بررسی تاثیر جیبرلین، اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر زوال یافته کلزا

پیام:
چکیده:

کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی در ایران مورد کشت قرار می گیرد. زوال و فرسودگی بذر در طی انبارداری مهمترین عامل خسارت به بذر می باشد. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر برخی هورمون های گیاهی و ویتامین بر بهبود خصوصیات جوانه زنی بذرهای زوال یافته کلزا (Brassica napus)‎ بود. تیمارهای تحقیق مجموعا 20تیمار شامل 5 دما (5، 15، 25، 35و 45 درجه سانتی گراد) و 4 رطوبت محتوی بذر (5، 9، 13 و17 درصد) برای فراهم آوردن محیط انبار بودند. بعد از 90 روز از انبارداری، درصد و سرعت جوانه زنی برای 20 محیط انجام شد. از بذرهای این 20 محیط، بذر سه محیط 9‎/35، 13‎/25 و17‎/25 به عنوان بذرهای زوال یافته، برای آزمایش بعدی انتخاب شدند. آزمایش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در4 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه شدت زوال به ترتیب شامل جوانه زنی بالا (74 %)، متوسط (47 %) و پایین (5 %) به ترتیب ناشی از شرایط رطوبت محتوی بذر/ دمای نگهداری 9‎/35، 13‎/25 و17‎/25 و سه تیمار اسید جیبرلیک، اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک، در چهار سطح شاهد، 25، 50 و 100 ppm بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل زوال در پرایمینگ در غلظت برای درصد جوانه زنی و درصد گیاهچه نرمال در سطح پنج درصد و برای صفات سرعت و متوسط زمان جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه و شاخص ویگور1و2 درسطح یک درصد معنی دار بود. در این تحقیق بهترین تیمار برای بهبود خصوصیات جوانه زنی بذرهای زوال یافته استفاده از اسید آسکوربیک در غلظت 100 ppm بود، که سبب افزایش 29 درصدی در جوانه زنی و 48 درصدی در گیاهچه های نرمال گردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
561
لینک کوتاه:
magiran.com/p1084833 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.