اثر ترکیبی اسانس نعناع و نایسین بر روی رشد اشریشیا کلی O157:H7

پیام:
چکیده:
بیماری های منتقله از مواد غذایی یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان می باشند. باکتری اشریشیا کلی O157:H7 مهمترین و شایع ترین باکتری گروه انتروهموراژیک می باشد. این باکتری از طریق مصرف مواد غذایی و آب آلوده سبب اسهال، کولیت هموراژیک و سندرم اورمی همولیتیک در انسان می شود. نشان داده شده است که اسانس های روغنی گیاهان و همچنین نایسین دارای خواص ضد میکروبی هستند و از این مواد می توان در کنترل باکتری های مولد فساد و بیماری زای منتقله از مواد غذایی بهره جست. در این مطالعه، خواص ضد باکتریایی اسانس نعناع و نایسین به صورت توام بر روی اشریشیا کلی O157:H7 و با استفاده از حداقل غلظت مهارکنندگی مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز اسانس نعناع بیشترین ترکیب آن Carvone بود. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس μl/ml40 تعیین شد. اثرات سینرژیستی اسانس نعناع و نایسین در کاهش تعداد باکتری متاثر از سایر پارامترهای مورد مطالعه مانند دما، غلظت نمک و pH بود. در این مطالعه نشان داده شد که تفاوت معنی داری در بین گروه های مورد مطالعه (گروه1: μl/ml20+ IU/ml5، گروه2: μl/ml20+ IU/ml5/2، گروه 3: μl/ml10+ IU/ml5/2 و μl/ml10+ IU/ml5) وجود دارد (05/0P<). با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که از اسانس نعناع و نایسین می توان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در کنترل باکتری اشریشیا کلی O157:H7 استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
319
لینک کوتاه:
magiran.com/p1192934 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.