فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1391)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حامد فنایی، جلال مردانه، سمیرا خیاط صفحه 227
  ناباروری مردان از اثرات مهم و برجسته عفونت های باکتریایی مجاری ادراری - تناسلی است. عفونت باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان سبب اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز، عملکردها، ساختار اسپرم (تحرک، قابلیت بقاء، واکنش آکروزومی، اتصال اسپرم به تخمک، آسیب به DNA و غشاء اسپرم) و حتی انسداد مجاری تناسلی می شودو ناباروری یا کاهش سطح باروری را به دنبال دارد. مهمترین باکتری های مرتبط با عفونت های مجاری ادراری-تناسلی مردان شامل کلامیدیا تراکوماتیس، نایسریا گونوره و برخی گونه های تناسلی مایکوپلاسما می باشند. درمان دیر هنگام و نامناسب عفونت های باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان منجر به کاهش توانایی باروری و در موارد شدید به ناباروری منتهی می شود. از سوی دیگر، دانستن نحوه تداخل عفونت های باکتریایی با فرآیندهای فیزیولوژیک سیستم تولید مثل، نقش مهمی در درمان مردان نابارور در اثر عفونت باکتریایی مجاری ادراری- تناسلی دارد. بنابراین، در این مقاله مروری در مورد یافته های آزمایشگاهی و بالینی در رابطه با اثرات عفونت های باکتریایی مجاری ادراری- تناسلی مردان بر توانایی باروری بحث خواهیم نمود.
  کلیدواژگان: ناباروری مردان، عفونت باکتریایی، اسپرم، گونه های واکنشگر اکسیژن
 • غلامحسن حدادی، محمد باقر حدادی، مجتبی وردیان صفحه 235
  سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در دنیای کنونی است. برای درمان انواع سرطان ها از روش های مختلف درمانی از قبیل جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و هورمون درمانی استفاده می شود. حدود 40% از بیماران سرطانی به منظور درمان یا تسکین بیماری خود، تحت پرتودرمانی قرار می گیرند. در این روش، سلول های سرطانی با استفاده از پرتوهای ایکس و گاما و یا ذرات هسته ای از بین برده می شوند. این فرآیند با کمک دو روش پرتو درمانی خارجی و پرتو درمانی داخلی انجام می گیرد. در سرطان شناسی بالینی، هدف نهایی درمان تحویل ماکزیمم دوز به بافت سرطانی با حداقل عوارض جانبی به بافت های سالم اطراف تومور می باشد. پیشرفت های تکنولوژی کمک کرده است که میدان اشعه حتی الامکان به ناحیه درمان محدود شود و بدین وسیله بافت های سالم تا حدود زیادی محافظت شوند. برای پاسخ به این سوال که کدام یک از روش های پرتو درمانی موثرتر است، بایستی اصول و ویژگی های هر کدام از این روش ها را بدانیم. در این مقاله اصول و کاربرد روش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: سرطان، پرتودرمانی، درمان
 • زینب زاهدیان نژادی، علیرضا توسلی، امیراشکان مهجور، فرزانه ابوعلی زاده، محمد علی تخشید صفحه 241
  زمینه و هدف
  آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA Adenosine deaminase;) یک مارکر افزایش فعالیت برای سلول های T است. این آنزیم موجب تجزیه آدنوزین و اختلال در اثرات انسولین می گردد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تغییرات غلظت سرمی ADA و ارتباط احتمالی آن با متغیر های کلینیکی و متابولیک مختلف از جمله قند خون ناشتا (FBS Fasting blood sugar;) و هموگلوبین گلیکیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین در دیابت بارداری (Gestational diabetes; GDM) می باشد.
  مواد و روش ها
  فعالیت ADA سرمی و متغیر های بیوشیمیایی سرم شامل FBS، HbA1c، انسولین سرم و لیپیدهای خون در 70 زن باردار دیابتی و 70 زن باردار سالم اندازه گیری گردید. میزان مقاومت به انسولین نیز با شاخص HOMA-IR (Homeostasis Model of Assessment - Insulin Resistance) اندازه گیری شد.
  نتایج
  افزایش معنی داری در سطح سرمی ADA در زنان مبتلا به دیابت بارداری (U/L 11/7 ± 9/13) در مقایسه با گروه کنترل (U/L 47/3 ± 6/9) مشاهده شد(001/0 P<). همبستگی مثبتی بین فعالیت ADA با FBS (r = 0.277، P = 0.001) و HbA1c (r =0.344، P<0.0001) مشاهده شد. میزان HOMA-IR در زنان دیابتی بیش از گروه کنترل بود ولی همبستگی معنی داری بین سطح سرمی ADA و HOMA-IR مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دیابت بارداری با افزایش مارکر فعالیت سلول های T همراه است. سطح سرمی ADA دارای همبستگی مثبت با وضعیت کنترل قند خون در این بیماران است.
  کلیدواژگان: آدنوزین دآمیناز، دیابت بارداری، گلوکز خون ناشتا
 • الهام معظمیان، نیما بهادر، منوچهر رسولی، نگار آذرپیرا، مهدی کلانی صفحه 247
  مقدمه و هدف
  پاراسپورین، پروتئین پاراسپورال باسیلوس تورنجینسیس بوده و فعالیت سیتوسیدالی ویژه ای در برابر سلول های سرطانی انسان داراست. این توکسین مشابه توکسین های کریستالی حشره کش باسیلوس تورنجینسیس، به طور اختصاصی به بافت هدف اتصال یافته و در غشاء سلولی آسیب ایجاد می کند. در این تحقیق، سویه های مختلف باسیلوس تورنجینسیس از نقاط مختلف جغرافیایی ایران جداسازی شده و فعالیت سیتوسیدالی آن ها بر علیه سلول های رده CCRF-CEM و اریتروسیت های انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر،50 نمونه خاک از استان های مختلف ایران تهیه شد و جداسازی سویه ها با استفاده از روش تغییر یافته سازمان بهداشت جهانی انجام گردید. شناسایی نمونه های جداسازی شده، بر اساس بررسی ساختار کریستالی پروتئین C ry با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست و تنوع توکسین پروتئینی Cry بر اساس SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم پروتئیناز کا، فعالیت پروتئین بر روی رده سلولی بررسی گردید.
  نتایج
  پروتئین های انکلوژن پاراسپورال، سیتوتوکسیسیتی متفاوتی را نسبت به رده سلولی CCRF-CEM نشان دادند ولی نسبت به سلول های لنفوسیت نرمال هیچ تاثیری نداشتند. پاراسپورین های جداسازی شده، فاقد فعالیت همولیتیکی در برابر اریتروسیت های انسانی بودند. به نظر می رسد این پروتئین ها توانایی افتراق بین لنفوسیت نرمال و سلول های سرطانی خون را دارا می باشد و دارای گیرنده اختصاصی بر روی رده سرطانی هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که توکسین پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس، در مناطق مختلف ایران یافت می شود.
  کلیدواژگان: باسیلوس تورنجینسیس، پاراسپورین، سلول سرطانی، پروتئین های Cry
 • سمیه جعفری، سهراب نجفی پور، محمد کارگر، عباس عبدالهی، جلال مردانه، مهدی فصیحی رامندی، سارا عبدالهی خیر آبادی، علی مروج صفحه 254
  زمینه و هدف
  الگوهای مقاومت دارویی در بین پاتوژن های باکتریایی بیمارستانی، در بیمارستان های مختلف یک کشور به صورت گسترده ای می تواند متفاوت باشد. از آنجایی که اسینتوباکتربومانی یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی است، بررسی الگوهای مقاومت دارویی در آن ضروری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 63 نمونه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و عامل عفونت های بیمارستانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های استان فارس صورت گرفت. پس از تایید و تشخیص باکتری با روش های استاندارد باکتری شناسی، میزان حساسیت آن ها نسبت به 18 آنتی بیوتیک مختلف، از جمله ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین به روش آنتی بیوگرام (دیسک دیفیوژن) بررسی شد. نمونه هایی که در تست آنتی بیوگرام نسبت به سه آنتی بیوتیک مذکور (ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین) مقاوم بودند، جداسازی شدند و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) آن ها بر روی ایزوله های اسینتوباکتر بومانی به روش رقیق سازی متوالی (ماکرو دایلوشن) و بر طبق استاندارد CLSI تعیین شد.
  نتایج
  در این مطالعه، درصد ایزوله های اسینتوباکتربومانی مقاوم به ایمی پنم، مروپنم و سیپروفلوکساسین در روش سریال دایلوشن به ترتیب 9/40%، 60% و 7/77% بوده است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، سویه های اسینتوباکتر بومانی به آنتی بیوتیک های مختلف مقاومت بالایی داشتند. با توجه به اهمیت این باکتری در عفونت های بیمارستانی اعمال اقداماتی در جهت جلوگیری از پراکندگی این باکتری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر، مقاومت آنتی بیوتیکی، MIC، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، مروپنم
 • ندا فراهانی، رضا میرنژاد*، زینب احمدی، نور امیر مظفری، فرامرز مسجدیان صفحه 259
  زمینه و هدف

  امروزه، اسینتوباکتر بومانی (Acinetobacter baumannii) به عنوان یک عامل مهم عفونت بیمارستانی در نظر گرفته می شود، چراکه اپیدمی های بیمارستانی ناشی از آن در نقاط مختلف گزارش شده است. از آنجایی که شناسایی مولکولی در حد سویه و گونه برای تعیین شیوع بیمارستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، این مطالعه با هدف تایپینگ مولکولی سویه های بالینی اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران به روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس (PFGE) به عنوان مهم ترین روش تایپینگ گونه های باکتریایی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در این بررسی، 70 نمونه اسینتوباکتر از نمونه های بالینی بیمارستان های میلاد، بقیه ا..(عج) و رسول اکرم (ص) تهیه و در آزمایشگاه با استفاده از روش های کشت و بیوشیمیایی تا حد گونه شناسائی شدند. سپس بعد از تعیین الگوی مقاومت داروئی به روش دیسک دیفیوژن، با استفاده از آنزیم Apa1، ایزوله های اسینتوباکتر بومانی با روش PFGE مورد برسی قرار گرفتند. در نهایت نتایج حاصل از PFGE مورد آنالیز قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های شهر تهران، شامل 7 الگوی ژنتیکی مختلف هستند که 2 تا از این الگوها، اسپورادیک می باشند. هم چنین الگوهای ژنوتیپی در هر بیمارستان با یکدیگر متفاوت بوده و از نظر مقاومت ژنتیکی به آنتی بیوتیک های رایج نیز با یکدیگر اختلاف داشتند.

  نتیجه گیری

  با استفاده از روش PFGE، هرچند تنوع در میان سویه های اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران مشاهده شد، ولی هیچ سویه اپیدمیکی در میان آنها مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: PFGE، اسینتوباکتر بومانی، ژنوتایپینگ
 • محمد کارگر، نگار صعود، صادق قربانی دالینی، عباس دوستی صفحه 266
  زمینه و هدف
  هلیکوباکتر پیلوری مهم ترین عامل التهاب معده و سوء هاضمه در انسان است که گسترش جهانی دارد. با توجه به اهمیت این باکتری و شیوع متفاوت آن در مناطق مختلف کشور، هدف از این پژوهش، تعیین شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک منطقه پرخطر می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک بررسی مقطعی-توصیفی است که بر روی 200 بیمار گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389 انجام گرفت. در ابتدا از تست های اوره آز سریع (RUT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری استفاده شد. سپس از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مربع کای، آنالیز واریانس و دقیق فیشر برای یافتن ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و خصوصیات بیماران استفاده گردید.
  نتایج
  از مجموع بیماران مورد بررسی، 82% به عفونت هلیکوباکتر پیلوری مبتلا بودند. نتایج نشان داد که بین جنسیت، سطح سواد و علامت بالینی درد و عفونت با باکتری ارتباط معنی داری وجود دارد، اما بین سن، تعداد اعضای خانواده، شغل، استفاده از دخانیات و الکل ارتباط معنا داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکتر پیلوری و عوارض ناشی از آن در افراد آلوده، ضرورت پایش مداوم، آموزش بهداشت و کنترل دقیق عفونت مجدد در جمعیت مورد بررسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، اختلالات گوارشی، اپیدمیولوژی مولکولی
 • سارا عبدالهی خیرآبادی، سهراب نجفی پور، فرشید کفیل زاده، عباس عبدالهی، سمیه جعفری، علی مروج صفحه 273
  زمینه و هدف
  مقاومت آنتی بیوتیکی به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها، یکی از بزرگ ترین علل ناکامی در درمان آنتی بیوتیکی است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی نسبت به برخی آنتی بیوتیک های رایج مورد استفاده است
  مواد و روش ها
  تعداد 234 ایزوله از سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران بستری و سرپایی بیمارستان ولی عصر فسا مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی 234 سویه با تست های بیوشیمیایی مرسوم مورد تایید قرار گرفت. آزمایش تعیین حساسیت دارویی نمونه ها با روش انتشار از دیسک نسبت به 17 آنتی بیوتیک صورت گرفت، سپس ایزوله های مقاوم به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم جداسازی شدند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) آن ها نسبت به این آنتی بیوتیک ها توسط روش رقت های متوالی (Serial Dilution Method) طبق استانداردهای CLSI انجام گردید.
  نتایج
  در این بررسی، مقاومت ایزوله های اشریشیا کلی به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم در تست آنتی بیوگرام به ترتیب %7/22 و %1/11 بود که مقاومت این سویه ها در تست حداقل غلظت ممانعت کنندگی(MIC) به روش رقت های متوالی ((Serial Dilution Method %7/19 برای سیپروفلوکساسین و%4/9 برای ایمی پنم نسبت به کل نمونه ها بود.
  نتیجه گیری
  این نتایج، بیانگر افزایش مقاومت اشریشیا کلی به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سیپروفلوکساسین در مقایسه با مطالعات پیشین است. تحقیقات بیشتر در این زمینه، سبب افزایش دانش ما و مواجهه موثرتر با مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های بیماری زا خواهد شد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، مقاومت آنتی بیوتیکی، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد
 • زهرا علاییان جهرمی، وحید حمایت خواه جهرمی*، هوشنگ جمالی، حسین کارگر جهرمی، علیرضا علاییان صفحه 279
  زمینه و هدف

  مصرف فراوان قرص های اکستازی باب جدیدی در آسیب های اجتماعی گشوده است. آسیب های شدید در بافت کلیه، کبد و نیز فراموشی و عدم تعادل، از عوارض قرص های اکستازی است؛ لذا در این تحقیق اثر این قرص ها بر روی تخمدان و محور هورمونی هیپوفیز- گناد موش های صحرایی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  35 سر موش صحرایی ماده نابالغ، نژاد ویستار به 5 گروه 7 تایی شامل کنترل، شاهد، تجربی1، تجربی 2 و تجربی3 تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه حلال یا دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، روزانه یک بار 2/0 سی سی، سرم فیزیولوژی به مدت 14 روز دریافت کرد. گروه های تجربی 1،2 و3 یک بار در روز به ترتیب مقادیر 2/0 سی سی محلول حاوی 5/0، 1 و2 میلی گرم دارو به مدت 14 روز به صورت درون صفاقی دریافت کردند. اندازه گیری های هورمونی به روش الایزا انجام شد. تخمدان ها جهت تهیه مقاطع بافتی و بررسی تعداد فولیکول های تخمدانی از بدن جانور خارج شدند. تعداد فولیکول ها با تکنیک دیسکتور فیزیکی، شمارش شد.

  نتایج

  در گروه تجربی 3 نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری در وزن بدن و تخمدان وجود دارد. همچنین تعداد فولیکول های اولیه و گراف، کاهش معنی داری نشان داد. گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل، اختلاف معنی داری در میزان هورمون های LH و FSH نشان ندادند ولی میزان هورمون پروژسترون افزایش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  اکستازی می تواند تغییرات مخربی بر بافت تخمدان و هورمون پروژسترون در موش های صحرایی ایجاد کند.

  کلیدواژگان: اکستازی، تخمدان، LH، FSH، پروژسترون، موش صحرایی، فولیکول
 • رضا همایونفر، الهام احرام پوش، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، سعید تقی زاده، امین الماسی، بهنام شاهسونی، حمید زند * صفحه 288
  زمینه و هدف

  خطر بیماری های قلبی، دیابت و سکته با افزایش عوامل خطر متابولیک افزایش می یابد. شانس ابتلا به بیماری های قلبی و دیابت در فردی که مبتلا به سندرم متابولیک است، به ترتیب دو و پنج برابر بیش از افراد عادی است. مدل های بیماری ناشی از رژیم غذایی پرکالری در جوندگان نقش مهمی در آنالیز پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک ایفا می کنند. با این وجود، این رژیم ها در مطالعات مختلف تفاوت قابل توجهی با هم دارند و شاید شباهت زیادی به مدل سندرم متابولیک ایجاد شده درانسان نداشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، ایجاد یک مدل موشی مشابه با مدل بیماری موجود در انسان است.

  مواد و روش ها

  تعداد 20 سر موش نر پنج هفته ای از نوع ویستار به طور تصادفی در دو گروه تخصیص داده شده اند. برای یکی از گروه ها رژیم پرکالری با 416 کالری در هر صد گرم (ساخت محقق) و برای گروه دیگر رژیم کنترل به مدت 12 هفته برقرار شد. تغییرات وزنی، پروفایل لیپیدی، مقادیر گلوکز، انسولین و شاخص کوییکی (شاخصی از میزان حساسیت بافت ها به انسولین)، برای دو گروه اندازه گیری شد و تغییرات وزنی با آزمون اندازه های مکرر و تی مستقل و نتایج حاصل از سرم با استفاده از آزمون تی مستقل آنالیز شد.

  نتایج

  مقادیر وزن، گلوکز، انسولین و پروفایل لیپیدی (به غیر از (HDL در انتهای مطالعه تفاوت محسوسی بین دو گروه داشت. شاخص کوییکی (02/0 ± 34/0 در مقابل 01/0 ± 40/0، 0001/0 P value <) نشان از ایجاد مقاومت به انسولین در گروه مصرف کننده رژیم پرانرژی داشت.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان دهنده توانایی ساخت مدل سندرم متابولیک ناشی از رژیم غذایی در داخل کشور و عدم نیاز به خرید رژیم های غذایی برای ایجاد این دسته از بیماری ها از خارج از کشور است.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، رژیم غذایی، رژیم پرانرژی، رژیم پرچربی، رت ویستار
 • سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی، رها افشاریانی، سید حمیدرضا طباطبایی، مریم یزدانخواه صفحه 297
  زمینه و هدف
  زمینه های ژنتیکی و گروه خونی از فاکتورهای مهم در ایجاد بیماری دیابت می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی (cross- sectional) می باشد. جمعیت مورد مطالعه، 379 بیمار دیابتی (325 نفر از نوع 2 و 54 نفر از نوع 1) که دارای پرونده در درمانگاه بودند، به عنوان گروه مورد و 702 نفر از مراجعه کنندگان جهت تست ازدواج (با اثبات غیر دیابتی آن ها) به عنوان گروه شاهد به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیستی که شامل سن، نوع دیابت، مدت زمان ابتلا به دیابت، سابقه دیابت در خانواده، جنس و نوع گروه خونی و Rh استفاده شد و از کلیه افراد گروه مورد و شاهد، آزمایش تعیین گروه خونی به عمل آمد.
  نتایج
  میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب 74/51 و 68/24 سال و میانگین مدت ابتلا به بیماری دیابت در گروه مورد 5/8 سال بود. آزمون کای اسکوئر اختلاف معنی داری را بین گروه مورد و شاهد از نظر جنسیت (49/0= P)، نوع گروه خونی (25/0= P) و نوع Rh (197/0= P) نشان نداد اما این آزمون اختلاف معنی داری را بین گروه مورد و شاهد از نظر سابقه ابتلا به دیابت در خانواده (001/0 P <) نشان داد.
  نتیجه گیری
  در بعضی از پژوهش ها، اثر گروه های خونی را بر دیابت مورد تایید قرار داده اند اما در این مطالعه ارتباط معنی داری بین دیابت و گروه خونی پیدا نشد.
  کلیدواژگان: دیابت، گروه خونی، سابقه دیابت در خانواده
 • نوشین نقش، امیر مسعود مشایخ، سمانه خدادادی صفحه 303
  زمینه و هدف
  نانوذرات نقره در بسیاری از جنبه های کاربردی در سلامتی انسان اهمیت دارند. با توجه به نبود مستندات دقیق درباره سمیت نانوذرات نقره، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر تغییرات آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافتی قلب انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، کلوئید نانو ذرات نقره با غلظت های50، 100، 200و ppm 400 به رت های نر ویستار که در پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند، در پنج روز متوالی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس سه، هشت و دوازده روز پس از آخرین تزریق، خون گیری انجام شد و در پایان، نمونه بافتی از قلب تهیه شد و جهت بررسی با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد. سپس به منظور بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر آنزیم لاکتات دهیدروژناز در روزهای مختلف، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد و 05/0 >P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر روی مقدار آنزیم لاکتات دهیدروژناز تاثیر معناداری ندارد (P value=0.192). تغییرات بافتی در دوز ppm 400 از نانو ذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل احتمالا نشان دهنده شروع روند آپوپتوز می باشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، تغییر معنی داری در میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در این غلظت ها ایجاد نشد که حاکی از ایمن بودن این نانوذره برای فعالیت آنزیم مزبور می باشد. با توجه به شباهت فیزیولوژیک موش و انسان، از نتایج حاصل می توان برای جلوگیری از آسیب های قلبی انسان در حین استفاده از نانوذرات نقره استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، لاکتات دهیدروژناز، سمیت، بافت قلب
 • علیرضا ذاکر عباسعلی، مجتبی کشاورز، احمد مظفر، محمد علی تخشید، محمدحسن مشکی باف صفحه 308
  زمینه و هدف
  دیابت یک اختلال چندعاملی ازگروه بیماری های متابولیک است که با افزایش مزمن قندخون مشخص می شود. در این تحقیق، نقش حفاظتی ویتامین E و سلنیت سدیم در پیشگیری از اثرات مضر مقاومت به انسولین (دیابت نوع2) بر اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های نر بالغ (180- 200 گرم) از نژاد ویستار به پنج گروه 7 تایی (گروه کنترل، گروه شم و 3 گروه تجربی) تقسیم شدند. این موش ها به مدت 110روز، روزانه فروکتوز10 % محلول در آب و همچنین mg/kg 200 ویتامین E (از طریق گاواژ)، mg/kg 5 / 0 سلنیت سدیم (تزریق درون صفاقی) یا هر دو را دریافت داشتند. پس از این مدت، پارامترهای اسپرم، سطح تستوسترون، LH، تولید روزانه اسپرم (DSP)، هیستوپاتولوژی بیضه و میزان مالون دی آلدهید (MDA) در بیضه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  شمارش اسپرم، درصد تحرک و زنده بودن اسپرم و DSP در موش های مقاوم به انسولین کاهش یافت. کاهش معنی داری در تعداد سلول های لایدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتید و اسپرماتوزوئید در بیضه ی حیوانات مقاوم به انسولین مشاهده گردید. میزان MDA و تستوسترون نیز در بیضه حیوانات مقاوم به انسولین افزایش نشان داد. دریافت ویتامین E و سلنیت سدیم میزان MDA، اثرات مضر فروکتوز بر بیضه، پارامترهای اسپرم و بافت شناسی بیضه را کاهش داد. دریافت همزمان ویتامین E و سلنیت سدیم بیشترین اثر حفاظتی را ایجاد کرد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد که تجویز ویتامین E و سلنیت سدیم، بیضه موش های آزمایشگاهی را در مقابل استرس اکسیداتیو القا شده توسط دیابت نوع 2 محافظت می کند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، ویتامین E، سلنیت سدیم، اسپرماتوژنز
|
 • Hamed Fanaei, Jalal Mardaneh, Samira Khayat Page 227
  An important cause of male infertility is the bacterial infections of the genitourinary tract. These infections affect sperm cell function and whole spermatogenesis and also cause deterioration in spermatogenesis, obstruction of the seminal tract, and impairment of spermatozoa function. The most important bacteria associated with genitourinary tract infections include chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and genital mycoplasma species. Inappropriate or delayed therapy of the bacterial infections of the genitourinary tract will lead to reduced fertility and, subsequently in severe cases, infertility. In other words, a good understanding of the interaction between bacterial infections and the reproductive system plays an important role in the treatment of infertile men. In this review article, we will discuss clinical and laboratory findings related to the bacterial infection of the genitourinary tract and its effects on male infertility.
  Keywords: Male infertility, Bacterial infection, Sperm, Reactive oxygen species
 • Gholamhasan Haddadi, Mohammad Bagher Haddadi, Mojtaba Vardian Page 235
  Cancer is one of the principal causes of mortality in the modern world. There are different treatment methods available for cancer such as surgery, chemotherapy, radiotherapy, and hormone therapy. About 40% of all cancer patients receive radiotherapy during their illness for treatment or for local control or symptomatic palliation. In clinical radiation oncology, the final aim is to attain uncomplicated cancer treatment. The aim of treatment is to deliver a maximum radiation effect to a tumor or other lesions with minimal impact on the normal tissue. Significant technological advances like intensity-modulated radiotherapy have increased the possibility to shape the dose distribution to the target volume more favorably and thus spare a larger portion of the healthy tissues. In this review, the principles and applications of different cancer treatment methods are compared.
  Keywords: Radiotherapy, Cancer, Chemotherapy
 • Zinab Zahediannejad, Alireza Tavasuli, Amirashkan Mahjor, Farzaneh Aboalizadeh, Mohammad Ali Takhshid Page 241
  Background and Objectives
  Adenosine deaminase (ADA) is a marker of T cell activation. ADA catalyzes the deamination of adenosine and modulates the bioactivity of insulin. The aim of this study was to investigate a possible relationship between ADA activity and various clinical and metabolic parameters, including fasting plasma sugar (FBS) and glycated hemoglobin (HBA1c), in gestational diabetes (GDM).
  Materials and Methods
  Fasting ADA activity, FBS, HBA1c, serum insulin level, and blood lipids were measured in 70 GDM patients and in 70 non-diabetic pregnant subjects. Insulin resistance was measured using a homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR).
  Results
  ADA activity was increased in the GDM patients compared with that in the non-diabetic pregnant subjects (mean ± standard error, 13.9 ± 7.1 U/L vs. 9.6 ± 3.8 U/L; p value <0.0001). ADA activity was correlated with FBS (r=0.277, p value =0.001) and HbA1c (r=0.344, p value <0.0001). HOMA-IR was higher in the GDM patients than that in the non-diabetic pregnant subjects; however, no correlation was observed between ADA activity and HOMA-IR.
  Conclusion
  Our results show that ADA activity, as a marker of T cell activation, is increased in GDM. Serum levels of ADA activity are positively correlated with glycemic control.
  Keywords: Gestational diabetes, Adenosine deaminase, Fasting plasma glucose
 • Elham Moazamian, Nima Bahador, Manouchehr Rasouli, Negar Azarpira, Mahdi Kalani Page 247
  Background and Objective
  Parasporin is a parasporal protein of Bacillus thuringiensis and exhibits special cytocidal activity against human cancer cells. Similar to other insecticidal Bacillus thuringiensis crystal toxins, parasporin shows target specificity and damages the cellular membrane. In this study, different strains of Bacillus thuringiensis isolated from various regions of Iran and their cytocidal activity against CCRF-CEM cell line and human erythrocyte were investigated.
  Materials and Methods
  Fifty soil samples were collected from different Iranian provinces, and characterization was performed based on protein crystal morphology by phase-contrast microscope and variations of Cry protein toxin using SDS-PAGE. After parasporin was processed with proteinase K, the active form was produced and protein activity on the cell line was evaluated.
  Results
  Parasporal inclusion proteins showed different cytotoxicity against acute lymphoblastic leukemia cells (ALL), but not against normal lymphocyte. Isolated parasporin demonstrated no hemolytic activity against human erythrocyte. It appears that these proteins have the ability to differentiate between normal lymphocytes and leukemia cells and have specific receptors on specific cancer cell lines.
  Conclusion
  Our results provide evidence that the parasporin-producing organism is a common member in Bacillus thuringiensis populations occurring in the natural environments of Iran.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, Parasporin, Cancer cell, Cry proteins
 • Somayyeh Jafari, Sohrab Najafipour *, Mohammad Kargar, Abbas Abdollahi, Jalal Mardaneh, Mehdi Fasihy Ramandy, Sara Abdollahi Kheirabadi, Ali Moravej Page 254
  Background and Objective
  Resistance patterns among nosocomial bacterial pathogens in hospitals may vary widely from country to country at any given point and within the same country over time. Acinetobacter baumannii is one of the most important bacteria that cause hospital-acquired infections. Therefore, surveillance of the antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii is necessary, especially in our country, where there is death of relevant data.
  Materials and Methods
  This cross-sectional-descriptive study was performed on 63 MDR isolates of acinetobacter baumannii isolated from patients in Fars province hospitals. After acinetobacter baumannii diagnosis with bacteriological standard tests, we determined their susceptibility to the following antibiotics via the antibiogram method (disk diffusion): cefoxitine; polymixin B; nalidixic acid; meropenem; tobramycin; imipenem; trimethoprim sulphametoxazole; ampicilin-sulbactam; azteronam; rifampicin; ceftazidim; gentamycin; cefotaxim; piperacillin; ciprofloxacin; streptomycin; amikacin; and polymixin B. Minimum inhibitory concentration (MIC (for imipenem and ciprofloxacin against acinetobacter baumannii isolates was determined using the serial dilution method according to the CLSI guideline.
  Results
  The percentage of acinetobacter baumannii isolates that were resistant to ciprofloxacin, imipenem, and meropenem in the serial dilution method was 77.7%, 40.9%, and 60%, respectively.
  Conclusion
  High antimicrobial resistance in acinetobacter baumannii species was observed in the present study; therefore, it is necessary to implement some approaches for the prevention of bacterial spread.
  Keywords: Acinetobacter, Antibiotic resistance, MIC, Imipenem, Ciprofloxacin, Meropenem
 • Neda Farahani, Reza Mirnejad, Zeinab Ahmadi, Nour Amirmozafari, Faramarz Masjedian Page 259
  Background and Objective

  Currently, Acinetobacter baumannii is an important nosocomial pathogen insofar as its hospital outbreaks have been described from various geographical areas. Since the discrimination of strains within a species is important for delineating nosocomial outbreaks, this study was conducted with the aim of genotyping the A. baumannii clinical strains in Tehran via the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) method, which is the most accurate method used for the typing of bacterial species.

  Materials and Methods

  This study was performed on 70 isolates of acinetobacter baumannii isolated from patients from Baqiyatallah, Rasoole Akram, and Milad hospitals in Tehran. Cultural and biochemical methods were used for the identification of the isolates in species level, and then susceptibility tests were carried out on 50 isolates of A. baumannii using the disk diffusion method. The PFGE method was performed on the isolates by Apa I restriction enzyme. Finally, the results of the PFGE were analyzed.

  Result

  Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitals in Tehran showed seven different genetic patterns, two of which were sporadic. Also, genotypic profiles were different in each hospital, and different patterns of genetic resistance to common antibiotics were observed.

  Conclusion

  A lthough diversity was observed among the strains of A. baumannii by the PFGE method in Tehran, no epidemic strains were found among them. Keywords:

  Keywords: Pulsed, field gel electrophoresis (PFGE), Acinetobacter baumannii, Genotyping
 • Mohammad Kargar, Negar Souod, Sadegh Ghorbani, Dalini, Abbas Doosti Page 266
  Background and Objective
  Helicobacter pylori is a bacterium responsible for one of the most prevalent infections found in humans worldwide. Considering the importance of this infection and its different prevalence in different regions of Iran, this study was conducted to determine the prevalence of Helicobacter pylori in Chahar Mahal and Bakhtiari as a high-risk province.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed on 200 patients with dyspeptic symptoms referred to Hajar Hospital, Shahrekord. First, we applied the RUT and PCR assays to identify Helicobacter pylori-positive samples, and then performed SPSS software and statistical analyses to find the relationship between Helicobacter pylori infection and different kinds of diseases.
  Results
  Out of all samples, 82% were infected with Helicobacter pylori. According to the data, there was a significant relationship between sex, level of education, and pain and Helicobacter pylori infection, while there was no relationship between the bacterium and age, family size, occupation, alcohol consumption, and smoking.
  Conclusion
  Given the increased prevalence of Helicobacter pylori infection and its complications, health education and tight control of re-infection are recommended in patients.
  Keywords: Helicobacter pylori, Molecular epidemiology, Gastrointestinal disorders
 • Sara Abdollahi Kheirabadi, Sohrab Najafipour, Farshid Kafilzadeh, Abbas Abdollahi, Somayeh Jafari, Ali Moravej Page 273
  Background and Objective
  Antibiotic resistance due to the widespread use of antibiotics is one of the major causes of failure in antibiotic treatment. The aim of this study was to investigate the rates of antibiotic resistance among Escherichia coli isolates from Fasa Vali-e-Asr Hospital patients.
  Materials and Methods
  In total, 234 isolates of Escherichia coli strains, obtained from inpatients and outpatients, were studied. The identity of the isolated strains was confirmed by bacteriologic methods. T he drug sensitivity definition test to 17 antibiotics was done via the disk diffusion antibiogram method. Minimum inhibitory concentration (MIC) of the resistant isolates to Ciprofloxacin and Imipenem was measured using the s erial dilution method according to the CLSI standards.
  Results
  The resistance rates of the isolates to Ciprofloxacin and Imipenem by disk diffusion antibiogram method were 22.65% and 11.11% and by serial dilution method were 19.66 % and 9.4% of all the isolates, respectively.
  Conclusion
  These results show higher resistance of Escherichia coli to Ciprofloxacin and Imipenem as compared to the results in previous studies. Further investigation will shed light on how to more effectively battle antibiotic resistance of virulent microorganisms.
  Keywords: Escherichia coli, Antibiotic resistance, Minimum inhibitory concentration
 • Zahra Allaeian, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Hosein Kargar Jahromi, Ali Reza Allaeian Jahromi Page 279
  Background and Objective

  The widespread use of the pills of ecstasy has opened the floodgates to social damage. Severe kidney and liver damage as well amnesia and imbalance are some of ecstasy pills complications. This study evaluated the effect of these pills on the ovary and hormonal axis of pituitary-gonadal axis in rats.

  Materials and Methods

  Thirty-five female immature Wistar rats were divided into 5 groups of 7 rats, comprising control, sham, experimental 1, experimental 2, and experimental 3 groups. The control group did not receive any solvent or medication; the sham group received physiologic serum (0.2 cc) once daily for 14 days; and the experimental groups of 1, 2, and 3 received a solution (0.2 cc) once daily containing 0.5, 1, and 2 mg of medication for 14 days via intraperitoneal injection. Hormone measurement was done with the ELISA method. Ovaries were excised to prepare tissue sections and to investigate the number of ovarian follicles. The number of follicles was calculated via the physical dissector technique.

  Results

  There was a statistically significant difference in body and ovary weight between the control group and the experimental group 3. Also, the number of primary and Graafian follicles decreased significantly. The results did not show a statistically significant difference between the three experimental groups and the control group in terms of FSH and LH hormones, but the rate of progesterone hormone had a meaningful increase.

  Conclusion

  Use of ecstasy pills exerted a destructive impact on the ovary and progesterone hormone.

  Keywords: Ecstasy, Ovary, LH, FSH, Progesterone, Rat
 • Reza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand Page 288
  Background and Objective

  Risk for heart disease, diabetes, and stroke increases with the number of the metabolic risk factors. In general, a person who has the metabolic syndrome is twice as likely to develop heart disease and five times as likely to develop diabetes as someone who does not have the metabolic syndrome. High-calorie-diet rodent models have contributed significantly to the analysis of the pathophysiology of the metabolic syndrome, but their phenotype varies distinctly between different studies and maybe is not very similar to a model of the metabolic syndrome in humans. We sought to create a model in this study close to the disease in humans.

  Materials and Methods

  Twenty male, Wistar rats were randomly assigned to the high-calorie diet group with 416 calories per 100 grams (researcher made) or the control diet group for 12 weeks. Weight changes, lipid profile, glucose, insulin levels, and QUICKI index (an indicator of insulin sensitivity) were measured. Weight changes were compared using the repeated measures and the independent t-test, and serum factors were compared using the independent t-test.

  Results

  There was a significant change in weight, glucose, insulin, and lipid profile except for HDL at the end of the study. The QUICKI index (0.34 ± 0.02 vs. 0.40 ± 0.01; p value <0.0001) suggested that insulin resistance had been created in the high-calorie diet group.

  Conclusion

  The present study demonstrates the ability to make diet-induced metabolic syndrome domestically.

  Keywords: Metabolic syndrome, Diet, High, calorie diet, fat diet, Wistar rat
 • Seyyed Mansour Kashfi, Ali Khani Jeihooni, Raha Afshariani, Hamid Reza Tabatabaei, Mryam Yazdankhah Page 297
  Background and Objective
  Genetic background and blood groups are important factors in creating diabetes disease. The aim of the present study was to review the frequency distribution of blood groups in diabetic and non-diabetic patients and the relationship between blood groups and diabetes.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study included 379 diabetic patients (325 cases with type II diabetes and 54 cases with type I diabetes) who had clinic files as the case group and 702 cases randomly selected as the control group from those having been proved non-diabetic in the compulsory marriage tests. Information was collected using a checklist, containing variables such sex, age, diabetes type, family history of diabetes, and blood type and Rh. All the study patients underwent blood type tests.
  Results
  The mean age of the case and control groups was 51.74 and 24.68 years, respectively, and the mean diabetes duration in the case group was 8.5 years. The chi-square test demonstrated no significant differences between the case and control groups in terms of gender (p value = 0.49), blood type (p value =0.25), and Rh (p value =0.197); however, this test showed a significant difference between the case and control groups regarding the family history of diabetes (p value <0.001).
  Conclusion
  Some previously conducted research has confirmed the effect of blood types on diabetes. Our results, however, showed no significant relationship between diabetes and blood types.
  Keywords: Diabetes, Blood types, Family History of Diabetes
 • Noushin Naghsh, Amir Masoud Mashayekh, Samaneh Khodadadi Page 303
  Background and Objective
  The silver nanoparticles are important in many applications of nanoparticles on human health. The toxicity of silver nanoparticles are not well documented yet. The aim of this study was to investigate the effect of silver nanoparticles on lactate dehydrogenase activity and histological changes in heart tissue.
  Materials and Methods
  In this study, 40 adult male wistar rats of 220±20gr were divided in to five groups including control and four experimental groups. The latter groups were injected intraperitoneally spherical nano silver particles of 50, 100, 200 and 400 ppm respectively for five consecutive days. Then three, eight and twelve days after the last injection, blood samples were collected and lactate dehydrogenase (LDH) activity was assayed. Also, tissue samples from the heart muscle were prepared and studied after staining with Hematoxiline-Eosine. Data of LDH activity was analyzed by One way- ANOVA- test and P-value of ≤ 0.05 were considered as significant.
  Results
  The result showed that different concentrations of silver nanoparticles have no significant effect on the lactate dehydrogenase (p=0.192). T he histological study of the tissue after exposure to 400 ppm concentration of silver nanoparticles showed the start of primary apoptosis in heart tissue.
  Conclusion
  The LDH activity was not changed significantly after exposure to different concentration of silver nanoparticles, which shows the safety of these particles on LDH activity.
  Keywords: silver nanoparticles, lactateDehydroganase, toxicity, heart tissue
 • Alireza Zakerabasali, Mojtaba Keshavarz, Ahmad Mozafar, Mohammad Ali Takhshid, Mohammad Hasan Meshkibaf Page 308
  Background and Objective
  Diabetes mellitus is a metabolic disease and is a multifactorial disorder characterized by chronic hyperglycemia resulting from impaired insulin secretion and insulin factional or both. In this study, the protective role of vitamin E and sodium selenite in preventing the harmful effects of insulin resistance (diabetes type 2) on spermatogenesis was studied.
  Materials and Methods
  Male adults (180-200 g) of Wistar rats were divided into five groups, each containing 7 rats (control, sham, and three experimental groups). The rats were fed daily with water-soluble fructose (10%), mg/kg 200 of vitamin E (gavage), and 5/0 mg/kg of sodium selenite (intraperitoneal injection) or both for 110 days. Subsequently, sperm parameters, levels of testosterone, LH, and daily sperm production (DSP) were checked. Additionally, testicular histopathology and malondialdehyde (MDA) in the testis were examined.
  Results
  Sperm count, sperm motility and viability, and insulin resistance in the rats decreased DSP. A significant decrease was observed in the number of Leydig cells, spermatogonia, spermatogenesis, and spermatozoa in the testis of the insulin-resistant animals, whereas MDA and testosterone rose in the insulin-resistant rats. Vitamin E and sodium selenite intake reduced the levels of MDA and harmful effects of fructose on testicles, as well as sperm parameters and testicular pathology. A simultaneous intake of vitamin E and sodium selenite conferred the highest level of protection.
  Conclusion
  These findings suggest that vitamin E and sodium selenite can have a protective role in the testes of rats against oxidative stress induced by diabetes type 2.
  Keywords: Type 2 diabetes_Vitamin E Sodium selenite_Spermatogenesis