اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثر تراکم های مختلف علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا رقم هایولا 401 در مقادیر متفاوت کود نیتروژن، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 90-1389 اجرا شد. تیمار اصلی شامل چهار سطح نیتروژن: بدون کود، 140،70 و 210 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تیمار فرعی شامل تراکم های خردل وحشی (صفر، 6، 12، 18و 24 بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه کلزا در تراکم های 6، 12، 18 و 24 بوته خردل در متر مربع به ترتیب 5/15، 7/36، 4/47 و 6/58 درصد نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز کاهش یافت. کاهش عملکرد دانه کلزا در تیمارهای علف هرز به دلیل کاهش تمام اجزای عملکرد دانه به ویژه تعداد غلاف در بوته بود. افزایش تراکم علف هرز باعث کاهش معنی دار کارایی زراعی مصرف نیتروژن در کلزا شد. بیشترین میزان کارآیی زراعی مصرف نیتروژن به تیمار 70 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و شرایط عاری از علف هرز و کمترین آن به تیمار 210 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 24 بوته خردل وحشی در متر مربع اختصاص داشت. بطور کلی، مصرف 140 کیلوگرم نیتروژن نسبت به عدم مصرف کود باعث افزایش توان رقابت کلزا با خردل وحشی شد، اما در تیمار 210 کیلوگرم نیتروژن، اثر منفی تراکم های بالاتر از 12 بوته خردل وحشی در متر مربع بر عملکرد کلزا افزایش یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171729 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!