الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان

چکیده:
مقدمه
رفتارهای خودکشی گرایانه یکی از آسیب های اساسی در حوزه سلامت روانی است. یکی از مهمترین رفتارهای خودکشی گرا، افکار خودکشی است که یک پیش بینی کننده مهم در خودکشی کامل است. این مطالعه نقش اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری و سبک مقابله ای هیجان مدار را در پیشب ینی افکار خودکشی سربازان بررسی کرده است.
مواد و روش ها
1659 نفر از سربازان به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس افکار خودکشی بک، سیاهه بالینی چند محوری میلون 3، مقیاس تکانشگری وایتساید و لینام و پرسشنامه سبک های مقابله ای جمعآ وری شدند.
یافته ها
نتایج نشان دادهاست،اختلال شخصیت مرزی نه تنها به طور مستقیم بر روی افکار افکار خودکشی اثر می گذارد، بلکه این اختلال از طریق اثر غیر مستقیم بر روی متغیرهای دیگری نیز میت واند در پیشب ینی افکار خودکشی نقش داشته باشد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از نقش واسطهای سبک مقابله ای هیجان مدار و تکانشگری در رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی است.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی میت واند از طریق متغیر های واسطهای مانند سبک مقابله ای هیجان مدار و تکانشگری دقیق تر و جامعتر تبیین شود. غربالگری و شناسایی سربازان با تشخیص اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری بالا و نیز کسانی که بیشتر از سبک مقابله هیجان مدار استفاده می کنند به منظور ایجاد محدودیت در دسترسی به سلاح در پیشگیری از بروز اقدام به خودکشی موثر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
176 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1175706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!