فهرست مطالب

طب جنوب - سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1391)
 • سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • معصومه توحیدی، مهسان اسدی، زینب دهقانی، کتایون وحدت، سیدرضا امامی، ایرج نبی پور صفحات 253-262
  زمینه
  اندازه گیری سطح سرمی پروتئین واکنش گر C به روش فوق حساس (hs-CRP)، به عنوان عامل التهاب، در شناسایی افراد پر خطر برای بیماری های قلبی- عروقی پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه بررسی همبستگی این پروتئین با بیماری های ایسکمیک قلب در سطح جمعیت ساکن شمال خلیج فارس می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 1675 (8/49 درصد مرد و 2/50 درصد زن) نفر از جمعیت بالای 25 سال ساکن شهرهای شمال خلیج فارس به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. عوامل خطرساز قلبی - عروقی در این افراد بر اساس پرسشنامه استاندارد مونیکای سازمان جهانی بهداشت (WHO) مورد بررسی قرار گرفتند. از شاخص های دانشگاه مینوسوتا (Minnesuta Code Criteria) در نوار قلب در حالت استراحت، جهت شناسایی بیماری های ایسکمیک نوار قلب (Ischemic EKG) استفاده شد. از روش الیزا نیز برای اندازه‎گیری hs-CRP استفاده گردید.
  یافته ها
  در مجموع 3/33 درصد از افراد شرکت کننده در این مطالعه دارای hs-CRP بالاتر از 3 میلی گرم در لیتر بودند. میانگین هندسی hs-CRP گروه با بیماری های ایسکمیک قلب (75/3±96/2 میلی گرم در لیتر) در مقایسه با افراد طبیعی (84/3±84/1 میلی گرم در لیتر) تفاوت معنی داری را داشت (001/0>P). در آنالیز رگرسیون لوجستیک نیز، hs-CRP بالاتر از 3 میلی گرم در لیتر با بیماری های ایسکمیک قلب (بعد از کنترل عوامل خطرساز قلبی- عروقی) همبستگی چشمگیری را از خود نشان داد. (67/1=OR) با محدوده ی اطمینان 95 درصد: 30/2-21/1، 002/0=P)
  نتیجه گیری
  در جمعیت بالای 25 سال ساکن خلیج فارس hs-CRP به صورت مستقل با بیماری های ایسکمیک قلب همراهی داشته و بدین‎سان، اندازه گیری آن در کسانی که دارای خطر میانه برای بیماری های قلبی عروقی هستند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنش، گر C، بیماری های قلبی عروقی، سکته قلبی، بیماری های ایسکمیک قلب
 • سهیلا منصورپور، ذبیح الله عزیزی، صدف عصایی، غلامحسین رنجبرعمرانی صفحات 263-274
  زمینه
  بیماری دیابت شایع ترین بیماری متابولیسم کربوهیدرات هاست که به علت نقص در ترشح انسولین توسط پانکراس و یا نقص در عملکرد گیرنده های انسولینی و یا هر دو ایجاد می گردد. در پژوهش کنونی به بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس در مقابل استرپتوزوتوسین پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 56 موش صحرایی نر بالغ با وزن متوسط 220 گرم مورد بررسی قرار گرفتند. گروه 1 (آب و غذای کافی)، گروه 2 (تزریق روغن زیتون)، گروه 3 (حیوانات دیابتی شده با استرپتوزوتوسین) گروه 4 (حیوانات گنادکتومی شده)، گروه 5 (گنادکتومی+استرپتوزوتوسین)، گروه 6 (هورمون جنسی+استرپتوزوتوسین)، گروه 7 (هورمون جنسی+استرپتوزوتوسین+هورمون جنسی) موش های صحرایی نر تستوسترون انانتات را به مقدار 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت چهار هفته پیش از دیابتی شدن در گروه 6 و به مدت چهار هفته پیش و دو هفته بعد از دیابتی شدن در گروه 7 و به صورت تزریق عضلانی دریافت کردند. برای القاء دیابت در حیوانات داروی استرپتوزوتوسین (Streptozotocin)(STZ; S0130 Sigma-Ardrich) به مقدار 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که در بافر سیترات حل شده بود به صورت تک دوز و درون صفاقی تزریق گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 صورت گرفت.
  یافته ها
  سطح گلوکز خون در گروه های 6 و 7 دریافت کننده هورمون نسبت به گروه 3 (دیابتی شده) و گروه 5 (گنادکتومی دیابتی شده) کاهش معنی داری (001/0P≤) نشان داد و انسولین سرم در گروه های 6 و 7 نسبت به گروه 3 و گروه 5 افزایش معنی داری داشت (01/0P≤). تعداد مطلق سلول های جزیره ای در گروه های 6 و 7 نسبت به گروه 3 و گروه 5 افزایش معنی داری (001/0P≤) داشته است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که هورمون تستوسترون دارای اثرات حفاظتی بر روی سلول های بتای پانکراس در مقابل تخریب استرپتوزوتوسین می باشد.
  کلیدواژگان: تستوسترون، پانکراس، استرپتوزوتوسین، استریولوژی
 • محمدرضا نخستین، آیسان غزنوی صفحات 275-282
  زمینه
  رادیوگرافی نقش مهمی در تشخیص پوسیدگی های ثانویه دارد. که به عنوان یکی از مهم ترین دلایل تعویض ترمیم می باشد. هدف از این بررسی، ارزیابی دقت تشخیصی پوسیدگی های ثانویه ایجاد شده در مواد ترمیمی زیبایی مختلف با تغییر زاویه عمودی اشعه (IVA= Incidence Vertical Angle) X می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه in vitro، در 40 دندان مولر پوسیده کشیده شده انسان (extracted teeth) حفرات MOD تهیه شدند. همه دندان ها با دو رزین کامپوزیتی (Filtek-Z250،TPH-Spectrum) در دو نوبت ترمیم شدند. دو رادیوگرافی با IVA های صفر و 15 درجه تهیه شد. 4 مشاهده گر تصاویر را با استفاده از یک معیار 5 قسمتی مورد ارزیابی قرار دادند. آنالیز توافق بین مشاهده‎گران و میزان پایایی مشاهده گران با استفاده از ضریب ارتباطی مشاهده گران (interclass Correlation Coefficient) و دقت تشخیصی با استفاده از سطح زیر منحنیROC (Az) و تست های ویلکاکسون و فردمن (Friedman & Wilcoxon) (05/0=α) انجام شد.
  یافته ها
  مقادیر دقت بالاتری برای (TPH-Spectrum، 58/0=Az<250z- Filtek، 65/0=Az) 15=IVA در مقایسه با (TPH-Spectrum، 35/0=Az، 250z-Filtek، 50/0=Az)0=IVA به دست آمد، اگرچه تفاوت قابل توجهی از نظر آماری به‎دست نیامد (05/0)
  کلیدواژگان: رادیوگرافی بایت وینگ، رادیوگرافی پری آپیکال، پوسیدگی ثانویه، زاویه عمودی
 • فرزانه یوسفی 1، سعید نجف پور بوشهری، کامران میرزایی، زهرا سنجیده، زهرا امیری، بهنوش بنه گزی، سید محمد خوشکار، ایرج نبی پور صفحات 283-292
  زمینه
  مصرف متناسب میگو در افراد بدون اختلالات چربی خون، بر روی پروفایل لیپوپروتئین های سرمی آن ها اثری ندارد. از این رو، میگو به عنوان غذای سالم در دستورالعمل های غذایی قلب سالم پیشنهاد شده است. اما تاکنون اثر مصرف میگوی پرورشی بر روی پروفایل لیپوپروتئین های افراد طبیعی مورد پژوهش قرار نگرفته است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه ی نیمه تجربی، از 25 کارگر سالم یک شرکت پرورش میگو در استان بوشهر که یک برنامه غذایی منظم فاقد مصرف مواد غذایی دریایی داشتند، خون گیری به عمل آمد. در زمان برداشت میگوی پرورشی، برنامه ی غذایی آن ها تغییر کرده به‎صورتی که سه بار در هفته میگوی پرورشی وانامی به میزان 300 گرم در روز مصرف می کردند. پس از 6 هفته، دوباره این افراد از لحاظ پروفایل لیپیدی تحت بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 6 هفته پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی، در سطح تری گلیسرید و HDL کلسترول خون تغییر مشاهده نشد (05/0P>) ولی سطح کلسترول تام، LDL کلسترول، نسبت کلسترول تام به HDL کلسترول و نسبت LDL کلسترول به HDL کلسترول افزایش یافت (0001/0P<).
  نتیجه گیری
  مصرف میگوی پرورشی وانامی می تواند سطوح کلسترول تام و LDL کلسترول را در افراد سالم را افزایش دهد. از این رو، با تمام سودمندی هایی که مصرف میگو در یک برنامه ی غذایی قلب سالم دارد، مصرف میگوی پرورشی برای افراد با اختلالات چربی و بیماری‎های قلبی عروقی فعلا توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: میگو، قلب سالم، لیپوپروتئین های سرمی، کلسترول
 • جمشید محمدی 1، علی میرزایی 2، ارسلان عزیزی 3، امرالله روزبهی 4، حمدالله دلاویز صفحات 293-302
  زمینه
  مطالعات نشان داده که برگ گردو دارای ویژگی های کاهش دهنده قندخون، کاهش فشار خون و مدر می باشد. هدف از مطالعه کنونی بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک عصاره هیدروالکلی برگ گردو روی دیابت نوع اول ایجاد شده در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 48 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (وزن 200- 150 گرم و سن شش هفته) به شش گروه 8 تایی تقسیم گردیدند. گروه های سوم، چهارم، پنجم و ششم دیابتی شدند و پس از 72 ساعت به وسیله گلوکومتر میزان گلوکز خون مشخص گردید. پس از ده روز گروه های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب 400، 200 و 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز عصاره برگ گردو و گروه ششم گلی بن کلامید به میزان 4 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته دریافت نمودند. در ابتدا و در طول دوره آزمایش (هر هفته) میزان قندخون اندازه گیری گردید، سپس با استفاده از هماتوکسیلین و فلوکسین (CHP) اسلایدهای تهیه شده رنگ آمیزی و سپس تعداد سلول‎های β و قطر جزایر پانکراس بررسی گردید.
  یافته ها
  قطر جزایر لانگرهانس و تعداد سلول های β در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل شاهد به طور معنی داری کاهش یافته بود. افزایش معنی داری در قطر جزایر لانگرهانس و تعداد سلول های β در گروه درمان شده با عصاره برگ گردو به میزان 400 میلی گرم نسبت به گروه کنترل دیابتی وجود داشت. نسبت وزن پانکراس به وزن بدن در گروه دیابتی به طور معنی داری نسبت به گروه های درمان شده افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی برگ گردو در برگشت عملکرد سلول های β و بهبود جزایر لانگرهانس موثر است.
  کلیدواژگان: برگ گردو، دیابت شیرین، سلول های β، موش صحرایی، جزایر لانگرهانس
 • محمد رستگار، زینب توانا، رحیم خادمی، ایرج نبی پور صفحات 303-316
  زمینه
  اتنوفارماکولوژی ابزاری نیرومند برای کشف داروهای جدید است که با رهیافتی میان رشته ای انجام می پذیرد. هدف این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که به صورت سنتی در منطقه ی رودخانه ی حله بوشهر در شمال خلیج فارس، کاربرد دارویی به دارند.
  مواد و روش ها
  داده های اتنوفارماکولوژیک گیاهان دارویی از 61 نفر آگاه بومی منطقه ی رودخانه ی حله به صورت مصاحبه ی حضوری گردآوری و شاخص های فراوانی نسبی ثبت (Relative Frequency of Citation) و شاخص اهمیت فرهنگی (Cultural Importance Index) برای هر گیاه دارویی منطقه ی رودخانه ی حله نیز محاسبه شد.
  یافته ها
  به طور کلی 63 گونه گیاه دارویی در منطقه ی رودخانه ی حله بوشهر مربوط به 36 خانواده شناسایی گردید. گیاهان کاسنی Cichorium intybus، برنجاسف Achillea eriophora DC، اسفرزه Plantogo psylliumو پنیرک Malva parviflora بالاترین اهمیت فرهنگی را در منطقه داشتند. گیاهان برنجاسف Achillea eriophora DC، خارشتر Alhagi camelorum، حنظل Citrullus colocynthis، اسفرزه Plantogo psyllium و پنیرک Malva parviflora نیز بالاترین شاخص فراوانی نسبی ثبت را از خود نشان دادند. شایع ترین کاربرد دارویی گیاهان به ترتیب برای بیماری های گوارشی، مزاج گرم، بیماری های تنفسی، عفونی و متابولیک به‎دست آمد.
  نتیجه گیری
  تنوع گسترده ای از گیاهان دارویی در منطقه رودخانه ی حله، با همان کاربردهای درمانی که در طب سنتی ایران رایج بوده، وجود دارد. کاربرد گیاه اسفرزه برای سینه درد و کشیدن عفونت دمل های چرکی، برنجاسف برای درمان قندخون بالا و دردهای شکمی، پنیرک برای سینه درد و عفونت های تنفسی و حنظل برای بواسیر، نویده دهنده ی کشف داروهای جدید جهت کاربرد بالینی می‎باشند.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، اتنوفارماکولوژی، طب سنتی، جامعه شناسی پزشکی
 • مهرزاد بحتویی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام صفحات 317-326
  زمینه
  پیش بینی مرگ در بخش های مراقبت های ویژه، با استفاده از سیستم های نمره دهی که شدت بیماری را می سنجند (مانند APACHE II) صورت می گیرد. این بررسی جهت ارزیابی سیستم امتیازدهی آپاچی دو در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوشهر و مقایسه میزان مرگ واقعی و احتمالی با هم و با برخی مراکز دیگر انجام گرفت
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی کنونی بر روی 100 بیمار دچار شرایط بحرانی در روز اول بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام و داده ها، از طریق آزمون های کای دو، تی استیودنت، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، رسم منحنیROC و ضریب همبستگی اسپیرمن و به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 13 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  متوسط امتیاز در بخش مراقبت های ویژه داخلی 45/15 (60 نفر) و بخش مراقبت های ویژه جراحی 1/11 (40 نفر) بود (009/0=P). مقدار امتیاز و میزان مرگ رابطه مثبتی داشتند (001/0>P و ضریب همبستگی=4/0). میزان مرگ در بخش های مراقبت ویژه این مرکز بعد از لحاظ نمودن نمره آپاچی دو بیشتر از بعضی مراکز بود (05/0>P). میزان مرگ واقعی در بیماران بخش مراقبت های ویژه 31 درصد و مرگ پیش بینی شده، 79/19 درصد بود. فضای زیر منحنی ROC، 76/0 (با فاصله اطمینان 86/0-65/0) بود. همچنین امتیاز کسب شده رابطه مستقیمی با مدت بستری داشت (009/0=P و ضریب همبستگی 262/0).
  نتیجه گیری
  سیستم نمره دهی آپاچی دو جهت پیش بینی مرگ در بخش های مراقبت های ویژه این مرکز قابل استفاده می-باشد. میزان مرگ واقعی بیشتر از میزان مرگ محاسبه شده بود در حالی که در بعضی مراکز تفاوت ناچیزی بین میزان مرگ واقعی و محاسبه شده وجود دارد، بنابراین به نظر می رسد که مراقبت های ما نسبت به این مراکز ضعیف تر بوده و باید تقویت گردد.
  کلیدواژگان: آپاچی دو، بخش مراقبت های ویژه، آنالیز راک، مرگ بیمارستانی
 • رضا صفدری، نیلوفر ماسوری، مرجان قاضی سعیدی، رویا شریفیان، احمد سلطانی، لیلا شاهمرادی صفحات 327-338
  زمینه
  کاربرد سیستم های بیسیم و سیار با توجه به مزایای زیاد در سیستم های بهداشت و درمان، ضرورت دارد. هدف این مقاله معرفی انواع سیستم ها، انواع برنامه های کاربردی و استانداردهای بیسیم و سیار پزشکی از راه دور است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مروری در 1389 انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش، مقالات چاپ شده در طی سال های 2005 تا 2012، به زبان انگلیسی با تاکید بر فن آوری ها و سیستم های بیسیم و موبایل در سلامت در بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفتند. جستجو با واژه های پزشکی از راه دور، سیستم های بیسیم در سلامت، فن-آوری سلامت و ارتباطات از راه دور استفاده شد. کاربرد این واژه ها در پایگاه های معتبر پزشکی شامل Pubmed، Science Direct، Google Scholar، Web of Science و Proquest انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سیستم پزشکی از راه دور در آمبولانس، سیستم پزشکی از راه دور در فضا، سیستم تله کاردیولوژی، سیستم EEG، و سیستم اولتراسوند از جمله انواع سیستم های بیسیم و سیار در پزشکی از راه دور می باشند. برنامه های کاربردی پزشکی از راه دور بیسیم و سیار مبتنی بر PDA، برنامه های کاربردی داروسازی و تجویز داروها، و برنامه های کاربردی ردیابی بیماران نمونه هایی از انواع برنامه های کاربردی بیسیم و سیار پزشکی از راه دور می باشند. HL7، DICOM، SNOMed و ICD-9-CM از جمله مهم ترین استانداردهای مطرح در سیستم‎های بیسیم و سیار پزشکی از راه دور است.
  نتیجه گیری
  علی رغم مزایای زیاد سیستم های بیسیم و سیار در پزشکی از راه دور می توان به چالش هایی مانند سرعت پایین در ارسال تصاویر و ویدئو، عدم توجه کافی به بحث محرمانگی در طراحی این سیستم ها، محیط و تعداد متغیر کاربران در طی روز اشاره کرد. پیشنهاد می شود به هنگام برنامه ریزی و طراحی سیستم های بیسیم و سیار در پزشکی از راه دور به اقدامات لازم برای رویارویی با این چالش ها لحاظ شود.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، سیستم های بیسیم در پزشکی، فن آوری بیسیم، سیستم های سیار در پزشکی، ارتباط از راه دور
 • عبدالخالد زارعی صفحات 339-340
  طی دهه های اخیر، توجه تحقیقات علمی در سرتاسر جهان به سمت مطالعه رفتار مواد در مقیاس اتمی جلب شده است. در اکثر زمینه های علمی و مهندسی می توان اثری از نانوتکنولوژی یافت. هدف از علم نانو، طراحی و ساخت مواد نوین و کاربردی است. امروزه نانو علمی فراگیر است به نحوی که شیمی-دانان، فیزیک دانان، پزشکان، مهندسان، مدیران مالی و طرفداران محیط زیست در جهت ارتقای جامعه از طریق علم نانو با یک‎دیگر همکاری می کنند. مواد در مقیاس نانو مانند نانو لوله ها و نانو سیم ها دارای خواصی خارق العاده اند که با بهینه سازی این خواص در مقیاس نانو و سپس بردن این خواص به مقیاس ماکرو به مسئله ای چالش برانگیز تبدیل شده است. برای مثال، مواد در مقیاس نانو، خواص مکانیکی پلی مرها و مواد فلزی را از طریق تقویت نمودن با ذرات نانو را بهبود می بخشند و از طرفی با ایجاد یک فیلم نازک بر روی سطوح، سختی سطحی را بالا می برند. علاوه بر موارد بالا، نانوتکنولوژی در صنایع فوق پیشرفته مانند وسایل مغناطیسی، پوشش دهی سطحی، بیومواد، مواد دارای حسگر، پلی مرها، ژل ها، سرامیک ها و غشاهای هوشمند نیز کاربرد دارد. نانو لوله های کربنی را از این جهت هوشمند می نامند که خواص الاستیک و الکتروشیمیایی را با هم کوپل می کند و از این رو، دارای دانسیته انرژی فعال سازی نظری بالاتری نسبت به مواد هوشمند دیگر است. دانستن علم نانو از این جهت حائز اهمیت است که باعث بهبود ایمنی، امنیت و بالا رفتن سطح زندگی بشر می شود. مواد و سازه های آینده، دارای خواص بسیار و ماندگاری بالایی اند. ماشین های هوشمند به تنهایی در آینده ای نه چندان دور کنترل خود را به-دست می گیرند و حتی خود را تعمیر، بازیافت و می سازند. اینها همگی در حوزه نانو امکان پذیر است. نانو در علم مهندسی امکان ساخت پرتابه هایی با وزن سبک جهت اکتشاف فضا را فراهم می آورد. این کاهش وزن از طریق جایگزینی مواد امروزی با نانوکامپوزیت های هیبریدی ممکن خواهد شد.
 • طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین صفحات 341-348
  زمینه
  گیاه سودا آجیپتیکا (Suaeda aegyptiaca) متعلق به خانواده اسفنجیان (Chenopodiaceae) بوده که دومین رتبه را بین خانواده های گیاهی دنیا از لحاظ تعدد داراست. این گیاه هالوفیت بومی نواحی خشک و نیمه خشک و اراضی شور ساحلی نظیر سواحل خلیج فارس است. دارای برگ های گوشتی، یکساله، بذر روغنی، رشد سریع و تولید مقدار زیاد بیوماس می باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار روغن، شناسایی و تعیین درصد اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه S. aegyptiaca می باشد.
  مواد و روش ها
  بذر گیاه S. aegyptiaca پس از جمع آوری از نواحی ساحل خلیج فارس استان بوشهر، شستشو خشک گردید. توسط دستگاه سوکسله و با حلال نرمال هگزان استخراج اسیدهای چرب انجام گرفت. پس از تبخیر حلال توسط دستگاه تقطیر در خلاء، آن گاه در محیط حاوی پتاس و در حضور BF3، به مدت 30 دقیقه به روش رفلاکس متانولیز شد. سپس مشتقات متیل استر به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC-FID) آنالیز گردید.
  یافته ها
  بذر گیاهS. aegyptiaca حاوی هشت اسید چرب بوده که عبارتند از: اسیدچرب پلارگونیک (C9)، کاپریک (C10)، اندسیلیک (C11)، تری دسیلیک (C13)، پالمیتیک (C16)، استئاریک (C18)، لینولئیک (C18:2) و لینولنیک (C18:3).
  نتیجه گیری
  نسبت اسیدهای چرب غیراشباع بیش از انوع اشباع بود. اسید لینولئیک و اسید پالمتیک به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع موجود در روغن بذر گیاه S. aegyptiaca بود.
  کلیدواژگان: اسید چرب اشباع وغیراشباع، بذر، گیاه Suaeda aegyptiaca، روغن، شوره زیست
|
 • Masoomeh Tohidi, Mahsan Assadi, Zeinab Dehghani, Katayoun Vahdat, Seyed Reza Emami, Iraj Nabipour Pages 253-262
  Background
  The measurement of high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) serum concentration has been suggested as an inflammatory agent in screening of high risk individuals for ischemic heart disease. The aim of this study was to investigate the relationship of this protein with ischemic heart disease in the northern Persian Gulf population.
  Material And Methods
  In a cross-sectional study، 1615 (49. 8% males، 50. 2 % females) subjects over 25 years old were selected using a random cluster sampling technique in the northern Persian Gulf region. Cardiovascular risk factors in these subjects were studied according to WHO MONICA standard questionnaire. Minnesota code criteria’s were used in resting EKG to identify ischemic EKG. Serum level of hs-CRP was measured by ELISA.
  Results
  Overall، 33. 3 % of the participants had high levels of hs-CRP>3 mg/l. The geometrical means of hs-CRP in subjects with ischemic heart disease (2. 96+3. 75 mg/l) was higher than the normal subjects (1. 84+3. 84 mg/l) p (3mg/l and ischemic heart disease [Odds ratio= 1. 67، CI95% (1. 21-2. 30); p = 0. 002].
  Conclusion
  In over 25 years old of northern Persian Gulf population، hs-CRP was independently associated with ischemic heart disease. Thus، the measurement of hs-CRP in those who have intermediate risk for cardiovascular diseasess is recommended.
  Keywords: C, reactive protein, cardiovascular disease, myocardial infarction, ischemia heart disease
 • Soheila Mansoorpoor, Zabihollah Azizi, Sadaf Asaie, Gholamhossein Ranjbar Omrani Pages 263-274
  Background
  Diabetes mellitus (DM) is the most common carbohydrate metabolic disorder، with defective insulin secretory or insulin receptor function، or both. We examined the protective effect of testosterone against the destruction of pancreatic β-cells by streptozotocin (STZ).
  Material And Methods
  This empirical cross-sectional research involved 56 adult male rats (mean wt 220 g) randomized to: group 1، food and water; group 2، olive oil injection; group 3، STZ-induced DM; group 4، castrated rats; group 5، gonadectomy + STZ; group 6، gonadal hormone + STZ; group 7، gonadal hormone + STZ + gonadal hormone. Testosterone enanthate was injected intramuscularly (50 mg/kg in group 6، 4 weeks before DM induction، and 50 mg/kg in group 7، 4 weeks before and 2 weeks after DM). Diabetes was induced by 60 mg/kg، intraperitoneal STZ (STZ; 20130 Sigma-Aldrich) in citrate buffer. Data were analyzed using SPSS16 software.
  Results
  In groups 6 and 7 (testosterone) blood glucose was significantly lower than in groups 3 and 5 (P ≤ 0. 001). Groups 6 and 7 also had higher serum insulin concentrations (P ≤ 0. 05) and absolute numbers of islet cells compared to other groups (P≤ 0. 001).
  Conclusion
  Testosterone exerted a protective effect against early STZ-induced apoptotic damage to pancreatic β-cells.
  Keywords: testosterone, pancreas, streptozotocin, stereology
 • Mohammad Reza Nokhostin, Aysan Ghaznavi Pages 275-282
  Background
  Radiography plays an important role in the detection of secondary caries. These caries are most important cause of changing restorations. The aim of this study was to evaluate the accuracy on diagnosis of secondary caries on esthetic restorations of different materials، changing the incidence vertical angle (IVA) of the x-ray beam.
  Material And Methods
  40 carious extracted human molars received MOD inlay preparations in vitro study. All teeth were restored with 2 composite resins (Filtek-Z250 and TPH-Spectrum) at 2 moments. Two radiographic images were acquired with 0º and 15º IVA. Four observers evaluated the images using a 5-point confidence scale. Inter، intra-observer reliability was analyzed with the Interclass Correlation Coefficient and the diagnostic accuracy was evaluated using the area under the ROC curve (Az)، Friedman test and Wilcoxon test (α=0. 05).
  Results
  Higher accuracy values were obtained with 15º IVA (Az=0. 65، Filtek-Z250>Az=0. 56، TPH-Spectrum) compared to 0º (Az=0. 50، Filtek-Z250>Az=0. 37، TPH-Spectrum)، though without statistically significant difference (p>0. 05).
  Conclusion
  Changing the IVA of the x-ray beam has no negative influence on the diagnosis of secondary caries-like lesions simulated on ethetic restraction of different materials.
  Keywords: bitewing radiography, periapical radiography, secondary caries, vertical angulation
 • Farzaneh Yousefi, Saeed Najafpour Bushehry, Kamran Mirzaie, Zahra Sanjideh, Zahra Amiri, Behnoush Bonehgezi, Seyed Mohammad Khoshkar, Iran Nabipour Pages 283-292
  Background
  It has been suggested that moderate shrimp consumption in normolipidemic subjects will not adversely affect the overall lipoprotein profile. Hence، shrimp consumption can be included in “healthy heart«nutritional guidelines. However، the effects of cultured shrimp on serum lipoproteins of normal subjects have not yet investigated.
  Material And Methods
  Twenty-five healthy normolipidemic men who were workers of a shrimp farm in Bushehr province participated in a quasi-experimental study. In a crossover six weeks trial، the effect of three days per week diet (containing 300 g cultured shrimp Litopenaeus vannamei /day) on serum lipid profile was compared with a zero-marine baseline diet.
  Results
  After six weeks trial، serum triglyceride and HDL-cholesterol levels were not significantly changed from the baseline levels (p>0. 05). However، total cholesterol and LDL-cholesterol levels، total cholesterol to HDL-cholesterol and LDL-cholesterol to HDL-cholesterol ratios were significantly increased (p<0. 0001).
  Conclusion
  Moderate cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption can increase total cholesterol and LDL-cholesterol levels in normolipidemic men. Although a diet containing native shrimp has many benefits for healthy persons، but we do not recommend cultured shrimp in a healthy heart diet for persons with dyslipidemia or cardiovascular diseases.
  Keywords: shrimp, healthy heart, serum lipoprotein, cholesterol
 • Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaie, Arsalan Azizi, Amrollah Roozbehi, Hamdollah Delaviz Pages 293-302
  Background
  It has been shown that the Juglans regia leaves have hypoglycemic، diuretic and blood pressure reduction properties. The objective of the present study was to examine the histopathology effects of Juglans regia leaves on diabetes mellitus in rats.
  Material And Methods
  Forty-eight Wistar rats (150- 200 g) were randomized into six groups of 8 animals. Groups III، IV، V and VI received intraperitoneal injection of streptozotocin to make diabetic model. Blood glucose was measured by glucometer after 72 hours. After 10 days، Group II، IV and V received 400، 200 and 400 mg/kg Juglans regia extract، respectively and group VI treated with 4 mg/kg glybenclamid for four weeks. Group I were fed with normal diet and group III received distilled water (diabetic control). The body weight and blood glucose were measured in every week. The number of β cells and diameter of islets of Langerhans were determined using hematoxylin-floxin staining. The collected data was analyzed by the SPSS software using one-way ANOVA.
  Results
  The number of β cells and diameter of islets decreased significantly in diabetic control compare to the normal group. Treatment with 400 mg/kg of Juglans regia extract showed a significant decrease in blood glucose، a significant increase in diameter of islets and number of β cells compared to diabetic control group. The pancreas / body weight ratio increased in diabetic rats compare to the treatment group.
  Conclusion
  The administration of Juglans regia extract can cause recovery of β cells number and improve the size of islets of Langerhans in diabetic model rats.
  Keywords: Juglans regia leaf, diabetes mellitus, β cells, rat, islets of Langerhans
 • Mohammad Rastegar, Zeynab Tavana, Rahim Khademi, Iraj Nabipour Pages 303-316
  Background
  Ethnopharmacology have been seen as a multidisciplinary approach for novel drug discovery. The main aim of this ethnopharmacological study was to identify the medicinal plants of the Helleh River region in the northern Persian Gulf area.
  Material And Methods
  The ethnopharmacological data were gathered from 61 local informants by face to face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were calculated.
  Results
  A total of 63 medicinal plants belonging to 36 families were identified. Cichorium intybus، Achilleaeriophora DC، Plantagopsylliumand Malva parviflora had the highest cultural importance index. Ahilleaeriophora DC، Alhagi camelorum، Citrullus colocynthis، Plantagopsylliumand Malva parviflora had the highest FRC index، respectively. The highest application was for gasterointestinal diseases، nature of warm، respiratory disorders، infectious diseases and metabolic disorders، respectively.
  Conclusion
  A vast variety of medicinal plants are used for different disorders in the Helleh River area which are very compatible with medicinal uses in other parts of Iran. The traditional uses of Plantagopsyllium for respiratory problems and drainage of infective boils، Achilleaeriophora DC for diabetes mellitus and abdominal pain، Malva parviflora for respiratory infections and Citrullus colocynthis for hemorrhoids، are promising for discovery of novel drugs for clinical applications.
  Keywords: medicinal plants, ethnopharmacology, traditional medicine, medical sociology
 • Mehrzad Bahtouee, Hossein Heydari, Niloofar Motamed, Abdolrasoul Anvaripour, Hossein Farzam Pages 317-326
  Background
  The prediction of death in intensive care units is done by using scoring systems (eg; APACHE II) which assess disease severity. This study was performed in Intensive Care Units (ICUs) of Boushehr’s Fatemeh Zahra hospital to evaluate the efficacy of APACH II system and also to compare the observed mortality with the predicted mortality rate and also to that of some creditable centers.
  Material And Methods
  This cross-sectional، descriptive and analytical study was performed on one hundred patients with critical conditions on the day of their admission to the ICU wards. Data were analysed by Chi Square، student T، sensitivity، specificity، positive and negative predictive values، ROC curve and spearman correlation coefficient using SPSS version 13.
  Results
  The mean score in internal medicine ICU (60 patients) was15. 45 and in surgery’s ICU (40 patients) was 11. 1. There was a positive correlation between the acquired score and mortality (p<0. 001 and correlation coefficient=0. 4). Mortality in our ICUs was more than that of more developed centers with respect to APACHE II score. The observed mortality rate was 31% and the predicted death rate was 19. 79%. The area under ROC curve was 0. 76 (CI95%=0/65-0/86). There was also a positive correlation between the acquired score and duration of ICU admission (p=0. 009 and correlation coefficient=0. 262).
  Conclusion
  The APACHE II score is appropriate for predicting mortality in our ICUs. Our observed mortality rate was greater than the predicted death rate، in comparison to some developed centers which show no significant difference. Therfore it appears that we must improve our intensive cares to reduce mortality.
  Keywords: APACHE II, ICU, ROC analysis, inhospital mortality
 • Reza Safdari, Niloofar Masouri, Marjan Ghazi Saeedi, Roya Sharifian, Ahmad Soltani, Leila Shahmoradi Pages 327-338
  Background
  It is necessary to deploy mobile and wireless systems in healthcare، because they have many benefits for healthcare systems. The objectives of this article were introducing various systems، applications، and standards of the wireless and mobile telemedicine.
  Material And Methods
  This review study was conducted in 2010. To conduct the study، published articles in the years 2005 to 2012، in English with an emphasis on wireless and mobile technologies in health were studied. Search was done with key words include telemedicine، wireless health systems، health and telecommunications technology in databases including Pubmed، Science Direct، Google Scholar، Web of Sciences، Proquest. The collected data were analyzed.
  Results
  Telemedicine system in the ambulance، telemedicine systems in space، telecardiology systems، EEG system، ultrasound system are some types of wireless and mobile systems in telemedicine. PDA-based mobile and wireless telemedicine application، based PDA drug application، and patient tracking application are some of wireless and mobile applications of telemedicine. The most important standards of wireless and mobile telemedicine are HL7، DICOM، SNOMed، and ICD-9-CM.
  Conclusion
  There are many challenges in the wireless and mobile systems in telemedicine، despite the many benefits. Slow speed in sending pictures and video، lack of attention to the privacy in the design of these systems، environmental variables and the number of users during the day are some of these challenges. It is recommended to consider these challenges during the planning and designing of wireless and mobile systems in telemedicine.
  Keywords: telemedicine, wireless systems in medicine, wireless technology, mobile systems in medicine, telecommunications
 • Abdolkhaled Zaree Pages 339-340
  During last decades، there are a lot of emphases on studying material behavior in atomic scale. In most scientific and engineering fields، one can see the effect of nanotechnology. The aim of nanoscience is to design and fabrication of new and applicable materials. Nowadays، Nano is a popular science which chemists، physicist، doctors، engineers، financial managers and environment''s fans for creating a good life via nanoscience have a great cooperation with each others. Materials in nano scale such as nanotubes and nanowires have extraordinary properties which by optimization of these properties in nano scale and then develop these properties to macro scale، they''ve been challenging issues. For instance، materials in nano scale improve mechanical properties of polymers and metallic materials via nano particles and on the other hand by producing a thin film on surfaces improve surface hardening. Besides، nanotechnology is in hi-tech industries such as magnetic devices، surface coating، and biomaterial، material having sensors، polymers، gels، ceramics and intelligent membrane. Nano-carbon tubes are considered intelligent due to the fact that they couple electrochemical and elastic properties simultaneously، hence have greater activation energy density in comparison with other intelligent materials. Studying nanoscience is important because it causes the life to be better. Future Materials and structures will have a lot of outstanding properties. Intelligent machines can repair، recycle and reconstruct themselves. All these features are only possible in nano zone. Nano in engineering science can provide the possibility of making light missiles for exploring space. The reduced weight can be achieved by replacing traditional materials with hybrid nanocomposites.
  Keywords: None
 • Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin Pages 341-348
  Background
  Suaeda aegyptica (S. aegyptica) species belong to the Chenepodiaceae family، the second largest family in the world of plants kingdom. It is indigenous to arid and semi-arid regions of the world and salty coastal zones Persian Gulf of Iran. It is an annual succulent halophyte plant which is characterized by producing oily seeds، high growth rate and large number of biomass. The aim of this study is analyzing and determination of oil and fatty acids concentrations in the S. aegyptica seed.
  Material And Methods
  The seeds of S. aegyptica were collected form coastal zones of Persian Gulf in Bushehr province، washed and dried. The fatty acids content of the dried seeds were extracted in n-hexane solvent by soxhellet apparatus. The residue of n-hexane in oily phase was evaporated by rotary evaporator and remaining oil was collected for fatty acids analysis. In the presence of potassium hydroxide and BF3 by refluxing for 30 minutes، the methyl ester derivative of fatty acids were produced. Then the resulted derivatives were analyzed by gas chromatography (GC-FID).
  Results
  The seeds of S. aegyptica contains eight fatty acids as: Pelargonic (C9)، Capric (C10)، Undecylic (C11)، Tridecylic (C13)، Myristic (C14)، Palmitic (C16)، Stearic (C18)، Linoleic (18:2) and Linolenic (18:3).
  Conclusion
  The ratio of unsaturated fatty acids was higher than the saturated ones. Linoleic and Palmitic acids are major unsaturated and saturated fatty acids of S. aegyptica seed respectively.
  Keywords: fatty acids, halophyte, oil, saturated, seed, unsaturated, Suaeda aegyptica