مقایسه عوارض بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بعد از سزارین

پیام:
چکیده:
اهداف
بیشتر سزارین های انتخابی و اورژانس در مراکز معتبر درمانی دنیا به روش بی حسی نخاعی انجام می شود. هر روش بیهوشی چه بیهوشی عمومی و چه بی حسی نخاعی، عوارضی به همراه دارد. استفاده از روش بی حسی نخاعی به دلیل تامین ایمنی مادر و نوزاد توصیه می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز عوارض مربوط به بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بعد از عمل جراحی سزارین انجام شد.
روش ها
این مطالعه تحلیلی- مقطعی در سال 1390 در تمامی زنان کاندید عمل جراحی سزارین مراجعه کننده به بیمارستان 22بهمن شهرستان گناباد انجام شد و 122 نفر با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه چندقسمتی محقق ساخته ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات قبل از سزارین و اطلاعات بعد از سزارین بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون های آماری T مستقل و مجذور کای استفاده شد.
یافته ها
بین بروز گلودرد (001/0=p)، درد عضلانی (002/0=p)، بازگشت سریع درد بعد از عمل (001/0=p) و سردرد (047/0=p) پس از سزارین با نوع روش بیهوشی ارتباط معنی داری وجود داشت. فقط بین بروز سردرد و رضایت زنان باردار از سزارین ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (021/0=p). سن زن باردار با هیچ کدام از عوارض پس از سزارین رابطه معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
میزان بروز گلودرد، درد عضلانی و بازگشت سریع درد بعد از عمل در روش بیهوشی عمومی بیشتر از بی حسی نخاعی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1182453 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!