ترجیح طعمه لارو پشه Diptera: Cecidomyiidae Aphidoletes aphidimyza Rondani نسبت به شته های مومی کلم، جالیز و اقاقیا در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
پرورش انبوه و استفاده از شکارگرها در برنامه های کنترل آفات، مستلزم آگاهی از مناسب ترین طعمه برای تغذیه آن هاست. ترجیح لاروهای چهار روزه پشه شکارگرAphidoletes aphidomyza Rondani، نسبت به پوره های سن سوم شته های جالیز Aphis gossypii Goeze، اقاقیاAphis craccivora Koch و مومی کلمLinnaeus Brevicoryne brassicae در تراکم یکسان، در شرایط آزمایشگاه (دمای1 ± 22 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد، با دوره نوری16: 8 روشنایی به تاریکی) بررسی شد. نتایج نشان داد که ترجیح لاروهای این پشه نسبت به شته مومی کلم بیش تر (بیش از 40 درصد) از شته های جالیز و اقاقیا است(P <0.0001). شاخص آلفای منلی(α) به ترتیب برای شته مومی کلم، جالیز و اقاقیا 498/0، 330/0 و 168/0 به دست آمد. در این بررسی مشخص شد که لارو پشه فوق نقش موثرتری را در کنترل شته مومی کلم نسبت به شته های جالیز و اقاقیا ایفا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!