مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان

پیام:
چکیده:
این تحقیق در سال 1389 به منظور بررسی و مقایسه تجمع عنصر آرسنیک در عضله و کبد ماهی شلج (Aspius vorax)، لوتک (Cyprinion macrostomus)، حمری (Barbus luteus) رودخانه کارون و ماهی مید (Liza klunzingeri) و بیاه (Liza macrolepis) بندر هندیجان، خلیج فارس انجام شد. در این تحقیق 30 نمونه ماهی در فصل زمستان تهیه شد. هضم شیمیایی نمونه ها به روش خشک و سنجش آرسنیک به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS17 و به کمک آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام پذیرفت. بالاترین غلظت تجمع عنصر آرسنیک در کبد ماهی مید به میزان 6/9±33/155 میکروگرم در کیلوگرم وزن خشک بود. همچنین پایین ترین غلظت تجمع این عنصر در عضله ماهی لوتک به میزان 65/0±90/73 میکروگرم در کیلوگرم وزن خشک بود. میزان آرسنیک در اندام های عضله و کبد ماهی حمری، شلج و لوتک اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05)، اما میزان این عنصر در اندام های دو گونه مید و بیاه اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). همچنین میزان آرسنیک بین گونه های دریایی و آب شیرین اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). در این تحقیق میزان آرسنیک در مقایسه با آستانه استاندارد انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC) و سازمان خواروبار جهانی (FAO) پایین تر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
457
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127158 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.