بررسی برخی از مشخصه های کمی جنگلهای بنه در استان فارس

پیام:
چکیده:
به منظور کسب اطلاعاتی جامع از وضعیت کمی جنگلهای بنه در استان فارس و میزان زادآوری طبیعی موجود در آن، طرح آماربرداری در این جنگلها انجام شد. مبنای انتخاب پلات های نمونه برداری روش نمونه برداری خوشه ایبود که در آن پس از تهیه نقشه پراکنش بنه در استان فارس شبکه آماربرداری به ابعاد 20×20 کیلومتر تهیه و در محل رئوس شبکه آماربرداری یک خوشه با 9 قطعه نمونه و آرایش چلیپایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که زادآوری بنه در این جنگلها 2/5 اصله در هکتار و مقدار میانگین تاج پوشش درختان در این قطعات نمونه 25/171 مترمربع و 855 مترمربع در هکتار است که معادل 55/8 درصد می باشد. میانگین تاج پوشش در خوشه ها 1/1256 مترمربع بود. به طور متوسط در هر خوشه 4/7 قطعه نمونه قرار گرفت. نسبت درختان نر و ماده بنه به یکدیگر در عرصه های جنگلی به ترتیب 3/58 درصد و 7/41 درصد بود. نسبت درختان بنه به کل درختان به طور متوسط 7/7 درصد بود. این رویشگاه ها در اراضی کوهستانی پرشیب با بیرون زدگی سنگی، خاک اسکلتی کم عمق با فرسایش آبی واقع هستند. توسعه اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم جنگل، قطع درختان و چرای مفرط دام از مهم ترین عوامل تخریب این جنگلها می باشند. حفاظت و حراست و کاشت درختچه های جنگلی مانند ارژن و تنگرس می تواند باعث بهبود وضعیت این جنگلها شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
420
لینک کوتاه:
magiran.com/p1085174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.