بررسی الگوی مقاومت دارویی در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مقاومت آنتی بیوتیکی به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها، یکی از بزرگ ترین علل ناکامی در درمان آنتی بیوتیکی است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی نسبت به برخی آنتی بیوتیک های رایج مورد استفاده است
مواد و روش ها
تعداد 234 ایزوله از سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران بستری و سرپایی بیمارستان ولی عصر فسا مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی 234 سویه با تست های بیوشیمیایی مرسوم مورد تایید قرار گرفت. آزمایش تعیین حساسیت دارویی نمونه ها با روش انتشار از دیسک نسبت به 17 آنتی بیوتیک صورت گرفت، سپس ایزوله های مقاوم به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم جداسازی شدند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) آن ها نسبت به این آنتی بیوتیک ها توسط روش رقت های متوالی (Serial Dilution Method) طبق استانداردهای CLSI انجام گردید.
نتایج
در این بررسی، مقاومت ایزوله های اشریشیا کلی به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم در تست آنتی بیوگرام به ترتیب %7/22 و %1/11 بود که مقاومت این سویه ها در تست حداقل غلظت ممانعت کنندگی(MIC) به روش رقت های متوالی ((Serial Dilution Method %7/19 برای سیپروفلوکساسین و%4/9 برای ایمی پنم نسبت به کل نمونه ها بود.
نتیجه گیری
این نتایج، بیانگر افزایش مقاومت اشریشیا کلی به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سیپروفلوکساسین در مقایسه با مطالعات پیشین است. تحقیقات بیشتر در این زمینه، سبب افزایش دانش ما و مواجهه موثرتر با مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های بیماری زا خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.