عوامل اجتماعی، فرهنگی و موثر بر بازنمایی هویت از طریق بدن

پیام:
چکیده:

در جوامع امرو زی بدن و و یژگی های ظاهر ی، اهمیت فز اینده ای در تمایز و هویت یابی افراد پیدا کرده است . از این رو در این پژوهش ، سعی شده ، بدن را به مثابه یک نظام معن ا یی در نظر گرفت ه ، معناها و هویت هایی را که توسط این نظام منتقل و یا بازنمایی می شود، مورد مطالعه قرار داده ایم. برای مطالعه میدانی 41 زن را به صورت هدف مند انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار دا دیم. طی این پژوهش دریافتیم که زنان مورد مطالعه کمابیش از معانی و هویت هایی که توسط بدنشان بازنما یی می شود آگاهی دارند ولی این آگاهی همیشه با معناها و هویت هایی که جامعه به بدن زنانه نسبت می دهد، منطبق نیست و اگرچه ارزش های اجتماعی و کلیشه های جنسیتی موجود ، در نحوه بازنمایی بدن این زنان نقش ی کلیدی بازی میکند اما بهره مندی آن ها از سرمایه اجتما عی و فرهنگی، برای آن ها رو یکردی نقادانه به کلیشه های جنسیتی فراهم می کند تا جایی که می توانند در نحوه مدیریت و بازنمایی بدن خویش آزادانه تر و بازاندیشانه تر عمل کنند.

زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1145106 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.