بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم 2-4- دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
2-4-دی کلروفنوکسی استیک اسید یک علف کش سمی بوده که سلامت انسان ها و حیوانات را می تواند از طرق مختلف به خطر بیاندازد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف 2-4- دی از محیط های آبی و همبستگی بین COD با غلظت این سم است.
روش بررسی
این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. ابتدا اقدام به تهیه غلظت های مختلف سم از محلول استوک mg/L 1000 سم شد و سپس COD این نمونه ها اندازه گیری گردید. pH بهینه حذف سم توسط کربن فعال گرانولی مشخص گردیده و میزان جذب سم در غلظت های متغیر سم اولیه و مقادیر متفاوت کربن فعال گرانولی در pH بهینه به دست آمد.
یافته ها
نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین COD و غلظت سم وجود دارد. با افزایش زمان تماس در غلظت های متغیر سم، میزان حذف COD افزایش یافته است، به نحوی که حداکثر میزان حذف سم به ترتیب90% و 84% در غلظت های اولیه mg/L 50 و 100سم در زمان تماس 50 دقیقه حاصل شد. pH بهینه برای حذف سم در تمامی غلظت های اولیه سم و کربن فعال گرانولی اضافه شده در 6= pH حاصل شد.
نتیجه گیری
نتیجه این بررسی نشان داد که کربن فعال گرانولی قابلیت حذف سم 2-4-دی تا حدود 90% را در محیط های آبی دارد. همچنین بین COD و غلظت سم 2-4-دی ارتباط معنی داری برقرار بوده به طوری که می توان از اندازه گیری COD به جای اندازه گیری مستقیم سم استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1089004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!