فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue:3, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/07/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اکرم ثناگو، لیلا جویباری، سمیه غنا، جواد صادقی الله آبادی، مسعود رحیمی، صادق صادقی، سید حمید شریف نیا صفحات 3-6
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات آموزشی استفاده نادرست اکثر دانشجویان از جزوات درسی به جای به کتب مرجع است. جزوات درسی، با ساختار ویژه خودشان نمی توانند در برگیرنده همه مطالب لازم درسی مورد نیاز برای یک دانشجو باشد این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان در خصوص استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1390، 201 دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استفاده از نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 39 سوالی جمع آوری شدند. میانگین نمرات از 20 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون های تی تست مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه در سطح معنی داری 05/0>p صورت گرفت.
  یافته ها
  از 201 نفر، 7/66 درصد دانشجویان مونث بودند. میانگین نمرات نگرش دانشجویان پزشکی 37/1±15/18، پرستاری 46/1±15/17 و پیراپزشکی 35/1±67/17 با استفاده از آنالیز واریانس تفاوت آماری معنی داری داشتند (008/0p=). در بررسی گویه ها «حجم زیاد کتب درسی» از بیشترین علل ترغیب دانشجویان به گرایش به استفاده از جزوه بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نگرش مثبت دانشجویان نسبت به جزوه نویسی و ناکافی این رویکرد در یادگیری به ویژه وقتی که تنها منبع یادگیری دانشجو باشد لذا ضروری است تا دانشجویان را با شیوه های دیگر یادگیری از سخنرانی های کلاس درس و استفاده تلفیقی آنها آشنا ساخت.
  کلیدواژگان: دانشجوی علوم پزشکی، جزوه درسی، جزوه خوانی، نگرش
 • عزیزه فرشباف خلیلی، مهناز شهنازی، خدیجه حاجی زاده، مریم عباس زاده صفحات 7-14
  زمینه و هدف
  برای دستیابی به آموزش بالینی مطلوب، وضعیت موجود باید به صورت مستمر ارزیابی گردد و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود. این مطالعه با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت دوره های آموزش بالینی انجام گردید.
  روش
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی - مقطعی است که در آن نقاط ضعف و قوت دوره های آموزش بالینی از دیدگاه کلیه دانشجویان و مربیان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ودنرولارنت بود. نمونه پژوهش برابر با جامعه پژوهش به تعداد 156 نفر دانشجوی مامایی و 13 نفر مربی مامایی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کای اسکوئر) از طریق نرم افزار (ver.13) SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عدم دسترسی دانشجویان به اطلاعات لازم قبل از ورود به دوره، عدم وجود فضای مطالعه و کنفرانس برای دانشجویان، عدم امکان تماس با برخی از مسئولین دانشکده و دانشگاه از اهم نقاط منفی و در نظر گرفته شدن نیازهای آموزشی دانشجویان، وجود تجهیزات و بخش بالینی کافی، وجود موارد بیماری متنوع از مهمترین نقاط مثبت آموزش بالینی بوده است. اختلاف معنی دار آماری بین دیدگاه دانشجویان سال دو، سه و آخر در مورد نصف آیتم های مربوط به ارزیابی دوره-های آموزش بالینی وجود داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  فراهم نمودن اطلاعات لازم قبل از شروع دوره، ارایه اهداف آموزشی مکتوب، بازبینی نحوه ارزیابی دانشجویان و رفع کمبودهای فیزیکی در محیط بالینی می تواند گامی موثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان مامایی، مربیان، نقاط ضعف و قوت
 • عصمت نوحی، عباس عباس زاده، مداح سادات سید باقر صفحات 15-19
  زمینه و هدف
  رویکرد یادگیری مشارکتی و همچنین برنامه مشارکتی آنلاین در پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش آموزش دانشگاهی مفید است. هدف این مطالعه تعیین نقش ارتباطات الکترونیکی در فرایند آموزش و یادگیری مشارکتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است.
  روش
  این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است. نمونه گیری به روش سرشماری و مبتنی بر جامعه پژوهش، 57n= نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه خود گزارش دهی بودکه روایی آنها از نوع روایی محتوا تعیین گردید. برای تعیین پایایی ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب پرسشنامه یادگیری فعال و مشارکتی active and collaborative learning (ACL) (84/0=r) و ارتباطات الکترونیکی (91/0=r) محاسبه شد. داده ها در یک نوبت جمع آوری گردید و در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که که میانگین نمره یادگیری مشارکتی دانشجویان پرستاری مقطع تحصیلات تکمیلی 3/13 ± 2/76 بود. بین نمره کل سطح یادگیری مشارکتی با ارتباطات الکترونیکی و زیر گروه های آن ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  دانشجویان ضمن یادگیری مشارکتی با استفاده از ارتباطات الکترونیکی برای تجربه طیف وسیعی از اطلاعات تلاش می کنند به منظور پویایی و هدایت دانشجویان، توسعه ارتباطات الکترونیکی از طریق برنامه ریزی منظم و آمادگی برای این مهم توصیه می شود.
 • حسن علیزاده مقدم، رضا لباف قاسمی، هاله قوشخانه ای، رضا افشاری، پرویز مروزی صفحات 20-23
  زمینه و هدف
  آموزش پزشکی می بایست پزشکانی با صلاحیت و متعهد نسبت به نیازهای جامعه را تربیت کند. این پاسخگویی اجتماعی برای برخورداری همه انسانها از چهار ارزش برابری، کیفیت، ارتباط و بازدهی در خدمات بهداشتی و درمانی لازم است. هدف از انجام این مطالعه تعیین نظرات اعضاء هیات علمی علوم پایه و بالینی دانشکده های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو می باشد.
  روش
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی در سال 1390، در دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، پیراپزشکی، بهداشت و طب سنتی مکمل و بر روی 133 نفر از اعضا هیات علمی انجام شد. یک پرسشنامه محقق ساخته، در مورد میزان آگاهی اساتید از آموزش پزشکی پاسخگو و جایگاه آن در دانشگاه، در اختیار اعضای هیات علمی قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه 86 نفر(65%) مرد و 47 نفر (35%) زن بودند. نظرات همکاران علوم بالینی با علوم پایه و استادان، دانشیاران، استادیاران و مربیان تفاوت معنی داری نداشت. موارد خاص نظیر وجود واحد آموزش پاسخگو در معاونت آموزشی(001/0 p<)، معاونت بهداشتی(001/0 p<)، معاونت درمان(001/0 p<) بین دانشکده های مختلف تفاوت معنی داری داشت. اعضاء هیات علمی دانشکده داروسازی در مجموع آگاهی محدودتری نسبت به سئوالات پرسشنامه داشتند.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد سطح آگاهی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه نسبت به موضوع آموزش پاسخگو محدود است که در این میان دانشکده داروسازی از رتبه پائین تری برخوردار است. اطلاع رسانی وتدوین جایگاه، مفاهیم و تاثیرات مستخرج از آموزش پزشکی پاسخگو در سطح دانشگاه بویژه دانشکده داروسازی می بایست تقویت گردد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، پاسخگویی اجتماعی، سیستم مراقبت های بهداشتی
 • مجید زارع بیدکی، فاطمه نادری، محسن آیتی صفحات 24-28
 • فریده اخلاقی، ویدا تقی پور بازرگانی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  خونریزی بعد از زایمان یکی از علل شایع مرگ و میر مادری است و سرنوشت آن وابسته به تخمین صحیح خونریزی می باشد. تخمین صحیح خونریزی نیاز به کسب مهارت دارد.در این بررسی ما تصمیم گرفتیم تا اثر آموزش با استفاده از شبیه سازی را بر تخمین دیداری حجم خون مورد مطالعه قرار دهیم.
  روش
  در این مطالعه آینده نگر که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد 40 نفر از رزیدنت های زنان و مامایی که دارای شرایط ورود بوده و فرم رضایت شرکت را امضا نمودند، وارد مطالعه شدند. مطالعه در سه مرحله پره تست، آموزش بر اساس شبیه سازی و پست تست طراحی شد. ابتدا شش ایستگاه همانند خونریزی بعد از زایمان در حجم های مختلف خون (500،1000، 1500، 2000، 2500، 3000 سی سی) شبیه سازی شد. سپس از شرکت کنندگان درخواست شد مشخصات خود را در پرسشنامه تکمیل نمایند و درمرحله پره تست به ایستگاه های مختلف وارد شده و حجم خون هر ایستگاه را دید تخمین بزنند و در فرم بنویسند. در مرحله بعد محقق در هر ایستگاه به شرکت کنندگان حجم صحیح خون را آموزش داد. در مرحله پست تست دوباره شش ایستگاه با همان حجم های خون شبیه سازی و پره تست انجام شد. اطلاعات به دست آمده جمع آوری و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسحه 5/11 و تست های آماری کای اسکوئر و مک نمار انجام شد. سطح معنی داری P 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شرکت کنندگان 40 نفر از رزیدنت های زنان و مامایی بودند. مقایسه بین پره تست و پست تست نشان داد که صحت تخمین حجم خون در حجم های مختلف (500، 1000، 1500، 2000، 2500، 3000 سی سی) تفاوت معنی داری دارد (به ترتیب 008/0 = P، 001/0 < P، 001/0 < P، 001/0 = P، 021 /0 < P، 001/0=P).
  نتیجه گیری
  آموزش بر اساس شبیه سازی اثر معنی داری بر صحت تشخیص دیاری حجم خون دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، شبیه سازی، خونریزی بعد از زایمان، تخمین دیداری
 • سلیمان سراوانی، جاوید دهقان حقیقی، ژیلا عابدسعیدی، رامین همایونی زند صفحات 35-40
  زمینه و هدف
  عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات اصلی مراکز آموزش عالی کشور می باشد که نه تنها باعث هدررفتن وقت و هزینه های جاری در مراکز آموزشی می شود بلکه سبب ایجاد مسائل و مشکلات روحی-روانی، خانوادگی و اجتماعی برای دانشجویان نیز می گردد امطالعه حاضر با هدف تعیین میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است.
  روش
  در طی یک مطالعه توصیفی و تحلیلی که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که حداقل یک ترم از دوره تحصیلی خود را گذرانده بودند به تعداد 399 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شده بودند، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های فردی، رضایت از رشته تحصیلی و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بود. پس از جمع آوری اطلاعات دانشجویان برحسب معدل کلاسی و ترمهای مشروطی به 2 دسته دانشجویان موفق و ناموفق تقسیم شده و عوامل موثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی هر یک از این دو گروه بررسی و با هم مقایسه شده است.
  یافته ها
  یافته های این بررسی نشان داد که درصد دانشجویان ناموفق در دانشگاه برابربا 8/33 درصد است. اختلاف معنی داری بین جنس، شغل پدر، معدل دیپلم، وضعیت اقتصادی خانوار در بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق وجود داشت (05/0>P) در حالی که ارتباط معنی داری بین متغییرهای سن، رشته تحصیلی، سواد والدین، شغل مادر در بین دو گروه دیده نشد (05/0نتیجه گیری
  در این پژوهش مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، روش مطالعه، زمان مطالعه و علاقه به رشته و همچنین داشتن دقت و تمرکز هنگام مطالعه بود. در بین عوامل دموگرافیک نیز جنسیت بر موفقیت تحصیلی دانشجویان موثر بود و دانشجویان دختر موفق تر از پسران بودند. با توجه به نتایج این مطالعه، برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص برنامه ریزی درسی، شیوه های مطالعه و یادگیری، می تواند در موفقیت تحصیلی دانشجویان، بسیار مناسب باشد.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، دانشجویان، زاهدان
 • زکیه رستم زاده، زهرا زارع، کاوه هومن صفحات 41-46
  زمینه و هدف
  ارزشیابی اساتید به روش های مختلفی سنجیده می شود. لیکن رایج ترین و بحث انگیزترین رویه در کشور ما ارزشیابی استاد توسط دانشجو است. مطالعه حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان را در مورد معیارهای ارزشیابی اساتید را هدف قرار داده است.
  روش
  جامعه هدف این مطالعه پیمایشی مقطعی، تعداد 107 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند که دو نفر آنها بعلت مخدوش بودن پرسشنامه از مطالعه خارج گردیدند. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای توسط بسته نرم افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که اکثر دانشجویان (79%) برخورد محترمانه استاد با دانشجو را مهمترین معیار ارزشیابی استاد تلقی می کنند. معیارهای تسلط استاد بر مفاهیم علمی و مطالب درسی و توانایی استاد در ارائه و انتقال مفاهیم درسی به ترتیب با درصد فراوانی 77.1%و73.3% اولویت های بعدی دانشجویان را در ارزشیابی استاد تشکیل می دادند. مراعات طول زمان کلاس توسط استاد، آخرین معیاری بود که کمترین میزان توجه دانشجویان (24.8%) را به خود اختصاص می داد.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه دانشجویان معیار برخورد محترمانه استاد با دانشجو از اهمیت نسبتا بالایی برخوردار است که این امر وظیفه اساتید را در رعایت رفتار مناسب مورد تاکید قرار می دهد. از نتایج این پژوهش می توان در جهت نیل به اهداف آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش استفاده نمود.
  کلیدواژگان: دیدگاه، دانشجویان، اساتید، اولویت های ارزشیابی
 • |
  • Akram Sanagoo, Leila M. Jouybari, Samieh Ghana, Javad Sadeghi Alhaabadi, Masood Rahimi, Sadegh Sedghi, Seyyed Hamid Sharifnia Pages 3-6
   Background
   the inappropriate use of handouts and notes is a common academic problem among students. Student's notes are too brief and incomplete in compare with references; hence they may not cover the required content for the courses. The aim of this paper is to analyze student's attitude toward reading handouts and notes instead of references.
   Methods
   In this analytical and descriptive study a representative sample of 201participants, including medical, paramedical, nursing and midwifery students of Golestan University of Medical Sciences, has been drawn. The data derived from this research has been collected by a valid and reliable questionnaire. There have been 39 questions in the questionnaire ranging from 1 to 5, based on Likert scale; five represents that students are proponent of reading notes. The sum of scores was 20; the 16th version of SPSS, T-test, one-way and two-way variance analysis at significance level p<0.05 were used in analyzing the data.
   Findings
   66.7% of participants were female. ANOVA test showed that there were significant differences among the mean of attitudes of medical students (18.15±1.37), nursing (17.15±1.46), and paramedical (17.67±1.35) (P=0.008). The overall results revealed that the huge amount of content of references is the main factor for student's tendency to use notes instead of references.
   Conclusion
   the final result was that students have got positive attitude to note-taking during courses and use their notes as their direct reference material, while the class notes are not reasonably efficient, particularly when used as the main learning strategy.
   Keywords: Attitude, University Students, Note, taking
  • Azizeh Farshbaf Khalili, Mahnaz Shahnazi, Khadijeh Hajizadeh, Maryam Abaszadeh Pages 7-14
   Background
   Achieving a desirable clinical education requires continuous assessment of the current situations in clinical education and identifying the strengths and weaknesses. This study aimed to assess the strengths and weaknesses of the clinical education fields.
   Methods
   This is a cross-sectional and descriptive study in which the strengths and weaknesses of clinical education settings were investigated from the viewpoints of all students and educators of Tabriz faculty of nursing and midwifery in 2010. Data collecting tool was based on Weldner and Laurent questionnaire. Research sample, equal to research community, was 156 midwifery students and 13 midwifery educators selected through census method. Collected data were analyzed by descriptive and analytic (Chi square) statistics through SPSS (ver.13) software.
   Findings
   The major weaknesses of clinical education settings were inaccessibility to necessary information prior to clinical education, lack of study rooms and conference spaces for students, and opportunities to interact with some faculty and university headquarters. The major strengths were considering students’ educational needs, providing adequate clinical wards and equipment, and various cases. There were significant difference between views of students in various educational sections toward evaluation of clinical education in half of items (p<0.05).
   Conclusions
   Providing necessary information prior to clinical education, introducing written learning objectives, revising the method of student's assessment and removing physical deficiencies in clinical settings can be an effective step towards improving the quality of clinical training.
   Keywords: Clinical Education, Midwifery students, Educators, Strengths, Weaknesses
  • Esmat Noohi, Abbas Abbaszadeh, Maddah Sadat Sayad Bagher Pages 15-19
   Background
   Cooperative and Collaborative Learning approach with online programs is useful in response to rising demand for university educational system. This study evaluates the use of internet and computer in collaborative teaching and learning process for post graduate nursing students.
   Method
   This is a correlation descriptive study. The population in the study is based on census sampling of graduate nursing students of Kerman University of Medical Sciences (n =57). The data was collected through questionnaires once, and then it was analyzed by Pearson correlation, i.e. t-test.. The content validity of the questionnaire was determined. The reliability of these tests Cranach’s alpha was calculated for active and Collaborative Learning (ACL) (r = 0.84), as well as electronic communication (r = 0.91).
   Findings
   The results indicated a mean score of Collaborative Learning at (76.2±13.3). Between needed and used electronic resources, there was a statistically significant correlation (P <0.001).
   Conclusion
   Students in Collaborative Learning, experience a wide range of information and training skills in various aspects; therefore, it is recommended for dynamic and driven students to develop Electronic Communications and cooperation through regular planning, coordination and preparation.
   Keywords: Communication Technology, Collaborative Learning, Education, graduate students
  • Hasan Ali Zahed Moghaddam, Reza Labbaf Ghasemi, Haleh Ghoushkhanei, Reza Afshari, Parviz Marouzi Pages 20-23
   Background
   Medial education's models should train physicians with competencies and commitment to meet health needs in the community. This social accountability in medical education is not a new concept but provides equity, quality, relevance and cost-effectiveness in health care system. The aim of this study was to assess the knowledge of faculty members towards the situation and activities in this topic.
   Methods
   133 university faculty members participated in this research from seven schools (Medical, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Paramedical, Health and Complementary Traditional Schools) at Medical Sciences of Mashhad University (MUMS) in Iran during 2012-2013. A questionnaire was distributed to faculties that asked about their knowledge about social accountability in medical education and its position at this university.
   Findings
   The mean knowledge about social accountability was 3.80 ± 0.423 in clinical and 3.81 ± 0.368 in basic science faculty members (p>0.05). The mean knowledge in Professors, associates and assistant professors were 3.79 ± 0.11, 3.79 ± 0.08 and 3.90 ± 0.09, respectively (p>0.05). The faculties at Pharmaceutics School got the lowest level in this research.
   Conclusion
   The level of knowledge among faculties at MUMS on educational accountability is limited, and is lowest at Pharmaceutics School. There is a need for informing the necessity, development of position and concepts about this method among faculties, especially at Pharmaceutics School, to improve health services.
   Keywords: Medical Education, Social Accountability, Health Care System
  • Majid Zare Bidaki, Fatemeh Naderi, Mohsen Ayati Pages 24-28
   Background
   Mobile learning affects learners through motivation, cooperation, information sharing, and availability. It provides opportunities for learners, learning providers and universities. This study aimed to examine the role of mobile learning on theacademic achievement and self-regulation of paramedical sciences in Birjand University of Medical Sciences.
   Methods
   This survey is a quasi-experimental study. The research population included operating room technology students in Ghaen and Ferdows faculties as satellite faculties. Samples included 43 persons. Initially a relevant microbiology mobile book was installed on students’ mobile phones in test group (22 students). In this group, during the semester, the microbiology contents delivered through the mobile books and SMS, inaddition to face-to-face teaching. The control group received only conventional face-to-face training. The data collection tool included Pintrich’s self-regulation questionnaire and a teachermade microbiology quiz.
   Findings
   The results showed that using this method has quite significant impact on both student's academic achievement and their self-regulation learning (p<0.05).
   Conclusion
   With regards to positive effect of mobile learning onacademic achievement and self-regulation, it is necessary for curriculum planners to design and implement appropriate mobile learning methods to enhance learning, self-learning and selfregulation.
   Keywords: Mobile learning, Academic achievement, Selfregulation
  • Farideh Akhlaghi, Vida Taghipour Bazargani Pages 29-34
   Background
   Post partum hemorrhage is one of the common causes in maternal morbidity and mortality and its outcome depends on accurate estimation of blood loss which needs acquiring skills. In this study, we decided to evaluate the effect of education on visual blood volume estimation by using simulation.
   Method
   This prospective study was done in Mashhad University of Medical Sciences and 40 obstetrics and gynecology residents who had inclusion criteria and signed consent forms participated in it. The study was designed to include three stages; namely, pre-test, education-based simulation, and post-test. At first, six stations were simulated, along with, Post partum hemorrhage in different volumes (500, 1000, 1500, 2000, 2500 and 3000 cc). Then, participants were requested to fill their personal details in forms and view different simulated stations and estimate correct blood volume as pre-test. In the following stage, the researcher educated participants about correct volume in each station. In the final stage, six stations with the same volumes were simulated and the post-test was performed like the pretest. After data collection, it was statistically analyzed by SPSS software (version 11.5) and Chi-Square and McNemar Tests. P value less than 0.05 was considered significant.
   Findings
   Participants were 40 people of obstetrics and gynecology residents. The comparison between the results of pre- and post- tests, illustrated that the accuracy visual estimation in different blood volumes (500, 1000,1500,2000,2500, and 3000cc) had significantly differed (P= 0.008, P<0.001, P<0.001, P=0.001, P<0.021, P=0.001, respectively).
   Conclusion
   Education via simulation had a significant effect on the accuracy of visual estimation of blood volume.
   Keywords: Education, simulation, Post partum hemorrhage, Visual estimation
  • Solyman Saravani, Javid Dehghan Haghighi, Zhila Abed, Saeedi, Ramin Homayouni Zand Pages 35-40
   Background
   Academic failure of students is one of the basic problems in higher education centers in Iran that, not only causes to waste time and current charges in educational centers, but also leads to psychical, mental, familial and social problems for students. Therefore, this study has been done in order to determine the value of academic success of students of Zahedan medical university and its effective factors.
   Methods
   The analytical and descriptive study was performed on Zahedan medical students who passed at least one term at university (399 participants), who were studied through random sampling; data were collected by using questionnaires of individual characteristics, their satisfaction of academic major and factors being effective on academic achievement. After collecting information based on class average and terms of failing, students were divided into 2 groups, namely successful and unsuccessful. The effective factors on their academic achievement or lack of achievement were examined in each group and compared with the other.
   Results
   Findings of this examination showed that 33.8% of students were unsuccessful at the university. There was a significant difference regarding sex, father's job, Diploma average and household economic status between groups (P<0.05), while a significant relation was not observed between variables of age, academic major, parental education and mother's job between groups (P>0.05).
   Conclusion
   In this research, the most important, effective factors on academic achievement were study method, study time, interest in major and attention and concentration during studying. Among these demographic factors, gender was effective on academic achievement of students, and females were more successful than males. Based on the results of this study, holding educational workshops for curriculum, study and learning methods can be suitable for the educational success of students.
   Keywords: Academic success, students, Zahedan
  • Zakieh Rostamzadeh, Zahra Zareh, Kaveh Homan Pages 41-46
   Introduction
   Teachers are evaluated in different ways. However, the most prevalent and controversial method is teacher evaluation by students. The present study was targeted at the examination of students’ view on the teachers’ evaluation criteria.
   Methods
   The population of this descriptive cross-sectional study was 107 students of Paramedical Faculty of Urmia University of Medical Sciences that two of them were excluded from the study since their questionnaires were damaged. The collected data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software.
   Results
   The current investigation revealed that the majority of students (79%) considered “Respectful treatment of teacher with the students” as the most important criterion of teacher evaluation. The criteria of “Teacher’s mastery of scientific concepts and materials” and “The teacher’s ability to present and convey the course materials” composed, respectively, 77.1% and 73.3% of students’ next preferences. “Paying attention to the class duration by the teacher” was the last criterion that attracted the least amount of students’ attention (24.8%) to itself.Discussion and
   Conclusion
   According to students’ viewpoint, the criterion of “Respectful treatment of teacher with the students” has a fairly high importance which emphasizes teachers’ responsibility for paying attention to appropriate behavior. The results of this study can be used to achieve educational goals and improve quality of education.
   Keywords: Viewpoint, university students, university teachers, evaluation priorities