بررسی اثر آموزش بر اساس شبیه سازی روی تخمین دیداری حجم خونریزی بعد زایمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خونریزی بعد از زایمان یکی از علل شایع مرگ و میر مادری است و سرنوشت آن وابسته به تخمین صحیح خونریزی می باشد. تخمین صحیح خونریزی نیاز به کسب مهارت دارد.در این بررسی ما تصمیم گرفتیم تا اثر آموزش با استفاده از شبیه سازی را بر تخمین دیداری حجم خون مورد مطالعه قرار دهیم.
روش
در این مطالعه آینده نگر که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد 40 نفر از رزیدنت های زنان و مامایی که دارای شرایط ورود بوده و فرم رضایت شرکت را امضا نمودند، وارد مطالعه شدند. مطالعه در سه مرحله پره تست، آموزش بر اساس شبیه سازی و پست تست طراحی شد. ابتدا شش ایستگاه همانند خونریزی بعد از زایمان در حجم های مختلف خون (500،1000، 1500، 2000، 2500، 3000 سی سی) شبیه سازی شد. سپس از شرکت کنندگان درخواست شد مشخصات خود را در پرسشنامه تکمیل نمایند و درمرحله پره تست به ایستگاه های مختلف وارد شده و حجم خون هر ایستگاه را دید تخمین بزنند و در فرم بنویسند. در مرحله بعد محقق در هر ایستگاه به شرکت کنندگان حجم صحیح خون را آموزش داد. در مرحله پست تست دوباره شش ایستگاه با همان حجم های خون شبیه سازی و پره تست انجام شد. اطلاعات به دست آمده جمع آوری و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسحه 5/11 و تست های آماری کای اسکوئر و مک نمار انجام شد. سطح معنی داری P 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
شرکت کنندگان 40 نفر از رزیدنت های زنان و مامایی بودند. مقایسه بین پره تست و پست تست نشان داد که صحت تخمین حجم خون در حجم های مختلف (500، 1000، 1500، 2000، 2500، 3000 سی سی) تفاوت معنی داری دارد (به ترتیب 008/0 = P، 001/0 < P، 001/0 < P، 001/0 = P، 021 /0 < P، 001/0=P).
نتیجه گیری
آموزش بر اساس شبیه سازی اثر معنی داری بر صحت تشخیص دیاری حجم خون دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
29 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1181153 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.