فهرست مطالب

مجله علوم گیاهان زراعی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • فاطمه باوندپوری*، عزت الله فرشادفر، محسن فرشادفر صفحات 1-17

  به منظور مقایسه 25 ژنوتیپ گندم نان از لحاظ صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی، آزمایشی در سال 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه های دانشگاه رازی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دیم و آبیاری انجام شد. برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا و تحمل خشکی از GT بای پلات استفاده شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد تنوع بالایی بین ژنوتیپ ها برای اکثر صفات وجود داشت. بررسی همبستگی صفات در دو شرایط محیطی نشان داد که صفات مورفوفیزلوژیکی خصوصا اجزای عملکرد بیشترین ارتباط با عملکرد را داشتند. نتایج حاصل از روش GT بای پلات نشان داد در شرایط دیم و آبیاری هر کدام به ترتیب 7/41 و 1/40 درصد از مجموع تغییرات را مولفه های اصلی اول و دوم توجیه می کردند. بر اساس نمودارهای تجزیه GT بای پلات ژنوتیپ های 10، 15، 6، 13، 2، 14 و رقم پیشتاز از نظر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای آن و صفات مربوط به ساقه و سنبله در شرایط آبیاری و ژنوتیپ های 10، 15، 6، 18 و 17 از نظر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای آن و صفات مربوط به ساقه و سنبله در شرایط دیم به عنوان ژنوتیپ های برتر شناخته شدند. ژنوتیپ های 2 و 6 در شرایط آبیاری و ژنوتیپ 6 در شرایط دیم کمترین اثر متقابل ژنوتیپ×صفت را داشتند. در نهایت ژنوتیپ های 10، 15 و 6 در دو شرایط محیطی برتر بودند و ژنوتیپ 6 دارای کمترین اثر متقابل در هر دو شرایط بود. بنابراین از این ژنوتیپ ها می توان در برنامه های اصلاحی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ×صفت، ارتباط، بای پلات، تحمل خشکی، گندم نان
 • نسرین اکبری، رضا درویش زاده* صفحات 19-33
  آفتابگردان از مهم ترین گیاهان روغنی با بیش از 50 درصد مصرف تغذیه ای (رومیزی) می باشد. با توجه به تغییرات اقلیمی بحث توسعه ژنوتیپ های متحمل به تنش های غیر زیستی بیش از پیش مورد توجه است. در پژوهش پیش رو توان احیا بعد از تنش خشکی 30 درصد ظرفیت گلدانی، در دو ژنوتیپ DM-2 و H158A/H543R آفتابگردان روغنی 24 ساعت بعد از آبیاری با بررسی تغییرات فعالیت های آنزیمی در مرحله 8 برگی و کمیت و کیفیت محصول نهایی (روغن دانه) در مرحله گیاه بالغ ارزیابی شد. آزمایشات بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار تحت شرایط کنترل شده انجام گرفت. بین ژنوتیپ ها از نظر محتوای آنزیم گایاکول، آسکوربات، لیپواکسیژناز و پرولین و همچنین سطح برگ، طول برگ، وزن ریشه، ارتفاع بوته و نسبت سدیم به پتاسیم ریشه در شرایط احیا اختلاف معنی داری مشاهده شد. بر اساس نتایج ارزیابی ها و تغییرات میانگین صفات در مقایسه دو شرایط نرمال و احیا و همچنین الگوی اسیدهای چرب دانه، ژنوتیپ DM-2 از توان احیای بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آفتابگردان دانه روغنی، اسیدهای چرب، ظرفیت احیا، آنزیم های آنتی اکسیدانت، تنش خشکی
 • بیژن کهراریان*، رقیه فاطمی صفحات 35-46
  هدف بررسی تاثیر کشت مخلوط درهم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو و ماشک گل خوشه ای آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نه تیمار کشت مخلوط با تراکم های200 بوته ماشک + 300 بوته جو، 200بوته ماشک + 500 بوته جو، 200بوته ماشک + 700 بوته جو، 400بوته ماشک + 300 بوته جو، 400 بوته ماشک + 500 بوته جو، 400 بوته ماشک + 700 بوته جو، 600 بوته ماشک + 300 بوته جو، 600 بوته ماشک + 500 بوته جو و 600 بوته ماشک + 700 بوته جو و دو تیمار کشت خالص ماشک و جو بودند که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه بالاترین تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در جو به کشت خالص این این محصول اختصاص داشت، همچنین بالاترین ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه ماشک نیز برای کشت خالص این محصول ثبت شد. بالاترین نسبت برابری زمین بر اساس عملکرد دانه (49/1) در نسبت کشت کشت 200 بوته ماشک + 500 بوته در متر مربع جو بدست آمد.
  کلیدواژگان: تراکم، رقابت، عملکرد، زیست توده، کشت خالص
 • لیلی گلچین، افشین توکلی*، وحیده قهرمانپور، سهیلا زرین قلمی صفحات 47-60
  به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی روغن و اسیدهای چرب ارقام گلرنگ، پژوهشی به ‍صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. در این پژوهش سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و کم آبیاری (50 درصد نیاز آبی) در کرت های اصلی قرارگرفتند و ترکیب تاریخ کاشت (20 اسفند و 20 فروردین) و سه رقم گلرنگ بهاره (گلدشت، صفه و سینا) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. تنش خشکی و تاخیر در کاشت باعث کاهش محتوی کلروفیل، عملکرد دانه و محتوی روغن شد. نتایج نشان داد که کم آبیاری باعث کاهش عملکرد دانه و محتوی روغن شد. تاخیر تاریخ کاشت نیز سبب کاهش عملکرد دانه شد. بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و در تاریخ های کاشت بیستم اسفند (2036 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه در شرایط کم آبیاری و تاریخ کاشت دوم (4/1675 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. در بین ارقام مورد مطالعه، بیشترین عملکرد دانه (91/1986 کیلوگرم در هکتار) از رقم صفه حاصل شد. با تاخیر در کاشت و کاهش آبیاری، عدد یدی کاهش یافته و عدد اسیدی نیز افزایش یافت. در بین اسیدهای چرب، محتوی لینولییک و لینولنیک اسید در اثر کم آبیاری و تاخیر در کاشت کاهش یافت و میزان اسیدهای چرب اولییک و استیاریک اسید در تاریخ کاشت دوم بیشترین مقدار را داشتند؛ در حالی که پالمتیک اسید در تاریخ کاشت اول بالاترین میزان را داشت. بنابراین، برای به دست آوردن بالاترین میزان عملکرد و بالاترین کیفیت روغن رقم صفه، آبیاری کامل و تاریخ کاشت زودهنگام به علت آبیاری کمتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ترکیب اسیدهای چرب، تنش خشکی، کیفیت روغن، گلرنگ، محتوی کلروفیل
 • سینا فتاحی قاضی، تورج میرمحمودی، حمزه حمزه* صفحات 61-78
  به منظور بررسی اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند تحت شرایط مختلف رطوبتی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400 در شهرستان مهاباد اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری بعد از 60 (بدون تنش)، 90 (تنش ملایم) و 120 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در کرت های اصلی و تیمارهای کود آلی (شاهد، ورمی کمپوست، کود دامی و هیومیک اسید) در کرت های فرعی قرار گرفتند. شرایط تنش شدید کم آبی در مقایسه با شرایط آبیاری بدون تنش محتوی کلروفیل a (82/22 درصد) و محتوی نسبی آب برگ (35/24 درصد) را کاهش و محتوی پرولین (43/47 درصد)، بتا گلایسین (89/17 درصد)، کاتالاز (30/21 درصد)، مالون دی آلدهید (95/47 درصد) و کارایی مصرف آب (83/23 درصد) را افزایش داد. ورمی کمپوست در مقایسه با تیمار شاهد مقدار کلروفیل a، محتوی نسبی آب برگ، پرولین، گلایسین بتا، کاتالاز و کارایی مصرف آب را به ترتیب 11/29، 15/20، 83/34، 98/14، 70/13، و 56/21 درصد افزایش و محتوی مالون دی آلدهید را 53/18 درصد کاهش داد. بالاترین ضریب هدایت روزنه ای (01/51 مول بر متر مربع بر ثانیه(، محتوی کلروفیل b (3/16 میلی گرم بر گرم وزن تر)، کارتنوئید (27/4 میلی گرم بر گرم وزن تر)، عملکرد ریشه (33/78 تن در هکتار) و کمترین محتوی پراکسید هیدروژن (96/0 میکرومول برگرم وزن تر) به تیمار ورمی کمپوست تحت شرایط آبیاری نرمال اختصاص داشت. عملکرد ریشه با هدایت روزنه ای، محتوی کلروفیل b، کارتنوئید، محتوی نسبی آب برگ، و کارایی مصرف آب همبستگی مثبت و معنی دار و با مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز، محتوی پراکسید هیدروژن، محتوی مالون دی آلدهید و عیار قند همبستگی منفی و معنی دار نشان داد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پرولین، تنش خشکی، عیار قند، کود آلی
 • علی ولی پور، خسرو عزیزی*، سجاد رحیمی مقدم صفحات 79-91
  مطالعه حاضر به منظور شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر محصول جو آبی در استان های لرستان و همدان انجام شد. بدین منظور، نه منطقه (الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، کوهدشت، پل دختر، همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ) در سطح استان های مذکور انتخاب شدند. برای شبیه سازی رشد و نمو محصول جو آبی از مدل APSIM-barley استفاده شد. ابتدا مدل APSIM-barley با استفاده از دو آزمایش مستقل مزرعه ای، مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش اول در شهرستان خرم آباد انجام شد که برای واسنجی مدل زراعی مورد استفاده قرار گرفت؛ در حالی که آزمایش دوم در شهرستان همدان برای اعتبارسنجی مدل به کار برده شد. اقلیم آینده با استفاده از روش AgMIP تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره 2070-2040 شبیه سازی شد. نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد که مدل زراعی توانست عملکرد و بیوماس گیاه جو را با ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده به ترتیب به میزان 4/16 و 3/13 درصد شبیه سازی کند. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد دانه جو به طور میانگین در سراسر مناطق مورد بررسی تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 در دوره آینده به ترتیب 8/3 و 7/5 درصد کاهش خواهد یافت. با این وجود در شهرستان پلدختر تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 عملکرد دانه گیاه جو به ترتیب 3/1 و 8/4 درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس این نتایج، باید راهکارهای سازگاری در آینده برای جلوگیری از کاهش عملکرد محصول جو آبی در استان های مورد بررسی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سناریو RCP، عملکرد دانه، گیاه جو، AgMIP، مدل APSIM
 • هادی کشایی آرانی، محمد میرزاخانی*، کریم نوزاد نمین صفحات 93-104
  به منظور بررسی تاثیر تغذیه تلفیقی حاصلخیزکننده های زیستی و آلی بر میزان جذب و کارایی فیزیولوژیک فسفر در یونجه همدانی آزمایشی در شهرستان آران و بیدگل در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح کود زیستی (شاهد، کود نیتروکسین، کود فسفات بارور-2 و ترکیب نیتروکسین و فسفات بارور-2) و چهار سطح کود آلی (شاهد، کود گاوی، کود گوسفندی و کود مرغی) به میزان 10 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد که استفاده از کودهای زیستی تاثیر معنی داری بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، نسبت برگ به ساقه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی داری داشت. همچنین تاثیر کاربرد کودهای آلی بر صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، نسبت برگ به ساقه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، کارایی فیزیولوژیک و کارایی مصرف فسفر در سطح یک درصد معنی دار بود. در بین مقایسه میانگین های اثرات متقابل بیشترین کارایی فیزیولوژیک فسفر مربوط به تیمار (عدم تلقیح باکود زیستی + مصرف 10 تن در هکتار کود گاوی) با میانگین 78/35 کیلوگرم دانه تولید شده بر کیلوگرم فسفر مصرف شده و کمترین مقدار کارایی فیزیولوژیک فسفر نیز متعلق به تیمار (عدم مصرف کود زیستی + عدم مصرف کود آلی) بود. بنابراین کاربرد توام کودهای زیستی و آلی که موجب بهبود وضعیت رشد و نمو گیاه شده و تاثیر افزایشی بر اکثر صفات یونجه خواهد داشت، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بارور-2، درصد فسفر، شاخص برداشت، عملکرد دانه، عملکرد زیستی
 • ابوالفتح مرادی*، کریم شهبازی صفحات 105-117
  افزودن کودهای آلی به خاک باعث افزایش قابلیت جذب، توان نگهداری آب، فعالیت بیولوژیک و محتوای عناصر غذایی خاک و درنتیجه بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد گیاهان می شود. به منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کود گوسفندی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار مصرف کود گوسفندی (3/17 کیلوگرم در متر مربع)، کمپوست (6/15 کیلوگرم در متر مربع) و شاهد (عدم مصرف کود) در سه تکرار طی سه سال زراعی 1394تا 1397 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان در استان فارس اجرا شد. نتایج نشان داد که کودهای آلی تاثیر معنی داری بر تعداد پنجه بارور در واحد سطح، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت، ولی وزن کاه و کلش تحت تاثیر کودهای آلی قرار نگرفت. در هر سه سال آزمایش، کود گوسفندی و کمپوست عملکرد دانه گندم را نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش دادند. به طور میانگین، عملکرد دانه در تیمارهای کمپوست و کود گوسفندی به ترتیب 9/63 و 1/46 درصد در سال اول، 2/29 و 7/53 درصد در سال دوم و 4/37 و 9/26 درصد در سال سوم نسبت به تیمار عدم مصرف کود آلی بیشتر بود. با این وجود، در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین کود گوسفندی و کمپوست مشاهده نشد. بنابراین، کشاورزان می توانند برای افزایش عملکرد گندم از کودهای گوسفندی یا کمپوست حاصل از زباله شهری که بایستی مقدار آن بر اساس میزان کربن آلی خاک مزرعه تعیین شود، استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مواد آلی، گندم، کمپوست زباله، کود گوسفندی، عملکرد
 • نرگس دولتمند شهری، سید علی محمد مدرس ثانوی*، محمد حسین میرجلیلی، علی مختصی بیدگلی صفحات 119-136
  به منظور بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر گیاه خیار تلخ تحت رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی در سال 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه رژیم آبیاری شامل آبیاری کامل، کم آبیاری متوسط و کم آبیاری شدید در کرت های اصلی و ترکیب فاکتوریل دو گونه قارچ Glomus mosseae و Glomus intraradices همراه با شاهد (بدون قارچ) و یک میزان فسفر به همراه شاهد بدون فسفر در کرت های فرعی به صورت تصادفی قرار گرفت. نتایج نشان داد تحت تنش کم آبیاری عملکرد میوه، کلروفیل کل، فسفر برگ و درصد کلونیزاسیون نسبت به آبیاری کامل کاهش و پرولین، مالون دی آلدهید، نشت یونی برگ، آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و کوماریک اسید میوه افزایش داشت. کاربرد قارچ های مایکوریزا و کود فسفر در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل باعث کاهش مالون دی آلدهید و بهبود عملکرد میوه و سایر صفات شد. بیشترین عملکرد میوه (27/3133 گرم بر متر مربع) به بوته های تحت تلقیح با گونه Glomus mosseae و کاربرد فسفر در شرایط آبیاری کامل اختصاص داشت. بیشترین مقدار کوماریک اسید میوه (تقریبا 11 پی پی ام) مربوط به بوته های تحت تلقیح با گونه Glomus mosseae در شرایط مصرف و عدم مصرف کود فسفر تحت شرایط کم آبیاری شدید بود. طبق نتایج به دست آمده می توان کاربرد دو گونه Glomus mosseae وGlomus intraradices و عنصر فسفر کافی را جهت بهبود عملکرد و کیفیت میوه خیار تلخ تحت تنش کم آبیاری و آبیاری کامل پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، پرولین، ترکیب فنولیک میوه، خیار تلخ، نشت یونی برگ
 • صادق نصیرپور*، محمدرضا جهانسوز، حسین مقدم، آرش محمدزاده صفحات 137-153
  این تحقیق با هدف بررسی شاخص های انرژی، اقتصادی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در نظام تولید دو محصول گوجه فرنگی و پیاز در سال های 1400 و 1401 در استان البرز انجام شد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با کشاورزان و تکمیل پرسش نامه به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین انرژی ورودی، خروجی و انرژی خالص در پیاز به ترتیب به میزان 8/21324، 105600 و 3/24275 مگاژول در هکتار در شهرستان ساوجبلاغ به دست آمد. در گوجه فرنگی نیز بالاترین انرژی ورودی، خروجی و خالص به ترتیب 8/73799، 56000 و 4/13495- مگاژول در هکتار بود (در گوجه فرنگی به دلیل بیشتر بودن انرژی ورودی نسبت به انرژی خروجی، انرژی خالص به صورت منفی می باشد). بالاترین کارایی مصرف انرژی در پیاز و گوجه فرنگی به ترتیب 4/1 و 32/1 به دست آمد. در مقایسه بهره وری انرژی مشاهده شد که بالاترین مقدار در پیاز 82/0 و در گوجه فرنگی 99/0 کیلوگرم بر مگاژول بود. در بین ورودی های مختلف در نظام تولید این دو محصول گازوییل، کود شیمیایی نیتروژن، کود دامی، آب آبیاری، بنزین و نیروی انسانی بیشترین سهم را در انرژی ورودی داشتند. پیاز و گوجه فرنگی به ترتیب با تولید 8/3065 و 4/3045 کیلوگرم CO2 در هکتار در انتشار گازهای گلخانه ای نقش داشتند. بررسی شاخص های اقتصادی نیز نشان داد که پیاز با درآمد خالص 7/9608 دلار در هکتار نسبت به گوجه فرنگی با درآمد خالص 3/4840 دلار در هر هکتار درآمد بیشتری ایجاد کرده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان با اصلاح روش های تولید همانند استفاده از روش های نوین آبیاری و همچنین جایگزینی کودهای دامی و زیستی با کودهای شیمیایی باعث کاهش میزان انرژی ورودی و انتشار گازهای گلخانه ای شد و بدین ترتیب شرایط لازم جهت استقرار یک کشاورزی پایدارتر را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: ارزش ناخالص تولید، انرژی تجدیدپذیر، انرژی مستقیم، دی اکسید کربن، سود خالص
 • اکبر شری زاده، جلال جلیلیان*، راحله طهماسبی صفحات 155-164
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر آرایش کشت و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک، رنگیزه‏های فتوسنتزی و عناصر غذایی دانه آفتابگردان، به صورت کرت خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 انجام شد. الگوهای مختلف آرایش فضایی کشت در پنج سطح (کشت مربعی، کشت مستطیلی معمولی، کشت مستطیلی پهن، کشت مثلث متساوی الاضلاع، و کشت درهم) به عنوان کرت های اصلی و کاربرد سطوح مختلف نیتروژن به صورت کود شیمیایی اوره در سه سطح (کاربرد 100،75 و 50 درصدی نیاز کودی گیاه) در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیش‏ترین عرض برگ (3/40 سانتی متر)، شاخص سطح برگ (64/4)، تعداد برگ (2/29 عدد)، قطر ساقه (95/3 سانتی متر) و ارتفاع گیاه (3/177 سانتی متر) از تیمار آرایش کشت مثلثی به دست آمد. همچنین، آرایش کشت مثلثی و سپس آرایش کشت مربعی نسبت به بقیه آرایش های کشت، بالاترین میزان کلروفیل ها و کاروتنوئید را داشتند و کمترین آن‏ها در آرایش کشت مستطیلی پهن مشاهده شد. به علاوه، نتایج نشان داد بیشترین میزان پروتئین، نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه، به ترتیب با 15/17، 98/2، 54/0 و 73/1 درصد در آرایش کشت مثلثی به دست آمد و در آرایش کشت مثلثی بین سطوح مختلف نیتروژن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی بهبود صفات بررسی شده در آرایش کشت مثلثی منجر به حصول بیشینه عملکرد دانه شد که در کنار کاهش مصرف اوره تا 50 درصد در این تیمار، عملکرد کاهش معنی‏داری با کاربرد 100 درصدی کود اوره نشان نداد؛ لذا آرایش کشت مثلثی به عنوان برترین سیستم کشت آفتابگردان معرفی می‏شود.
  کلیدواژگان: اوره، کشت مثلثی، کشت مستطیلی، کود، مدیریت زراعی
 • لیلا عرب نیاسر، محمد میرزاخانی*، کریم نوزاد نمین صفحات 165-175
  استفاده از کودهای زیستی و آلی به عنوان جایگزین های کودهای شیمیایی موجب افزایش کارآیی چرخه عناصر غذایی، بهبود و پایداری عملکرد کمی و کیفی دانه با حفظ بهره وری مناسب از منابع خاک و آب در کشاورزی پایدار می شود. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی بر کارایی زراعی نیتروژن و میزان فسفر لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) در شهر نیاسر از توابع شهرستان کاشان (استان اصفهان) آزمایشی در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها به ترتیب شامل چهار نوع کود آلی (شاهد، ورمی کمپوست، کود دامی، و کمپوست قارچ) و چهار نوع کود زیستی (شاهد، نیتروکسین، بارور-2، ترکیب نیتروکسین + بارور-2) بودند. نتایج نشان داد که استفاده از کود زیستی در قیاس با عدم کاربرد آن منجر به افزایش معنی دار صفات مورد ارزیابی شده است. به نحوی که کاربرد کود زیستی نیتروکسین بیشترین تاثیر را بر تمامی صفات داشت. با بررسی نتایج، بالاترین عملکرد پروتئین گیاه (2779 کیلوگرم بر هکتار) مربوط به تیمار کود زیستی نیتروکسین + شاهد آلی و کمترین مقدار آن (950 کیلوگرم بر هکتار) در عدم کاربرد کودهای آلی و زیستی به دست آمد. همچنین حداکثر و حداقل میزان فسفر (34/2 و 03/1 درصد) به ترتیب مربوط به نیتروکسین + کمپوست قارچ و بارور 2+ شاهد آلی بودند. بنابراین بیشترین میزان کارایی زراعی نیتروژن (53/11 کیلوگرم بر کیلوگرم) مربوط به شاهد + کود دامی و کمترین مقدار آن (0001/0 کیلوگرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار عدم کاربرد کودهای آلی و زیستی بود. با توجه به اینکه کاربرد همزمان کودهای زیستی (نیتروکسین + بارور-2) و کود دامی، از نظر شاخص برداشت دانه (35 درصد) برتر بود، بنابراین از اولویت بیشتری برخوردار بوده و قابل توصیه در منطقه است.
  کلیدواژگان: درصد فسفر، شاخص برداشت، عملکرد پروتئین، کمپوست، نیتروژن
 • رضا کشاورزنیا، محسن اسماعیل زاده مقدم، سید محمود طبیب غفاری* صفحات 177-186
  بررسی لاین های جدید گندم در قالب آزمایش های پیشرفته در مناطق هم اقلیم و استفاده از جمع بندی آنها به منظور دست یابی به ارقام مناسب جهت کشت در هر منطقه در اغلب برنامه های به نژادی دنیا متداول است. بدین منظور و جهت شناسایی بهترین لاین های گندم نان از لحاظ عملکرد و پایداری، آزمایشی طی دو سال زراعی 1400-1399 و 1401-1400 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول اجرا شد. در سال اول تعداد 407 لاین جدید گندم به همراه چهار رقم شاهد منطقه و در سال دوم 88 لاین برتر سال اول به همراه دو رقم مهرگان و چمران2 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین عملکرد 88 لاین انتخابی در سال دوم در حدود 6919 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به عملکرد همین لاین ها در سال اول در حدود یک تن کاهش داشت. یکی از اصلی ترین دلایل این کاهش عملکرد را می توان به افزایش دمای اسفندماه در سال دوم (دمای میانگین 20 درجه سانتیگراد) نسبت به سال اول (16 درجه سانتیگراد) ذکر کرد که باعث شد میانگین دوره پر شدن دانه از 5/49 روز در سال اول به 7/46 روز در سال دوم برسد. در نهایت با توجه به مجموع صفات اندازه گیری شده طی دو سال زراعی لاین های شماره 384، 365، 356، 383، 355، 389 و 424 به عنوان برترین لاین ها انتخاب شدند. در بررسی شجره لاین های برتر مشخص شد که در شجره پنج لاین برتر، یک والد مشترک به نام BORL14 وجود دارد که احتمالا توانسته تا حدودی باعث برتری این لاین ها نسبت به سایر لاین های مورد آزمایش شود. با توجه به این نتایج می توان پیشنهاد استفاده از این لاین جهت بهبود برنامه اصلاحی گندم در مناطق گرم و خشک جنوب را مطرح و اجرایی کرد.
  کلیدواژگان: منطقه گرم و خشک جنوب، عملکرد، مهرگان، چمران2، BORL14
 • فردانه اوسطی*، تورج میرمحمودی، حسین صفرپور صفحات 187-200
  یکی از راه های افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی بهبود وضعیت تغذیه ای گیاه است. به منظور ارزیابی ویژگی های کمی، کیفی و آنتی اکسیدانی گیاه کرچک در شرایط تنش خشکی و محلول پاشی کودهای شیمیایی، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی سطوح آبیاری شامل شاهد، آبیاری پس از 80 و 140 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A در کرت های اصلی و محلول پاشی هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، نیتروژن، گوگرد+پتاسیم، گوگرد+نیتروژن، پتاسیم+نیتروژن، گوگرد+پتاسیم+نیتروژن و شاهد (بدون محلول پاشی) در کرت های فرعی قرار گرفتند. بالاترین محتوی پرولین، کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و فنل کل تحت شرایط آبیاری پس از 140 میلی متر تبخیر و محلول پاشی نیتروژن+پتاسیم+گوگرد به دست آمد. همچنین، بالاترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و پایین ترین درصد روغن در تیمار محلول پاشی نیتروژن+پتاسیم تحت شرایط آبیاری بعد از 20 میلی متر تبخیر مشاهده شد. اگرچه محتوی مالون دی آلدهید در تیمارهای تنش کم آبی افزایش یافت؛ اما محلول پاشی نیتروژن+پتاسیم+گوگرد و نیتروژن+پتاسیم مقدار مالون دی آلدهید را تحت شرایط آبیاری بعد از پس از 80 و 140 میلی متر تبخیر در مقایسه با تیمار شاهد به صورت معنی داری کاهش داد. در نتیجه، محلول پاشی کودهای شیمیایی از طریق تقویت سیستم آنتی اکسیدانی می تواند مقدار مقاومت کرچک به تنش کم آبی را بهبود بخشیده و اثر مثبتی بر عملکرد دانه و روغن در کرچک داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، کرچک، کم آبی، گوگرد، محلول پاشی
 • ثریا پورتبریزی، علی کاظمی پور، قاسم محمدی نژاد، غلامرضا خواجویی نژاد، روح اله عبدالشاهی* صفحات 201-210
  ژن های بهاره سازی (Vrn) علاوه بر کنترل عادت رشدی گندم (بهاره و زمستانه)، نقش کلیدی در زمان گلدهی و زودرسی گندم ایفا کرده و در پژوهش های تحمل به خشکی مورد توجه هستند. با هدف بررسی تاثیر ژن های Vrn بر تحمل به خشکی، چهار لاین ایزوژن ایجاد شد. لاین های ایزوژن از تلاقی رقم زودرس استرالیایی "اکسکلیبر" و رقم دیررس "روشن" و تلاقی برگشتی با رقم روشن ایجاد شدند. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط دیم سپیدان در سال زراعی 99-1398 و در شرایط فاریاب کرمان در سال زراعی 1401-1400 اجرا شدند. صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره پر شدن دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بررسی شدتد. ارزیابی لاین های ایزوژن از نظر تحمل به خشکی توسط هشت شاخص MP (میانگین تولید)، YI (شاخص عملکرد)،STI  (شاخص تحمل تنش)،  GMP(میانگین هندسی تولید)، SSI (شاخص حساسیت به تنش)، YSI (شاخص پایداری عملکرد) و STS (نمره تحمل به تنش) انجام شد. نتایج نمره تحمل به تنش (STS) نشان داد که لاین های ایزوژن vrn-B1/Vrn-D1a و  Vrn-B1a/vrn-D1 به ترتیب بیشترین و کمترین تحمل به خشکی را داشتند. علاوه بر این، نتایج نشان داد آلل های vrn-B1 و Vrn-D1a که باعث زودرسی می شوند با استفاده از مکانیسم فرار از خشکی باعث بهبود تحمل به تنش خشکی می شوند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، زودرسی، شاخص های تحمل، گندم، لاین ایزوژن
 • ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی نخود دیم در کشت مخلوط بالنگوی شهری در سقز
  هیوا نیکدل، جلیل شفق کلوانق*، صفر نصرالله زاده، یعقوب راعی صفحات 211-226
  این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی نخود دیم تحت شرایط کشت مخلوط با گیاه بالنگو در شرایط دیم شهرستان سقز (استان کردستان) به صورت طرح کرتهای خرد شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1401 اجرا شد. عامل نخست شامل سه زمان کاشت (پاییزه، انتظاری، بهاره)، عامل دوم در سه سطح شامل رقم های نخود) سارال، نصرت ، آنا(و عامل سوم نیز در پنج الگوی کشت شامل کشت خالص نخود، (25 % بالنگو: 100% نخود)، (50 % بالنگو: 100% نخود)، (75 % بالنگو: 100 % نخود) و کشت خالص بالنگو (100% بالنگو) بودند. بر اساس نتایج بیشترین میزان کلروفیل a و b در زمستان در کشت مخلوط (100 % نخود نصرت + 50 % بالنگو) و در نسبت کشت (100 % نخود آنا + 25 % بالنگو) به دست آمدند. بیشترین میزان کارتنوئید برگ در فصل بهار و در نسبت کاشت (100 % نخود سارال + 75 % بالنگو) به دست آمد. با توجه به مقایسه میانگین اثرات متقابل (رقم * زمان * الگوی کاشت)، بیشترین میزان کارایی مصرف آب در فصل زمستان و در رقم نصرت و در کشت خالص به دست آمد. نسبت برابری زمین در تمامی الگوهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود که نشان دهنده برتری الگوی کشت مخلوط نخود و بالنگو نسبت به کشت خالص است.
  کلیدواژگان: دیم، فاکتوریل، کارایی مصرف آب، کشت انتظاری، کشت خالص
|
 • Fatemeh Bavandpouri *, Ezatollah Farshadfar, Mohsen Farshadfar Pages 1-17

  In order to compare 25 genotypes of bread wheat in terms of morpho-physiological and biochemical traits, an experiment was conducted in a randomized complete blocks design with three replications in the rainfed and irrigated conditions at Razi University, Iran, in 2016-2017. GT-biplot was used to evaluate genetic diversity and to identify stable genotypes with high yield and drought tolerance. Combined variance analysis showed that there was high variability among genotypes for the most of traits. Examining the correlation of traits in two environmental conditions showed that morpho-physiological traits; especially yield components, were the most related to yield. The results of the GT-biplot method showed that the first and second principal components explain 41.7% and 40.1% of the total changes in rainfed and irrigated conditions, respectively. Based on the GT-biplot analysis diagrams of genotypes 10, 15, 6, 13, 2, 14, and the Pishtaz cultivar in terms of physiological traits, yield and its components and the traits related to stem and spike in irrigated conditions, and genotypes 10, 15, 6, 18, and 17 in terms of biochemical traits, yield and its components, and traits related to stem and spike in rainfed conditions were recognized as superior genotypes. The genotypes 2 and 6 in irrigated conditions and the genotype 6 in rainfed conditions had the lowest genotype×trait interaction. Finally, the genotypes 10, 15, and 6 were superior in two environmental conditions and the genotype 6 had the least interaction effect in both conditions. Therefore, these genotypes can be used in breeding programs.

  Keywords: Biplot, bread wheat, Correlation, drought tolerance, genotype×trait interaction
 • Nasrin Akbari, Reza Darvishzaeh * Pages 19-33
  Sunflower is one of the most important oilseed crops with more than 50% of nutritional (table) consumption. Considering the climate changes, the development of genotypes tolerant to abiotic stresses is more important than before. In the present research, the recovery capacity of two oilseed sunflower genotypes (DM-2 and H158A/H543R) was evaluated 24 hours after irrigation following sever drought stress (30% of field capacity) by evaluating the changes in enzymes activity at 8-leaf stage and quality and quantity of end product at adult plant stage. The experiments were conducted in frame of completely randomized design with 3 replications under controlled conditions. A significant difference was observed between genotypes in the terms of guaiacol, ascorbate, lipoxygenase and proline contents, as well as leaf area, leaf length, root weight, plant height and root sodium-potassium ratio in recovery conditions. Based on the results of the evaluations and changes in the mean of traits in the comparison of two normal and recovery conditions, as well as the pattern of fatty acids, genotype DM-2 has a high recovery ability.
  Keywords: Antioxidant Enzymes, Drought stress, Fatty acids, oilseed sunflower, recovery capacity
 • Bijan Kahraryan *, Roghayeh Fatemi Pages 35-46
  In order to evaluate yield and yield components in intercropping barley with vetch, a two-year field experiment was conducted at the Agricultural and Natural Resources Research Station of Miandoab. The arrangement consisted of 9 mixing treatments with densities of 200 Vetch plant + 300 Barley plant, 200 Vetch plant + 500 Barley plant, 200 Vetch plant + 700 Barley plant, 400 Vetch plant + 300 Barley plant, 400 Vetch plant + 500 Barley plant, 400 Vetch plant + 700 Barley plant, 600 Vetch plant + 300 Barley plant, 600 Vetch plant + 500 Barley and 600 Vetch plant + 700 Barley plant per square meter and sole culture of both crops. The experimental design was a randomized complete block design with four replications. The result showed The highest spikes per square meter, thousand kernel weight, biological yield, and grain yield in barley were observed in the sole culture of barley. Also, the highest plant height, number of seeds per plant, thousand kernel weight, biological yield, and grain yield in vetch belonged to the sole culture of vetch. However, the highest Land equivalent ratio (LER) belonged to treatments of 200 Vetch plants + 500 Barley plants by 1.49,
  Keywords: Biomass, Competition, Density, Monoculture, yield
 • Leyli Golchin, Afshin Tavakoli *, Vahideh Ghahremanpoure, Soheila Zarringhalami Pages 47-60
  In order to investigate effects of deficit irrigation and sowing date on qualitative characteristics of oil and fatty acids in Safflower cultivars, a split factorial experiment was conducted based on a randomized complete blocks design with four replications at the research farm of Faculty of Agriculture, University of Zanjan, during the 2015-2016 growing season. In this experiment, irrigation levels included optimal irrigation and deficit irrigation (50% of water requirement) as main plots and combined two sowing dates including (20 March and 20 April) and three spring safflower cultivars (i.e. Gholdasht, Soffeh, and Sina) were allocated to subplots in a factorial arrangement. Drought stress and late sowing date decreased chlorophyll content, seed yield, and oil content. The results showed that deficit irrigation caused decrease in seed yield and oil content. Late sowing date caused a decrease in seed yield. The highest seed yield was obtained on optimal irrigation and on the sowing date 20 March (2036 kg/h) and the lowest seed yield was obtained on 50% of water requirement and the sowing date 20 April (1675.4 kg/h). Among the studied cultivars, the highest seed yield (1986.91 kg/ha) was obtained from Soffeh cultivar. With the sowing date and deficit irrigation, iodine number decreased and acid value increased. Among fatty acids, the content of linoleic and linolenic acids decreased due to deficit irrigation and late sowing date and the amount of oleic and stearic acids was the highest in the second sowing date, while palmitic acid had the highest amount in the first sowing date. Therefore, to obtain the highest yield and the highest oil quality Soffeh cultivar, optimal irrigation and early sowing date are recommended.
  Keywords: chlorophyll content, Drought stress, fatty acids composition, Oil quality, Safflower
 • Sina Fatahi Ghazi, Toraj Mir Mahmoodi, Hamze Hamze * Pages 61-78
  To investigate the effect of organic fertilizers on the quantitative and qualitative characteristics of sugar beet under different moisture conditions, a study was conducted as a split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications in Mahabad city in 2021. Irrigation treatments, including irrigation after 60 (normal), 90 (mild stress), and 120 (severe stress) mm evaporation from the class A evaporation pan, and organic fertilizer treatments (control, vermicompost, manure, and humic acid) were placed in main plots and sub-plots, respectively. Severe water stress conditions reduced the content of chlorophyll a (22.82 %) and relative water content (RWC) (24.35 %) and increased the content of proline (47.43%), beta glycine (17.89%), catalase (21.30 %), malondialdehyde (47.95 %) and water use efficiency (WUE) (23.83%) compared to normal irrigation conditions. Also, the application of vermicompost increased the amount of chlorophyll a, RWC, proline, glycine beta, catalase content, and WUE by 29.11, 20.15, 34.83, 14.98, 13.70, and 21.56 percent, respectively, and decreased the content of malondialdehyde about 18.53% in comparison to control. In this study, the highest stomatal conductivity (51.01 mol.m-2s-1), chlorophyll b content (16.3 mg.g-1FW), carotenoid (4.27 mg.g-1 FW), roots yield (78.33 t.ha-1) and the lowest content of hydrogen peroxide (0.96 μmol.g-1FW) allocated to the vermicompost treatment under normal irrigation conditions. Root yield showed a positive and significant correlation with stomatal conductance, chlorophyll b, carotenoid, RWC, and WUE, but a negative and significant correlation with catalase enzyme activity, hydrogen peroxide content, malondialdehyde, and sugar content.
  Keywords: Antioxidant, Drought stress, Organic fertilizer, proline, Sugar content
 • Ali Valipoor, Khosro Azizi *, Sajad Rahimi Moghadam Pages 79-91
  The present research was conducted to simulate the impact of climate change on irrigated barley in Lorestan and Hamadan provinces. For this purpose, nine regions including Aligudarz, Borujerd, Khorramabad, Kuhdasht, Pol-e Dokhtar, Hamedan, Malayer, Nahavand, and Kabudarahang were selected in the two provinces. The APSIM-barley model was employed to simulate the growth and development of irrigated barley. Firstly, the APSIM-barley model was evaluated using two independent field experiments. The first experiment was conducted in Khorramabad to calibrate the crop model; while the second experiment was done in Hamedan to validate the crop model. The future climate was projected using the AgMIP methodology under two scenarios (RCP4.5 and RCP8.5) for the period 2040-2070. The results of the model validation showed that the crop model was able to simulate barley yield and biomass with nRMSE of 16.4% and 13.3%, respectively. Additionally, the results indicated that on average across the study locations, barley grain yield would decrease by 3.8% and 5.7% under RCP4.5 and RCP8.5, respectively. However, in Pol-e Dokhtar, barley grain yield is projected to increase by 1.3% and 4.8% under RCP4.5 and RCP8.5, respectively. Based on these findings, adaptation strategies should be considered in the future to prevent the reduction of irrigated barley yield in the studied provinces.
  Keywords: AgMIP, APSIM model, Barley plant, Grain yield, RCP scenario
 • Hadi Keshaei Arani, Mohammad Mirzakhani *, Karim Nozad Namin Pages 93-104
  In order to investigate the effect of integrated application of biological and organic fertilizers on absorption and phosphorus physiological efficiency in medicago sativa in Aran and Bidgol citiy in 2013, A factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. Experimental factors include four levels of biofertilizers (control, nitroxin fertilizer, Fertilizer Phosphate-2 and the combination of Nitroxin and Fertilizer Phosphate-2) and Four levels of organic fertilizer (control, cow manure, sheep manure and chicken manure) were 10 tons per hectare. The results showed that the use of biological fertilizers had a significant effect on plant height, stem dry weight, leaf dry weight, leaf-to-stem ratio, grain yield, biological yield and harvest index at a significant level of 1%. Also, the effect of organic fertilizers on plant height, stem dry weight, leaf dry weight, leaf-to-stem ratio, grain yield, biological yield, harvest index, physiological efficiency and phosphorus use efficiency were significant at 1% level. Among the comparison of the averages of intraction effects, the highest physiological efficiency of phosphorus related to the treatment (no inoculation with biological fertilizer + consumption of 10 tons per hectare of cow manure) with an average of 35.78 kg of grains produced per kg of phosphorus used and the lowest amount of physiological efficiency of phosphorus. It belonged to the treatment (not using biological fertilizer + not using organic fertilizer.
  Keywords: Barvar-2, Biological yield, Grain yield, harvest index, Phosphorus Percent
 • Abolfath Moradi *, Karim Shahbazi Pages 105-117
  Adding organic amendments to the soil increases permeability, water-holding capacity, biological activity, and nutrient content, and consequently increases the soil fertility and the yield of plants. In order to evaluate the effects of municipal waste compost and sheep manure on yield and yield components of wheat, a three-year field experiment was conducted as a randomized complete block design with three treatments, including the application of sheep manure (17.3 kg m-2), compost (15.6 kg m-2), and control (no organic amendment) in three replications in Agricultural Research Station of Zarghan, Fars province, during 2015-2018. The results showed that organic amendments had a significant effect on the number of fertile tillers per area, plant height, ear length, grain number per ear, thousand-grain weight, grain yield, biological yield, and harvest index; however, straw weight was not significantly affected by organic amendments. In all three years of the experiment, sheep manure and compost significantly increased wheat grain yield compared to the control treatment. On average, compost and sheep manure increased wheat grain yield by 63.9% and 46.1% in the first year, 29.3 and 53.7% in the second year, and 37.4 and 26.9% in the third year, respectively, compared to the no-amendment treatment. However, in the most cases, no significant difference was observed between sheep manure and compost. Therefore, farmers can use any of the sheep manure or solid-waste compost to increase wheat yield, the amount of which should be determined based on the amount of organic carbon in the farm soil.
  Keywords: Municipal compost, organic matter, Sheep manure, Wheat, yield
 • Narges Dolatmand Shahri, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy *, Mohammad Hossein Mirjalili, Ali Mokhtassi-Bidgoli Pages 119-136
  n order to investigate AMF and phosphorus fertilizer effects on bitter gourd under different irrigation regimes, an experiment was conducted in the research farm of the faculty of agriculture of Tarbiat Modares university in 2020 as a split factorial based on a randomized complete blocks design with three replications. Three irrigation regimes including full irrigation, moderate irrigation deficit, and severe irrigation deficit were randomized in the main plot units and the factorial combination of two species of fungi Glomus mosseae and Glomus intraradices along with control (without fungi) and an amount of phosphorus with a control without phosphorus was randomly placed in the sub-plot units. The results showed that under water dificit stress, fruit yield, total chlorophyll, leaf phosphorus, and colonization percentage decreased compared to full irrigation, and proline, MDA, leaf ion leakage, CAT and APX enzymes, and coumaric acid increased. The use of AMF and phosphorus fertilizer under full and low irrigation conditions reduced MDA and improved fruit yield and the other investigated plant traits. The highest fruit yield (3133.27 g.m-2) was allocated to the plants under inoculation with Glomus mosseae species and phosphorus application under full irrigation regime. The highest amount of fruit coumaric acid (almost 11 ppm) was obsereved in inoculated plants with Glomus mosseae species and application and non-application of phosphorus fertilizer under severe irrigation deficit. According to the obtained results, it is possible to suggest the use of two species of Glomus mosseae and Glomus intraradices and sufficient phosphorus element to improve the yield and quality of bitter gourd fruit under water dificit stress and full irrigation.
  Keywords: Antioxidant Enzymes, bitter gourd, fruit phenolic composition, leaf ion leakage, proline
 • Sadegh Nasirpour *, Mohammad Reza Jahansouz, Hosein Moghadam, Arash Mohammadzadeh Pages 137-153
  This research was done with the aim of checking energy and economic indicators and the amount of greenhouse gas emissions in the production system of two products, tomato and onion in 2021 and 2022 in Alborz province. The information required for this research was obtained through interviews with farmers and completing questionnaires. The results of this study showed that the highest energy input, energy output, and net energy in onion were obtained in Savojbolagh city at the rate of 21324.8, 105600, and 24275.3 Mj.ha-1, respectively. In tomato, the highest input energy, output energy, and net energy was 73799.8, 56000, and -13495.4 Mj.ha1, respectively (in tomato, net energy is negative due to the greater input energy than output energy). The highest energy efficiency consumption was obtained in onion and tomato, 1.4 and 1.32 respectively. In the comparison of energy efficiency, the highest value in onion and tomato were observed 0.82 and 0.99 Kg.mj-1. Among the various inputs in the onion and tomato production systems, diesel, nitrogen chemical fertilizer, animal manure, irrigation water, gasoline, and manpower had the largest share in input energy in the order of priority. Onion and tomato by producing 3065.8 and 3045.4 kg of CO2 per hectare, played a role in the emissions of greenhouse gases. The analysis of economic indicators also showed that onion with a net income of 9608.7 $.ha-1 compared to tomato with a net income of 4840.3 $.ha-1 has generated more income. According to the obtained results it can be possible that reduce the amount of energy input and greenhouse gas emissions and thus, provide the necessary conditions for the establishment of more sustainable agriculture by modifying production methods such as using modern irrigation methods and also replacing animal and biological fertilizers with chemical fertilizers.
  Keywords: carbon dioxide, Direct energy, Gross production value, Net return, renewable energy
 • Akbar Sherizadeh, Jalal Jalilian *, Raheleh Tahmasebi Pages 155-164
  This experiment was conducted to investigate the effect of crop arrangement and different levels of nitrogen on the morphological characteristics, photosynthetic pigments, and nutrients of sunflower seeds, as a split plot experiment in a RCBD design with three replications in 2021. The main plots included five different patterns of spatial arrangement (square, normal rectangle, wide rectangle, triangular, and mixed cultivation systems). Different levels of nitrogen chemical fertilizer (urea) in three levels (application of 100, 75, and 50% of the plant's fertilizer requirement) were placed in sub-plots. The results showed that the maximum leaf width (40.3 cm), leaf area index (4.64), number of leaves (29.2), stem diameter (3.95 cm), and plant height (177.3 cm) were obtained from the treatment of triangular planting arrangement. In addition, the triangular planting arrangement and then the square planting arrangement had the highest content of chlorophylls and carotenoids compared to the other planting arrangements, and the lowest content of chlorophylls and carotenoids were observed in the wide rectangular planting arrangement. Moreover, the results showed that the maximum protein, nitrogen, phosphorus, and potassium of sunflower seeds were obtained in the triangular planting arrangement (17.15, 2.98, 0.54, and 1.73%, respectively), and no significant difference was observed in the triangular planting arrangement between different levels of nitrogen. Generally, the triangular crop arrangement by improving the growth characteristics of sunflower resulted in maximum grain yield and 50% reduction in urea consumption, because the yield of sunflower in the mentioned treatment did not show a significant difference with the application of 100% urea fertilizer; Therefore, the triangular cultivation arrangement is introduced as the best cultivation system for sunflower.
  Keywords: crop management, Fertilizer, Rectangular cultivation, Triangular cultivation, Urea
 • Leyla Arab-Niasar, Mohammad Mirzakhani *, Karim Nozad Namin Pages 165-175
  The use of biological and organic fertilizers as alternatives to chemical fertilizers increases the efficiency of the cycle of food elements, improves and stabilizes the quantitative and qualitative grain yield by maintaining the appropriate productivity of soil and water resources in sustainable agriculture. This experiment was conducted to determine the effects of combined application of organic and biological fertilizers on nitrogen agronomy efficiency and phosphorus content of white bean (Phaseolus vulgaris L.) in 2015. The study was conducted as a factorial experiment arranged in a randomized complete blocks design with three replications. Treatments included four organic fertilizers (control, farmyard manure, mushroom compost, and vermicompost) and four biofertilizers (control, inoculation with azotobacter, barvar2, and azotobacter+ barvar-2). Application of nitroxin biofertilizer had the highest effect on all traits. The highest protein yield (2779 kg ha-1) related to nitroxin biofertilizer treatment + organic control and the lowest one (950 kg ha-1) was obtained when no organic and biofertilizers were applied. The highest and the lowest of phosphorus content (2.34% and 1.03%) belonged to nitroxine + mushroom compost and Barvar-2 + organic control, respectively. The highest (11.53 kg kg-1) and the lowest (0.0001 kg kg-1) nitrogen use efficiency (NUE) were achieved in control treatment + animal manure and when no organic and biofertilizers were applied, respectively. Therefore, the highest (11.53 kg kg-1) and the lowest (0.0001 kg kg-1) NUE were obtained in control + animal fertilizers and when no fertilzers were applied. Considering that the simultaneous application of biological fertilizers (nitroxin + Barvar-2) and animal manure is superior in terms of grain harvest index (35%), therefore, it was more priority and recommendable in the region
  Keywords: compost, harvest index, nitrogen, phosphorus percentage, protein yield
 • Reza Keshavarz Nia, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffary * Pages 177-186
  For this purpose and identify the best bread wheat lines in terms of yeild and stability, an experiment was carried out during the two crop years of 2020-2021 and 2021-2022 in the research farm of Safi Abad Agricultural and Natural Resources Research Center, Dezful. 407 new wheat lines were evaluated along with 4 regional control varieties, in the first year & 88 best lines of the first year were evaluated along with Mehrgan and Chamran 2 varieties, in the second year. One of the main reasons for this decrease in yield can be attributed to the increase in the temperature of March in the second year (20 degrees Celsius) compared to the first year (16 degrees Celsius), which caused the average grain filling period from 49.5 days in the first year to reach 46.7 days in the second year. Finally, according to the total measured traits of each line during two crop years, lines No. 384, 365, 356, 383, 355, 389 and 424 were selected as the best lines. Pedigree study of the top lines, it was found that in the pedigree of the top 5 lines, there is a common parent named BORL14, which probably made these lines superior to the other tested lines. According to these results, it is possible to propose and implement the use of this line to improve the wheat breeding program in the hot and dry areas of the south.
  Keywords: Hot, dry southern region, Mehregan, Chamran2, BORL14, Yeild
 • _ Fardaneh Osati *, Toraj Mir Mahmoodi, Hossein Safarpour Pages 187-200
  Improving the nutritional status of plants is an effective method for enhancing their ability to withstand drought stress. To evaluate the quantitative, qualitative, and antioxidant properties of castor plant under water deficit conditions stress and foliar application of chemical fertilizers, an experiment was conducted as a split-plot design in a completely randomized block design with three replications. The first factor was irrigation levels including control (normal irrigation), irrigation after 80 mm and 140 mm evaporation from the pan evaporation in the main plots, and eight spraying chemical fertilizers (sulfur, potassium, nitrogen, sulfur+potassium, sulfur+nitrogen, potassium+nitrogen, sulfur+potassium+ nitrogen and control (no spraying)) were included in subplots. The highest proline content, catalase, peroxidase, superoxide dismutase, and total phenol were obtained under irrigation after 140 mm of evaporation conditions and foliar application of nitrogen+potassium+sulfur. Also, the highest grain yield, oil yield, and the lowest oil percentage were observed in the nitrogen+potassium foliar treatment under irrigation conditions after 20 mm of evaporation. Although the content of malondialdehyde increased in water deficit stress treatments, nitrogen+potassium+sulfur and nitrogen+potassium foliar application significantly reduced the peroxidation of membrane lipids (malondialdehyde) under irrigation conditions after 80 and 140 mm of evaporation compared to the control treatment. In conclusion, foliar application of chemical fertilizers in castor can improve the resistance to water stress by strengthening the antioxidant system and then increase its grain and oil yield.
  Keywords: Antioxidant, castor, Foliar Application, Sulfur, Water deficit
 • Soraya Pourtabrizi, Ali Kazemipour, Ghasem Mohamadinejad, Ghlamreza Khajoei, Rohollah Abdolshahi * Pages 201-210
  Vernalization genes (Vrn), in addition to controlling the growth habit of wheat (spring and winter), play a key role in flowering time and early maturity of wheat. They are also of great interest in drought tolerance researches. To investigate the effect of Vrn genes on drought tolerance, four isogenic lines were developed. Isogenic lines were resulted from the crosses of the early heading Australian variety, Excalibur, with the late heading Iranian variety, Roshan, and followed by backcrossing with Roshan. Two experiments were conducted based on randomized complete block design with four replications under rainfed conditions of Sepidan during 2019-2020 and under well-watered conditions of Kerman during 2020-2021 cropping years. In the present research, seven important agronomic traits, including days to heading, days to ripening, grain filling period, spike number per meter square, grain number per spike, 1000-grain weight, and grain yield were assessed. Isogenic lines were assessed for drought tolerance using eight indices, including mean of productivity (MP), yield index (YI), stress tolerance index (STI ), geometric mean of productivity (GMP), stress susceptibility index (SSI ), yield stability index (YSI), and stress tolerance score (STS). The results of stress tolerance score (STS) showed that isogenic lines vrn-B1/Vrn-D1a and Vrn-B1a/vrn-D1 had the highest and the lowest stress tolerance score, respectively. In addition, the vrn-B1 and Vrn-D1a alleles, which cause early flowering, improve drought tolerance by utilizing an escape mechanism from dry conditions.
  Keywords: Drought stress, earliness, Isogenic lines, tolerance indices, Wheat
 • Evaluation of Biochemical and Agronomic Traits of Dryland Chickpea Intercropped with Dragon’s Head (Lallemantia iberica) in Saqqez
  Hiwa Nikdel, Jalil Shafagh-Kolvanagh *, Safar Nasrollahzadeh, Yaegoob Raee Pages 211-226
  This research was carried out in order to evaluate the biochemical and agronomic traits of dryland chickpea intercropped with dragon’s head in Saqqez city (Kurdistan province). It was conducted as a factorial split-plot experiment, arranged in a randomized complete block design, with three replications during the 2021-2022 cropping year. Treatments included three planting times (autumn, expecting, and spring) as first factor, three chickpea cultivars (Saral, Nosrat, and Anna) as second factor and five cultivation patterns [(pure chickpea), (25% L. iberica: 100% chickpea), (50% L. iberica: 100% chickpea), (75% L. iberica: 100% chickpea), and pure L. iberica cultivation (100% L. iberica). The highest leaf chlorophyll a and b contents were obtained in winter with intercropping of %100 Nosrat chickpea + %50 L. iberica and planting ratio (%100 chickpea +% 25 L. iberica), respectively. The highest leaf carotenoid content was obtained in spring with planting ratio of %100 Saral chickpea + %75 L. iberica. The highest water use efficiency was obtained in winter, in the Nosrat variety, and in pure cultivation. The land equivalent ratio in all intercropping patterns was more than one, which showed the superiority of L. iberica and chickpea intercropping compared to pure cropping.
  Keywords: Expecting cultivation, factorial, pure cultivation, rainfed, Water use efficiency