تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
به کارگیری الگوی سازگاری «روی» برای بیماران دیابتی، نیازمند بررسی دقیق و برنامه مراقبتی، طبق اصول این الگوست، اما مطالعه ای این چنین در پرستاری در کشور ما انجام نشده؛ لذا، هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس این الگو بر میزان سازگاری روان شناختی بیماران دیابتی نوع دو بود.
مواد و روش کار
مطالعه به صورت نیمه تجربی؛ در دو گروه و در دو مرحله زمانی قبل و بعد، در بنیاد دیابت پارسیان مشهد انجام گرفت. 60 بیمار، به روش غیر تصادفی و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند. جمع آوری اطلاعات بوسیله، فرم بررسی و شناخت «روی» و پرسشنامه استراتژی های سازگاری بود. آزمایش هموگلوبین گلیکولیزه قبل و بعد از مداخله در دو گروه انجام شد. برنامه مراقبتی طبق نتایج حاصله از ابزارها طراحی و در گروه آزمون 5/2 ماه اجرا و 5/1 ماه پیگیری شد. نتایج حاصله بوسیله نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آزمون های «تی»، «خی - دو» و «ویلکاکسون» تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
آزمون خی- دو نشان داد که دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر همسان هستند (p >0.05). آزمون تی زوجی، کاهش معنی دار هموگلوبین گلیکولیزه ((p<0.05 و آزمون ویلکاکسون کاهش معنی دار تعداد رفتارهای ناسازگار را در گروه آزمون بعد از مداخله در بعد درک از خود و استقلال و وابستگی نشان دادند ((p<0.05. در بعد ایفای نقش تغییر معنی داری مشاهده نشد ((p>0.05.
بحث و نتیجه گیری
استفاده از برنامه طراحی شده در قالب الگوی سازگاری «روی» جهت افزایش سازگاری روان شناختی بیماران دیابتی نوع دو در ارایه مراقبت پرستاری پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
666
لینک کوتاه:
magiran.com/p1079788 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!