ها داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کلسیم - ویتامین D در موفقیت القاء تخمک گذاری در زنان نابارور با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

روش کار

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی در سال های 1389-1390 بر روی 44 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. بیماران با روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه مداخله (22 نفر) و شاهد (22 نفر) قرار گرفتند. برای افراد گروه مداخله روزانه 50 میلی گرم قرص کلومیفن همراه با 400 واحد ویتامین D3 و 1000 میلی گرم کلسیم و برای گروه شاهد روزانه 50 میلی گرم قرص کلومیفن همراه با پلاسبو تجویز شد. برای این بیماران سونوگرافی تا سه سیکل، و هر بار در روز 13 سیکل قاعدگی جهت بررسی سایز فولیکول غالب انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای دو، فیشر، من ویتنی و تحلیل واریانس برای مقادیر تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

بین روند تغییرات اندازه فولیکول در دو گروه تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (1/0=p) ولی میانه و میانگین اندازه فولیکول ها در ماه اول، دوم و سوم در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>p). همچنین به طور کلی، تفاوت آماری معنی داری بین ماه اول و دوم از نظر اندازه فولیکول ها مشاهده نشد (82/0=p) ولی اندازه فولیکول ها در ماه سوم به طور معنی داری با ماه دوم متفاوت بود (01/0=p).

نتیجه گیری

اضافه کردن روزانه 400 واحد ویتامین D3 و 1000 میلی گرم کلسیم به درمان معمول با کلومیفن باعث افزایش اندازه فولیکول ها می شود که این تاثیر پس از سیکل دوم قاعدگی پس از درمان بیشتر است.

زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1036961 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.