تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده

پیام:
چکیده:
محدودیت منابع آب در کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک، رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی و فشار بر منابع آب متعارف، در کنار مشکلات و هزینه های دفع بهداشتی فاضلاب ها باعث رویکرد به سمت استفاده از پساب در بخش کشاورزی شده است. پژوهش ها نشان داده که از میان روش های مختلف آبیاری، روش آبیاری قطره ای بهترین سازگاری را با کاربرد پساب دارد. با این وجود بزرگترین مشکل کاربرد پساب در آبیاری قطره ای گرفتگی قطره چکان هاست. به منظور بررسی اثر شستشوی هفتگی بر عملکرد قطره چکان ها در شرایط آبیاری با پساب،یک مدل فیزیکی آبیاری قطره ای طراحی و ساخته شد. در اینپژوهش از چهار نوعقطره چکان میکروفلاپر، نتافیم، لوله قطره چکان دار و آنتیلکو که از کاربردیترین قطره چکان ها در آبیاری تحت فشار محسوب می شوند، استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار مدیریتی شستشو باعث افزایش آبدهی،یکنواختی پخش،یکنواختی پخش مطلق، یکنواختی کریستیان سن و کاهش ضریب تغییرات دبی تمامی قطره چکان ها در شرایط آبیاری با پساب می شود. این افزایش بستگی به نوع قطره چکان ها داشته که در این میان بیشترین تاثیر را بر روی قطره چکان آنتیلکوگذاشت. همچنین بررسی نتایج نشان داد که در شرایط استفاده از پساب، قطره چکان نتافیم و میکروفلاپر به ترتیب با5/8 و 8/27 درصد کاهش، کمترین و بیشترین کاهش دبی را داشتند. قطره چکان نتافیم در شرایط استفاده از پساب و تیمار مدیریتی شستشو دارای عملکرد بالایی بوده و در دراز مدت نسبت به سایر قطره چکان ها برتری دارد
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1160426 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.