مطالعه مقایسه ای سبک ها و سازوکارهای دفاعی معتادان خودمعرف و افراد غیرمعتاد

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف مقایسه سبک ها و سازوکارهای دفاعی معتادان خودمعرف و افراد غیرمعتاد اجرا شد. روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری را یک گروه از معتادان خودمعرف مراجعه کننده به درمانگاه های درمان اعتیاد استان تهران و یک گروه از افراد غیرمعتاد همتا با آنها تشکیل دادند. در مجموع، نمونه ای شامل 200 نفر (100 معتاد خودمعرف و 100 غیرمعتاد) به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ، آندریوز و همکاران، 1993) بود و داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که معتادان خود معرف در مقایسه با افراد غیرمعتاد در سبک های دفاعی رشدنایافته و روان رنجور تفاوت معناداری دارند (05/0 > P). همچنین، نتایج آشکار ساخت که عدم وجود انگیزش برای درمان در افراد معتاد به دلیل سبک های دفاعی رشدنایافته ای است که بخشی از بیماری آنان را تشکیل می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1141121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!