فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل اصدق پور، مهدی مظاهری، هادی شیرزاد، عباسعلی مقدم، محمد فرقانی، سید احسان پرهیزگار صفحات 142-153
  مقدمه
  بیماریهای قلبی - عروقی (Cardiovascular disease، CVD) و آترواسکلروزیس عروق کرونری از علل اصلی مرگ و میر و موربیدیته در جهان هستند. شناخت و پیشگیری از عوامل خطرساز اترواسکلروزیس نه تنها میزان بروز بیماریهای عروق کرونری قلب را در جامعه کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش اثربخشی و بهبود پیشآ گهی درمانهای پرهزینهای که برای مبتلایان به بیماریهای عروق کرونری انجام می گیرد، می شود. بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته شریانهای کرونری اغلب تحت جراحی گرافت بایپس شریانهای کرونری (Coronary artery bypass grafting، CABG) قرار می گیرند. به این منظور جهت مطالعه عوامل خطرساز CAD، این پژوهش با هدف ارزیابی شاخصهای دموگرافیک و بالینی بیمارانی که در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا تحت عمل جراحی CABG قرار گرفتند و بررسی عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری شریانهای کرونری در آنها انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش در قالب یک مطالعه توصیفی و مقطعی گذشتهن گر با مراجعه به بخش بایگانی بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا و استفاده از پرونده های مربوط به بیماران قلبی عروقی که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند، انجام گردید. داده های دموگرافیک، نتایج آزمایشات، معاینات و اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز آترواسکلروزیس و بیماری عروق کرونری قلب مربوط به 120 بیمار که تحت عمل CABG قرار گرفته بودند، جمعآ وری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 120 بیمار، 119 بیمار مرد بودند و فقط یک نفر زن بود. 92 نفر (7/ 76 درصد) از بیماران سابقهای از مصرف سیگار نداشتند و 28 نفر (3/ 23 درصد) سیگار می کشیدند. 5/ 27 درصد بیماران سابقه تشخیص دیابت را درشرح حال خود داشتند که بیش از 95 درصد آنها تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بودند و در ارزیابی های بیوشیمیایی انجام شده نیز تنها 20 درصد بیماران دچار قند خون بالا و 3/ 33 درصد قند خون مختل بودند. 3/ 18 درصد بیماران در شرح حال خود سابقه دیس لیپیدمی داشتند و درارزیابیهای بیوشیمیایی انجام شده نیز، 7/ 11 درصد دارای سطوح کلی کلسترول بالا و 27/5 درصد دارای سطح کلسترول مختل بودند. 8/ 30 درصد بیماران دچار اضافه وزن (9/ 26 - 7/ 24 = BMI) و 35 درصد مبتلابه چاقی درجه اول (9/ 29 - BMI = 27) و 8/ 15 درصد آنها دچار چاقی مرضی BMI>30) بودند. 3/ 38 درصد افراد سابقه پرفشاری خون را در شرح حال خود ذکرکردند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه بیانگر آنست که علی رغم شناخت ما از بسیاری از عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در مطالعات، نحوه اثر و تعامل این عوامل با یکدیگر و تاثیر آنها از سایر فاکتورهای رفتاری، ژنتیکی، و بیومدیکال در ایجاد آترواسکلروزیس و بیماری قلبی- عروقی بسیار پیچیده و نیازمند مطالعات و بررسیهای گستردهت ری است.
  کلیدواژگان: شاخصهای دموگرافیک و بالینی، جراحی گرافت عروق کرونر، آترواسکلروزیس
 • علی مجیدی، رضا هیرادآسا، حامد اقدم، هادی شیرزاد، هژیر سیکارودی، ساره صمدی صفحات 150-160
  مقدمه
  کمر درد یکی از شایعترین مشکلات مورد توجه سلامت و اقتصاد جامعه می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان درد، ناتوانی در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا با استفاده از پرسشنامه اوسوستری قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، 167 بیمار مبتلا به کمر درد بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا که به تشخیص متخصص معالج به مدت شش هفته با گروه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی تحت درمان قرار گرفتند، بر اساس فرمول کوکران و به شیوه در دسترس در نظرگرفته شدند. پرسشنامه شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری قبل و بعد از درمان در مورد کلیه بیماران تکمیل گردید. از تفاضل نمره محاسبه شده قبل و بعد از درمان، میزانی بدست می آید که کمتر از 10 ٪ به عنوان بهبودی نسبی و بیشتر از 10 ٪ به عنوان بهبودی قابل قبول در نظر گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی زوجی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین نمرات بیماران در متغیر ناتوانی ناشی از کمر درد در مرحله قبل از درمان و بعد از درمان تفاوت معنادار وجود دارد (به ترتیب 85 / 8± 76 / 34 در مقابل 89 / 7± 37 / 26، 0001 /. (P=0 یافته ها همچنین نشان می دهند که 3/ 32 ٪ از بیماران در نتیجه درمان به بهبودی کمتر از 10 ٪ و 7/ 67 ٪ به بهبودی 10 ٪ یا بیشتر دست یافتند. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان بهبودی کمردرد رابطه معنادار آماری وجود دارد (016 /. P=0)
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که درمان داوریی در کاهش ناتوانی ناشی از کمر درد موثر است و از پرسشنامه اوسوستری نیز می توان در کنار تشخیص های حوزه پزشکی به منظور ارزیابی ناتوانی ناشی از کمر درد استفاده کرد
  کلیدواژگان: کمردرد، ناتوانی ناشی از کمر درد، پرسشنامه اوسوستری، بهبودی
 • ابوالقاسم دلخوشکسمایی، محمد جعفری، پوراندخت نیرومند صفحات 162-169
  مقدمه
  هدف این تحقیق شناخت و استفاده از رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی است که امکان استفاده از الگو را در بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا آزمون مین ماید.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش پیمایشی در جامعه آماری مدیران بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی با نمونهای به تعداد 251 نفر به انجام رسیده است. داده ها با توزیع پرسشنامه طیف 7 درجهای لیکرت که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 89 / 0 به دست آمد و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تناسب (برازش) مدل در نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق، سازه توانمندساز، با بار عاملی (79 / 0)، سازه مهمتری برای الگوی رهبری خدمتگزار در مدیریت بیمارستانی مشخص شد و برازندگی الگو با شاخصهای برازندگی RMSEA=0/098، GFI=0/95، AGFI = 0/94 تایید شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از یافته های تحقیق بیانگر اینست که اهمیت برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان مهمترین انتظار از مدیریت بیمارستان در الگوی رهبری خدمتگزار است، بنابراین، پیشنهاد می شود با تشکیل کارگاه هایی، آموزش مدیران در این سبک از رهبری عملیاتی شود و مهارتهای آنان در برنامه ریزی توانمندسازی کارکنان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: الگوی رهبری، رهبری خدمتگزار، مدیریت بیمارستانی
 • محمدرضا کمالی، مصطفی فروتن، مصطفی براری، هادی پناهی صفحات 170-175
  مقدمه
  در مجموعهای مانند پلیس که هریک از نیروها به عنوان سرمایه های آن سازمان محسوب می شود تاثیرات آلودگی صوتی میت واند به نابهنجاریهای رفتاری نظیر پرخاشگری منجر شود که این مسئله میت واند زمینه ساز بروز فرسایش خدمتی شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان پرخاشگری افراد شاغل در گروه موزیک نیروی انتظامی با افرادی است که به موزیک اشتغال ندارند، انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقایسهای بوده و تستهای پژوهش بر روی تمامی اعضای شاغل در گروه موزیک دانشگاه علوم انتظامی (42 نفر) اعمال گردید. جهت دستیابی به گروه شاهد، پس از همتاسازی گروه مذکور 42 نفر به عنوان گروه مقایسه و انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود که به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی در اختیار افراد نمونه قرار داده شد. داده های جمعآ وری شده سپس با استفاده از آزمون تی و همبستگی پیرسون با نرما فزار 20SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه مشاهده شد که نمره کلی پرخاشگری اعضای گروه موزیک نسبت به سایر گروه های ستادی به طور معناداری بالاتر است. این اختلاف در مورد چهار خرده مقیاس پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت نیز به دست آمد (001 / p=0). همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که میان سابقه کار و میزان پرخاشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (011 / p=0). به عبارت دیگر با افزایش سابقه کاری افراد در گروه موزیک، میزان پرخاشگری آن ها نیر بیشتر می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه بیان گر اهمیت تاثیر مواجهه با صدای بالا بر بروز تغییرات رفتاری مانند پرخاشگری در اعضای گروه موزیک میب اشد. ب رنامه ریزی و اتخاذ تدابیری جهت کاهش و کنترل مواجهه این گروه از افراد با این عامل استرس زای محیطی بسیار ضروری و لازم میب اشد. اقداماتی از قبیل تخصیص فضای مناسب جهت تمرین و ایجاد فضای آکوستیک، زمانب ندی صحیح برای کار و استراحت و مداخلات روانشناختی جهت کاهش میزان پرخاشگری و افزایش سازگاری در محیط کار از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق این هدف میب اشند.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، گروه موزیک، گروه غیرموزیک، ناجا
 • عبدالله سلطانی نژاد، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، عماد یاحقی، علیرضا نیک مراد، روح الله کریمی، عاطفه عبد المنافی صفحات 176-182
  مقدمه
  رفتارهای خودکشی گرایانه یکی از آسیب های اساسی در حوزه سلامت روانی است. یکی از مهمترین رفتارهای خودکشی گرا، افکار خودکشی است که یک پیش بینی کننده مهم در خودکشی کامل است. این مطالعه نقش اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری و سبک مقابلهای هیجان مدار را در پیشب ینی افکار خودکشی سربازان بررسی کرده است.
  مواد و روش ها
  1659 نفر از سربازان به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس افکار خودکشی بک، سیاهه بالینی چند محوری میلون 3، مقیاس تکانشگری وایتساید و لینام و پرسشنامه سبک های مقابلهای جمعآ وری شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادها ست،اختلال شخصیت مرزی نه تنها به طور مستقیم بر روی افکار افکار خودکشی اثر می گذارد، بلکه این اختلال از طریق اثر غیر مستقیم بر روی متغیرهای دیگری نیز میت واند در پیشب ینی افکار خودکشی نقش داشته باشد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از نقش واسطهای سبک مقابلهای هیجان مدار و تکانشگری در رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی است.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین اختلال شخصیت مرزی و افکار خودکشی میت واند از طریق متغیر های واسطهای مانند سبک مقابلهای هیجان مدار و تکانشگری دقیق تر و جامعتر تبیین شود. غربالگری و شناسایی سربازان با تشخیص اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری بالا و نیز کسانی که بیشتر از سبک مقابله هیجان مدار استفاده می کنند به منظور ایجاد محدودیت در دسترسی به سلاح در پیشگیری از بروز اقدام به خودکشی موثر است.
  کلیدواژگان: خودکشی، رفتارهای خودکشی گرایانه، اختلال شخصیت مرزی، تکانشگری، سبک های مقابله ای
 • حسن بنی اسدی شهر بابک، شهربانو رشیدی، سید مهدی حسینی فرد صفحات 184-190
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعارضات کار-خانواده مادران شاغل در بیمارستانها با اختلالات اضطرابی کودکان آنها و مقایسه آن در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی بوده است. در پژوهش حاضر اختلالات اضطرابی کودکان شامل پنج سطح اضطراب می باشد (جدایی، فراگیر، مدرسه هراسی، جسمانی شکل و اجتماعی).
  روش
  این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای است که بر روی 176 نفر از مادران شاغل، که فرزندان 12 - 8 سال داشتند و در 6 بیمارستان نظامی و غیر نظامی در شهر کرمان انجام شد. داده های به دست آمده شامل 44 مورد در بیمارستان های نظامی و 132 مورد در بیمارستان های غیرنظامی بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های SCARED و تعارضات کار-خانواده استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج کسب شده نشان داد که ارتباط معنی داری بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل با اختلالات اضطرابی کودکان در 5 سطح وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان داد هیچ اثر تعاملی بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی با اضطراب کودکان وجود ندارد. علاوه بر آن نتایج نشان داد اختلالات اضطرابی در کودکان مادران شاغل در بیمارستان های غیر نظامی بیشتر از بیمارستان های نظامی است.
  نتیجه گیری
  علیرغم عدم وجود اثر تعاملی تعارضات کار-خانواده مادران شاغل در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی، همه کودکان نشانه هایی از اختلالات اضطرابی را نشان دادند. لذا تعارضات کار- خانواده مادران شاغل به ویژه در بیمارستان ها و اثر آن بر اضطراب کودکان آنها باید مدیریت شوند تا این تعارضات و اثرات آنها بر خانواده ها کاهش یابند.
  کلیدواژگان: تعارضات کار، خانواده، اختلالات اضطرابی، مادران شاغل، بیمارستانها نظامی و غیر نظامی
 • عزیز کسانی، رستم منتی، پیمان استرکی، علی دل پیشه صفحات 192-199
  مقدمه
  استفاده گسترده از سلاح های انفجاری، همانند مین باعث ایجاد آسیب های گوناگون در قربانیان می گردد. حفظ جان و سلامت مردم و همچنین کارکنان نظامی به عنوان نیروهای تخصصی مسئول امنیت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از روش های موثر در اداره و تنزل صدمات ناشی از انفجار در این گروه ها در مناطق مرزی آلوده به مین و سایر مواد منفجره شناخت اپیدمیولوژی این گونه حوادث از ابعاد گوناگون است. این مطالعه به بررسی انواع صدمات جسمی در مصدومین ناشی از انفجار مین و برخی عوامل مرتبط با آن در استان ایلام می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی –تحلیلی) می باشد. داده های این مطالعه به صورت سرشماری از تمام پرونده های مصدومین ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی بین سال های 1380-1386 در اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام استخراج شده است. در این مطالعه از آماره های توصیفی و آزمون های تحلیلی کای اسکوئر، فیشر دقیق، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
  یافته ها
  از 106 مجروح ثبت شده ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در طی این سال ها، 3/ 95 درصد مرد و بقیه زن بودند. که بیشترین تعداد مجروحین در گروه سنی 40 - 20 سال قرار داشتند (2/ 47 درصد). همچنین از بین مجروحین 4/ 43 درصد دچار نقص عضو (57 / 0 - 29 / 0= CI%95)ر، 16 درصد ضایعات پوستی (33 / 0 - 01 / 0= CI%95)ر 1/ 15 درصد ضایعات چشمی (32 / 0 - 01 / 0= CI%95)ر 8/ 3 درصد ضایعات عروقی و عصبی اندام فوقانی (22 / 0 - 14 / 0= CI%95)ر 9/ 18 درصد ضایعات استخوانی اندام فوقانی و تحتانی (36 / 0 - 02 / 0= CI%95)ر 8/ 2 درصد صدمات استخوانی جمجمه (21 / 0 - 15 / CI%95=0) شده اند. همچنین بین نوع مجروحیت با سن (02 / P≤0)، جنس (03 / P≤0)، اشتغال P≤0/04)) و نوع ماده منفجره (02 / P≤0) رابطه معنی داری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  میزان نقص عضو ناشی از انفجار مین و سایر مهمات جنگی در این پژوهش نسبت به آمارهای جهانی بالاتر می باشد. این سوانح می توانند لطمات جبران ناپذیری بر سلامت جسمی افراد آسیب دیده بر جای بگذارد. همچنین عدم پاک سازی مناطق آلوده به مین می تواند جان و سلامت ساکنان این مناطق مانند کشاورزان، دامداران، و نیروهای نظامی و مرزی را به خطر انداخته و باعث خسارات جانی و مالی زیاد گردد.
  کلیدواژگان: مین، مجروحیت، نقص عضو، مهمات جنگی
 • علی رضا پناهی، روح الله نخعی سیستانی، مجید صادقی زاده صفحات 200-207
  مقدمه
  سرطان معده بعنوان چهارمین سرطان بدخیم و عامل مرگ و میر در سطح دنیا شناخته شده است. عوامل مختلفی بعنوان عامل خطر این بیماری معرفی شده اند که از آن جمله می توان به رژیم غذایی و محیط اشاده نمود. کورکومین یک ترکیب گیاهی است که تاثیرات آن در مهار جنبه های مختلف سرطان از جمله آپوپتوز، مهار تکثیر سلولی، تهاجم و رگزایی به اثبات رسیده است و نشان داده شده است که بر سلولهای سالم فرد تاثیر سوئی نمی گذارد. اما مهمترین عامل محدود کننده در کاربرد بالینی این دارو نامحلول بودن آن در آب، جذب پایین و ناپایداری زیستی آن می باشد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا جهت رفع این مشکلات از دندروزوم به عنوان ناقل استفاده شود و القاء آپوپتوز بر سلولهای AGS بررسی گردد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق سلول های AGS در معرض غلظت های مختلف نانوکورکومین پلیمری (5 تا 20 میکرومولار) قرار گرفتند و مهار فعالیت متابولیکی آنها توسط آزمون MTT سنجیده شد و در ادامه ایجاد آپوپتوز نیز توسط آزمون انکسین تعیین گردید.
  یافته ها
  در این آزمایش نشان داده شد که غلظت 13 میکرومولار نانوکورکومین می تواند به مهار متابولیکی 50 درصدی سلولها و نیز آپوپتوز 26 درصدی آنها در مقایسه با گروه کنترل بیانجامد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید، غلظتی از داروی انکپسوله که می تواند منجر به مهار فعالیت متابولیکی و آپوپتوزی گردد بسیار پایین است. از آنجا که مطالعات برروی دندروزوم حاکی از عدم سمیت دندروزوم بر روی سلول ها است، و از طرفی مقدار کورکومین فاقد حامل مورد نیاز جهت اعمال تاثیر مشابه آنچه که در این آزمایش بدست آمد بسیار بیشتر است، به نظر میرسد که فرمولاسیون نانوکورکومین پلی مری (DNC) با غلظت 13 میکرومولار جهت اهداف بالینی نسبت به شکل فاقد حامل دارو برتری قابل ملاحظه ای دارد.
  کلیدواژگان: نانوکورکومین پلیمری، آپوپتوز، سرطان معده، غلظت دارو
|
 • Pages 142-153
  Background
  Cardiovascular diseases (CVDs) and specially coronary artery diseases (CAD) are of the main causes of mortality and morbidity in the world. Preventing the risk factors of these disorders not only may reduce their incidence in the population، but also increases the efficacy and improves the prognosis of expensive therapies that are being used for cardiovascular patients. Most of the patients suffering from advanced coronary artery disease may need coronary artery bypass graft surgery (CABG). Therefore identification of risk factors of atherosclerosis and CAD is of the most valuable steps toward finding proper therapeutic options.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional descriptive retrospective study. Medical records of patients who underwent CABG were reviewed. Records gathered from Vil-e-Asr (A) hospital medical archive department. Demographic data، lab results، physical examinations and risk factors related to CAD have been extracted from the records.
  Results
  Total of 120 patients have been studied، 119 were male and 1 female. Ninety two (76. 7%) have had no history of cigarette smoking and 28 (23. 3%) were smoking. 27. 5% of patients have had past medical history of diabetes mellitus which 95% of them were taking oral agents. In biochemical assessments، 20% of patients have had high levels of fasting blood sugar and 33. 3% were having impaired fasting glucose. 18. 3% of patients have had history of dyslipidemia. 30. 8% of patients were overweight (BMI = 24. 7 – 26. 9) and 35% were in grade 1 obesity (BMI = 27-29. 9) and 15. 8% were suffering from morbid obesity (BMI>30). 38. 3% of patients have had history of high blood pressure.
  Conclusion
  Results of this study shows that interaction and effect mechanism of risk factors of CVDs and effect of other factors like behavioral، genetic and biomedical on them makes a complex field of interactivity between factors that shows the necessity of more studies.
  Keywords: Demographic, clinical indexes, Coronary artery bypass graft, Cardiovascular disease
 • Pages 150-160
  Background
  Low Back Pain (LBP) is a major health and economic problem. The aim of this study is to compare pain، and disabling effects of chronic low back pain in NAJA-Vali Asr Hospital patients before and after a period of medical treatment.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study of 167 patients with LBP attending NAJA Vali-e- Asr (A) Hospital، who were under treatment with NSAIDs for 6 weeks، based on physician’s diagnosis were selected availability and using Cochran formula. Severity and disability from LBP questionnaire of OSWESTRY collected from all patients before and after treatment. A mean change of less than 10% suggested as partial recovery، while the patients who reached more than 10% decrease suggested as significant recovery. Frequency، mean، Standard Deviation، t-test and chi-square test were performed using SPSS software.
  Results
  The results indicated that there is a significant change in the mean score of pain-related disability before and after treatment (respectively 26. 37 ± 7. 89 and 34. 76± 8. 85، P =0. 0001). Results also showed 32. 3% of patients reached the recovery level of less than 10% after treatment، while 67. 7% achieved 10% or more. Results showed a significant association between gender and the recovery rate (P =0. 016)
  Conclusion
  The findings showed that medications is effective in reducing disability from low back pain and Oswestry questionnaire also can be performed beside the medical diagnostic field to assess disability from back pain.
  Keywords: Back pain, Disability from back pain, Remission, Oswestry questionnaire
 • Pages 162-169
  Background
  This paper aims to survey different parameters of servant leadership model and proposes a theoretical scheme to apply in hospital management. It additionally examines the applicability of this model in Police Hospitals.
  Materials And Methods
  The study exploits an applied-development approach as well as a descriptive-survey design among 374 members of hospital executives، physicians and faculty members in two categories. The sample was chosen by Ray Morgan research population estimation method. 251 members were chosen based on simple random sampling. Data gathering was done according to the Likert-type scale with 7 levels and the reliability of 0. 89. Moreover، statistical analysis was based on confirmatory factor analysis examination، structural equation modeling as well as fitting model with SPSS and Lisrel toolkits.
  Results
  The analysis of data showed that enabler and insightfulness are the most and the less important characteristics of servant-based leadership in hospital management with the factor weighting of 0. 79 and 0. 3 respectively. Additionally، the second order conformity factor analysis and the final fitting index demonstrated that twelve variables out of the total number of eighteen were confirmed. So five characteristics and twelve variables were confirmed at the end. It is mentionable that highly agreeable fitting scales (RMSEA=0. 098، GFI=0. 95، AGFI=0. 94) show a reliable fitting pattern.
  Conclusion
  It can be concluded that having a comprehensive enabling plan is the most important expectations of members from an executive chief in a servant leadership approach. Therefore we suggest holding workshops for hospital managers in the light of operational leadership and empowering employees to increase their skill in planning.
  Keywords: Hospital management, Leadership model, Servant leadership
 • Pages 170-175
  Background
  In systems such as police force that any person is considered as an asset of the organization، noise pollution can lead to the behavioral abnormalities such as aggression that may cause occupational burnout. Therefore this study was conducted to compare aggression between Musicians and Non-Musicians groups of NAJA.
  Materials And Methods
  The present study was a cross-comparative research and tests were applied on all members of music group (n=42) of NAJA university. To access the control group، we selected 42 subjects and matched them with experimental group. To measure aggression we used Buss-Perry Aggression Questionnaire and for collecting demographic information we used a questionnaire designed by authors. Data processing was performed using student T-test and Pearson correlation coefficient by SPSS 20 software package.
  Results
  The results of the comparison between two groups indicated that the score of overall aggression was significantly higher in music group than other one. The similar difference was also achieved for physical and verbal، anger، and hostility subscales of questionnaire (p=0. 001). Moreover، we found the significant positive relation between job history and aggression with Pearson correlation (p=0. 011). It means that the more year people work in music group، the more aggression they have.
  Conclusion
  Findings obtained from this study indicated the importance of high noise exposure effect on behavioral changes such as aggression among members of music group. The authorities should adopt and rigorously implement approaches to reduce and control exposure to this stressful environmental factor for the mentioned group. Allocation of suitable space for practice and providing acoustic space، proper scheduling for work and rest and psychological interventions to reduce aggression and increase compatibility in workplace are the most important approaches to achieve this goal.
  Keywords: Aggression, Musicians group, Non, Musicians group, NAJA
 • Pages 176-182
  Background
  Suicidal behavior is one of the fundamental strains in the area of mental health. One of the most considerable suicidal behaviors is the suicidal ideation which is an important predictor for suicide completion. This study has conducted the role of borderline personality disorder، impulsivity، and excitement-oriented coping style in predicting soldiers’ suicidal ideation.
  Materials And Methods
  A total of 1،659 soldiers were selected through multi-level cluster sampling method. Data were collected using Beck Suicide Ideation Scale (BSSI)، the Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III)، UPPS Impulsive Behavior Scale، and Coping Style Questionnaire (CSQ).
  Results
  The result has indicated that not only the borderline personality disorder directly affects the suicidal ideation but it could also have a role in predicting the suicidal ideation via the way of directly influencing the other variants. The findings resulting from the method analysis are indicative of the intermediary role of excitement-oriented coping style and impulsivity regarding the relationship between the borderline personality disorder and suicidal ideation.
  Conclusion
  Therefore، the research findings exhibited that the relationship between the borderline personality disorder and the suicidal ideation could be more precisely and comprehensively explained via the intermediary variants such as the excitement-oriented coping style and impulsivity. Screening and identifying soldiers through diagnosing the borderline personality disorder and hyper impulsivity and also those individuals more frequently using the excitement-oriented coping style are effective for the purpose of restricting access to weapons in prevention of suicide attempt.
  Keywords: Suicidal behavior, Suicide ideation, Soldier, Impulsivity, Borderline personality disorder
 • Pages 184-190
  Background
  The aim of present study was to investigate the effects of workfamily conflict of working mothers on anxiety disorders in their children and to compare anxiety disorders in children who their mothers work in military hospitals with civilian hospitals. In this research anxiety disorders includes 5 anxiety subtype (Separation، generalized، school phobia، somatization and social).
  Materials And Methods
  This study is a casual-comparison that was performed among 176 working mothers who have children with ages between 8-12 in six military and civilian hospitals in city of Kerman، Iran. The data has obtained from 44 cases in military and 132 case in civilian hospitals. The SCARED and Work-Family Conflict questionnaires were used. Data was analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation)، inferential statistical methods (ANOVA) and Pearson correlation with using SPSS version 19.
  Results
  Obtained results showed that there is a significant difference between work-family conflicts of working mothers with anxiety disorders of their children in 5 levels. Also the results revealed that there was not any interactive effect between work-family conflict of working mothers in military and civilian hospitals with their children’s anxiety disorders. Moreover، the result showed that anxiety disorders in children that their mothers work in civilian hospitals was more than military hospitals.
  Conclusion
  Despite of interactive effect of work-family conflicts on anxiety disorders was not significant in military and civilian hospitals; all of their children showed some symptoms of this anxiety disorders. work-family conflicts of working mothers specially in hospitals and effect on anxiety disorders on their children should be managed to decreased the conflicts and their effects on family.
  Keywords: Work, family conflict, Anxiety disorder, Working mothers, Military, civilian hospitals
 • Pages 192-199
  Background
  The widespread use of explosive weapons such as mine is cause of various injuries in the victims. It is very important to care about life safety of the people and military personnel as specialized people in charge of security of the nation. Epidemiological studies in these events are one of the most effective ways to manage and reduce the damage caused by the explosion of groups in the border areas contaminated by mines and other explosive materials. This study deals to evaluate kinds of injuries related to mine and munitions explosion and their related factors in Ilam province - Iran.
  Materials And Methods
  This survey is a cross-sectional (descriptive-analytic) study. Data for this study were collected from census of all case records of injuries caused by the explosion of mines and other munitions between 2001- 2007 that were registered in department of forensic medicine، Ilam، Iran. Descriptive statistics and Chi-square، Fisher exact، one-way ANOVA and Tukey tests were used to describe the results of this study.
  Results
  From the total of the 106 injuries over the years there were 95. 3% male and the rest were female، that age group of 20 to 40 years had the highest number of injuries (47. 2 %). Also among the injuries، limb defects were 43. 4% (CI95%: 0. 29-0. 57)، skin lesions were 16% (CI95%: 0. 01-0. 33)، eye injuries were 15. 1% (CI95%: 0. 01-0. 32)، upper extremity neurovascular defects were 3. 8% (CI95%: -0. 14-0. 22)، upper and lower limb bone defects were 18. 9% (CI95%: 0. 02-0. 36) and of skull bone injuries were 2. 8% (CI95%: -0. 15-0. 21). Also، we found significant relationship between of the type of injury and age، gender، occupational status and type of explosives in individuals injured.
  Conclusion
  The degree of impairment caused by the explosion of mines and other ammunition in this study is higher than the other similar studies. These events can leave irreparable harm to the physical or mental health of the affected people. Also ignoring the areas affected can much damage mental health residents، such as farmers، ranchers، and the troops stationed at the border
  Keywords: Mine, Organic injuries, Munitions
 • Pages 200-207
  Background
  Gastric cancer is known as the 4th cause of malignancy and mortality in the world. Several risk factors have been defined for this malignancy as diet and environmental factors. Curcumin is a herbal derivate which has obvious effects on suppression of malignancies via inhibition of apoptosis، cell proliferation، invasion and angiogenesis. It has also been shown that Curcumin has no adverse effect on body normal cells. The most important limitation factor in its clinical use is being water insoluble، low absorption rate and bio-instability. The aim of this study was to use Dendrosomes as carriers of Curcumin and to study the induction of apoptosis on AGS cells.
  Materials And Methods
  In this study، AGS cells have been exposed to different concentrations of Polymer Nano Curcumin (5 to 20 micromole). Metabolic activity of these cells has been evaluated by using MTT test. Also apoptosis has been studied using Annexin test.
  Results
  This study showed that Nano Curcumin concentration of 13 micromole is able to suppress metabolic activity of 50% of cellules and also to suppress apoptosis in 26% of them in compare with control group.
  Conclusion
  The concentration of encapsulated agent that may lead to inhibition of metabolic activity and apoptosis is too low. As Dendrosomes have been shown to be non-toxic on body cells and also the amount of free Curcumin which is needed to have effects like this study is too high، it looks that 13 micromole concentration of Nano Curcumin polymer has significant better effect on clinical targets in compare with free form.
  Keywords: Polymer Nano Curcumin, Apoptosis, Gastric cancer, Drug concentration