بررسی ارتباط CRP فوق حساس با بیماری ایسکمیک قلب: یک مطالعه جمعیتی

چکیده:
زمینه
اندازه گیری سطح سرمی پروتئین واکنش گر C به روش فوق حساس (hs-CRP)، به عنوان عامل التهاب، در شناسایی افراد پر خطر برای بیماری های قلبی- عروقی پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه بررسی همبستگی این پروتئین با بیماری های ایسکمیک قلب در سطح جمعیت ساکن شمال خلیج فارس می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی، 1675 (8/49 درصد مرد و 2/50 درصد زن) نفر از جمعیت بالای 25 سال ساکن شهرهای شمال خلیج فارس به روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. عوامل خطرساز قلبی - عروقی در این افراد بر اساس پرسشنامه استاندارد مونیکای سازمان جهانی بهداشت (WHO) مورد بررسی قرار گرفتند. از شاخص های دانشگاه مینوسوتا (Minnesuta Code Criteria) در نوار قلب در حالت استراحت، جهت شناسایی بیماری های ایسکمیک نوار قلب (Ischemic EKG) استفاده شد. از روش الیزا نیز برای اندازه‎گیری hs-CRP استفاده گردید.
یافته ها
در مجموع 3/33 درصد از افراد شرکت کننده در این مطالعه دارای hs-CRP بالاتر از 3 میلی گرم در لیتر بودند. میانگین هندسی hs-CRP گروه با بیماری های ایسکمیک قلب (75/3±96/2 میلی گرم در لیتر) در مقایسه با افراد طبیعی (84/3±84/1 میلی گرم در لیتر) تفاوت معنی داری را داشت (001/0>P). در آنالیز رگرسیون لوجستیک نیز، hs-CRP بالاتر از 3 میلی گرم در لیتر با بیماری های ایسکمیک قلب (بعد از کنترل عوامل خطرساز قلبی- عروقی) همبستگی چشمگیری را از خود نشان داد. (67/1=OR) با محدوده ی اطمینان 95 درصد: 30/2-21/1، 002/0=P)
نتیجه گیری
در جمعیت بالای 25 سال ساکن خلیج فارس hs-CRP به صورت مستقل با بیماری های ایسکمیک قلب همراهی داشته و بدین‎سان، اندازه گیری آن در کسانی که دارای خطر میانه برای بیماری های قلبی عروقی هستند، توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
253 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1065894 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!