مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد

پیام:
چکیده:
مقدمه
نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم دفاعی هر کشوری هستند و یکی از آسیب های جدی که می تواند نیروهای مسلح را تضعیف کند، مصرف مواد اعتیادآور می باشد. از این رو در مطالعه ای مقطعی به بررسی صفات شخصیتی سربازان وابسته و غیر وابسته به مواد در سال 1389پرداختیم.
روش ها
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای می باشد. نمونه مورد مطالعه متشکل از 100 نفر (50 نفر وابسته به مواد و 50 نفر بهنجار) از سربازان با حداقل6 ماه خدمت و عدم وجود بیماری جسمی خاص در زمان مطالعه بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری این مطالعه را پرسشنامه فرم کوتاه NEO-FFI و پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک تشکیل می داد. در این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس) و با استفاده از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که میانگین مقیاس های روان رنجور خویی (001/0p<)، برون گرایی (001/0p<)، انعطاف پذیری (001/0p<) و با وجدان بودن (001/0p<) بین نمرات گروه معتادان و گروه بهنجار تفاوت معنی دار وجود داشته، اما در مقیاس دلپذیر بودن تفاوت معنی دار بین دو گروه وابسته به مواد و بهنجار (94/0p=) مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
افراد وابسته به مواد در مقایسه با گروه بهنجار از میزان کمتری از ابعاد شخصیتی مثبت برخوردار بوده و به این دلیل این افراد زندگی پر از مشکلی را سپری می کنند و لذا نظارت بی وقفه ای را جهت کاهش آسیب پذیر شدن این گروه می طلبد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.