بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-13(1512-) در بیماران مبتلا به کالازار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مقاومت میزبان به عفونت لیشمانیا منجر به فعال شدن ماکروفاژ و از بین رفتن انگل، به واسطه پاسخ ایمنی سلولی می گردد. با توجه به اهمیت نقش اینترلوکین-13 در دفاع علیه لیشمانیای احشایی و اثرات شناخت شده پلی مورفیسم ژن اینترلوکین - 13 بر روی این بیماری، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط پلی م و رفیسم ژن اینترلوکین - 13 با لیشمانیای احشایی است.
موادوروش ها
گروه مورد مطالعه شامل 52 بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی و 104 فرد سالم از ناحیه اندمیک جنوب استان فارس می باشد. پلی مورفیسم ژن اینترلوکین - 13(موقعیت A/C 1512-) با استفاده از PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در دو گروه با استفاده از آزمون مجذور کای مقایسه گردیدند.
نتایج
فراوانی ژنوتیپ های AA، AC، و CC تفاوت معنی داری را بین دو گروه مورد مطالعه نشان ندادند. همچنین تفاوت معنا دار آماری در ارتباط با فراوانی آلل های A و C در بین دو گروه مورد مطالعه یافت نگردید.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین آلل ها و ژنوتیپ ها یا اینترلوکین-13 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی و افراد سالم مشاهده نشد. براساس یافته های فوق نمی توان پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-13 در ناحیه 1512-را عامل استعداد به لیشمانیوز احشایی در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171836 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.